ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №62

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 26.10.2016 година

От писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-045/03.10.2016 г. на Областния управител на Област Разград, адресирано до кметовете на Общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака /Приложение 1/ е видно, че на 08.11.2016 г. предстои провеждане на извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, при следния дневен ред:

           1.Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград на основание чл. 198в, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Завет;

          2.Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград на основание чл. 198в, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на Община Кубрат;

          3.Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета та асоциация по В и К за 2017 г., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

В писмото са предоставени предложения за решения по т. 1, т. 2 и т. 3 от дневния ред на заседанието.

На основание чл. 198 е, ал. 3 от Закона за водите представител на общината в асоциацията по В и К е кмета на общината.

Във връзка с това, на основание чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ,  Общински съвет - Цар Калоян  с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

1. Общински съвет-Цар Калоян  оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград,  както следва:

1.1.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, приема решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав”, гр. Разград, на основание чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ, чрез присъединяване на Община Завет.

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Завет от ВиК оператора „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия В и К оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих.

        1.2.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, приема решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, чрез присъединяване на Община Кубрат.

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Кубрат от ВиК оператора „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия В и К оператор „Меден кладенец” ООД, гр. Кубрат.

         1.3.На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата да е в размер на 9 871, 72 /девет хиляди осемстотин седемдесет и един и седемдесет и две/ лева.

2. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, Общинския съвет оправомощава Кмета на Община Цар Калоян да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Цар Калоян.

3.При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Цар Калоян  оправомощава г-н Найден Хинков Късов  – в качеството му на Заместник кмет да представлява Община Цар Калоян на извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД,  гр. Разград.“

4. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение: Писмо с рег. индекс: АВиК-Рз-045/03.10.2016 г. на Областния управител на Област Разград.

Приложение №1 е приложено към протокола и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №63

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 26.10.2016 година

Във връзка с обявена покана за набиране на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Община Цар Калоян, в качеството си на допустим кандидат ще подготви и подаде по електронен път в системата ИСУН в установения срок до 31.10.2016 г., проектно предложение с работно заглавие „Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян”.

Настоящият проект ще създаде интегрирана услуга за подпомагане на важни аспекти от реализацията на целевите групи на пазара на труда.

Община Цар Калоян ще предостави помещение за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад, което ще бъде реновирано и оборудвано със средства от проекта, което ще е необходимо за осъществяване на част от интеграционните и социални мерки, които проектното предложение ще включи.

Във връзка с изпълнение на поставените от проекта цели, Община Цар Калоян ще сключи споразумение за общинско сътрудничество, с партньора по проекта „ДОБРЕВ-Н“ ООД.

Проектът ще отговори на поставените от процедурата основни цели, а именно:

  • Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.
  • Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/.
  • Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални  услуги;
  • Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Представеният пред Вас проект ще допринесе за социалната интеграция и реализация на уязвими групи, като ще има и неоспорим ефект върху цялостното развитие на общината.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 61 от същия закон, Общински съвет - Цар Калоян  с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

           1. Одобрява Община Цар Калоян да подготви и подаде проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“  - оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ с работно заглавие "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община "Цар Калоян";

          2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество, с партньора по проекта „ДОБРЕВ-Н“ ООД.

          3. Одобрява създаването на интегрирана услуга за подпомагане на важни аспекти от реализацията на целевите групи по горепосочения проект на пазара на труда.

          4. Одобрява предоставянето на помещение за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад, което ще бъде реновирано и оборудвано със средства от проекта, и което ще е необходимо за осъществяване на част от интеграционните и социални мерки, които проектното предложение ще включи.

  5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по  законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение:

  1. Насоки за кандидатстване по процедурата.
  2. Споразумение за общинско сътрудничество, с „ДОБРЕВ-Н“ ООД /Проект/.

Приложения с номера №1 и №2 са приложени към протокола и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река