Р Е ШЕ Н И Е

 №27

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 20.04.2016 година

С писмо с Изх. № АВиК -015 от 25.03.2016 год. Областния управител уведомява кмета и Общинския съвет, че следва Общинския съвет да упълномощи кмета да подпише Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активи –В и К системи и съоръжения между държавата и община Цар Калоян .

Съгласно § 9, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите , Министърът на регионалното развитие в тримесечен срок от получаването на списъците на ВиК съоръженията и на части от тях по чл. 13, 15 и 19 от ЗВ намиращи се в обособената територията, които са активи на дружеството/ изготвя и изпраща за съгласуване с общините протоколи за разпределение на собствеността на активите между държавата и общините, намиращи се в обособената територия.

Министърът на регионалното развитие изпраща на общините и областните управители окончателните протоколи. Окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното.

Съгласно ал. 8 от същия параграф „В случаите по чл. 198б, т. 2 министърът на регионалното развитие изпраща на асоциацията по ВиК копия от окончателните протоколи за разпределение на собствеността по ал. 5 незабавно след тяхното изготвяне или след учредяване на асоциацията по ВиК в обособената територия - ако такава не е учредена към датата на изготвянето на окончателните протоколи. В тези случаи ВиК системите и съоръженията - публична държавна и публична общинска собственост, преминават в управление на асоциацията по ВиК на съответната обособена територия от датата на получаване на окончателните протоколи от асоциацията по ВиК, съответно - след отписването им по реда на ал. 7. ВиК системите и съоръженията - публична държавна собственост, се завеждат в баланса на областните администрации на съответната обособена територия.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и  местната администрация и   § 9, ал.  5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

1.Общинският съвет упълномощава кмета на община Цар Калоян да подпише окончателен разделителен протокол на активи-В и К системи и съоръжения –между държавата и община Цар Калоян в обособената територия на В и К оператора „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД град Разград, получен с писмо изх. №03-02-320/22.03.201 6 год.

2. При невъзможност за кмета на Община Цар Калоян, оправомощава г-н Найден Хинков Късов  – в качеството му на Заместник кмет да подпише протокола по т. 1 от настоящето решение.

        3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №28

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 20.04.2016 година

С Решение № 1 на Министерски съвет от 05.01.2016 г. е приет  Национален план за противодействие на тероризма. Съгласно т. 2 от постановлението в срок до 2 месеца след влизането му в сила,  кметовете на общини трябва да организират разработването и да утвърдят Общински план за противодействие на тероризма.

В Националния план за противодействие на тероризма като едно от задълженията на кмета на община е посочено, че след организиране разработването  на План за противодействие на тероризма в Община Цар Калоян, същият следва да се внесе за приемане от Общински съвет и да предоставят данни за изготвянето на областния план.

             В плана са посочени възможните сценарии за осъществяване на терористични актове и нивата на терористична заплаха за конкретен обект, за част или за цялата страна. Посочени са подробно степените на готовност за реагиране при терористична заплаха и действията, които следва да извърши Община Цар Калоян при всяка една от тях.

          При обявяване на по-висока степен на готовност за реагиране Кмета на община въвежда в действие Плана за противодействие на тероризма в Община Цар Калоян и изпълнява предвидените за тази степен действия.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и   Решение № 1 на Министерски съвет от 05.01.2016 г.р предлагам ОбС – гр. Цар Калоян  да вземе следното

С Решение № 1 на Министерски съвет от 05.01.2016 г. е приет  Национален план за противодействие на тероризма. Съгласно т. 2 от постановлението в срок до 2 месеца след влизанетото му в сила,  кметовете на общини трябва да организират разработването и да утвърдят Общински план за противодействие на тероризма.

В Националния план за противодействие на тероризма като едно от задълженията на кмета на община е посочено, че след организиране разработването  на План за противодействие на тероризма в Община Цар Калоян, същият следва да се внесе за приемане от Общински съвет и да предоставят данни за изготвянето на областния план.

             В плана са посочени възможните сценарии за осъществяване на терористични актове и нивата на терористична заплаха за конкретен обект, за част или за цялата страна. Посочени са подробно степените на готовност за реагиране при терористична заплаха и действията, които следва да извърши Община Цар Калоян при всяка една от тях.

          При обявяване на по-висока степен на готовност за реагиране Кмета на община въвежда в действие Плана за противодействие на тероризма в Община Цар Калоян и изпълнява предвидените за тази степен действия.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и   Решение № 1 на Министерски съвет от 05.01.2016 г., Общински съвет-Цар Калоян  с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

                                                                   Р Е Ш И:       

 

      1.Приема План за противодействие на тероризма в Община Цар Калоян. /Приложение 1/

      2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към протокола и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №29

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 20.04.2016 година

В община Цар Калоян е  постъпила молба от Анета Александрова Хубанова –Управител на „ТОАН -69“ ЕООД за издаване на разрешение за изработка на проект на ПУП /подробен устройствен план/ -ПЗ /план за застрояване/ на поземлен имот  № 203020 в местността ДОЛНА ЕЛИЯ, в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, с трайно предназначение на територията –земеделска и начин на трайно ползване –нива, трета категория.

Предлагаме на вашето внимание задание по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ за изработване на ПУП –ПЗ на горепосочения имот в землището на с. Костанденец.

С този ПУП-ПЗ се предвижда промяна на предназначението на горепосочения имот от „НИВА“  в имот с предназначение за „Производствени и складови дейности“ / Рибарник / съгласно чл. 59, ал.1 и чл. 60, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ „Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии.….“ . С разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125 от същия закон.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124 „а“, ал.1,  чл. 124“б“, ал. 1 и във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и  чл.12, ал.2 от ЗУТ, заявление с вх. №365 от 17.03.2016  год., Общински съвет-Цар Калоян  с 8 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Одобрява техническо задание /Приложение №1/, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ, за  изработка на проекти на ПУП /подробен устройствен план/ -ПЗ /план за застрояване/ на поземлени имот № 203020 в местността ДОЛНА ЕЛИЯ в землището на с. Костанденец, с трайно предназначение на територията –земеделска и начин на трайно ползване –нива, трета категория.

2. Дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ /Приложение №2/ на поземлен имот  № 203020 в местността ДОЛНА ЕЛИЯ в землището на с. Костанденец, с трайно предназначение на територията –земеделска и начин на трайно ползване –нива, трета категория.

         3.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

          

Приложения №1 и №2  са приложени към протокола и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №30

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 20.04.2016 година

В община Цар Калоян са постъпили молби от Тодор Петров Хубанов –Председател на ЗК „Хърцой“ за издаване на разрешения за изработка на проекти на ПУП /подробни устройствени планове/ -ПЗ /планове за застрояване/ на поземлени имоти с №, № 203018 и 203019 в местността ДОЛНА ЕЛИЯ, в землището на с. Костанденец, с ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, с трайно предназначение на територията –земеделска и начин на трайно ползване –нива, трета категория.

Предлагаме на вашето внимание задания по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ за изработване на ПУП –ПЗ на горепосочените имоти в землището на с. Костанденец.

С тези ПУП-ПЗ се предвижда промяна на предназначението на горепосочените имоти от „НИВА“  в имоти с предназначение за „Производствени и складови дейности“ / Рибарник / съгласно чл. 59, ал.1 и чл. 60, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ „Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии.…….“ . С разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125 от същия закон.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124 „а“, ал.1,  чл. 124“б“, ал. 1 и във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и  чл.12, ал.2 от  ЗУТ, заявления с вх. №363, 364 и 365 от 17.03.2016  год., Общински съвет-Цар Калоян  с 8 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Одобрява технически задания /Приложение №1 и №2/, изготвени по реда на чл.125 от ЗУТ, за  изработка на проекти на ПУП /подробен устройствен план/ -ПЗ /план за застрояване/ на поземлени имоти № 203018 и № 203019 в местността ДОЛНА ЕЛИЯ в землището на с. Костанденец, с трайно предназначение на територията –земеделска и начин на трайно ползване –нива, трета категория.

2. Дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на поземлени имоти № 203018, и № 203019 /Приложение №3 и №4/  в местността ДОЛНА ЕЛИЯ в землището на с. Костанденец, с трайно предназначение на територията –земеделска и начин на трайно ползване –нива, трета категория.

Решенията да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

3.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Приложения №1, №2, №3 и №4 са приложени към протокола и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №31

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 20.04.2016 година

Във връзка с проведеното извънредно заседание на Общински съвет-Цар Калоян на 21.03.2016 год. в  Общински съвет-Цар Калоян постъпи писмо от Областният управител на област Разград с указание за определяне  на срокове и процедури за провеждане на извънредни заседания на общинския съвет.

В приетия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Цар Калоян  и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-2019 год./ липсват норми уреждащи срокове, процедури и обстоятелства  за свикване на извънредни заседания на общинския съвет.

Съгласно дадените указания извънредни заседания могат да се свикват – само и по изключение, при възникнали събития за които вземането на решение от страна на общинските съветници не търпи отлагане – настъпили природни бедствия, обществени и социални проблеми,  които изискват спешно вземане на решение, спазването на нормативно изискуем срок, който не позволява прилагането на установената за редовните заседания процедура, други непредвидими обстоятелства, касаещи своевременно решаване на важни за местната общност проблеми.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян  с 10 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

            1.Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Цар Калоян /мандат 2015- 2019 г./ Приложение 1.

2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем           

 

 

Приложение № 1

Правилник за изменение и допълнение

на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Цар Калоян  и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-2019 год./.

 

§ 1.  Текстът на  чл. 44, ал.2  се изменя , както следва:

Чл. 44. (2) Председателят на общинския съвет е длъжен да  уведоми членовете й за насроченото заседание,  не по-късно от 3 дни преди деня на провеждането му, а при извънредни заседания- не по-късно от 1 ден преди деня на заседанието.

Стара редакция: Чл. 44. (2) Председателят на комисията е длъжен да  уведоми членовете й за насроченото заседание,  не по-късно от 3 дни преди деня на провеждане на заседание.

 

§ 2. Приема нова ал.3 към чл.55,  както следва:

Чл.55.(3) Извънредни заседания могат да се свикват при възникнали събития за които вземането на решение от страна на общинските съветници не търпи отлагане:

1.настъпили природни бедствия;

2.обществени и социални проблеми,  които изискват спешно вземане на решение;

3.спазването на нормативно изискуем срок, който не позволява прилагането на установената за редовните заседания процедура;

4.други непредвидими обстоятелства , касаещи своевременно решаване на важни за местната общност проблеми.

§ 3.  Текстът на  чл. 56 се изменя , както следва:

Чл. 56 (1) Най-малко 5 дни преди заседанието, а при извънредни заседания –най-малко 1 ден преди провеждането му,  председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание,  като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината.

Стара редакция: Чл. 56 (1) Най-малко 7 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание,  като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината.

§ 4.  Текстът на  чл. 57 се изменя , както следва:

Чл. 57. Всички доклади, материали и проекти за решения се изпращат до председателя на общинския съвет, най-късно в 5 дневен срок преди заседанието, а при провеждането на извънредни заседания – най-късно в еднодневен срок.

Стара редакция: Чл. 57. Всички доклади, материали и проекти за решения се изпращат до председателя на общинския съвет, най-късно в 5 дневен срок преди заседанието

§ 5.  Текстът на  чл. 61, ал. 1  се изменя , както следва:

Чл. 61. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието.За извънредни заседания уведомяването да става по електронните пощи на общинските съветници и по телефон. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва  в 3 дневен срок преди неговото провеждане, а при провеждането на извънредни заседания – в 1 дневен срок преди провеждането му.

Стара редакция: Чл. 61. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва  в 5 дневен срок преди неговото провеждане.

ВНОСИТЕЛ

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ   

Председател на ОбС Цар Калоян

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №32

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 20.04.2016 година

В община Цар Калоян е постъпила  докладна записка от свещеник Цоньо Петров Цонев–председател на Църковното настоятелство на църква „Успение богородично“ , с. Езерче“ с предложение за решение за подкрепа от страна на общински съвет за кандидатстване по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за периода 2014-2020 г.

Във връзка с  гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян  с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

         1.Одобрява кандидатстването на църква „Успение богородично“, с. Езерче“ с проект „Реконструкция на храма, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност, подобряване на прилежащите пространства при църква „Успение богородично“, с. Езерче“ с максимална стойност до 400 000 евро пред ДФ Земеделие по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,  подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за периода 2014-2020 г.

2.Дава съгласието си за реализация на проекта включващ реконструкция на сградата на религиозния храм в с.Езерче, камбанарията  и на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност и подобряване на прилежащите пространства при църква „Успение богородично“, с. Езерче“

3.Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 2 „Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в общината“, специфична цел 1. „Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване качеството на живот в общината“, мярка 2.1.1. „Подобряване състоянието на инфраструктурата и МТБ на образователните и културни заведения „ на общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Цар Калоян.

4.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №33

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 20.04.2016 година

В община Цар Калоян е постъпила  докладна записка от свещеник Атанас Димитров Атанасов –председател на Църковното настоятелство на църква „Св. Димитър“ – с. Костанденец с предложение за решение за подкрепа от страна на общински съвет за кандидатстване по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г за периода 2014-2020 г.

Във връзка с  гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян  с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

         1.Одобрява кандидатстването на църква „Св. Димитър“ в с. Костанденец с проект „Реконструкция на храма и на сграда за провеждане на църковни тържества и/или църковно-просветна дейност, подобряване на прилежащите пространства при църква „Св. Димитър“ в с. Костанденец“ с максимална стойност до 400 000 евро пред ДФ Земеделие по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за периода 2014-2020 г.

2.Дава съгласието си за реализация на проекта включващ реконструкция на сградата на религиозния храм в с. Костанденец  и на сграда за провеждане на църковни тържества и/или църковно-просветна дейност и подобряване на прилежащите пространства при църква „Св. Димитър „ в с. Костанденец.

3.Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 2 „Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в общината“, специфична цел 1. „Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване качеството на живот в общината“, мярка 2.1.1. „Подобряване състоянието на инфраструктурата и МТБ на образователните и културни заведения „ на общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Цар Калоян.

                 4.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                           

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №34

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 20.04.2016 година

На територията на община Цар Калоян функционира НЧ „Торлак”, на което Министерство на културата е отказало субсидиране от държавния бюджет за 2016 г.

Поради липсата на държавно субсидиране и поради липса на средства, с които читалището да провежда предвидените културни мероприятия през 2016 г., на основание чл. 21, т. 3 и чл. 22, ал. 2 от Закон за народните читалища, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян  с 6 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 4,

Р Е Ш И:

        1. Да се предоставят средства, в размер на 1 500 лева, за културните мероприятия на НЧ „Торлак”, гр. Цар Калоян, за периода от 01.05.2016 г. до 31.12.2016 г. Сумата следва да се осигури от бюджета на Община Цар Калоян за 2016 г., от собствени приходи, § 2406: „Приходи от наеми на земя”, от неговото преизпълнение.    

2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №35

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 20.04.2016 година

На основание чл.104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 22, т. 3  от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Предоставя заем от бюджета на общината в СЕС за финансиране на разходи до тяхното възстановяване в размер на 60000 лева. Средствата следва да бъдат възстановени до 31.12.2016 година.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                           

 

Снел преписа:

Джюверие Адем   

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №36

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 20.04.2016 година

С решение № 48, взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян, с Протокол № 7/17.08.2015 г., е обособен нов терен с площ от 722 кв. метра, представляващ УПИ № ІV-512 в кв. 45 на ул. Климент Охридски № 2А идентификационен номер по кадастрална карта 77308.502.512, в гр. Цар Калоян.

Имотът е обособен във връзка с процедура, провеждана за реализиране на проект на Министерство на здравеопазването по изграждане и реновиране на центровете за спешна медицинска помощ и филиалите за спешна медицинска помощ в страната, по повод на която е постъпилата в Община Цар Калоян докладна от д-р Николай Йоцов – директор на ЦСМП – Разград с вх. № 865/09.07.2015 г., с която от Община Цар Калоян се иска безвъзмездно преотстъпване на терен за строителство на нова сграда  за нуждите на спешната помощ в община Цар Калоян.

С Решение № 13, взето на редовно заседание на Общинския съвет на Цар Калоян с Протокол № 1/29.01.2016 г., гореописаният имот от публична е обявен за частна общинска собственост, като в изпълнение на решението имотът  е актуван с Акт  за частна общинска собственост № 662/21.03.2016 г.

С писмо с вх. № 932/22.07.2015 г. от Областния управител на Област Разград е посочено, че в процедурата, провеждана за реализиране на проекта на Министерство на здравеопазването, безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост следва да бъде в полза на Министерство на здравеопазването. 

Съгласно чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост „Дарение на имот - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.

Съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество „Дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, може да сеизвърши след решение на общинския съвет, на държавата или на юридическо лицена държавна бюджетна издръжка”, а ал. 5 на с.з. предвижда, че въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината сключва договор.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 35, ал. 5 от Закон за общинската собственост, чл. 45, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Да се прехвърли чрез дарение правото на собственост върху УПИ № ІV-512 в кв. 45 на ул. Климент Охридски № 2А идентификационен номер по кадастрална карта 77308.502.512 /Приложение №3/, в гр. Цар Калоян, представляващ частна общинска собственост съгласно АЧОС № 662821.03.2016 г., на Министерство на здравеопазването, за изграждане на Филиал за спешна медицинска помощ в гр. Цар Калоян.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договор за дарение в полза на посоченото в т. 1 ведомство.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Приложение: 1. Писмо вх. № № 930 и 932/22.07.2015 г. на Областния управител на Област Разград /Приложение №1 и 2/ и Скица на поземлен имот /Приложение №3/

Приложения №1, №2 и №3 са приложени към протокола и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №37

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 20.04.2016 година

С решение №26 от 21.03.2016 год. на проведено извънредно заседание, общинският съвет даде съгласие за кандидатстването на община Цар Калоян с проект “Основен ремонт на съществуващ покрив на „Домашен социален патронаж“ град Цар Калоян пред фонд „Социална закрила“ към  Министерството на труда и социалната политика.

Понастоящем финансиращият орган даде указание за необходимостта от включването на допълнителни задължителни компоненти в количествено стойностната сметка - изграждане на електро-гръмотевична инсталация  и 10% непредвидени разходи, което налага корекция на същата и стойността на СМР се увеличава от 21 984,44 лв. на 27 613, 85 лв.

Финансиращият орган също ни уведомява, че максималния размер на финансовата помощ, която може да ни бъде отпусната е 21 600 лв., поради което участието на община Цар Калоян се увеличава на 6013, 85 лв.

С реализацията на проекта ще се постигне енергийна ефективност, сигурност за ползвателите на услугата, комфорт за работещите, привеждане на кухнята в работна среда без риск и др.

Във връзка с гореизложеното, и на основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване със 7 гласа “ЗА”, против - 4, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:                             

1. Община Цар Калоян да кандидатства пред  фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика с проект “Основен ремонт на съществуващ покрив на „Домашен социален патронаж“ град Цар Калоян.

2. Общински съвет дава съгласие  за осигуряване на собствени финансови  средства в размер на 6 013, 85  лв.  за изпълнението на проект   „Основен ремонт на съществуващ покрив на „Домашен социален патронаж“ град Цар Калоян.

3. Средствата да бъдат осигурени от капиталовите разходи за 2016  год., източник на приходи §40-40 „Продажба на общинска собственост“.

4. Отменя Решение №26 от 21.03.2016 год. на Общински съвет Цар Калоян.

5. Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река