Р Е ШЕ Н И Е

 №1

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

Съгласно  чл. 9 от Закона за общинския дълг Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг е изготвен в изпълнение на чл. 9 от Закона за общиниския дълг /ЗОД/.

           Съгласно чл. 18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

В тази връзка предлагам на виманието на Общински съвет–Цар Калоян Отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 година.

Във връзка с гореизложеното,  на основание чл.9 от Закона за  общинския дълг и на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

                 І. Приема  настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг, който  е изготвен в изпълнение на чл. 9 от Закона за общинския дълг /ЗОД/.

              Съгласно чл. 18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение, същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

             В чл. 3 на ЗОД е регламентирано, че общинския дълг се формира от:

            1. емисии на общински ценни книжа;

            2. дълга, поет с договори на общински заеми;

           3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост;

          4. изискуемите общински гаранции;

          5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за устройство на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

          6. безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;

          7. задължения по търговски кредити и финансов лизинг над две години;

          През изминалата 2015 година състоянието на дълга в община Цар Калоян е следното:

        1. По договор за кредит №086/2010 година с фонд „Енергийна ефективност”за енергийна ефективна реконструкция на ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче и ЦДГ „Пролет”, с. Езерче в размер на 178647.00 лева главница и 31784.28 лихва за срок от 5 години. Заемът е отпуснат 20.04.2011 година. През 2015 година са платени вноски в размер на 44946 лева от които 42393 лв. главница и 2553 лева лихва. Към 31.12.2015 година остатъкът по заема е в размер на 8932 лв. Крайният срок за погасяване на заема е 20.03.1016 година. Спазва се погасителния план, който е приложение към договора.

       2. Имаме заем в размер на 1116 лв. прехвърлен по сметката на Разплащателна агенция, за възстановяване на неверифицирани разходи, който през януари 2016 одина ще бъде закрит.

       3. Поради недостиг на бюджетни средства в края на 2015 година имаме безлихвен заем от набирателната сметка в бюджетната в размер на 108500 лева и от извънбюджетна сметка в размер на 56000 лв. Същите през 2016 година ще бъдат възстановени.

     

         ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №2

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

 

На основание чл. 140, ал. 1, 2 и 3 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 32, ал. 1, 2 и 3 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за средствата от Разплащателна агенция   за  2015 г. в следния вид:

1. Приходна част на средствата по сметка 42 /Средства от РА/:

§62-01 Получени трансфери                    76               76                   100.00%

§63-01 Получени трансфери                  1242           1242                100.00%

§63-02 Възстановени трансфери         -1116          -1116                100.00%

§76-00 Предоставен заем в бюджета   1116           1116                 100.00%

Всичко приходи:                                      1318          1318                100.00%

 

2.Разходна част:

Проект ОУ с.Езерче“Училищен плод“ 1318           1318                100.00%      

Всичко разходи:                                     1318            1318                 100.00%

 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №3

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

 

На основание чл.140,ал.1,2 и 3 от Закона за публичните финанси,на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и на основание чл.32,ал.1,2 и 3 от Наредба №20за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за средствата от Европейския съюз  за  2015 г. в следния вид:

1. Приходна част на средствата по сметка 98/ОП „Развитие на човешките ресурси“, „Нови възможности за грижа“, „Топъл обяд“, Проект „Успех“:

§63-01 Получени трансфери                      328446           328446                  100.00%

§76-00 Предоставен заем в бюджета      - 76680          -132680                  173.03%

§88-00 Събрани средства и изв.плащания  7191               7191                  100.00%

§95-01 Остатък към 1.01.2015г.                       27                 27                   100.00%

§95-07 Остатък към 31.12.2015г                                    -20981

Всичко приходи:                                         258984          182003                 70.28%

2.Разходна част:

Проект „Успех“-                                           14577        14577             100.00%

Проект „Нови възможности за грижа“   170014        93033                54.72%

ОП“РЧЗ“-личен асистент                          59210       59210              100.00%

„Топъл обяд“                                                 15183       15183             100.00%

Всичко разходи:                                         258984     182003            70.28%

 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №4

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

 

На основание чл. 140, ал. 1, 2 и 3 от Закона за публичните финанси на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 32,ал. 1, 2 и 3 от Наредба №20 за условията е реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета  за  2015 г. в следния вид:

1.1. Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№  Наименование на параграф                          План          Отчет      %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия                   1978759          1978759    100.00%  

2.31-18 Целеви субсидии по СЕБРА                      33444             23774        71.30%

3.31-28 Др.целеви трансфери                                6215               6215      100.00%

4.31-20 Възстановени трансфери                                            -12565          

5.61-00 Получени трансфери                             114171          114171      100.00%

6.76-00 Временен заем от ЕС                              54884            54884       100.00%       

7.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив-50617           -42393      83.75%             

8.88-00 Временно съхранени средства                                    -6225                                            

9.93-00 Друго финансиране                                -8900              -8900        100.00%

10.95-01 Остатък към 01.01.2015                   704210          704210       100.00%                                      

11.95-07 Остатък към 31.12.2015                                         -21819                             

15.36-11 Получени обещ.от застрах.                 556              556          100.00%   

16.45-01 Текущи помощи и дарения                    500                500        100.00%                                

Общо държавни приходи:                              2833222         2791167     98.52%

 

1.2. Разходна част на делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители:

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет    %изпълн.

1.Цар Калоян                                              1515230             1491854            98.46%

-заплати,осигуровки                                  528963                521930             98.68%    

-издръжка                                                    176863                160624             90.81%   

-капиталови разходи                                 740004                740004             100.00% 

-субсидии за читалища                              69400                 69296                99.85%    

2.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян              215933                215933              100.00%  

-заплати и осигуровки                              209279                209279             100.00%

-издръжка подготвителни групи               6654                   6654               100.00%

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                           126045                126418              100.30%

-заплати и осигуровки                               118135               118508              100.30%

-издръжка подготвителни групи               7910                     7910               100.00%

 4.СОУ”Хр.Ботев”                                       675841               666052             98.55%

-заплати,осигуровки                                  538427              538427             100.00%

-издръжка                                                   129758              120245               92.63%

-стипендии                                                   7656                 7380                 96.40%

5.ОУ”Св.П.Хилендарски”                           276473               266510               96.40%

-заплати,осигуровки                                217627               217044                99.73%

-издръжка                                                    58846                 49466                 84.06%

6.Кметство с.Езерче                               23700                  24400                102.95%  

-заплати и осигуровки                             23700                   24400                102.95%

_________________________________________________________________

 Общо държавни разходи:                  2833222               2791167              98.52%         

1.3. Приходи за местни дейности:

№   Наименование на параграф                          План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                 4000                4338                 108.45%

2.13-00 Имуществени данъци                    130000            204758                 157.51%  

3.20-00 Други данъци                                        500                   165                 33.00%

4.24-00 Приходи и доходи от собственост60000             70238                117.06%

5.27-00 Общински такси                               188400         175763                  93.29%    

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци          55000           65971                119.95%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                 1000                872                 87.20%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                       3250            10270               316.00%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                -6000             -4669                 77.82%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА       60000             67953              113.25%

10.41-00 Приходи от концесии                       6000              5260            87.67%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия     429300         429300           100.00%

12.31-13 Капиталови разходи                     116500         110500            94.85%

13.61-00 Получени трансфери                    -38754          -38754         100.00%

14.45-00 Помощи и дарения от страната                        4100

15.64-00Получени трансфери                      770008        770008       100.00%

16.76-00 Временни безхвени заеми от ЕС   76680          76680          100.00%

Всичко общински приходи:                          1800884    1886782       104.77%

 

1.4.Разходи за местни дейности по второст. разпоредители:

№ Разпоредител/функциия                         План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                           1546322             1632220             105.55%      

2.ОДЗ „Славейче”гр.Цар Калоян            109945               109945              100.0%

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                           80341                80341              100.00%

3.Кметство с.Езерче                               64276                64276               100.00%          

Всичко общински разходи:                   1800884            1886782              104.77%

1.5.Разходи за представителни цели:        План          Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                               8000            10952                  136.90%

-Общински съвет                                      6000             5423                   90.38%   

-Кмет с.Езерче                                          3000            3000                    100.00%

-Кмет с.Костанденец                             1000               708                      70.80%   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§51-00 Осн. ремонт четвърт.пътна мрежа    56400        56393    99.99%

§53-09 Проекти                                                   24250       24250     100.00%  

§51-00 Основен ремонт/дограма ОДЗ/              8250        8250       100.00%

§53-09 Прибиване на НДМА-проекти                7600         7600       100.00%

§51-00 Основен ремонт сграда община         20000       14007        70.04%

Всичко капиталови разходи:                        116500        110500      94.85%

1.7.Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§53-09 Придобиване на НДМА/проект /          40000            18874         47.19%

§51-00 Основен ремонт ул.Г.Тотлебен         18000           14792          82.18%

Общо:                                                                  58000            33666        58.04%

1.8.Обекти финансирани от преходен остатък

§52-04 Спортен център-придобиване на сграда  740004     740004  100.00%

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                    91               91   100.00%

 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №5

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

На основание чл. 50  от Закона за държавния бюджет за 2016г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основание чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси и на основание чл. 18, ал. 2, т. 6 от Наредба №20 за условията и реда  за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

 1. Приема и утвърждава поименен списък за капиталови разходи за 2016 година, източник на финансиране  §31-13 целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет 

§51-00 Основен ремонт сграда община                                          10000                                                                                 

§52-00 Придобива на ДМА/контейнери/                                          16500

§53-09 Проект за общ устройствен план/20%съфинансиране/ 24250

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                                         45750

§51-00 Основен ремонт улици/вътрешноградски/                      20000

§51-00 Основен ремонт улици                                                       48263

Обща сума за капиталови разходи:                                        164763

2.Приема и утвърждава поименен списък за капиталови разходи за 2016 година,източник на приходи §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                                    35700 лв.

§52-00 Придобиване на ДВА/снегорин/                                       4300 лв.

§52-00 Придобиване на ДМА/лизинг автомобил/                    20000 лв.

3. Приема средства в размер на 48263.00лева за основен ремонт на библиотека „Ахмед Шериф“ да се възстановят по §31-13 Целева субсидия за основен ремонт от §13-00 “Приходи от имущества и други местни данъци“ и §24-06 “Приходи от наеми на земя“.

4. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №6

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

 

                На основаниечл. 43, ал. 1  от ПМС №380 за изпълнение на закона за  държавния бюджет за 2016 г., на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и въз основа на представени списъци от второстепенните разпоредители с бюджетни средства, Общински съвет-Цар Калоянслед поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

       1. Да се изплащат 90% от действителните транспортни  разходи за пътуващ персонал   както следва:

1.1. Пътуващия персонал от СОУ „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян

-Ахмед Метин Ахмед-Разград-Цар Калоян-Разград

-Слави Димитров Станев-Разград-Цар Калоян-Разград

-Гергана Иванова Дончева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Татяна Петрова Петрова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Сашка Петкова Колева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Тони Йорданов Тонев-Разград-Цар Калоян-Разград

-Катя Красимирова Минкова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Борислава Иванова Бобева-Разград-Цар Калоян-Разград

-Милка Тодорова Стоянова-Осенец-Цар Калоян-Осенец

1.2. Пътуващия персонал от ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче

-Цветалина Стойчева Занкова-Разград-Езерче-Разград

-Нина Василева Лалева-Разград-Езерче-Разград

-Таня Тодорова Великова-Разград-Езерче-Разград

-Снежана Енчева Велчева-Разград-Езерче-Разград

-Юсеин Османов Юсеинов-Разград-Езерче-Разград

-Гинка Георгиева Стоянова-Гецово-Езерче-Гецово

-Мариана Господинова Божилова-Гецово-Езерче-Гецово

-Димитър Иванов Минков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Генчо Труфанов Станков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Лейля Басриева Чалъкова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Зюлейха Ибрям Карман-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Семиха Динчерова Карамустафова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Добрислав Христов Добрев-Разград-Езерче-Разград

1.3. ЦДГ „Славейче”, гр. Цар Калоян

-Дарина Константинова Иванова-Разград-Цар Калоян-Разград

1.4. ЦДГ „Пролет”, с. Езерче

-Пенка Неделчева Стойчева-Разград-Езерче-Разград

-Иванка Георгиева Иванова-Разград-Езерче-Разград

-Цанка Георгиева Тодорова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Румяна Радева Неделчева-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Фиген Тефък Касабова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

1.5. Общинска администрация

-Цонка ТодороваПенева-Русе-Цар Калоян-Русе

-арх.Стефка Донева-Разград-Цар Калоян-Разград

-Юмгюлсюн Кумалиева-Езерче-Цар Калоян-Езерче

-Мейлин Еролова Хасанбашева-Езерче-Цар Калоян-Езерче

-Елиз Халил-Русе-Цар Калоян-Русе

-Петко Петков-Разград-Цар Калоян-Разград

-Гюлвер Даудова Ибрям-Русе-Цар Калоян-Русе

1.6. Дейност „Здравеопазване”

-Фериде Махремова-Разград-Езерче-Разград

 

    

     3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №7

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основаниечл. 4 от ПМС №67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,Общински съвет - Цар Калоянслед поименно гласуване с 8 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Утвърждава средните брутни работни заплати от 01.01.2016 година по дейности както следва:

-общинска администрация –държавни дейности-33 бр.                           747.56лв.

-общинска админинстрация-общинска дейност-дофинансиране-8.5б      618.13лв.

-дейност „Здравеопазване”-държавна дейност -5бр.                                 575.00 лв.

-домашен социален патронаж-общинска дейност-5 бр.                     498.96 лв.

-дейност „Озеленяване”общинска дейност-5бр.                                 492.84 лв.

-център за настаняване от семеен тип-държавна дейност-19бр.-476.24 лв.

-център за рехабилитация-държавна дейност-5бр.-                         461.66 лв.

-общинска администрация по ПМС №66 -3бр.                                    481.00 лв.

         2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №8

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

 

На основание чл. 21 ,ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основание чл. 18, ал. 2, т. 1 и 2  от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Цар Калоян и на основание чл. 94,ал.3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер на 433945 лв. Наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размерна отчетените за последните четири години./2012г.-178103лв+2013г.-189767лв.+2014г.-1033669лв.+2015г.-251586лв./:4х105/ .

2. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат да бъдат поети през годината,като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 992970лв./2012г.-148914лв.+2013г.-338539лв.+2014г.-1268935лв.+2015г.-1298906лв./:4х130.

         3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №9

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 4,

Р Е Ш И:

1. Приходите от наем на помещение в спортна зала, с. Езерче в годишен размер от 1632.00 лева да бъдат преведени 70% от сумата на спортен клуб  с. Езерче в размер на 1142.00 лева.

2. Разходите да бъдат отразени по §43-09 Субсидии за нефинансови предприятия към бюджета на Кметство,  с. Езерче.

           3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №10

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година и ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и и Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 8 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Приема  Бюджета на Община Цар Калоян за 2016 г.  както следва:

1.1.По прихода в размер на 2757394лв. /съгласно Приложение №1 /в т.ч.:

1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на 1995094лв.в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делигирани от държавата дейности в размер на 1973275 лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2015 г. в размер на 21819лв., разпределен както следва:

-СОУ „Хр.Ботев”, гр. Цар Калоян                                                         5391 лв.

-ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче                                                     9963 лв.

-собствени приходи                                                                              6465лв.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 762300 лв. /съгласно Приложение №1/ в т.ч.

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 92237лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 291700 лв.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 410600 лв.

1.1.2.4.Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 24500 лв.

1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови рзаходи за финансиране на местни дейности в размер на 164763 лв.

1.1.2.6.Възстановен заем в набирателна сметка                      -108500 лв.

1.1.2.7.Получен временен заем от извънб.сметка                       -56000 лв.

1.1.2.8.Възст.трансфер за сметище/61-02/                               -48000 лв.

1.1.2.9.Фонд“Енергийна ефективност“                                        -9000 лв.

1.2.По разходите в размер на 2757394лв., разпределени по групи и дейности, съгласно Приложение №2,,в т.ч.

1.2.1.За делигирани държавни дейности в размер на 1995094лв.

1.2.2.За местни дейности в размер на 762300 лв. /82%от обищте разходи,18% недостиг, разпределят се при преизпълнение на плануваната приходна част/съгласно Приложение №2.

1.3.Разчет на разходите по второстепенни разпоредители,съгласно Приложение №2

1.4.Приема разчета за целеви разходи и субсиди,както следва:

1.4.1.Членски внос                                               5000 лв.

1.4.2.Помощи при погребение                        2500 лв. /Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за разходи за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба.             Помощта се предоставя на самотни,без близки и роднини,бездомни,безпризорни,настанени в социални домове и регистрирани в службите за социално подпомагане.Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт и удостоверение от социалните служби/

1.4.3.Субсидии за читалища                         70800 лв. /разпределя се от комисия определена  със заповед на кмета на общината/

1.4.4.Субсидии за нефинансови предприятия- 18000 лв., в.т.ч. 5000 лв. за провеждане на традиционни спортни мероприятия в с. Езерче, 11000 лв. за “Калоянови дни”, 2000 лв. за подпомагане на спортните клубове.

1.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4., свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства

1.6.Определя социално битови разходи в размер на 3% от начислените  възнаграждения. Размерът за СБКО включва и дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

1.7.Приема разходи за представителни цели  за  2016 г.както следва:,

1.7.1.Кмет на общината                                           8000 лв.

1.7.2.Председател на ОбС                                        6000 лв.

1.7.3.Кмет на с.Езерче                                              3000 лв.

1.7.4.Кмет на с.Костанденец                                  1000 лв.

 

1.8.Утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи/съгласно докладни записки/

1.9.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати,съгласно докладна записка

1.10.Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци и предостави бюджетни сметки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

1.11.Възлага на кмета на общината:

1.11.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

1.11.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

1.11.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя,донора.

1.11.4.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и причините за просрочените задължения,в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

1.11.5.Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делигирани от държавата дейности,с изключение на разходите за образование,при условие, че няма просрочени задължения в съответната дейност.

1.12.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета:

1.12.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна година,без средствата за заплати,осигурителни вноски и степендии в частта за делигирани от държавата дейности

1.12.2.Да прехвърля бюджетни кредити от различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в  границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местни дейности

1.12.3.Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

1.12.4.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие

1.12.5.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината

1.12.6.Задължава ръководителите на бюджетни звена ,финансирани от общинския бюджет да го разработят по тримесечия в срок от 3 дни и го представят в общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата сектор Разград.

1.12.7.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и  програми,съфинансирани от ЕС

1.13.Упълномощава кмета на общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо с временен безлихвен заем от извънбюджетна или набирателна сметка.

1.14.При преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на бюджета на всички дейности.

Приложения №1 и №2 са неразделна част от докладната записка и протокола.

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

1.1.Приходи за делигирани от държавата дейности:

№  Наименование на параграф                                             План

1.31-11 Обща допълваща субсидия                                  1973275                                                                               

2.95-01 Преходен остатък 31.12.2015г.                             21819          

Общо държавни приходи:                                                1995094

 

1.2.Приходи за местни дейности:

№   Наименование на параграф                                    План

1.01-03 Патентен данък                                               5000

2.13-00 Имуществени данъци                                   135000-48263

3.20-00 Др.данъци                                                             500

4.24-00 Приходи и доходи от соб.                              65700

5.27-00 Общински такси                                           156000

В т.ч.§27-07такса битови отп.                               55000

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                            1000

7.36-00Др.неданъчни приходи                                    8500

8.40-00 Приходи от прод.ОС                                   60000

9.41-00 Приходи от концесии                                   6000

10.31-12 Обща изравн.субсидия                              410600

11.31-13Целева субсидия за КР                              116500+48263

12.37-01 Внесен ДДС/-/                                             -4000

13.37-02Внесен данък върху СД                              -1500                     

14.93-39 Възст.заем в набирателна сметка       -108500

15.83-82 Фонд „Енерг.ефективност“                    -9000

16.76-00 Временен заем в изв.сметка                    -56000

17.31-12 Обща израв.субсидия-зимно снегоп.       24500

18.61-02 Възстановени трансфери за сметище-48000

Всичко общински приходи:                                     762300

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ №2

2.1..Разходна част за делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители на бюджета и функции:

№   Разпоредител /функция         

1.Цар Калоян                                                      758342

- общо държавни служби                                   345700

- отбрана и сигурност                                        70660

- здравеопазване                                                  43062

- читалища                                                           70800

-център за хора с физически увреждания      176120

-център за рехабилитация                                52000

2.ЦДГ „Пролет”, с. Езерче                                     80272

3.ОДЗ „Славейче”,гр. Цар Калоян                     174974

4.СОУ „Хр.Ботев”, гр. Цар Калоян                    623574

5.ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче                  210544                   

6.Кметство, с.Езерче                                         23700

- общо държавни служби                                    23700

7.Преходен остатък                                         18116

-СОУ „Хр.Ботев”, гр. Цар Калоян                      5391                           

-ОДЗ „Славейче”,гр. Цар Калоян                           0

-ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче                   9963

-ЦДГ „Пролет”, с. Езерче                                     0

-собствени средства                                      6465

 

8.Резерв за възст. на средства от намален брой ученици и деца в ДГ 101869 лв.

Общо държавни разходи:                        1995094

 

2.2.Разходи за местни дейности по второстепенни разпоредители и функции:

№ Разпоредител/функциия                  100%разходи   82%разходи         18%недостиг

1.Цар Калоян                                             678480                 557940                 120540

-общинска админ. издръжка                  193000-48263       118684                    26053

- общинска администрация-дофин.        36700                  30094                       6606

-общински съвет                                       63930                 52422                      11508

-домашен социален патронаж                72700                 59614                      13086

-клуб на пенсионера,инвалида и др.          6000                  4920                         1080

-програма за временна заетост                 800                   656                           144

-осветление на улици и площади             33000                27060                      5940

-озеленяване                                               33350                 27347                     6003

-чистота                                                   28500                  23370                    5130

-физическа култура и спорт                   13000                  10660                    2340

-обредни домове и зали                             6000                   4920                      1080

-служби и дейности по пътищата        15000                  12300                      2700

-капиталови разходи                              176500+48263   185893                    38870

2.ЦДГ „Пролет”, с. Езерче                       64220                 52660                     11560

3.ОДЗ „Славейче”, гр. Цар Калоян        140000                   114800                 25200

4.Кметство с. Езерче                             45000                    36900                   8100

Всичко общински разходи:                 927700                  762300               165400

           2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №11

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

Съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за регионалното развитие, в  областите се създават Областни съвети за развитие.Председател на областния съвет за развитие е областният управител, а членове са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

 Областният съвет за развитие:обсъжда и приема областната стратегия за развитие; обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за ВиК системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията.

Предлагам Общинския съвет да избере общински съветник, който да представлява съвета в Областния съвет за развитие, както и негов заместник.

Във връзка с това, предлагам да бъде взето следното решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Определя за представител на Общински съвет-Цар Калоян в Областния съвет за развитие МЕРАЛ ИЛХАН КАРААЛИЕВА.

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител на Общински съвет-Цар Калоян в Областния съвет за развитие, той ще бъде заместван от ИБРАХИМ АДЕМОВ ДЖИДЖИКЬОСЕВ.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №12

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1 от 29.01.2016 година

Съгласно изискванията на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, внасям за обсъждане и приемане план–сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Цар Калоян за 2016 г.

План–сметката се изготвя и одобрява за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци /контейнери, кофи и други/;
 2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения  за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Съгласно изготвена ПЛАН-СМЕТКА, необходимите разходи по видове дейности за 2016 г. са както следва:

 1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – наем контейнери-                                                                                                                    4 800 лева.
 2. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им /такса регламентирано депо /1 800 т. х 12, 72 лева/ – 22 896 лева.
 3. Заплати и осигуровки на отдел „Чистота”  –  18 500 лева.
 4. Разходи по поддръжка и екслоатация на камион и гориво – 35 000 лева;
 5. Отчисления по чл. 60, ал. 1 от ЗУО – 48 000 лева;
 1. Закупуване на ДМА – контейнери – 16 500 лева;

 Общо разходи: 145 696 лева /сто четиридесет и пет хиляди, шестстотин деветдесет и шест лева/

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ размерът на таксата за битови отпадъци се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.

Разпоредбата на чл. 67, ал.2 /в сила от 01.01.2016 г./ от с.з. предвижда, че „когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.

Съгласно параграф 13 а от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ „До 30 март 2015 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България разработва методика за изготвяне на план–сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67”.

В горепосочения срок Народното събрание не е приело единна методика за изготвяне на план-сметка и видовете основи, които да служат за определяне на размера на ТБО, поради което този срок е удължен до 30.06.2016 г. и съответно промяната на чл. 66 и чл. 67 на закона ще влезе в сила от 01.01.2017 г.

Както Ви е известно в Община Цар Калоян размерът на такса битови отпадъци се определя:

- за имоти на граждани-пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за жилищни имоти на ЮЛ – пропорционално на данъчната оценка на имота:

- за нежилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци - според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството-пропорционално на данъчната оценка определена по чл. 21 от ЗМДТ.

 Последните изменения в размера на промилите за такса битови отпадъци в община Цар Калоян са в сила от 01.01.2011 г.

  При така определените начини /основи и промили/ за начисляване и събиране на таксата за битовите отпадъци /приети с решение № 63 от 9.12.2010 г./, събраната сума за ТБО през последните години е следната:

2013 г.-53 000 лева.

2014 г.-62 000 лева.

2015 г. .- 65 971, 26 лева.

Съществена е промяната на количествата предадени битови отпадъци от Общината на Регионалното депо в гр. Разград.

За 2010 г.  са предадени 221 820 кг, за 2011 г. – 354 520 кг, за 2012 г. – 942 400 кг, за 2013 г. – 1 279 740 кг, 2014 г. – 1 555 310 кг, 2015 г. – 1 491 340 кг.

По одобрената план-сметка за размера на ТБО за 2011 г., общата необходима сума е в размер на 79 000 лева, а необходимата сума по план-сметката за 2016 г. е 145 696 лева.

Както е видно от посочените сметки и справки, необходимите средства за дейността значително са увеличени спрямо предходните години и не могат да се осигурят само от приходи от такса битови отпадъци.

Предвид увеличените разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, свързни с депонирането на увеличаващи се количества битови отпадъци, и не на последно място постоянно увеличаващите се размери на отчисленията по чл. 60, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, предлагам  промилите  върху които се определя ТБО за 2016 г. да бъдат увеличени  приблизително с 20 %.

При условие, че  се  приемат посочените увеличения на промилите  върху данъчната оценка на недвижимите имоти, очакваният размер на облога за ТБО за 2016 г. ще е приблизително – 66 000 лв.

Плащането на разходите за битови отпадъци с други собственици приходи не е незаконосъобразно, предвид възможността, предвидена в чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ, а именно: Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага в защита на обществения интерес.

Съобразявайки се с отчета за внесените през 2015 г. суми за такса битови отпадъци и отчитайки възможностите на населението за плащане на необходимите суми за ТБО, предлагам прогнозната разлика от 79 696 лв. да се осигури от други собствени приходи на Общината. 

Предвид гореизложеното,Общински съвет - Цар Калоянслед поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против – няма, въздържали се – 4,

Р Е Ш И:

На основание чл. 62, чл. 63, ал.1, чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, чл.8, ал.3 от ЗМДТ, чл. 14, чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 3 на Общински съвет – Цар Калоян и чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Цар Калоян:

 

І. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2016 г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – наем контейнери-                                                    4 800 лева.
  1. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им /такса регламентирано депо /1 800 т. х 12, 72 лева/ – 22 896 лева.
  2. Заплати и осигуровки на отдел „Чистота”  –  18 500 лева.
  3. Разходи по поддръжка и екслоатация на камион и гориво – 35 000 лева;
  4. Отчисления по чл. 60, ал. 1 от ЗУО – 48 000 лева;
 1. Закупуване на ДМА – контейнери – 16 500 лева;

 Общо разходи: 145 696 лева /сто четиридесет и пет хиляди, шестстотин деветдесет и шест лева/

 

ІІ. Определя такса за битови отпадъци, пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти за 2016 г. в размери, както следва:

1. За трите населени места /гр. Цар Калоян, с. Езерче, с. Костанденец/ - в размер на  4,44  промила;

2. За стопанските дворове и имотите извън регулация– 1,8 промила;

3. За  юридическите лица – промила;

 

     ІІI. Дава съгласие разликата между необходимите разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Цар Калоян за 2016 г. и очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на 79 165 лв. да се изплати от други собствени приходи на Община Цар Калоян.

 

IV. Поради непредоставяне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, ОбС освобождава от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и  определя такса за предоставяне на услугата по чл. 66, ал.1, т. 4 от ЗМДТ в размер на 1,8 промила

-собствениците на празни дворни места;

-собствениците на стопанските дворове и имотите извън регулация;

-собствениците на недвижими имоти в гр. Цар Калоян - ул. „ Баба Тонка”, „Мизия”, „ Филип Тотю”, „Георги Бенковски”, „Иларион Макариополски”, „Васил Петлешков”, „Георги Мамарчев”, „ Цанко Церковски”, „Хаджи Димитър” от №28 до последния, ул. „Ивайло”, ул. „Иван Рилски”, бул. „Дружба“ № 5 и в с. Езерче – ул. „Цар Калоян“.

         V. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №13

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

В община Цар Калоян е постъпила докладна от д-р Николай Георгиев Йоцов – Директор на ЦСМП – Разград с Вх. №865/09.07.2015г. за преотстъпване на терен за строителство на нова сграда за нуждите на спешната помощ, поради липса на подходящ държавен терен на територията на общината. С Решение № 48 взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол №7 от 17.08.2015 г., община Цар Калоян обособи нов терен с площ от 722 кв. м., представляващ УПИ IV – 512 в кв.45 на ул. „Климент Охридски“ № 2А с идентификационен номер по кадастрална карта 77308.502.512. Посоченият имот е актуван с Акт за публична общинска собственост № 660 от 28.12.2015г.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост, публична общинска собственост са:

1. имотите и вещите, определени със закон;

2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.

Чл. 6, ал. 1 /от с. з./ гласи, че имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението почл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.

УПИ IV – 512 в кв. 45, на ул.“Климент Охридски“, № 2А с идентификационен номер по кадастрална карта 77308.502.512 към настоящия момент няма предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС – същият представлява празен терен, поради което предлагам, на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,Общински съвет - Цар Калоянслед поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Обявява УПИ IV – 512 в кв. 45 на ул. „Климент Охридски“ № 2А с идентификационен номер по кадастрална карта 77308.502.512 по ПР на гр. Цар Калоян /Приложение №1/  за частна общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши необходимите действия във връзка с актуване на имота.

           3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към протокола и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №14

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 29.01.2016 година

 

Във връзка с публикуването на обиди и клевети по адрес на ръководството на Община Цар Калоян, общински съветници и общински служители в социалните мрежи и на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да предприеме необходимите правни и юридически мерки относно обидните публикации и клевети в социалните мрежи спрямо общинските съветници.

         2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

       

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река