Р Е ШЕ Н И Е

 №15

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2 от 12.03.2016 година

В Община Цар Калоян  е получено писмо с което Областният управител на Област Разград, в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД,  гр. Разград свиква редовно заседание  на общото събрание на Асоциацията на 18.03.2016 от 10.30 часа при следния дневен ред:

 1. Съгласуване на бизнес план на „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД, гр. Разград, който се явява удължаване на настоящия регулаторен период по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги до 31 декември 2016 год. ;
 2. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2015 год.;
 3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К за 2015 год.;
 4. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2015 г.
 5. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2016 год.;
 6. Решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване –Дунав ЕООД град Разград
 7. Други.

Съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, представителят на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. Съгласно чл.198е, ал. 5 Закона за водите позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и  предстоящото редовно заседание на общото събрание на Асоциацията  по ВиК на област Разград на 18.03.2016 год.,Общински съвет-Цар Калоян с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 4,

Р Е Ш И:

I. Определя ДАУД НАЗИФ АЛЯОВЛУ  да представлява община Цар Калоян в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия на 18.03.2016 год., обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград, а при невъзможност за лично участие на Кмета на Община Цар Калоян  оправомощава г-н Найден Хинков Късов  – в качеството му на Заместник кмет да представлява Община Цар Калоян на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград.

ІІ. Оправомощава представителя на Община Цар Калоян  да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград,  както следва:

1.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД гр. Разград съгласуват бизнес план на „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД град Разград, като същия се явява удължаване на настоящия регулаторен период по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги до 31 декември 2016 год. – „ЗА“

2. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,  обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД град Разград, приемат годишния отчет за дейността на Асоциацията по В и К за 2015 год. -„ЗА“

3. На основание чл. 9, ал. 2 във вр. с чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД град Разград, приемат отчет за изпълнение на бюджета дейността на Асоциацията по В и К за 2015 год. -„ЗА“.

4. На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите  във връзка с  чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВИК на обособена територия обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД град Разград приемат годишния финансов отчет на Асоциацията по В и К за 2015 год. и взимат решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна администрация Разград /раздел Асоциации В и К / -„ЗА“.

5. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД град Разград приемат бюджета на Асоциацията  по В и К за 2016 год., като определят вноската на държавата да е в размер на 10 427, 11 лв., вноската на община Разград – 9 700, 20 лв., вноската на община Попово – 5463, 81 лв., вноската на община Лозница – 1 757, 71 лв., вноската на община Опака – 1 266, 15 лв. и вноската на община Цар Калоян – 1 176, 77 лв. -„ЗА“.

6. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД град Разград, приемат решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане  и експлоатация  на Асоциацията  по В и К системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД гр. Разград и В и К оператор – „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД град Разград -„ЗА“.

ІІІ. При настъпване на промени, в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, Общинския съвет , оправомощава представителя на Община Цар Калоян да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Цар Калоян .

     

        ІV. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №16

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.03.2016 година

Със свое Решение № 35, взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 5 от 08.07.2015 г., в изпълнение на съдебно решение № 707/20.09.2000 г. по описа на Районен съд-Разград, влязло в сила на 05.10.2000 г., Общинският съвет е възстановил правото на собственост на наследниците на Керчо Събев Костов, върху имот № 023387 по КВС на с. Костанденец, ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, област Разград, представляващ поземлен имот с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0, 974 дка.

Недоволна от решението на Общинския съвет, Димка Събева Тодорова /наследник на Керчо Костов съгласно удостоверения за наследници № 038/03.06.2013 г. и № 39/03.06.2013 г., издадени от Община Цар Калоян/, е възразила със заявление с вх. № РД-06-ЦК-21/09.11.2015 г. до Кмета на Община Цар Калоян, чрез Общинска служба по земеделие-гр. Разград, офис Цар Калоян, в което лицето заявява, че имотът, който е възстановен е необработваем, като е отправено искане да й бъде възстановена обработваема земя.

След направен оглед на общинските имоти по КВС на землище с. Костанденец, бе констатирано, че обработваем имот със сходна на подлежащата на възстановяване площ е имот № 022366, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Горна Елия”, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян. Имотът е предоставен от Община Цар Калоян с Договор за наем на земеделски земи № 98/10.11.2014 г., на ЗК „Хърцои”, за срок до 10.11.2019 г., вписан в Служба по вписванията-гр. Разград.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ „Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.“

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в изпълнение на съдебно решение № 707/20.09.2000 г. по описа на Районен съд-Разград, влязло в сила на 05.10.2000 г., Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Възстановява правото на собственост на наследниците на Керчо Събев Костов, върху имот № 022366 по КВС на с. Костанденец, ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, област Разград, представляващ поземлен имот, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Горна Елия”,  с площ от 1, 082 дка /един декар, осемдесет и два кв. метра/, при граници на имота: север-имот № 022368, изток-имот № 022367, юг-имот № 000518, запад-имот № 022365, актуван с акт за частна общинска собственост № 228/16.09.2013 г.

2. Съгласно разпоредбата на чл. 237, ал. 1 от Закон за задълженията и договорите, Договор за наем на земеделски земи № 98/10.11.2014 г., със ЗК „Хърцои”, остава в сила спрямо приобретателите на имота по т. 1, тъй като е вписан в имотния регистър, за срока, предвиден в него, т.е. до 10.11.2019 г.

4. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №17

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.03.2016 година

На   основание чл. 21, ал. 1,т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 41б, ал. 7 от Закона за народната просвета, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 8 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Отменя решение №59 от 9.12.2010 година за преминаване на детските заведения на територията на община Цар Калоян на делигиран бюджет,считано от 01.04.2016 година.

2. Детските заведения на територията на общината /ОДЗ „Славейче“,гр. Цар Калоян и ЦДГ „Пролет“, с. Езерче/ да станат дейности към община Цар Калоян.

3. Финансовите документи да се обработват в община Цар Калоян и разходите да  се отразяват в дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ по Единната бюджетна класификация за 2016 година.

4. Директорите на детски заведения да изготвят касови и счетоводни отчети към 31.03.2016 година, да ги предадат в счетоводството на общината и изготвят всички необходими документи и действия за преминаването им към финансово обслужване от общината,като първостепенен разпоредител на бюджетни средства.

         5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №18

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.03.2016 година

За упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги с решение № 15 от 23.12.2011 г. на преходния общински съвет бе създаден Обществен  съвет в състав:

Председател: Найден Късов – Зам. кмет по „Социални дейности и образование”;

Членове:                                                                                                                                      

Хюсеин Реханов – кмет на кметство Езерче;

Йордан Ненков – кмет на кметство Костанденец;

Мариана Драгнева Господинова – Гл. експерт в отдел «Социална закрила» в  Дирекция „Социално подпомагане”,  гр. Разград;

Нели Хинкова Тодорова – Директор на СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян;

Тодор Живков Радев – Ст. специалист във филиал Цар Калоян към Дирекция „Бюро по труда”;

Севинч Салиева – общински съветник;

Генчо Станков– общински съветник;

Красимир Крумов– общински съветник;

Али Кьосев – общински съветник;

Хинко Хинков - – общински съветник.

Функциите на обществения съвет са следните:

1. съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината;

2. съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги;

3. съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане / български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;  физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство/;

4. контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;

5. изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.

Общественият съвет се състои най-малко от 7 души, като в състава му се включват ръководители на социални услуги, представители на лица по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.

Предлагам Общинския съвет да определи нов състав на Обществения съвет.

Във връзка с това, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1  от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет-Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 1. Определя  следния състав на Обществения съвет:

Председател: Найден Късов – Заместник кмет по „Социални дейности и образование”;

Членове:                                                                                                                                       

1. Хюсеин Реханов – Кмет на кметство Езерче;

           2. Йордан Ненков – Кмет на кметство Костанденец;

           3. Белгин Хюсеин – зам. кмет по „Стопански дейности“;

         4. Представител на  Дирекция „Социално подпомагане”,  гр. Цар Калоян;

 1. Представител на СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян;
 2. Представител на Дирекция „Бюро по труда”, филиал Цар Калоян;
 3. Севинч Салиева – общински съветник;
 4. Исмаил Касабов – общински съветник;
 5. Мария Ганева – общински съветник;
 6.  Ангел Милков – общински съветник.

            2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура–Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Р Е ШЕ Н И Е

 №19

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.03.2016 година

       Основна задача на всички държавни органи в съвременните демократични общества е създаването и поддържането на необходимата сигурност, безопасност и спокойствие на населението, при активното участие и съдействие на обществените организации, сдружения и физически лица за нормалното упражняване на техните граждански права и задължения. В съответствие с Конституцията и съществуващото законодателство на Република България, един от приоритетите в дейността на институциите на местната изпълнителна власт и МВР е опазването на:

- живота, здравето и имуществото на гражданите;

- държавната и общинска собственост;

- обществения ред и сигурността в населените места.

С Решение  №17 от 20.02.2012 г. на предходния общински съвет бе създадена  Общинска комисия за обществен ред и сигурност в състав:

Председател: Несин Джафер – общински съветник;

Секретар: Ахмед Чакър – общински съветник;

Членове: 1. Представител на  ПУ – гр. Цар Калоян

        2. Представител на СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян;

        3. Найден Късов – Зам. кмет по „Социални дейности и образование”;

4. Хюсеин Реханов – Кмет на кметство Езерче;

5. Йордан Ненков – Кмет на кметство Костанденец;

6. Представител на Д „СП”, гр. Цар Калоян;

7. Дончо Стефанов – Председател на ПК “Съгласие, гр. Цар Калоян”;

8. Мирослав  Хараламбиев - Председател на ЗК  „Изгрев”,  гр. Цар Калоян;

      9. Тодор Кившанов – Председател на ЗК „Златен клас”,  гр. Цар Калоян.

Предлагам Общинския съвет да определи нов състав на Общинската комисия за обществен ред и сигурност.

Във връзка с това, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.Определя  състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурноств следния вид:

Председател: Гюнай Узунали– Председател на Общински съвет-Цар Калоян;

Секретар: Момчил Ганев;        

          Членове:

                1. Представител на  ПУ – гр. Цар Калоян;

        2. Представител на СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян;

        3. Найден Късов – Зам. кмет по „Социални дейности и образование”;

4. Хюсеин Реханов – Кмет на кметство Езерче;

5. Йордан Ненков – Кмет на кметство Костанденец;

6. Представител на Д „СП”, гр. Цар Калоян;

7. Представител на ПК „Съгласие“, гр. Цар Калоян;

8. Представител на ЗК  „Изгрев”,  гр. Цар Калоян;

     9. Представител  на ЗК „Златен клас”,  гр. Цар Калоян;

    10.Представител на СОТ-Разград.

         2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №20

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.03.2016 година

Съгласно чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа годишен план за паша /представляващ Приложение №1 към настоящата докладна записка/, съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата. Към решението се прилага списък с данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни /представляващ Приложение №2/, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели

Предвид гореизложеното на основание чл. 37о, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка  с чл. 27, ал. 4 и ал. 5, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Цар Калоян дава съгласие за предоставяне на мери и пасища–общинска собственост, посочени в Приложение №1.1 за общо и за индивидуално ползване.Мерите и пасищата, определени за общо ползване, се ползват безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни. Мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, могат да се отдават под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на БАБХ, посочени в Приложение №2, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

2. Приема Годишен план за паша за 2016 г. за общо и индивидуално ползване на мери и пасища от ОПФ Приложение № 1.

3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложения №1, №2 и №1.1 са приложени към протокола и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №21

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.03.2016 година

В община Цар Калоян е постъпило искане за Отстъпено право на строеж за 0,32 кв.м. за изграждане на допълнителни външни колони към улица „Климент Охридски“. Искането е във връзка с реконструкцията на обект: „Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда с УПИ N XIII-318 в кв. 39 по плана на град Цар Калоян /поземлен имот с идентификатор N77308.502.254 по кадастралната карта на града/ с възложители Сали Ахмедов Салиев и Есмерай Илмиева Салиева. 

Съгласно чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост, „Право на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения, по ред, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.

Съгласно чл. 48 г, ал. 1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  Право на пристрояване или надстрояване с цел конструктивно укрепване на сграда се учредява на собственика на сградата със заповед на кмета на общината, след представяне на конструктивно становище. За цената на правото на строеж се приема по-високата от:пазарната оценка на правото на строеж;данъчната оценка на правото на строеж.

Изготвена е пазарна оценка за правото на пристрояване от независим лицензиран оценител.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 48г, ал.1 от Наредба 05 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Да се учреди безсрочно право на пристрояване върху 0,32 кв.м. от уличната регулация на ул. „Климент Охридски“ съгласно изготвен проект за обект: „Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда с УПИ № XIII-318 в кв. 39 по плана на град Цар Калоян /поземлен имот с идентификатор №77308.502.254/ с възложители Сали Ахмедов Салиев и Есмерай Илмиева Салиева при пазарна оценка в размер на 3,00 лв. /три лева/.

           2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №22

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.03.2016 година

В община Цар Калоян е постъпило искане за отстъпено право на строеж за 0,23 кв.м. за изграждане на допълнителни външни колони, съгласно изготвен проект  за „Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ N XV-376 в кв. 36 по плана на село Езерче с възложител Ахмед Исмаилов Прашков.

Съгласно чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост, „Право на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения, по ред, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2.

Съгласно чл. 48 г, ал. 1 от Наредба N5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  Право на пристрояване или надстрояване с цел конструктивно укрепване на сграда се учредява на собственика на сградата със заповед на кмета на общината, след представяне на конструктивно становище. За цената на правото на строеж се приема по-високата от:пазарната оценка на правото на строеж;данъчната оценка на правото на строеж.

Изготвена е пазарна оценка за правото на пристрояване от независим лицензиран оценител.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 48г, ал.1 от Наредба N5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.Да се учреди безсрочно право на пристрояване върху 0,23 кв. м. от уличната регулация на ул. „Баба Тонка“ съгласно изготвен проект за обект: „Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда в УПИ XV-376, кв. 36  по плана на с. Езерче с възложител Ахмед Исмаилов Прашков при пазарна оценка в размер на 2,00 лв. /два/ лева изготвена от независим лицензиран оценител.

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

           2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №23

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.03.2016 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, на основание чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси и  на основание чл. 3, ал. 2, т. 2 от  Наредба №20 за условията  и реда за съставяне на тригодишна  бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян,Общински съвет - Цар Калоянслед поименно гласуване с 8 гласа “ЗА”, против – няма, въздържали се – 5,

Р Е Ш И:

1. Определя  второстепенните  разпоредители на бюджетни средства за 2016 година както следва:

1.1.Кметство с.Езерче

2. Определя второстепенните разпоредители на бюджетни средства за 2016 година, които са на делегиран бюджет:

2.1. СОУ „Хр. Ботев“, гр. Цар Калоян

2.2.ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Езерче

3. Задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители произлизат се определят в Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет за 2016 г., ПМС за изпълнение на  държавния бюджет за 2016 година, решенията на Общински съвет-Цар Калоян, писма и указания от Министерство на финансите.

4. Съгласно чл. 11, ал. 13 от Закона за публичните финанси първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредители от по ниска степен.

         5. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №24

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.03.2016 година

С Решение № 32, взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с протокол № 5/08.07.2015 г., Общинският съвет е дал подкрепа за създаване на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда”.

Центърът функционира от м. декември 2015 г.

В изпълнение на договор за обществена поръчка № 8/25.01.2016 г., с предмет „Организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала, и разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда”, в изпълнение на договор № BG05M90P0001-2.002-0060-С001 за проект „Достоен живот за всички”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, е разработено Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на интегрирани социални услуги в Центъра; Правилник за организация на дейността на Центъра; Методики за предоставяне на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Здравен асистент” и „Домашен помощник”.

       Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,Общински съвет - Цар Калоян  с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 4,

Р Е Ш И:

1. Приема Правилник за организация на дейността на Центъра /Приложение №1/; Методики за предоставяне на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Здравен асистент” и „Домашен помощник” /Приложение №2/ и Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на интегрирани социални услуги в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда” /Приложение №3/.

2. Правилникът влиза в сила от датата на утвърждаването му от Общински съвет-Цар Калоян.

  3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложения №1, №2 и №3 са приложени към протокола и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №25

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.03.2016 година

На основание чл.21,ал.1  от ЗМСМА,на основание чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и  на основание чл.3,ал.1,т.2 и чл.16,ал.5 от  Наредба №20 за условията  и реда за съставяне на тригодишна  бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Приема тригодишната прогноза за местни дейности за периода 2016-2019 година по Приложение №1, което е част от докладната записка

2. Задължава кмета на общината да представи в Министерство на финансите приетата тригодишна прогноза в определените за това срокове.

Приложение №1 е приложено към протокола и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №26

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 12.03.2016 година

Община Цар Калоян кандидатства пред фонд „Социална закрила“ към  Министерството на труда и социалната политика с проект “Основен ремонт на съществуващ покрив на „Домашен социален патронаж“ град Цар Калоян.

Ремонтът е спешен, което налага и спешни действия по отношение на осигуряването на финансовите средства. С реализацията на проекта ще се постигне енергийна ефективност, сигурност за ползвателите на услугата, комфорт за работещите, привеждане на кухнята в работна среда без риск и др.

Съгласно методиката за разпределението на средствата по фонд Социална закрила е необходимо община Цар Калоян да участва с минимум 10 % от общия бюджет, за което е необходимо съгласие от Общински съвет Цар Калоян. Размерът на финансовите средства за които се  кандидатства е 20 000 лв.

Във връзка с гореизложеното, и на основание чл.21, ал.1, т. 6  и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян с 9 гласа „ЗА“, против – няма, въздържали се - няма взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Община Цар Калоян да кандидатства пред  фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика с проект “Основен ремонт на съществуващ покрив на „Домашен социален патронаж“ град Цар Калоян.

2. Общински съвет дава съгласие  за осигуряване на собствени финансови  средства в размер на 2000 лв.  за изпълнението на проект   “Основен ремонт на съществуващ покрив на „Домашен социален патронаж“ град Цар Калоян.

3. Средствата да бъдат осигурени от капиталовите разходи за 2016  год., източник на приходи §40-40 „Продажба на общинска собственост“.

Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд -Разград по реда на АПК.

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                           

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река