А   Н  А  Л  И  З

на потребностите от подкрепа за личностно развитие на  децата и учениците 

в община Цар Калоян

 

на основание чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование /Дв. бр.79 от 2015 г. и в сила от 1 август 2016 г. / и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.Въведение…………….………………………………………………………………………

II.Състояние и предизвикателства…………………………………………………………..

 1. Обща картина на образователната система в община Цар Калоян.Общинска мрежа от детски градини,училища и обслужващи звена за учебната 2015/2016 г.
 2. Деца и ученици…………………………………………………………………………
 3. (СОП)…………..

     3.  Състояние и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно развитие.

     4. Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно    

         развитие………………………………………………………………………………...

III.SWOT aнализ ………………………………………………………………………………

IV.Обобщаващи изводи от анализа………………………………………………………….

V.Заключение………………………………………………………………………………….

 

 

 

I.ВЪВЕДЕНИЕ:

Във връзка с влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование /в сила от 01.08.2016 г./ и подготовката за изготвянето на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците / чл.196, ал.1 от ЗПУО/, процедурно изискване е ОбС – Цар Калоян да приеме Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Цар Калоян / чл.196, ал. 3 от ЗПУО /.

      Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ определя образованието като национален приоритет, който се гарантира чрез прилагането на основополагащи принципи:

ü  ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

ü   равен достъп до качествено образование и приобщаване  на всеки ученик;

ü  равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на       

училищното образование;

ü  хуманизъм и толерантност;

ü  съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския

език;

ü  иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията

на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите; 

ü  прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на

предучилищното и училищното образование;

ü  автономия за провеждане на образователни политики и самоуправление;

ü  ангажираност на общината и юридическите лица с нестопанска цел,

работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

     Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците (обща и допълнителна), която институциите (детските градини  и училищата) в системата на предучилищното иучилищното образование (СПУО) , е неразделна част от самостоятелно разработени и прилагани цялостни политики, чиито основни принципи са:         

ü   изграждане на позитивен организационен климат,  чрез създаване на условия за

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост към всички участници в образователния процес;

ü  утвърждаване на позитивна дисциплина, върху основата на мерки и подходи,

гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите;

ü  развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните

предизвикателства, цели и дейности.

  Съгласно чл. 176 на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици, цели да осигури:

ü  съответствие с индивидуалните им потребности;

ü  подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на

способностите и уменията им;

ü  осъществяване на подкрепата за детето и ученика най- близко до мястото,

където живее и учи .

    В съответствие с постановката на чл. 174, ал.1 от ЗПУО осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците  трябва да се осъществява съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

II.СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

 1. Обща картина на образователната система в община Цар Калоян.Общинска мрежа от детски градини, училища и обслужващи звена за учебната 2015/2016 г.

ü  Демографска картина и тенденции;

    Демографската характеристика на гр. Цар Калоян следва тенденциите на намаляване броя на населението, характерни както за общината, така и за областта,  и за страната, в резултат на намаляване броя на родените деца и интензивната емиграция на младите хора в активна възраст.

  Населението на община Цар Калоян към 03.02.2015 г. наброява 5 993 души (по данни от НСИ). Населението съставлява почти 5% от населението на област Разград (122 166 души). По брой на населението община Цар Калоян се нарежда на последно седмо място сред общините в областта.      

  За периода 2010 – 2015г. се наблюдава трайна тенденция към намаляване на населението на община Цар Калоян.

Таблица №1:  Брой на населението на община Цар Калоян, 2010-2015г.

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015
брой жители 6202 6191 6 011 6002 5999 5993

                                 

    Източник: НСИ

   Намалението на населението е един от основните лимитиращи фактори за бъдещото развитие на общината, които се отразяват негативно най-вече върху работната сила и възпроизводствения потенциал на територията.

    Възрастовата структура е определяща, както за количеството и качеството на човешките ресурси в общината, също така за демографския й потенциал и не на последно място – за натовареността на социалната система на общината. Тя е с определящо значение и за естественото възпроизводство на населението.

    По последни данни, броят на населението на 50 и повече години значително превишава броя на населението във възрастова група 0 – 17 години.

Таблица №2: Брой на населението в община Цар Калоян, разпределено по възрастови групи (към 03.02.2015 г.)

Населено място Брой население Възрастови групи
    0-17 17- 62 62+
Община Цар Калоян 5993 895 3553 1545
гр. Цар Калоян 3690 574 2219 897
с. Езерче 1980 303 1224    453
с. Костанденец 323 18 110    195

üБрой паралелки, деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал

по учебни заведения;

    Образователната инфраструктура в община Цар Калоян се състои от две общообразователни училища и две детски градини, съответно по едно в гр. Цар Калоян и в с. Езерче. В с. Костанденец няма обекти на образователната инфраструктура.

        Общообразователните училища в общината са СУ „Христо Ботев” в гр. Цар Калоян и ОУ „Св. П. Хилендарски” в с. Езерче.

    Целодневни детски градини

    Целодневните детски гради в община Цар Калоян са 2 - ДГ „Славейче“ в гр. Цар Калоян и ДГ „Пролет“ в с. Езерче.

Таблица №3:Детски градини, деца, педагогически персонал, места и групи в детските градини

Учебна година

Брой

детски градини

Деца Места Педагогически персонал Детски групи
общо в т.ч. момичета общо на 100 деца общо в т.ч. детски учители
2009/2010 2 229 105 340 145 21 21 10
2010/2011 2 224 100 284 127 21 21 10
2011/2012 2 212 98 284 134 21 21 10
2012/2013 2 200 82 272 151 21 21 10
2013/2014 2 193 86 272 158 21 21 10
2014/2015 2 159 77 199 125 21 21 9
2015/2016 2 149 82 199 153 17 17 8

 

    През годините 2009-2016 г. се наблюдава спад от 80 деца записани в детските градини. През 2009/2010 учебна година те са били 229, а през 2015/2016 – 149 деца. Най-голямо намаление на децата в детските градини е имало през последните  години, съответно 34 и 10 деца.

Таблица №4: Брой на деца вписани в ДГ в Община Цар Калоян

Наименование Нас. место Година
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
1 ДГ “Славейче“ гр. Цар Калоян 146 143 128 121 117 105 105
2 ДГ “Пролет“ с. Езерче 83 81 84 79 76 54 44
    Общо: 229 224 212 200 193 159 149

  

     През учебната 2015/2016 година  в ДГ „Славейче” са разкрити 23 щата – 10 броя педагогически и 13 броя непедагогически персонал. Към общински бюджет са наети 3 медицински сестри 1 главна сестра и 2 в ясленна група.Работата на персонала е допълнително усложнена от факта,че децата не владеят или слабо владеят БЕ.

     В ДГ ”Пролет” с.Езерче през разглеждания период работят общо 12 души персонал, от които 7 броя педагогически и 5 броя непедагогически персонал.

  Материално-техническата база в  ДГ”Славейче” е остаряла.Помещенията са просторни има добра естетическа среда.Отоплителната система също е амортизирана и многократно ремонтирана.Външната фасада се руши на някои места, дворът е с остарели уреди.Общината кандидатства по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” на „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”с проект „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ДГ”Славейче” ,гр.Цар Калоян, включваща обект №1”Рехабилитация на детски площадки и съоръжения за игра в ДГ”Славейче”, гр.Цар Калоян-пет детски площадки” и обект номер №2 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ”Славейче”гр.Цар Калоян”.

   Материално- техническата база в ДГ”Пролет”с.Езерче е в  добро състояние за провеждане на нормален образователно - възпитателен процес.

   Наблюдава се намаление на броя на децата, които посещават детските градини и се обучават на територията на община Цар Калоян, причина за което е малката раждаемост, икономическата миграция и други социални причини.

Училища в община Цар Калоян

      Общообразователните училища в общината са СУ „Христо Ботев” в гр. Цар Калоян и ОУ „П.Хилендарски” в с. Езерче.

Средно училище ”Христо Ботев” – гр.Цар Калоян

    През учебната 2015/2016 година в СУ „Христо Ботев“ – гр. Цар Калоян се обучават 294ученици от I-XII клас в дневна форма на обучение, разпределени в 15 паралелки.  Обучението се води на двусменен режим.                                                         

    В задочна форма на обучение се обучават 43 ученици,  разпределени в 2 паралелки – X и XI клас, 2 в индивидуална форма на обучение.                                   

    В самостоятелна форма на обучение са 4 ученици – 1 от XI, 1 от XII, 2 от  IX  и 1 от VIII  клас.

    Децата със специални образователни потребности  в началото на  учебната 2015/2016 година  са 13. Пътуващите ученици са 4, всички от с. Костанденец.

   През учебната 2015/2016 година в СУ „Христо Ботев” на щатно място работят  1 директор, 1 зам. директор и 30  преподаватели.  С  ОКС бакалавър са 7,  „професионален бакалавър” – 2   и  с  ОКС магистър – 23.          

   10 преподаватели притежават V ПКС, 1 е  с  ІV ПКС, 1 – с III ПКС, а 4 учители  имат ІІ ПКС.

Основно училище »Св.П.Хилендарски» - с.Езерче

    През учебната 2015/2016 година в ОУ »Св.П.Хилендарски» - с.Езерчесе обучават 98ученици от I-VIIIклас в дневна форма на обучение, разпределени в 8 паралелки.  Обучението се води на едносменен режим. 

   През учебната 2015/2016 година в ОУ »Св.П.Хилендарски» - с.Езерче на щатно място работят   15 педагогически специалисти и 4 непедагогически специалисти.    

           

Таблица №5:Училища, паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни и специални училища в община

Учебна година Брой учи-лища I – IV клас V – VIII клас  
 
пара-лелки учители учащи пара-лелки учители учащи

Завършили основно

образование

 
общо в т.ч. жени общо т.ч. жени  
 
2009/2010 2 11 16 90 107 12 22 218 116 75  
2010/2011 2 11 14 184 97 12 17 207 114 44  
2011/2012 2 11 14 85 5 10 20 176 96 45  
2012/2013 2 11 13 90 9 8 20 155 83 37  
2013/2014 2 10 13 174 75 9 20 161 91 35  
2014/2015 2 9 12 163 70 10 18 156 82 41  
2015/2016 2 8 14 152 63 11 20 176 93 34  

ІX – XІІ клас

паралелки

учители

учащи Завършили средно образование    
общо в т.ч. жени    
 2009/2010 1 5 8 125 4 29    
2010/2011 1 5 13 125 1 24    
2011/2012 1 5 9 113 60 27    
2012/2013 1 5 9 116 59 26    
2013/2014 1 4 9 87 51 28    
2014/2015 1 4 8 85 50 23    
2015/2016 1 6 6 126 85 22    
                               

 

    Общият брой на учениците и на преподавателския персонал в община Цар Калоян намалява през последните години, едва през последната 2015/2016 г. се наблюдава покачване, катоброят на учениците рязко се увеличава с 50 деца.

     През целия период от 2009 до 2015 година учащите са намалели с 105 ученика или с 17,54%. Към 31.12.2015г. учащите се от І до ХІІ клас представляват 8,19% от населението на общината, докато в края на 2009 г. те са били 8,85%.

Таблица № 6: Общ брой на учениците в Община Цар Калоян за периода 2009 – 2015г.

Година 2009/2010 г. 2010/2011 г. 2011/2012 г. 2012/2013 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г.
Брой 559 533 516 474 422 404 454

   

Поради липса на материално-техническа база,обучението в гр.Цар Калоян се провежда на двусменен режим. Разширението към СУ „Христо Ботев” в гр.Цар Калоян, което е започнато още през 1995 год., поради липса на средства все още не е довършено.Това допълнително утежнява провеждането на нормален учебно-възпитателен процес в училището.

   А в с.Езерче обучението се провежда на едносменен режим. Материално-техническата база на  ОУ „Св.П.Хилендарски” в с.Езерче е в  добро състояние за провеждане на нормален образователно - възпитателен процес. Капацитетът на сградатана училището не отговаря на брой обучаващи се в момента ученици, т.е. биха могли да се поемат много повече, ако не същестуваше демографският проблем. Паралелките са маломерни, като изключим тази на І клас.

   Съвременните изисквания на пазара на труда, социално икономическата характеристика на региона налагат някои промени в училищната мрежа,а именно маломерни и смесени паралелки и групи в училищата и детските градини.Съгласно нормативната уредба и изисквания, броят на децата и учениците е в норма, но тенденцията е към намаляване.Причините за което най- вече са икономически.

    Младите хора напускат родните си места и заминават да работят в чужбина, а с тях и останалите членове на семействата им.Други си закупуват жилища в градовете и се преместват да живеят там.

                                                                                              

2. Деца и ученици

2.1.Брой ученици с изявени дарби, класирани в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

ü  Средно училище ”Христо Ботев” – гр.Цар Калоян

    През миналата учебна 2015/2016 година 4 ученици от СУ ” Христо Ботев” гр.Цар Калоян се представиха достойно в национални конкурси,  както следва:

  VІІІ Национален конкурс за рисунка „Вълшебният свят на Родопите“

1 ученик  -   ІІ място –ІІІ възрастова група

1 ученик  -   ІІ място –  ІІ  възрастова група

    Преподавателката Калинка Павлова получи Грамота от МОН, като  ръководител на ученици, наградени в VІІІ национален конкурс „Вълшебния свят на Родопите“ - Кърджали 2015. 

  ХІІ национален конкурс „Златна есен“ -  Севлиево 2015

1 ученик  -  І място

Връчена е Специална грамота на СУ „Христо Ботев“ -  гр. Цар Калоян с ръководител Калинка Павлова за участие и отлично представяне в Дванадесетия национален конкурс „Златна есен“ – Севлиево 2015 .

Национален конкурс „Водата извор на живот“

1        ученик  -  І място                 

Национално състезание „Млад огнеборец“ – областно ниво

10    ученици  - ІІІ място   

      Ученици от училището са получили грамоти за участие в Националните състезания:„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“                                              „Пожарна безопасност и защита на населението“.  

    

Национален конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“– областно ниво                                                                                     

        1  ученик     -    І място            

  1  ученик     - ІІІ място  

СУ Христо Ботев е удостоено и с Грамота за участие в Национален конкурс за детска рисунка – „Моето ДЗИ “ -2016 г. на тема „Не си сам на пътя –и  аз се движа тук!“

1 ученик се класира на ІІІ място в  Областния конкурс Великден през моите очи.“ 

ü  ОУ «Свети Паисий Хилендарски» с.Езерче

От ОУ «Свети Паисий Хилендарски» с.Езерче за областен кръг са допуснати следните ученици:

 • олимпиадата  «Знам и мога» - ученик от ІV клас;
 • олимпиадата по Български език и литература – ученик от V клас;
 • олимпиада по Математика – ученик от V клас.

За национален кръг са допуснати:

     4 проекта по Гражданско образование – един в начален етап и три в прогимназиален. Националната комисия допусна до защита два от проектите: с 85,5 т. «Нашият 16 ноември» - ученик от ІV клас и 90,5 т. «Да съхраним миналото», представен ученик от VІ клас.

Национален календар за извънучилищни дейности:
 1. Ден на Земята – 22 април – ІІ място
 2. Областен конкурс „С очите си видях бедата” –  ІІ място 

Национален спортен календар:

 1. Ученически игри:

- шах – ІІІ място

- тенис на маса – ІІІ място

 1. Турнир по мини футбол за момичета, Разград – ІІІ място

  Децата от детските градини в общината участват в конкурси за детски рисунки и картички на общинско,областно,национално и дори на международно ниво /Испания/,сразлична тематика.За тези изяви децата и ДГ са наградени с благодарствени писма,грамоти и предметни награди.В тези конкурси повече участват деца от 5-7 г./подготвителните групи/.

2.2.Брой деца и ученици в риск от социално изключване.

   В СУ „Христо Ботев“ няма ученици в риск от социално изключване.                                         Като превантивна мярка през учебната година ще бъдат проведени работни срещи, със следната тематика:                                                                                                              

  - „Партньорството между класния ръководител и родителите-основа за добра комуникация и сътрудничество“;                                                                                       

 -  „Превенция и социална адаптация на деца с рисково поведение”;

 - „Семейството като възпитателен фактор“

     В ОУ «Свети Паисий Хилендарски» с.Езерче с риск от социално изключване са двама ученици – един в V клас и един в VІІІ клас.

  Към момента в двете детски заведения няма деца с риск от социално изключване.

ü  Средно училище ”Христо Ботев” – гр.Цар Калоян

    През учебната 2015/2016 година в СУ „Христо Ботев“ се обучават 13 ученици със специални образователни потребности.                                                           

   Функционира Екип за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности за учебната 2015/ 2016 година. Същият е сформиран със Заповед № 992 от 31.08.2015год. на Директора на училището.Екипът работи по утвърден План - график за съответната учебна година. Работи се с разбиране и положително отношение към децата със СОП. За всеки един ученик, който не покрива държавните образователни изисквания за учебно съдържание, има разработена Индивидуална програма за развитие, съобразена с неговите потенциални способности и потребности. Екипът се стреми винаги да бъде в помощ на децата от ресурсната група. Същият взаимодейства и осъществява партньорство с Ресурсен център  и Регионално  управление на образованието - гр. Разград.

                                   

ü  ОУ „Св. Паисий Хилендарски” - с.Езерче

     В ОУ „Св. Паисий Хилендарски”- с.Езерче през учебната 2015/2016 г. се обучават 4 (четирима) ученици със СОП, а през 2016/2017 г. техният брой е 3 (трима). Един ученик, който е със спинална мускулна атрофия и е с инвалидна количка е изведен от групата след подадено заявление от родител.

   В ДГ „Пролет“ има 1 дете със СОП -ПГ-6г.Той е с диагноза:лека умствена изостаналост.Има сформиран диагностичен екип,в който участват директор,2 бр.учители на ПГ-6г.,1бр. ресурсен учител,1бр. логопед,1 бр.психолог.

    През разглеждания период в ДГ „Славейче”- гр.Цар Калоян също има 1 дете със СОП, за което се полагат необходимите грижи и внимание.

За допълнителната подкрепа на децата и учениците в община Цар Калоян регионален център – Разград след направени заявки от директорите на съответните детски градини и училища е осигурил следните специалисти: 2 ресурсни учители, 2 психолози и 2 логопеди,които са от община Кубрат и от община Разград.

Таблица 7: Детски градини и училища, в които се обучават деца и ученици със СОП, подпомагани от РЦПППО – Разград на територията на община Цар Калоян.

Община Детска градина/ училище Брой деца/ ученици Брой деца/ ученици общо
Цар Калоян

гр. Цар Калоян СУ „Христо Ботев”

с. Езерче ОУ „П. Хилендарски”

с. Езерче ДГ „Пролет”

гр.Цар Калоян ДГ „Славейче”

13

3

1

1

18

                                                                                                          Източник:РЦПППО - Разград

Таблица 8: Видове учебни заведения, в които се осигурява ресурсно подпомагане от РЦПППО – Разград на територията на община Цар Калоян.

Община ДГ НУ ОУ СУ ПГ ВУИ Общо учебни заведения
Цар Калоян 2 - 1 1 - - 4

                                                                                                                                   Източник:РЦПППО - Разград

Таблица 9: Справка за децата и учениците по групи и класове – на територията на община Цар Калоян.

Община I гр. II гр. III гр. IV гр. I кл. II кл. III кл. IV кл. V кл. VI кл. VII кл. VIII кл. IX кл. X кл. XI кл. XII кл.   Общо
Цар Калоян 0 0 1 1 0 2 2 0

3

1

2

1

1

4

2

1 1 0 0    18

                                                                                                                                   Източник:РЦПППО – Разград

Таблица 10:Справка за децата и учениците по видове увреждания – на територията на община Цар Калоян.

УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ Обучителни трудности Соматични заболявания СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ

Психични разстройства

в детска и юношескатавъзраст

Генерализирано разстройство на развитието Хиперкинетични разстройства

Нарушение на

активността и

вниманието

Епилепсия Общо
ЛУИ УУИ ТУИ Увреден слух Нарушено зрение
3 0 0 5 0 1 1 0 2 3 2 1 18

   2.4. Ученици с множество и тежки увреждания, които правят интегрираното обучение неефективно.

    През отчетения период в община Цар Калоян няма ученици с множество и тежки увреждания, които правят интегрираното обучение неефективно.

3.Състояние и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно развитие.

    Общата подкрепа за личностно развитие отговаря на нуждата от превенция и навременно разпознаване на трудности в ученето при учениците. Тя се основава на анализа на информацията и наблюдението на обучението и развитието на всеки ученик: знания, умения; силни страни и индивидуални нагласи по отношение на ученето; наличие на възможни рискови фактори; данни от диагностиката за училищна готовност; входно ниво по учебните предмети, ученическо портфолио и др.

ü  Описание на наличните форми на обща подрепа.

    На децата и учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. Екипната работа по случай на дете или ученик е нова стъпка в образователната политика, насочена към индивидуализиране на обучението, подкрепата и цялостната грижа за детето или ученика в периода му на обучение толкова дълго, колкото е необходимо. Екипи за подкрепа на личностното развитие се създават и към регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование.

  Личностното развитие на всяко дете е резултат от взаимодействията между него и  неговото социално обкръжение т.е. ние се формираме като личности в семействата, групите и общностите, в които живеем. Връзките и отношенията, които се изграждат между нас оказват влияние и променят индивидуалния опит и поведение; с други думи: това, което ни заобикаля има критично значение за изграждането ни като личности. Подкрепата за личностно развитие в образованието очертава нова функция на детската градина и училището като образователна среда за индивидуалния напредък и успехи. Взаимодействията между участниците в обучителния процес се признават като основни в новия образователен закон.

   Семейството има най-голямо влияние за развитието и възпитанието на децата и родителите са техните първи възпитатели. За личностното израстване на децата, за придобиване на определени знания, умения и компетенции е необходим добър диалог между  родителя и детето.

    След семейството, училището е естествената среда, в която продължават отношенията,  и към тях децата  пренасят опита си от първоначалната привързаност с родителите заедно с потребността си да бъдат подкрепяни.

   Подкрепата представлява онази опора, която помага на човек да се придвижва напред. Никое човешко същество не може да успее, ако не е поддържано и насърчавано да опитва и изследва, да проверява и се учи от грешките си. Учителите са в позиция на значими възрастни, които трябва да преведат децата към по-голямата общност, те стават партньори в откривателството на интересите на децата. Ползата за личностното развитие ще дойде от онези учители, които имат способността да предадат на децата вълнението си за знанието в света, за човешките изобретения и културата, по начин, по който ще го свържат с вълнението си за съдбата на самото дете и за изборите, които то ще направи.Подкрепата се изразява в следното:

Консултации по учебни предмети;

   Учителите познават и използват в пряката си работа различни видове обща подкрепа, като най-често провеждат консултации по учебни предмети. Със Заповеди на директорите на учебните заведения е утвърден График за консултации с учениците. Учителите използват оптимално тези часове, с цел подпомагане на изоставащите ученици. Някои преподаватели организират допълнителни консултации по учебни предмети, извън редовните учебни часове.

Кариерно ориентиране на учениците;

     Утвърден е План за професионалното ориентиране на учениците. Класните ръководители  на V-XII клас провеждат беседи в Час на класа по конкретни теми, с цел подпомагане на индивидуалния образователен и професионален избор на учениците и подготовката им за професионална реализация,  в съответствие с възможностите на образователната система и пазара на труда.

Библиотечно - информационно обслужване;                                                                                 Учениците имат свободен достъп до информация от различни документални източници в библиотечния фонд на училищната библиотека.

Грижа за здравето; 

   В учебните заведения  работят медицински лица и на учениците е осигурен и гарантиран достъп до медицинско обслужване.                                                               

   Със Заповед на директорите на учебните заведения е утвърден План за здравното образование на учениците през учебната 2015/2016 г. По своята същносттова е  превантивна програма, насочена към осигуряване на необходимите знания на учениците по лична хигиена, здравословно хранене, здравословна жизнена среда, здравословен начин на живот, предпазване от инфекциозни болести, здравни рискове при тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотици, сексуално поведение, оказване на първа помощ.При преподаване на учебния материал по природни науки преподавателите  извеждат здравните аспекти и работи за обогатяване на здравната култура на ученика.

Поощряване с морални и материални награди;                               

   Традиция  е в края на всяка учебна година училищното ръководство на учебните заведения в общината да връчва грамоти и награди на ученици, постигнали високи резултати в образователната дейност и допринесли за  развитието на училищната общност  и издигане престижа на училището.

Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

  В училищата е изградена система за превенция на насилието и агресията сред учениците. Със Заповед на кмета на общината е сформирана комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Със Заповед на директорите на учебните заведения е утвърден и План- механизъм за справяне с училищния тормоз. Към учебните заведения е създаден  координационен съвет с ясни функции и делегирани отговорности, който  отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза.                                  

    Провеждат се беседи в ЧК,  с цел запознаване на учениците с рисковите фактори от различни видове насилие.                                                                                           

    В класните стаи  се поддържат  тематични табла  под надслов „Ние не приемаме насилието!“, а сигнали за наблюдаван или изпитан тормоз  учениците  може  да подават в кутията „Гореща поща“, поставена на видно място в коридора на училището.

   Партньорството с родителите е основата на дейностите по превенция на тормоза и насилието. Преподавателите работят по утвърдена Програма за приобщаване на родителите към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.       

   В детската градина, общата подкрепа е насочена към ранно разпознаване на рискове в развитието на детето, които могат да създадат предпоставки за трудности в ученето му в училище. Вече има утвърдени методически инструменти, които ще бъдат в помощ на учителите и специалистите, както и програми за превенция и развитие на езикови, когнитивни, емоционални и социални компетентности на децата от най-ранна възраст.

  Учителятятуправлява процеса чрез въвеждане на начини за работа, адаптира учебни форми и съдържания в групата като диференцира подходи към различните обучителни нужди на децата.

Какво представлява общата подкрепа през погледа на директора на детската градина:

  Директорът включва в училищните политики част, посветена на подкрепата за личностно развитие. Той създава училищна процедура за обобщаване на информацията за децата, за да може тя да се следва и да помага на всички учители. На училищно ниво тази информация за децата също се обобщава, за планиране и реализиране на дейности по интереси, за допълнителна подготовка.Училищното управление задава като приоритет при анализа на информацията за учениците, превенцията на трудностите в ученето от една страна и развитието на дарбите на децата от друга.Директорът се стреми да насърчава преподаване, което е съобразено с потребностите на децата, стила им на учене, силните им страни.

   Родителите заедно с учителите са най-сигурният ресурс за децата. Те са желан от  ДГ партньор, защото са носители на важна информация и на различна гледна точка за детето, а също така, защото за тях, както и за ДГ е важно детето да се развива и да се чувства добре. Родителите могат да получат, но и да дадат информация и опит, с които да помогнат на учителите да опознаят по-добре детето.

4.Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно развитие.

ü  Описание на наличните форми на допълнителна подкрепа;

  Допълнителната подкрепа надгражда досегашната практика на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, като включва и подкрепа за други специфични нужди на децата. Това поставя нови въпроси пред педагогиката у нас.

В ЗПУО допълнителната подкрепа е насочена към деца със специални образователи потребности, деца в риск, деца с дарби и таланти и деца с хронични заболявания.

  Учителят има важна роля в осигуряването на подкрепата.Групите могат да се разграничат според това, кои са водещите фактори за развитието, ученето и участието на детето. Разпознаването на тези особености е първата задача на екипите в детските градини.

   Допълнителната подкрепа за личностно развитие се отнася до индивидуалната и специализираната помощ за деца  с комплексни нужди. Съгласно ЗПУО се реализира чрез: работа с дете  по конкретен случай; психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; ресурсно подпомагане.Индивидуалната подкрепа може да има временен и краткосрочен характер, докато специализираното ниво е с дългосрочни цели.

   Екипната работа в учебното заведение е основното организационно средство за извършване на процеса по разпознаване на доминиращите фактори, оценката на образователните потребности, изготвянето на плана за подкрепа, модифицирането на учебната програма, учебния план, учебните форми и методите на преподаване. Екипът е на детето, но той е необходим на учителя, за да може да се справи.

  Учителят работи в екип със специалисти: психолог, логопед, ресурсен учител, рехабилитатор, терапевт, както и с помощници: помощник учител, придружител във или извън детската градина. Споделена ценност между всички е ,че всяко дете  е способно да бъде обучаем, без значение на неговите възможности.

Някои от децата са разпознати в детската градина с такива нужди, а други идват с история на развитието си и необходимост от индивидуално обучение.

Задачата на учителя, не сам, а заедно с екипа на детето, с детето и с родителите, е да инидивидуализира учебната програма и да персонализира начините и форми на обучение. За тази цел учителят и екипът на детето са  в непрекъсната комуникация, обсъждат и споделят напредъка на детето, предизвикателствата в работата си и заедно намират начини за включване в самостоятелна дейност и учене там, където е детето.

   Училищното управление организира допълнителната подкрепа, като създава един Координиращ екип, който се ангажира с децата и учениците, които показват системни затруднения в ученето, научаването и участието, или които напредват значително по-бързо от своите връстници, или пък, за които родителите информират за потребност от допълнителна подкрепа. Директорът определя координатор на този екип, чиято задача е да организира оценката на образователните потребности и последващата работа на екипа, който се формира за всяко отделно дете.

  Отговорността за оценката и за подкрепата на нуждите на детето и финансовите ресурси за това вече са съсредоточени в учебните заведения. Директорът, чрез Координиращия екип и екипа на всяко отделно дете организира ресурси и експертиза, както от образователната институция, така и извън нея.

  Директорът насочва управлението на детската градина за развиване на култура на ценене и приемане на различието през отношенията, позитивен психологически климат и задава модела на отношения.

  Допълнителната подкрепа за личностно развитие няма и не може да се осигурява чрез един единствен модел за всяко дете, който да бъде описан и следван.

Екипна работа:

   Сътрудничеството между учителя, специалистите и родителите има много измерения, от сътрудничество в нормативно разписаните стъпки при предоставяне на подкрепа за детето - оценка на потребностите, изготвяне и работа с плана за подкрепа, с индивидуалнатаобразователна програма,до консултации и съвети при чисто практически подходи и методи от ежедневната преподавателска работа.

   Ефективната екипна работа не се определя от графика за провеждане на срещите, а от готовността на всеки да участва, да инициира, да желае да обсъди, да постави въпроси. Ефективността на екипа зависи и от следването на индивидуалния план за подкрепа в работата по случая на детето.Допълнителната подкрепа за личностно развитие е споделена отговорност между членовете на екипа.

   Родителите участват в обсъжданията на екипа за детето, при оценката на потребностите му и във вземането на решения за неговото обучение. Важно е те да предоставят своята гледна точка за детето, а така също и всяка документация, която може да бъде от полза за по-доброто разбиране на потребностите на детето. Родителите имат право на достъп до цялата документация по време на всички етапи на оценката на потребностите. При несъгласие с оценката, направена в училището или детската градина, родителят би могъл да се обърне към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование.

   За да е успешно участието на детето в групата е важно всички деца да имат възможност да бъдат активни, да покажат онова, в което са добри.

   Възможността децата да изкажат мнението си е гаранция за това, че възрастните няма да предприемат действия в името на детето, без да са чули какво мисли самото то. Участието на децата се променя с възрастта, но дори и по-малките деца могат да бъдат консултирани, като за целта могат да се използват креативни техники – рисуване, игри, музика.

    В Община Цар Калоян не функционират Центрове за подкрепа на личностно развитие или специализирани обслужващи звена по ЗПУО. Допълнителната подкрепа на децата и учениците в община Цар Калоян се предоставя от регионален център – Разград след направени заявки от директорите на съответните детски градини и училища.

III.SWOT анализ

Силни страни Слаби страни

v  Осигурен е равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование.

v  Въведена задължителна предучилищна подготовка две години преди постъпване в  първи клас.

v  Утвърдени правила за прием в първи клас и създадена организация за целодневно обучение.

v  Нов модел на финансиране,основан на единни разходни стандарти за издръжка на 1 ученик, делегирани бюджети във всички училища.

v  Разработена система от мерки за осигуряване на достъпа до образование - организиран безплатен транспорт за учениците от селата, безплатни учебници за всички ученици от I до VIIклас, безплатни закуски I-IVклас.

v  Наличие на ПИГ 1-6 клас.

v  Много добри постижения при участие в олимпиади, конкурси и състезания в различни области, включително и Национални.

v  Наличие на квалифициран педагогически персонал.

v  Голям брой преподаватели, преминали обучение в различни обучителни курсове и семинари.

v  Реализирани проекти по ОП на ЕС за прилагане на мерки за енергийна ефективност, обновена материална база в част от детските градини и училища.

v  Изградена подкрепяща среда за ученици със СОП.

v  Действащи Координационен съвет за справяне с насилието и Комисия за борбас противообществените прояви.

v  Популяризиране на специфични за общината празници и ритуали.

v  Въведени основни компоненти на системата за национално стандартизирано външно оценяване –поетапно провеждане на външно оценяване в края на всеки етап; провеждане на задължителни  държавни зрелостни изпити за всички ученици, които завършват XIIклас.

v  Наличие на изградена система за охрана.

v  Неблагоприятна демографска ситуация и миграционни процеси,поради икономически проблеми.

v  Намалява пълняемостта на паралелките.

v  Смесени възрастови групи от деца в детските градини от селата.

v  Съществуване на класове и паралелки под минималния праг.

v  Влошена дисциплина на учители и ученици.

v  Недостатъчен сграден фонд и сериозна необходимост от модернизация.

v  Недостатъчни възможности за избор на професии и специалности.

v  Отсъствие на нормативни условияза допълнително обучение надецата, за които българският езикне е майчин. Необходимост от повишаване грамотността на учениците.

v  Трудности при поддържане на мотивация сред ученици и родители за образование, адекватно на нуждите на местния бизнес.

v  Не е изградено ефективно ученическо самоуправление.

v  Липса на кабинети по предмети като математика, история и цивилизация, география и икономика

v  Не е оптимизирана училищната мрежа на територията на града.

v  Необходимост от по-нататъшно модернизиране на МТБ

Възможности Заплахи

v  Сформиране на паралелки с конкретна насоченост към дадена културно-образователна област.

v  Прием на деца в подготвителен клас.

v  Провеждане на рекламни кампании- начални и поддържащи.

v  Изграждане на обекти за отдих,спорт и туризъм.

v  Повишаване квалификацията на персонала.

v  Провеждане на по-ефективни квалификационниформи/дискусии, работа в групи, споделяне на добри практики/.

v  Разработване и управление на проекти.

v  Подобряване на здравословното хранене при ползване на безплатни закуски.

v  Осигуряване на столово хранене за 

           социално-слаби ученици.

v  Развитие на приобщаващотообразование за децата и ученицитесъс СОП и изграждане наподкрепяща среда.

v   Подкрепа за даровитите деца.

v  Включване на родителите в съвместни дейности.

v  Достъп до национални програми.

v  Увеличаване на ролята на извънкласните и извънучилищните дейности, по-разнообразниизвънкласни форми на работа.

v  Популяризиране на дейностите в училище.

v  Саниране на сградите на училищата, подмяна на осветление, ВИК и ел. и отоплителна инсталация.

v  Неразвита и изоставаща икономика.

v  Недостиг на финансиране, липса на инвестиции.

v  Липса на перспективи за работа и развитие на младите хора.

v  Намаляване броя на учениците.

v  Кандидатстване на ученици след 7-ми клас в специализирани училища.

v  Намаляване мотивацията за учене у учениците.

v  Безработни родители и семейства с ниски доходи.

v  Все повече деца не се отглеждат от родителите си.

v  Увеличаване на престъпността.

v  Негативно отношение на обществото към образованието.

v  Недостатъчно използване на възможностите за привличане на средства чрез Училищното настоятелство.

IV.ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА

Усилията да се насочат към реализирането на следните приоритети:

   1. Всеки един човек трябва да се научи, да учи през целия живот, да умножава знанията си, да развива способностите и квалификациите си и да се приспособява към един променлив, комплексен и взаимно свързващ ни свят.

   2. Инвестиране в качествено, конкурентоспособно и ефективно образование, чрез    

оптимизация на общинската образователна система с цел намаляване процента на преждевременно напуснали и отпаднали деца;

 1. Развитие на образователната инфраструктура в съответствие с потребностите на

местната икономика и нуждите на пазара на труда, важно условие за по-добра реализация на младите хора на пазара на труда;

 1. Обновяване и модернизация на наличния сграден фонд на детските градини и

училища, в които не са приложени мерки за енергийна ефективност,чрез реализация на нови проекти;

 1. Осигуряване на съвременно оборудване, обзавеждане и създаване на     

 привлекателна образователна среда;

 1. Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес,

 места за отдих и спорт, за занимания по интереси и други;

Заключение

   Включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент в закона отваря пътя за трансформация на образователната среда и за организиране на всички нейни елементи, обединяване на ресурсите, изграждане на позитивен психологически климат на приемане на различията, емоционално благополучие и успех на всеки. Подкрепата извежда на преден план динамичният аспект на обучителните отношения между детето и учителя и отношенията между децата, учителите, родителите, специалистите и другия персонал, при който всеки един  участва в процеса на разкриване и развитие на индивидуалния потенциал и приобщаване.

  Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Цар Калоян се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН  и спецификата на учебните заведения.

   Анализът  е разработен в изпълнение на чл.196, ал.3 от ЗПУО, процедурно изискване е ОбС – Цар Калоян, по предложение на кмета на общината, да приеме Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Цар Калоян.

   Анализът е основание за съставяне на „Областна Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Разград”.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река