ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №38

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 29.06.2016 година

Поради изтичане на срока на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян /2011-2015 год./ бе разработена нова стратегия за периода 2016-2020 год.

Същата е съгласувана с дирекция  "Социално подпомагане"  Разград и съобразена с текстовете на Областната стратегия за развитие на социалните услуги.

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане, Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво съгласувано със съответните дирекции "Социално подпомагане".

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от ППЗСП, Общински съвет-Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

                                                                   Р Е Ш И:       

1. Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян за периода 2016-2020 год.  /Приложение №1/

          2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към протокола и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №39

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 29.06.2016 година

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане, Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво съгласувано със съответните дирекции "Социално подпомагане".

Приемането на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян за 2017 г. е във връзка с изпълнението на чл. 19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от ППЗСП.

Планът също е съгласуван с Директора на дирекция „Социално подпомагане” гр. Разград.

Социалните услуги, включени в Годишния план за разкриване през 2017 година са услуги в общността с финансиране от държавния бюджет, общинския бюджет и европейски фондове.

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян за 2017 г. съдържа:

1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;

2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;

3. източници на финансиране на социалните услуги;

4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;

5. други дейности за развитие на социалните услуги.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от ППЗСП,  Общински съвет-Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище в община Цар Калоян за 2017 год. /Приложение №1/

         2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

           Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към протокола и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №40

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 29.06.2016 година

В община Цар Калоян е получено писмо с вх. № 615/18.05.2016 год. от Агенцията за социално подпомагане , с което ни уведомяват че агенцията е партньор по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.002 “Центрове за заетост и социално подпомагане“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Дейностите по проекта предвиждат извършване на ремонтни дейности в Дирекция „Социално подпомагане“-Разград, ИРМ–Цар Калоян, като съгласно изискванията на проекта е необходимо АСП  да стопанисва и управлява обектите, подлежащи на ремонт и след приемане окончателния доклад за изпълнение на проекта.

Понастоящем има подписан договор за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 105  кв.м. като срокът на договора изтича на 11.05.2020 год. В писмото се сочи, че е необходимо недвижимият имот да бъде предоставен за безвъзмездно управление за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ Разград ИРМ- Цар Калоян със срок от 10 години, като действащият към настоящия момент договор да бъде прекратен.

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Съгласно ал. 3 от същия член „Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет-Цар Калоян  след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1.Да се предостави за безвъзмездно управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“-Разград, ИРМ –Цар Калоян част от недвижим имот, представляващ четири помещения с обща площ от 105 кв.м. / стаи с N1,2,3 и 4 / в  сграда за обществено обслужване, построена в поземлен имот № XI-578 в кв. 84 по плана за регулация на град Цар Калоян от 1992 год. /Приложение №1/, ул. „Генерал Тотлебен“ 5 –частна общинска собственост по АОС №132 от 02.07.2007 год. за срок от 10 години считано от датата на подписване на договора.

2. Да се прекрати Договор №25-А/11.05.2010 год.

3.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Приложения №1 е приложено към протокола и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №41

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 29.06.2016 година

Мелек Аталаева Хюсеинова е родена на 26.06.2012 г. и живее със семейството си в гр. Цар Калоян.

Видно от приложените епикризи, издадени от различни болнични заведения за периода 2015 г. - 2016 г., на детето са поставени следните диагнози: „остър ларингит”, „остър бронхиолит”, придружен с „анемия” и „реактивен артрит”, и „пароксимални пристъпи”.

Мелек Хюсеинова е трето по ред дете в семейството на Гюлсер Салиева и Аталай Хюсеинов, които са в затруднено положение, с оглед налагащото се лечение на болното им дете.

В бюджета на Община Цар Калоян, параграф 4200, са предвидени средства за помощи за населението.

С оглед гореизложеното, на основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет-Цар Калоян  с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Предоставя на родителите на Мелек Аталаева Хюсеинова от гр. Цар Калоян, на 4 години, страдаща от „остър ларингит”, „остър бронхиолит”, придружен с „анемия” и „реактивен артрит”, и „пароксимални пристъпи”, средства, предвидени по параграф 4200 от бюджета на Община Цар Калоян, в размер на 200 лева, за лечение на болното им дете.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №42

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 29.06.2016 година

Директорът на ОДЗ Славейче е уведомил община Цар Калоян с писмо с Вх. №736 от 13.06.2016 год., че е необходимо да бъде закупен компютър и хардуер за нуждите на ОДЗ Славейче. В капиталови разходи на община Цар Калоян за 2016 не са предвидени средства за закупуване на ДМА за ОДЗ Славейче.

Съгласно чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси  и на основание чл. 26,  ал. 3 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза  за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

         1. Актуализира списъка на капиталовите разходи на община Цар Калоян за 2016 год., както следва:

 § 52-01  придобиване на компютър и хардуер за ОДЗ Славейче – 619 лв. с източник на финансиране §31-11 „Обща допълваща субсидия“.

2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №43

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 29.06.2016 година

Директорът на СОУ „Христо Ботев“ е уведомил община Цар Калоян с писмо с Вх. №774 от 22.06.2016 год., че са закупени 11 броя терминални работни места за нуждите на училището. Средствата в размер на  7 322, 70  лв. са предоставени за изпълнението на проект по Национална  програма „ИКТ в училище“. В капиталови разходи на община Цар Калоян за 2016 не е планирано закупуването на ДМА за СОУ „Христо Ботев“, което налага приемането на решение за актуализация на списъка на капиталовите разходи за 2016 год.

Съгласно чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от  Закона за публичните финанси  и на основание чл. 26,  ал. 3 от Наредба N20 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза  за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

         1. Актуализира списъка на капиталовите разходи на община Цар Калоян за 2016 год., както следва:

 § 52-01  придобиване на компютри и хардуер за СОУ „Христо Ботев“ – 7 322, 70 лв. с източник на финансиране §31-11 „Обща допълваща субсидия“.

2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №44

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 29.06.2016 година

С писмо с Изх. № АВиК -026 от 30.05.2016 год. Областния управител уведомява кмета и Общинския съвет за свикване на извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД на 04.07.2016 год. от 10:30 часа.

Определен е следният дневен ред за заседанието:

1.Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД, град Разград на основание чл. 198а, ал.2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на община Завет;

2. Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД, град Разград на основание чл. 198а, ал.2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на община Кубрат.

3. Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021 г.

4. Други.

Съгласно чл. 198е ал.3 от Закона за водите, представителят на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. Съгласно чл.198е, ал.5 Закона за водите позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и  предстоящото извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията  по ВиК на област Разград на 04.07.2016 год., Общински съвет-Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Определя ДАУД НАЗИФ АЛЯОВЛУ  да представлява община Цар Калоян в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия на 04.07.2016 год., обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД,  гр. Разград, а при невъзможност за лично участие на Кмета на Община Цар Калоян  оправомощава г-н Найден Хинков Късов  – в качеството му на Заместник кмет да представлява Община Цар Калоян на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД,  гр. Разград.

2. Оправомощава представителя на Община Цар Калоян  да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД,  гр. Разград,  както следва:

            2.1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД, гр. Разград  приемат решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД град Разград, на основание чл. 198а, ал.2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на община Завет. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на община Завет  от ВиК оператора „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД град Разград, същите продължават да се извършват от действащия В и К  оператор „Водоснабдяване и канализация „ООД гр. Исперих-„ ЗА“

            2.2.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД, гр. Разград  приемат решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД град Разград, на основание чл. 198а, ал.2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез присъединяване на община Кубрат. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на община Кубрат от ВиК оператора „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД, град Разград, същите продължават да се извършват от действащия В и К  оператор „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат-„ ЗА“

            2.3. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД град Разград, съгласуват бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване –Дунав „ ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017г. – 2021 г.  -„ЗА“.

4. При настъпване на промени, в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, Общинския съвет  оправомощава представителя на Община Цар Калоян да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Цар Калоян .

5.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №45

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 29.06.2016 година

Съгласно разпоредбите на чл.24, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО създават по реда на този закон регионално сдружение. Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.Регионалните сдружения са юридически лица със седалище в общината, която е собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на съоръжението за третиране на отпадъци, или която има учредено право на строеж. Тези сдружения нямат за цел да формират и не разпределят печалба, не придобиват собственост и дейността им се подпомага и осигурява от съответните общински администрации.

В същото време като местен орган на изпълнителната власт и съгласно чл. 19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината има задължение да организира управлението на битовите отпадъци, образувани на територията на общината и като такъв е длъжен да предприеме съответните мерки за постигане на целите, заложени в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.:

- ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и

- увеличаване до края на 2020 г. на дела разделно събрани и оползотворени битови биоотпадъци на ниво регион до не по-малко от 50 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

Изложените изисквания на приложимото законодателство в областта на управление на отпадъците са съобразени и от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) при обявяване на  процедури за подбор на проекти или за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ (ПО2). Допустими кандидати и партньори по процедурите са само общини, членуващи в Регионални сдружения по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗУО.

Кандидатите по процедурите по ПО2 трябва да отговарят на всички поставени изисквания за кандидатстване, съдържащи се в насоките за кандидатстване за всяка процедура. Едно от задължителните условия за допустимост на кандидатите и партньорите е да е налично решение на общото събрание на регионалното сдружение, с което са разпределени задълженията на съответната община/общини за изпълнение целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО, съответстващи на проектното предложение, с което се кандидатства по съответната процедура.

Към настоящият момент на територията на регион Разград няма действащо сдружение по смисъла на чл.24, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Това означава, че без наличие на такова сдружение нито една община на територията на регион Разград не отговаря на задължителните минимални условия за допустимост на кандидатите и не може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 г.и по-конкретно по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци", както и по процедурите за кандидатстване, които ще бъдат обявявани занапред.

С оглед на горното и с цел осигуряване на възможност за общините на територията на регион Разград да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране, както и произтичащите от Закона за управление на отпадъците задължения на общините, предлагам Общински съвет Цар Калоян да приеме следното

Съгласно разпоредбите на чл.24, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО създават по реда на този закон регионално сдружение. Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.Регионалните сдружения са юридически лица със седалище в общината, която е собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на съоръжението за третиране на отпадъци, или която има учредено право на строеж. Тези сдружения нямат за цел да формират и не разпределят печалба, не придобиват собственост и дейността им се подпомага и осигурява от съответните общински администрации.

В същото време като местен орган на изпълнителната власт и съгласно чл. 19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината има задължение да организира управлението на битовите отпадъци, образувани на територията на общината и като такъв е длъжен да предприеме съответните мерки за постигане на целите, заложени в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.:

- ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и

- увеличаване до края на 2020 г. на дела разделно събрани и оползотворени битови биоотпадъци на ниво регион до не по-малко от 50 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

Изложените изисквания на приложимото законодателство в областта на управление на отпадъците са съобразени и от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) при обявяване на  процедури за подбор на проекти или за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ (ПО2). Допустими кандидати и партньори по процедурите са само общини, членуващи в Регионални сдружения по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗУО.

Кандидатите по процедурите по ПО2 трябва да отговарят на всички поставени изисквания за кандидатстване, съдържащи се в насоките за кандидатстване за всяка процедура. Едно от задължителните условия за допустимост на кандидатите и партньорите е да е налично решение на общото събрание на регионалното сдружение, с което са разпределени задълженията на съответната община/общини за изпълнение целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО, съответстващи на проектното предложение, с което се кандидатства по съответната процедура.

Към настоящият момент на територията на регион Разград няма действащо сдружение по смисъла на чл.24, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Това означава, че без наличие на такова сдружение нито една община на територията на регион Разград не отговаря на задължителните минимални условия за допустимост на кандидатите и не може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 г.и по-конкретно по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци", както и по процедурите за кандидатстване, които ще бъдат обявявани занапред.

С оглед на горното и с цел осигуряване на възможност за общините на територията на регион Разград да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране, както и произтичащите от Закона за управление на отпадъците задължения на общините, Общински съвет-Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и с цел осигуряване на възможност за общините на територията на регион Разград да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЦАР КАЛОЯН

1. Дава съгласие за участие на Община Цар Калоян в учредяването на Регионално сдружение по смисъла на чл.24, ал.,1 от Закона за управление на отпадъците

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да предприеме всички необходими законосъобразни действия по изпълнение на настоящото решение.

3. Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №46

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 29.06.2016 година

Във връзка с постъпило предложение за изменение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация  и на основание чл. 21, ал. 3  и чл. 34, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян  с 9 гласа “ЗА”, против - 3, въздържали се – 1

Р Е Ш И:

            1. Приема изменение в чл. 18, ал. 2 на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Цар Калоян /мандат 2015- 2019 г./ - Общинският съветник получава възнаграждение в размер на  60% от СБРЗ на общинска администрация-държавна дейност. При отсъствие от заседание на комисия се отнема 50% от възнаграждението и при отсъствие от заседание на  общинския съвет се отнема 100% от възнаграждението“.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река