ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №47

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

 

    В настоящата докладна записка предлагаме на вниманието Ви, „Общинската програма за опазване на околната среда на община Цар Калоян». Същата е изготвена в съответствие с изискванията на чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда ЗООС(ДВ,бр.91/2002 г., изм.  и доп.ДВ,бр.101/2015 г.) .

     Програмата е разработена в съответствие с указанията на министъра на околната среда и водите. Цели да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да установи  причинителите и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване. Насочена е към опазването, възпроизводството и възстановяването на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата природа, разумното използване на природните богатства в контекста на устойчивото развитие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА  и чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),Общински съвет-Цар Калоян  с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

                                                                           

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Цар Калоян приема „Програма за  опазване на околната среда  на община Цар Калоян за периода 2016-2020 г.“ /Приложение №1/

          2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към протокола и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №48

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

В община Цар Калоян е постъпило писмо  до кмета на общината с изх. № 56а от 19.08.206 година от Дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите  от гр.Разград  за подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите от Община Цар Калоян с дърва за огрев за 2016 година.

Същите са дали здравето си по време на военната служба и са осакатени за цял живот. Военно-пострадалите са загубили най-скъпото-деца, бащи и/или  съпрузи.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМАОбщински съвет - Цар Калоян с 12гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Община Цар Калоян да подпомогне чрез отпускане на еднократна целева помощ – дърва за огрев за 2016 година – по 3 (три) куб. метра на следните лица - военноинвалиди и военно-пострадали и ветерани от Втората световна война, живеещи на територията на Община Цар Калоян:

1.1. Джемил Шабан Дюкянджи – гр. Цар Калоян, ул. „Искър“ №6;

1.2. Хюсеин Шабан Чомлекчи - гр. Цар Калоян, ул. „Драва“ №9;

1.3. Шукри Ибрям Делиибрям - гр. Цар Калоян, ул. „Места“ №6;

1.4. Мустафа Илязов Исмаилов - гр. Цар Калоян, ул. „Козлодуй“ №2;

1.5. Биназ Алиева Авджиалиева - гр. Цар Калоян, ул. „Цар Иван Асен“№42;

1.6. Ремзие Хюсеинова Мехмедова - гр. Цар Калоян, ул. „Янтра“ №14;

1.7. Недко Димитров Драгнев  - гр. Цар Калоян, ул.”Ген. Скобелев” № 12;

1.8. Тодор Николов Тодоров – с. Езерче, община Цар Калоян, ул. „Бенковски” №12

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

                                                              №49

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

С писмо с изх. № ВиК-01-29/08.08.2016 г. от Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВИК” ООД, гр. Русе, получено в Община Цар Калоян с вх. № 1006/25.08.2016 г., сме уведомени, че на проведеното на 17.12.2015 г. заседание на А „ВиК”-Русе е взето принципно решение активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията на селата Сваленик и Церовец, община Иваново, област Русе, но вписани в Приложение 1 на Договора между АВиК-Разград и „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, гр. Разград, да бъдат предоставени от Община Цар Калоян, област Разград, на Община Иваново, област Русе.

Приложено е решение № 15 на Общински съвет Иваново, с което е дадено принципно съгласие активите-водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, намиращи се на територията на св. Сваленик, с балансова стойност 38 983, 93 лева и на с. Церовец, с балансова стойност 23 289, 23 лева да бъдат включени към активите на Община Иваново и приобщаването им към Приложение № 1 на договора, който ще се сключи между А „ВиК”-Русе и избрания оператор „ВиК” ООД-Русе.

Във връзка с това, на основание чл. 2а от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян с 10гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1.Общински съвет-Цар Калоян приема решение за съгласие за предоставяне в собственост на активи – ВиК системи и съоръжения, публична общинска собственост, включени в списъците по Приложение № 1 на договора между Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВИК” ООД, гр. Русе и „ВиК” ООД-Русе и окончателния протокол за разпределяне на собствеността между държавата и Община Цар Калоян, както следва:

-  ВиК активи-ПОС, намиращи се на територията на с. Церовец: 1. Инв. № 8379, водомер ЦК2215 ВхНМ, с. Церовец, с балансова стойност 258, 08; 2. Инв. № 8388, СВО, с. Церовец, балансова стойност 214, 94 лева /обща балансова стойност за двата актива - 473,02 лева/, да бъдат предоставени на Община Иваново, област Русе.

-  ВиК активи-ПОС, намиращи се на територията на с. Сваленик: 1. Инв. № 8383, ул. водопровод по ул. „Р. Гладов”, с балансова стойност 3 387, 94 лева; 2. Инв. № 8386, СВО, с. Сваленик, с блансова стойност 1 091, 19 лева /с обща балансова стойност за двата актива 4 479,13 лева/, да бъдат предоставени на Община Иваново, област Русе.

     2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Приложения:

 №1 - Писмо с изх. № ВиК-01-29/08.08.2016 г. от Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВИК” ООД, гр. Русе и приложения към него;

№2 - Списък-актуализация към окончателния протокол за разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Цар Калоян.

Приложения №1 и №2 са  приложени към протокола и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №50

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба №7/29.12.2000г.,изм. ДВ бр.17/28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание писмо с изх. №242/25.08.2016 година на директора на СУ „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

                                                                           

Р Е Ш И:

  1. Утвърждава маломерни паралелки в СУ „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян за учебната 2016/2017година както следва:

VI a клас  -15 ученици

VI б клас  -17 ученици

VII а клас -15 ученици

VII б клас -15 ученици

VIII а клас-14 ученици

VIII б клас-13 ученици

  IX клас   -15 ученици

  1. Утвърждава полуинтернатни групи както следва:

1 клас -1 паралелка- 1 ПИГ- 1 група

2 клас- 1 паралелка-1 ПИГ-1 група

3 клас-1 паралелка-1 ПИГ-1 група

4 клас-1 палалека-1 ПИГ-1 група

5 клас-1 паралелка-1 група

VI  клас - 2 паралелки-1 група

7 клас-2 паралелки

8 клас-2 паралелки

9  клас-1 паралелка

10 клас-1 паралелка

11 клас-1 палалелка-2групи ЗИП

12 клас -1 палалека-2 групи ЗИП

Общо 17 паралелки- 1-12 клас в дневна форма на обучение

и 1 паралелка 11 б клас задочно обучение

            1 паралелка 12 б клас задочно обучение

1-2 клас-1  сборна гупа по СИП-турски език

3-4 клас- 1 сборна група по СИП-турски език

5-6 клас -1 сборна група по СИП-турски език

3. Дава съгласието си за дофинансиране на 1 паралелка  9 клас-дневна форма на обучение-профил хуманитарен.

 4. Дава съгласието си за дофинансиране на маломерните паралелки за обезпечаване на учебния процес.

          5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №51

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

На основание чл.17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба №7/29.12.2000г., изм. ДВ бр.17/28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание писмо с изх. № 131/26.08.2016 година на директора на ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче, Общински съвет-Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

                                                                   Р Е Ш И:

      1. Утвърждава маломерни паралелки в ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче за учебната 2016/2017 година както следва:

I клас -15 ученици

II клас-15 ученици

III клас-13 ученици

IV клас-12  ученици

Vклас-15  ученици

VI клас-10 ученици

VII клас-11 ученици

VIII клас-10  ученици

        2.Утвърждава полуинтернатни групи за провеждане на целодневна организация на учебния ден в ОУ „Св.П.Хилендарски“,с. Езерче от I до VIII клас - Iви вариант, както следва:

-Една група в начален етап I клас;

-Една група в начален етап II-III клас;

-Една група в начален етап III-IVклас;

-Една група в прогимназиален етап-V-VIII клас

         3.Дава съгласието си за дофинансиране на маломерните паралелки, при нужда за обезпечаване на учебния процес.

        4. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №52

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основание чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и на основание чл. 26, ал. 3 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуванe с 6 гласа “ЗА”, против - 5, въздържали се – 1,

РЕШИ:

1.Не приема докладната записка от Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян относно «Промяна в поименния списък за капиталови разходи за 2016 година на община Цар Калоян».

2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №53

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основание чл.137, ал. 1,2 и 3 от Закона за публичните финанси и на основание чл.31, ал. 2 от Наредба №20 за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 6 гласа “ЗА”, против - 5, въздържали се – 1,

РЕШИ:

1. Не приема докладната записка от Дауд Аляовлу – Кмет на Община Цар Калоян относно «Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2016 година, отчет за средствата от Европейски фондове, отчет за капиталови разходи към 30.06.2016 г.».

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

    

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №54

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

Община Цар Калоян е допустим бенефициент по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”.

Основната цел на мярката е стимулиране на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони, обновяване на населените места и дейностите, насочени към реставрация и надграждане на културното и природно наследство в населените места и обкръжаващата ги среда. Приоритетна дейност, по която се предоставя безвъзмездна финансова помощ  е строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях.

Това дава възможност да се осигури небходимото финансиране за реконструкция на общинските пътища.

Във връзка с това, на основание чл. 6, т. 1 във връзка с чл. 4, т. 2 от  Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,Общински съвет-Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Цар Калоян да кандидатства по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, с проект „Реконструкция на път RAZ1160 „Цар Калоян-Граница общинска (Цар Калоян-Ветово)”, община Цар Калоян.

2. Дейностите, включени в Проект „Реконструкция на път RAZ1160 „Цар Калоян-Граница общинска (Цар Калоян-Ветово)”, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Цар Калоян 2014-2020.

3. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши всички необходими дейностипо реда на Наредбата за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. (ПРСР 2014-2020 год.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

4.Упълномощава Кмета на Община Цар Калоянда представлява Общината по Проект „Реконструкция на път RAZ1160 „Цар Калоян-Граница общинска (Цар Калоян-Ветово)”, община Цар Калоян.

5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №55

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

Община Цар Калоян е допустим бенефициент по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”.

Основната цел на мярката е стимулиране на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони, обновяване на населените места и дейностите, насочени към реставрация и надграждане на културното и природно наследство в населените места и обкръжаващата ги среда. Една от приоритетните дейности, по които се предоставя безвъзмездна финансова помощ  е реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Това дава възможност да се осигури небходимото финансиране за извършване на ремонт и оборудване на ДГ „Славейче” в гр. Цар Калоян.

Във връзка с това, на основание чл. 6, т. 1 във връзка с чл. 4, т. 8 от  Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Цар Калоян да кандидатства по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, с проект „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ДГ „Славейче”, гр. Цар Калоян, включваща обект № 1: „Рехабилитация на детски площадки и съоръжения за игра в ДГ „Славейче”, гр. Цар Калоян-пет детски площадки” и обект № 2: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ „Славейче”, гр. Цар Калоян”.

2.Дейностите, включени в Проекта съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Цар Калоян 2014-2020.

3.Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши всички необходими дейностипо реда на Наредбата за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.. (ПРСР 2014-2020 год.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

4.Упълномощава Кмета на Община Цар Калоянда представлява Общината по Проект „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ДГ „Славейче”, гр. Цар Калоян, включваща обект № 1: „Рехабилитация на детски площадки и съоръжения за игра в ДГ „Славейче”, гр. Цар Калоян-пет детски площадки” и обект № 2: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ „Славейче”, гр. Цар Калоян”.

     5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №56

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

Община Цар Калоян е допустим бенефициент по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”.

Основната цел на мярката е стимулиране на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони. Обновяване на населените места и дейностите, насочени към реставрация и надграждане на културното и природно наследство в населените места и обкръжаващата ги среда. Приоритетна дейност, по която се предоставя безвъзмездна финансова помощ  е строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях.

Това дава възможност да се осигури небходимото финансиране за обновяване на уличната мрежа в с. Езерче.

Във връзка с това, на основание чл. 6, т. 1 във връзка с чл. 4, т. 1 от  Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Цар Калоян да кандидатства по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.”, с проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче, Община Цар Калоян”;

2.Дейностите, включени в Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче, Община Цар Калоян”, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Цар Калоян 2014-2020;

3.Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши всички необходими дейностипо реда на Наредбата за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. (ПРСР 2014-2020 год.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

       4.Упълномощава Кмета на Община Цар Калоянда представлява общината по Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче, община Цар Калоян”.

       5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №57

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

Съгласно чл. 64а, ал. 1 /в сила от 05.07.2016 г./ от Закона за защита при бедствия, за подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от същия закон, се създава областен съвет за намаляване на риска от бедствия.

Членове на съвета са: кметовете на общини или оправомощени техни представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", директорът на областната дирекция на МВР, командирът на военното формирование на територията на областта, директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", директорът на центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Областният съвет се председателства от областния управител и се представлява от него. За определяне на поименния състав на съвета е необходимо Общинският съвет да вземе решение за определяне на представител на ОбС Цар Калоян в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Същевременно съгласно чл. 65а, ал. 2 от същия закон, за подпомагане изпълнението на дейностите по закрила от бедствия  се създава общински съвет за намаляване на риска от бедствия.Членове на съвета са заместник-кметовете на общината, главният архитект на общината, представители на общинския съвет, ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

С оглед на горното и на основание чл. 21, ал.1 , т. 23 от ЗМСМА и чл. 64а, ал. 2 и чл. 65а, ал. от Закона за защита при бедствия , Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Определя РЕФАН АШИМ ДЕЛИМУСТАФА за представител на Общински съвет-Цар Калоян в Областния съвет за  намаляване на риска от бедствия.

        2.Определя РЕФАН АШИМ ДЕЛИМУСТАФА, КРАСИМИР ИВАНОВ КРУМОВ, АНГЕЛ МИЛКОВ АНГЕЛОВ, ИСМАИЛ АХМЕДОВ КАСАБОВ И АРИФ РУЖДИЕВ АРИФОВ за представители на Общински съвет-Цар Калоян в Общинския съвет за  намаляване на риска от бедствия.

      3. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №58

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

На основание чл. 95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  и писмо с изх. №253/26.08.2016 г. на директора на СУ „Христо Ботев“, гр. Цар Калоян предлагам организацията на учебния ден в СУ „Христо Ботев” през учебната 2016/2017 година да се осъществява на две смени – преди обяд и след обяд при следните варианти на обучение:

-          Обучението за учениците от І до VІІІ клас да се осъществява по І вариант на обучение - задължителните учебни часове в отделен блок, както и часовете за самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт също да бъдат в отделен блок през съответните смени на обучение

      Така посочените варианти на обучение ще дадат възможност за по-правилна организация на работа в училище и постигане на по-добри резултати в образователно-възпитателния процес.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и на основание  писмо с изх. №253/26.08.2016 година на директора на СУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян,Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

       1. Приема организацията на учебния процес в СУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян да се извършва на две смени през учебната 2016/2017 година - преди обяд и след обяд.

      2. Обучението на учениците от 1 до 8 клас да се осъществява по І вариант на обучение на целодневна организация на обучение.

      3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №59

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

В община Цар Калоян е постъпила докладна записка с Вх. №1017/26.08.2016 год. от Невин Хюсеин Бурук –директор на ДГ „Пролет“, с. Езерче, с която ни уведомява, че в момента в детската градина се обучават 36 деца разпределени в три групи, както следва:

I  и II група /смесена/ - 12 деца;

ПГ – 5 год. -12 деца;

ПГ – 6 год. -12 деца.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното, броят на групите и броят на децата в група в държавните и общинските детски градини се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена „ Броят на групите във всяка детска градина се определя в началото на учебната година, като броят на децата се раздели на норматива за максимален брой за съответния вид детска градина съгласно приложението.

Съгласно ал. 4 от същия член „При недостатъчен брой деца за образуване на групите в детските градини в съответствие с ал. 1 втора и следваща група се образуват, когато броят на децата, разделен на норматива за максимален брой, даде остатък 12.

Разпоредбата чл. 2а, ал. 2 от същата наредбаВ детските градини и обслужващите звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети, броят на групите, както и броят на децата и учениците в тях се определят от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити съгласно разпоредбите на наредбата.

С оглед на горното и на основание чл. 21, ал.1 , т. 23 и чл. 17, ал.1, т.3  от ЗМСМА, чл. 2а, ал. 2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Утвърждава следните паралелки в ДГ „Пролет“ за учебната 2016-2017 год.

I  и II група /смесена/ - 12 деца;

Подготвителна група – 5 год. -12 деца;

Подготвителна група – 6 год. -12 деца.

      2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

                                                 Р Е Ш Е Н И Е

                                                          №60

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА,на основание чл.124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и на основание чл. 26, ал. 3 от Наредба №20 за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване със 7 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма

РЕШИ:

1. Променя  плана за капиталови разходи на община Цар Калоян за 2016 г. както следва:

1.1.Капиталови разходи финансирани от §31-13 от централния бюджет

                                                                                      Било             Става

-§51-00 Основен ремонт сграда община                     10000                 0

-§52-00 Придобиване на ДМА/контейнери/                 16500                 0

-§53-09 Проект за общ устройствен план/20%съф/ 24250                0

-§53-09 Придобиване на НДМА/проекти/                     45750           59998

§51-00 Основен ремонт вътрешноградски улици     20000            56502

Всичко от централен бюджет:                             116500          116500

1.2.Поименен списък за капиталови разходи за 2016година,източник на приходи §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

-§53-09 Придобиване на НДМА/проекти/                35700          17824

-§52-00 Придобиване на ДМА/снегорин/                    4300            4300

-§52-00 Придобиване на ДМА/лек автомобил/       20000          35430

-§52-00 Придобиване на компютри и хардуер          0                 1075

-§52-00 Придобиване на др.обурудване                     0                 1371

Всичко от приходи от продажба:                       60000         60000

1.3.Поименен списък за капиталови разходи за 2016г.,източник на приходи от §13-00 „Приходи от имущ. и др.дан.“ и §24-06“Приходи от наеми на земя“

-§51-00 Основен ремонт на улици                            48263         47000

-§53-09 Придобиване на НДМА                                     0               1263

Всичко от собствени приходи:                            48263          48263

1.4.Средства от сметка 98 Средства от европейския съюз/СЕС/

По проект“Достоен живот за всички“

-§52-00 Закупуване на микробус                               0             71760

2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

                                                    №61

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 01.09.2016 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основание чл.137, ал. 1,2 и 3 от Закона за публичните финанси и на основание чл.31, ал. 2 от Наредба №20 за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване със 7 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма

РЕШИ:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2016 година на община Цар Калоян както следва:

А.Делигирани от държавата дейности:

№  Наименование на параграф                          План          Отчет   %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия               1938790          1068517    55.11%

2.31-28 Др.целеви трансфери                           4882                 4882     100.00%

3.61-00 Получени трансфери                           16486             16486      100.00%

4.64-00 Предоставени трансфери ПУДОС     2492            2492          100.00%

5.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив-9000          -8932          99.24%                                                

6.95-01 Остатък към 01.01.2016                     21819         21819          100.00%                  

7.95-07 Остатък към 30.06.2016                                        -28914         

8.76-00 Временни безл.заеми                           -71908       -71908         100.00%    

9.24-00 Приходи и доходи от собств.               300            300           100.00%     

10.31-20 Възстановени субсидии                                        -852                           

Общо държавни приходи:                              1903861      1003890         52.73%

Б.Приходи за местни дейности:

№   Наименование на параграф                          План         Отчет   %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                               5000              3057               61.14%

2.13-00 Имуществени данъци                     135000         101464            75.16% 

3.20-00 Други данъци                                      500                 

4.24-00 Приходи и доходи от собственост65700            63974         97.37%

5.27-00 Общински такси                               156000           105257         67.47%  

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци           55000             50668           92.12%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви             1000               5058            505.80%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                   15297              8543            55.85%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци              -5500            -6485           117.91%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА     60000                1007           1.68%

10.41-00 Приходи от концесии                    6000                4080         68.00%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия    435100          223675        51.41%

12.31-13 Капиталови разходи                     116500           4301           3.69%

13.61-00 Получени трансфери                   -42607          -12686        29.77%

14.45-00 Помощи и дарения от страната 5000               200           4.00%

15.76-00 Временни безлихвенни заеми        -56000       -56000         100.00%

16.78-00 Белх.заеми от набир.сметка        -108500    -73500           67.74%

17.64-00 Трансфери от държ.предпр.         4982          4982            100.00%

Всичко общински приходи:                          793472      376927       47.50%

5.Анализ на разходната част на бюджета

А.Делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители:

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет    %изпълн.

1.Цар Калоян                                            

-Дейност 117 Държ.и общ служби по избори  2217        2204               99.41%

-Дейност 122 Общинска администрация       270743    197965            73.12%

-Дейност 239Др.дейности по вътр.сиг.            21860      4653            21.29%

-Дейност 282Отбранит.мобил.подготов.       48800      24801           50.82%

-Дейност 311ЦДГ и ОДЗ                                   266453     152906             57.39%

-Дейност 389Др.дейности по образов.               1800      1800           100.00%

-Дейност 437 Здравен кабинет в ОУ и ЦДГ 43706       20825              47.65%

-Дейност 530  ЦНСТ                                          176220      59679             33.87%

-Дейност 532 Програми по временна заетост 4724       4724         100.00%

-Дейност 550  ЦСРИ                                          52100        15532             29.81%

-Дейност 589 Др.служби по соц.подп.              14097       18171        128.90%

-Дейност 738 Читалища                                    70800      35502            50.14%

2.СОУ”Хр.Ботев”                                               657351      330625          50.30%                                       

3.ОУ”Св.П.Хилендарски”                                  249290     122652            49.20%                        

4.Кметство с.Езерче                                          23700        11854          50.02%

 

   Общо държавни разходи:                            1903861     1003890            52.73%

 

Б.Разходи за местни дейности по второст. разпоредители:

№ Разпоредител/функциия                            План         Отчет        %изпълн.

1.Цар Калоян                                           

-Дейност 122Общ.админ.-дофинансиране 30094          17117                56.87%

-Дейност 122 Общ.адмистрация                238423       153822                64.52%

-Дейност 123 Общински съвети                 52922          43821                 82.80%

-Дейност 311 ЦДГ и ОДЗ                              170950         44938                 26.29%

-Дейност 524 Домашен соц.патронаж      59614           32784                54.99%

-Дейност 532 Програми за врем.заетост  656               286                  43.60%

-Дейност 604Осветление на улици и пл.  27060         15546                 57.45%

-Дейност 622 Озеленяване                           27347        15102                 55.22%

-Дейност 623  Чистота                               39870         20432                 51.25%

-Дейност 714 Спортни бази                       10660           2589                 24.29%

-Дейност 745 Обредни домове и зали       4920            4744                 96.42%

-Дейност 832 Служби по под.пътища    85956            1796                    2.09%

-Дейност 910 Разходи за лихви                                     104                      

2.Кмество с.Езерче                                  45000            23846                    52.99%

_________________________________________________________________

Всичко общински разходи:                      793472        376927                  47.50%        

В.Разходи за представителни цели:        План          Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                                 8000              5915                      73.94%

-Общински съвет                                      6000                422                        7.03%

-Кмет с.Езерче                                           3000               739                       24.63%

-Кмет с.Костанденец                               1000                  0   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Г.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§52-00 Придобиване на ДМА/контейнери/       16500             0

§53-09 Проекти  за общ.уст.план/20%съф/    24250             0 

§51-00 Основен ремонт улици                          20000             0

§53-09 Прибиване на НДМА-проекти               45750             0

§51-00 Основен ремонт сграда община         10000            0

Всичко капиталови разходи:                          116500           0

 

Д.Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§53-09 Придобиване на НДМА/проект /        35700                     0

§52-00 Придобиване на ДМА/снегорин/          4300               4301         100.00%

§52-04Придобиване на ДМА/автомобил/    20000              35430         177.15%

§52-01Придобиване на компютри и хардуер     0               1075       

§52-03 Придобиване на др.оборудване                0              1371

___________________________________________________________________

Общо:                                                                 60000              42177           70.30%

Е.Закупуване на тр.средство от средства от Европейския съюз

§52-04 Придобиване на трансп.средство     0                71760

Ж.Средства от собствени приходи§24-05

§51-00Основен ремонт улици                            48263              0

З.Обекти финансирани от §31-11Обща допълваща субсидия

-СОУ“Хр.Ботев“гр.ЦарКалоян
-§52-01 Придобиване на компютри и хардуер  7323          7323      100.00%

-ОДЗ“Славейче“гр.Цар Калоян

-§52-01 Придобиване на компютри и хардуер   619           619       100.00%

6.Отчет на средствата по сметка 98 СЕС-КSF за 2016г.

А.Приходна част на средствата по сметка 98/ОП“Развитие на човешките ресурси“-проект“Достоен живот за всички“:

§63-01 Получени трансфери                       120149         120149       100.00%

§76-00 Получен заем от бюджета            127908         127908        100.00%

§95-01 Остатък към 1.01.2016г.                20981             20981        100.00%

§95-07 Остатък към 30.06.2016г                                    -13790               

Всичко приходи:                                        269038          255248         94.87%

Б.Разходна част:

Проект“Достоен живот за всички“       269038         255248        94.87%

Всичко разходи:                                          269038         255248       94.87%

2.Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река