ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №64

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №8от 13.12.2016 година

На основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК от Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград до Административен съд-Разград е подаден протест срещу разпоредбите на чл. 14, ал. 4 от Наредба № 18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян.

В протеста се твърди, че изисквания № 1 и № 5 на ал. 4 на чл. 14 на Наредба №18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян на Общински съвет– Цар Калоян, са незаконосъобразни.

Според прокурора следва да отпадне задължението, към заявлението за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, заинтересуваните лица да прилагат  декларация за липса на задължения към Община Цар Калоян и документ за собственост, договор със собственика на имота и/или съгласие от съсобствениците на имота с нотариално заверени подписи.

Посочени са подробни аргументи, че така въведеното изискване за прилагане на горепосочените документи противоречи на разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/, на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян на 21.09.2016 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Цар Калоян  с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

                                                                   Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян:

І. Отменя изисквания № 1 и № 5 на ал. 4 на чл. 14 на Наредба № 18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян на Общински съвет – гр. Цар Калоян.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

      

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №65

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №8от 13.12.2016 година

    На основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 от АПК от Прокурор при Окръжна прокуратура – Разград до Административен съд-Разград е подаден протест срещу разпоредбите на чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 35 от Наредба № 3-А за организацията, реда  и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Цар Калоян .

В протеста се твърди, че изискванията, въведени с посочените разпоредби, са незаконосъобразни.

Според прокурора следва да отпаднат следните изисквания: 1. задължението по чл. 34, ал. 1, т. 2 на Наредбата, към молбата-образец до кмета на Община Цар Калоян за издаване на разрешение за извършване на търговия на открито, заинтересуваните лица да прилагат  удостоверение от ТДД за липса на данъчни задължения към датата на подаване на молбата и 2. Задължението по чл. 36, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 35 на Наредбата, към молбата-образец до кмета на Община Цар Калоян за издаване на разрешение за продажба на сладоледи от фризери на открито и обособяване на летни градини към заведенията за хранене и развлечения, заинтересуваните лица да прилагат  удостоверение от ТДД за липса на данъчни задължения към датата на подаване на молбата.

Посочени са подробни аргументи, че така въведените изисквания за прилагане на горепосочените документи противоречат на разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/ и на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 3-А за организацията, реда  и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян на 11.10.2016 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Цар Калоян  с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

                                                                   Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 3-А за организацията, реда  и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Цар Калоян :

І. Отменя разпоредбите на чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 35 на Наредба № 3-А за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Цар Калоян.

          2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №66

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №8от 13.12.2016 година

Управлението на земите от Общинския поземлен фонд е уредено в глава Десета на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Съгласно чл. 94 от Наредбата Общинският съвет определя земеделските земи от ОПФ, които могат да се отдават под наем, както и размера на наема, който не може да е по-малък от този, определен за земите от Държавния поземлен фонд.

В решението на Общинския съвет земеделските земи се описват по местонахождение (местност) категория, поливност и размера на наемната цена за 1 (един) декар.

Със Заповед № РД-46-268 от 17.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ бр. 29/12.04.2016 г., е определен размерът на началните тръжни цени за участие в търговете за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.  

Съгласно заповедта началната тръжна цена за предоставяне под наем или аренда на земи от ДПФ за община Цар Калоян за отглеждане на едногодишни полски култури за срок до 10 стопански години е 48.00 лв.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 94, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на глава Осма от Наредба № 5 за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2016-2017 г., по землища и местности по Приложение № 1, които да бъдат предоставени под наем за срок от 1 година. 

 2. Определя първоначална цена за отдаване под наем на земеделските земи от Общинския поземлен фонд в размер на 50,00 лв. на декар.

3. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договори за наем на земеделските земи.

    4. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение № 1 е приложено към настоящата докладна записка и е неразделна част от нея.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

        

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №67

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №8от 13.12.2016 година

Със заявление с вх. № 920/03.08.2016 г., Мелиха Идиризова Ебазерова- собственик на недвижим имот – урегулиран парцел № 77308.503.1376 на ул. Освобождение № 60 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян /Приложение №1/, е заявила интерес за закупуване на придаваема от уличната регулация част към описания имот, с площ от 80 кв. метра /Приложение №2/.

Лицето е собственик на поземления имот съгласно нотариален акт № 67, том 1, рег. № 661, дело № 56 от 2016 г.

Съгласно чл. 15, ал. 5 от Закон за устройство на територията „Когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти - общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма“.

Изготвена е оценка на придаваемата част от уличната регулация към УПИ № 77308.503.1376, съгласно която приемливата пазарна стойност на придаваемата част, с площ от 80 кв. метра, е 312,00 (триста и дванадесет) лева /Приложение №3/.

С оглед гореизложеното ина основание 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 чл. от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                                   Р Е Ш И:

1. РАЗРЕШАВА на кмета на Община Цар Калоян да продаде на Мелиха Идиризова Ебазерова - собственик на урегулиран парцел № 77308.503.1376 на ул. Освобождение № 60 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, придаваема от уличната регулация част към УПИ 77308.503.1376 на ул. „Освобождение“ № 60 в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, с площ от 80 кв. метра, за сумата от 312 лева съгласно оценка на стойност на недвижим имот, изготвена от независим оценител на недвижими имоти.

            2. Възлага на кмета на Община Цар Калоян да сключи договора за продажба на описаната придаваема част от уличната регулация.

           3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Приложения:

 №1 - Скица на урегулиран парцел № 77308.503.1376 на ул. Освобождение № 60 в гр. Цар Калоян;

№2 - Скица на придаваема от уличната регулация част към УПИ 77308.503.1376 на ул. „Освобождение“ № 60 в гр. Цар Калоян;

№3 -  Оценка на придаваемата част от уличната регулация към УПИ № 77308.503.1376, изготвена от независим оценител на недвижими имоти.

Приложения №1, №2 и №3 са  приложени към протокола и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №68

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №8от 13.12.2016 година

Поземлен имот № 38830.81.26  в местност „Кържина” по картата за възстановена собственост  на с. Костанденец, с площ  5,772 дка , с начин на трайно ползване «пасище, мера», категория VII-ма, е актуван с акт за публична общинска собственост № 403/18.07.2016 г., вписан в Служба по вписвания-Разград с вх. рег. № 3250/19.07.2016 г.

До настоящия момент същият не се ползва по предназначение. Имотът е слабо продуктивен.

Към имота е проявен интерес от Община Цар Калоян за «Изграждане на трупна яма»  в  с. Костанденец, местност „Кържина“.

С протокол /Приложение №1/ от свое заседание, проведено на 11.08.2016 г. постоянно действащата общинска комисия по  Наредба № 22 от 10.02.2006 г.  за условията и реда за обезвреждане  на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите регистрирани в ОДБХ, е определила поземлен имот № 38830.81.26 в землището на с.Костанденец, за изграждане на трупосъбирателна яма, в която да се организира  обезвреждане  на странични животински продукти извън обектите, регистрирани в ОДБХ на територията на община Цар Калоян.

За целта е необходимо да се извърши промяна на НТП на имота от „Пасище, мера”, в НТП “Слабо продуктивни и ерозирани земи“, която промяна може да стане с решение на Общинския съвет.

Изготвена е скица на имота /Приложение №2/, от която е видна площта, за която  се предвижда промяна на НТП, а именно за целия имот.

Предвид гореизложеното, въз основа на протокол от  проведено заседание на 11.08.2016 г.  на постоянно действащата Общинска комисия по  Наредба № 22 от 10.02.2006 г.  за условията и реда за обезвреждане  на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите регистрирани в ОДБХ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,  чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                                   Р Е Ш И:

1. Дава  съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера“ в начин на трайно ползване „Слабо продуктивни и ерозирани земи“ на поземлен имот № 38830.81.26 в местност „Кържина ” по картата за възстановена собственост  на с. Костанденец, с площ  5.772 дка, с начин на трайно ползване «пасище, мера», категория VII-ма, актуван с акт за публична общинска собственост № 403/18.07.2016 г. /Приложение №3/; вписан в Служба по вписвания-Разград с вх. рег. № 3250/19.07.2016 г., акт № 126, том 10, дело № 1979/2016 г., стр. 90838, за „Изграждане на трупна яма“ в с. Костанденец, местността „Кържина“.

2. Упълномощава Кмета  на Общината да извърши процедурата по промяна начина на трайно ползване на имота.

Приложения:

  1. Протокол от  проведено заседание на 11.08.2016 г.  на постоянно действащата Общинска комисия по  Наредба № 22 от 10.02.2006 г.  за условията и реда за обезвреждане  на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите регистрирани в ОДБХ;
  2. Скица на Поземлен имот №
  3. АОС № 403/18.07.2016 г., вписан в Служба по вписвания-Разград с вх. рег. № 3250/19.07.2016 г.;

Приложения №1, №2 и №3 са  приложени към протокола и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №69

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №8от 13.12.2016 година

         Във връзка с разпоредбите на  член 196, ал. 3 и във връзка с ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) в сила от 01.08.2016 година, областният управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Анализът се разработва от съответната община и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

            „Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Цар Калоян” е изготвен от работна група, назначена със Заповед №357/10.11.2016 год. на кмета на община Цар Калоян. Изложени са основните принципи, цели и съдържанието на регламентираната в ЗПУО подкрепа за личностно развитие.

            Съгласно чл. 176 на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици, цели да осигури:

ü  съответствие с индивидуалните им потребности;

ü  подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им;

ü  осъществяване на подкрепата за детето и ученика най- близко до мястото, където живее и учи .

Основните изводи от Анализа са следните:

1.След влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и извършената оптимизация на училищната мрежа, системата на предучилищното и училищното образование в община Цар Калоян обхваща две общински детски градини и две училища.

2. В общината има изградена и добре функционираща система за предучилищното и училищното образование за обезпечаване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се осигурява там, където са детето и ученикът – в детските градини и в училищата.

3.Регистрирани са потребности  от  предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на  деца и ученици със специални образователни потребности в община Цар Калоян.

4. На територията на общината няма общински център за ресурсно подпомагане, а при установяване на потребност от такава подкрепа,грижата за децата и учениците може да бъде възлагана на лицензирани доставчици на социални услуги.

5.Съществува необходимост от прилагане на активна политика за реализиране на проекти, финансирани със средства по различните оперативни програми на Структурни фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

6.Организирането и осигуряването на дейностите за подкрепа на личностното развитие на територията на община Цар Калоян, е динамичен процес, който подлежи на  оптимизиране в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, с променящите се потребности на образователната система и налага координираност между участниците в образователния процес и органи на управление на централно и местно ниво, с цел осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване способностите и уменията на всяко дете и ученик.

             Въз основа на областната стратегия ще бъде приета общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие за период от две години.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 12  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет-Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

                                                                   Р Е Ш И:

1. Общински съвет-Цар Калоян приема „Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Цар Калоян” /Приложение №1/.

     2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към протокола и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №70

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №8от 13.12.2016 година

В Община Цар Калоян постъпи искане на директора на ОД „Земеделие“ - Разград с Вх. № 1518/02.12.2016 г. /Приложение №1/ за предоставяне на имоти „Полски пътища и напоителни канали“ за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места на община Цар Калоян. Към постъпилото искане е приложено Приложение №2, представляващо регистър на имоти с начин на трайно ползване - полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване във всяко землище.

На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ имотите се предоставят за ползване по цена в размер на средното рентно плащане за всяко землище. Кметът се произнася след решение на общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 37в, ал. 16  от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 8 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

РЕШИ:

  1. Предоставя за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места в община Цар Калоян имоти с начин на трайно ползване - полски пътища и напоителни канали, включени в Приложение № 2 за стопанската 2016-2017 година по цена, определена от Обшински съвет-Цар Калоян  в размер на 50,00 лв. за 1 дка площ  за трите землища в Община Цар Калоян – с. Костанденец, с. Езерче и гр. Цар Калоян.

       2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Приложения:

  1. Писмо с вх.№ 1518/02.12.2016 г. от Директора на ОД „Земеделие”- Разград
  2. Приложение № 2 – Регистър на имоти с НТП „Полски пътища и напоителни канали” по землища.

          Приложения №1 и №2 са  приложени към протокола и са неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №71

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №8от 13.12.2016 година

Във връзка с аварията и обявеното бедствено положение на Община Хитрино, на  основание чл. 17, ал. 1, т. 11 и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Общински съвет-Цар Калоян да подпомагане пострадалото население със сума в размер на 2000,00 /две хиляда лева/.

2. Сумата да бъде преведена по банковата сметка на община Хитрино.

3. Сумата да бъде отразена по разходен §42-14 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.

4.Сумата да бъде осигурена от приходен §24-06 Приходи от наеми на земя.

5. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №72

Взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян

с Протокол №8от 13.12.2016 година

Във връзка с постъпило предложение за изменение на състава на комисията по икономическа и инвестиционна политика и комисията по земеделие и екология и на основание чл. 39, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет- Цар Калоян с 7 гласа “ЗА”, против - 3, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

  1. Изменя състава на следните постоянни комисии:

-       Комисия по  икономическа и  инвестиционна политика:

            Ибрахим Адемов Джиджикьосев – председател;

            Рефан Ашим Делимустафа;

            Селяйдин Хюсеинов Кумалиев.

-       Комисия по земеделие и екология:

Рефан Ашим Делимустафа – председател;

Ибрахим Адемов Джиджикьосев;

Красимир Иванов Крумов.

      2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                           

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река