Р Е ШЕ Н И Е

 №73

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №9от 23.12.2016 година

  Изготвено е задание по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията, с което се обосновава необходимост от изработване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на улиците в участъка между ОТ 121 - ОТ 183 и ОТ 177 - ОТ 178 /новообразувана улица ОТ 178 - ОТ 178 А-ОТ 177А - ОТ 183 А/ по плана на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград.

Проектът на ПУП-ПР обхваща улична регулация на част от улици между ОТ 121-ОТ 183 и ОТ 177-ОТ 178. Целта на проекта е в участъците от част от улиците между ОТ 121-ОТ 183 и ОТ 177-ОТ 178 да се прокара нова улица, следваща трасето на работещата улица, неотразена на плана за регулация, посредством която се прави връзка с четвъртокласния път - трасе, определено от осовите точки ОТ 121-ОТ 183 и ОТ 177-ОТ 178 /ул. Брегалница/.  С това се осигурява най-лесен и достъпен начин за реализация на тази улица с пътя.

Разрешение за изработване на проект на ПУП за поземлен имот-публична общинска собственост, се допуска с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на такова разрешение се придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ/Приложение №1/, което се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124 „а” от ЗУТ.

Неразделна част от приложеното задание са: Копие на част от ПУП-ПР на с. Езерче /Приложение №2/, Заповед № 276/07.03.1972 г. за одобряване на ПУП на с. Езерче /Приложение №3/, Скица на СГКК-гр. Разград /Приложение №4/, Проектно предложение /Приложение №5/ и Обяснителна записка /Приложение №6/.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, бук „а”, ал. 1, чл. 124, бук. „б”, ал. 1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет - Цар Калоян  с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

  1. Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за изменение на улиците в участъка между ОТ 121 - ОТ 183 и ОТ 177 - ОТ 178 /новообразувана улица ОТ 178-ОТ 178 А-ОТ 177А-ОТ 183 А/ по плана на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград;
  2. Одобрява Задание по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ за създаване на ПУП-ПР за изменение на улиците в участъка между ОТ 121 - ОТ 183 и ОТ 177 - ОТ 178 /новообразувана улица ОТ 178-ОТ 178 А-ОТ 177А-ОТ 183 А/ по плана на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград;

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Решението следва да бъде разгласено с обявление на определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.

Настоящето решение не подлежи на оспорване съгласно нормата на чл. 124, б. „б”, ал. 4 от ЗУТ.

Приложения:

№1 - Задание по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

№ 2 - Копие на част от ПУП-ПР на с. Езерче;

№3 - Заповед № 276/07.03.1972 г. за одобряване на ПУП на с. Езерче;

№4 -  Скица на СГКК-гр. Разград;

№5 - Проектно предложение;

№6 - Обяснителна записка.

Приложения №1, 2, 3, 4, 5 и 6 са приложени към протокола и са неразделна част от протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река