Р Е ШЕ Н И Е

 №10

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

С прокурорски протест до Административен съд-Разград е установена незаконосъобразност на текстовете на ал. 1 и ал. 2 на чл. 12 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Цар Калоян.

Констатирано е противоречие на посочените разпоредби на Наредба № 1 с разпоредбите на чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила на детето.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян на 07.10.2015 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 8, ал. 2 и ал. 3 от Закона за закрила на детето, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Цар Калоян, както следва:

1.1. Отменя ал. 1 и ал. 2 на чл. 12 на Наредба № 1;

1.2. Създава нови ал. 1 и ал. 2 на чл. 12:

Ал. 1. Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

       Ал. 2. Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №11

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

 

С предложение с № В 878/04.09.2015 г. на Прокурор в Районна прокуратура-Разград е предложено актуализиране и синхронизиране на текстовете на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Цар Калоян с разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 „а” на Закона за здравето.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян на 19.11.2015 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 56 и чл. 56 „а” на Закона за здравето /Обн. ДВ. бр.70от 10.08.2004г. и доп. ДВ. бр.80от 16.10.2015г./, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Цар Калоян, както следва:

Създава букви „а” и „б” на чл. 12:

Буква „а”:Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.

Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.

Буква „б”: Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №12

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

Съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗМСМА, НСОРБ представлява и защитава интересите на своите членове-общините, пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни, членува в международни сдружения, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му. НСОРБ организира обучения, предоставя консултации, разпространява Информационен бюлетин, консултативни разработки и други информационни издания, чрез реализация на спечелили проекти, поетапно внедрява нови практики в общините. Чрез дейността си НСОРБ съдейства за разширяване правомощията на общините, работи за предоставяне на повече права по управлението на общинските дейности и финанси.

Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание, което се състои от делегатите на общините-членове на Сдружението. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, в Общото събрание всяка община е представена от двама делегати-кмета на общината и представител на общинския съвет. В неговите заседания общината има право на два гласа, упражнявани самостоятелно от двамата кандидати. Общината се счита за представена в случай, че в заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати.

На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, в двумесечен срок след провеждането на първото си заседание, новоизбраният общински съвет следва да определи своя представител в Общото събрание и да уведоми за това изпълнителния директор на НСОРБ.

Подходящо е нашите представители да са запознати с дейността на НСОРБ. В случай, че представителя на общинския съвет няма възможност да участва в работата на Общото събрание, общинският съвет определя друг свой представител, който да го замества в конкретното заседание. С оглед осигуряване участието на представител на ОбС във всяко заседание на Общото събрание, предлагам с настоящото решение да изберем и заместник на определения от нас делегат.

През следващите месеци НСОРБ ще актуализира състава на своите 12 постоянни комисии, в които се обсъждат въпроси от общ интерес по основни общински сфери на дейност /здравеопазване, образование, социални услуги, европейски проекти и други/. В състава на комисиите, на доброволен принцип, участват общински съветници, кметове, експерти от общинската администрация. В зависимост от приоритетите на нашата община всеки от общинските съветници може да бъде включен в някоя от постоянните комисии, които работят към НСОРБ.

Във връзка с с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27 от Устава на НСОРБ, Общински съвет-Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ –Председател на ОбС.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от РЕФАН АШИМ ДЕЛИМУСТАФАЗаместник председател на ОбС.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №13

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

Получено е предложение с изх. № 1297/15/09.10.2015 г. от Прокурор в РП-Разград, в което се обосновава необходимост да се предприемат действия за актуализиране на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 3, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян и публикуване в интернет страницата на Община Цар Калоян на 19.11.2015 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 7 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, със следното съдържание:

       § 1. Създава буква „а” на чл. 1, със следните алинеи:

       ал. 1: Общинските вземания са публични и частни.

ал. 2. Публични общински вземания са:

1. за данъци.

2. за такси и други вноски, установени по основание и размер със закон;

3. по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на общината, както и по наказателни постановления.

ал. 3. Публичните вземания се установяват и събират в левове.

ал. 4. Частни са общинските вземания извън тези по ал. 2.

§ 2. Създава буква „б” към чл. 1, със следните алинеи:

ал. 1: Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

ал. 2: Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите.

§ 3. Добавя т. 8 и т. 9 към чл. 2, ал. 1:

т. 8 /в сила от 01.08.2016 г./ за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;

т. 9. /в сила от 01.08.2016 г./ за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

Досегашната т. 8 става т. 10.

§ 4. Изменя и допълва чл. 16 по следния начин:

        Създава ал. 1, като текста на досегашния чл. 16 се изменя така: Таксата се определя в годишен размер, в левове, според количеството на битовите отпадъци, за всяко населено място, с решение на общински съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:…”.

Създава ал. 2: Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.

§ 5. Създава нови ал. 2 и ал. 3 на чл. 22:

ал. 2: Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

ал. 3: Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

  Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №14

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

В община Цар Калоян е постъпило предложение от Районна прокуратура –Разград за изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Цар Калоян.

Наредбата е приета с Решение  №1/22.01.2009 год. на общински съвет Цар Калоян и оттогава не  е изменяна или допълвана.

В Закона за местните данъци и такси са приети редица изменения и допълнения, с които следва да бъдат съобразени разпоредбите на горепосочената Наредба. Същевременно предлагаме и минимално увеличение на някои данъци, с оглед увеличаване на приходите в общинския бюджет.

Във връзка с горното, предлагам на вниманието Ви проект за Наредба за изменение и допълнение  в Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Цар Калоян .

Проектът за наредбата е обявен на информационното табло на община Цар Калоян на  19.11.2015 год.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси,Общински съвет–Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – 1,

РЕШИ

1. Приема на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Цар Калоян.съгласно Приложение №1.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №15

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

Община Цар Калоян е собственик на поземлен имот № 177007 с НТП „Пасище, мера“, площ 304,054 дка., от които 273,649 дка. – III категория и 30,405 дка. – VII категория в местността „Кладенеца“ в землището на с. Езерче ЕКАТТЕ 27156.

Посоченият имот е разделен на 3 нови имота, съгласно проекта за делба, съответно:

-                     поземлен имот № 177010, с проектна площ 88,587 дка. с НТП – „Пасище, мера“  III категория;

-                     поземлен имот № 177011, с проектна площ 29,036 дка. с НТП – „Пасище, мера“  VII категория;

-                     поземлен имот № 177012, с проектна площ 186,431 дка. с НТП-  „Пасище, мера“ III категория;

Съгласно чл. 34, ал. 4 от ЗОС Общината се разпорежда с имоти и вещи - частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен в закон.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 34, ал. 4 и чл. 8 ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 40 ал. 1 т. 6 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ

1. Одобрява проекта за делба /Приложение №1/, съгласно който имот № 177007, целият с площ 304,054 дка , с НТП – „Пасище, мера“, площ 304,054 дка., от които 273,649 дка. – III категория и 30,405 дка. – VII категория в местността „КЛАДЕНЕЦА“ в землището на с. Езерче ЕКАТТЕ 27156, актуван с АОС № 62/25.06.2003год. да бъде разделен на  3  / три /   части по приложени скица– проект за делба, както следва:

 1. поземлен имот № 177010, с проектна площ 88,587 дка. с НТП – „Пасище, мера“  III категория при съседни имоти с №177002 – стопански двор, №000417 – дървопроиз. пл., №177004 – стопански двор, №000194 – дървопроизв. пл., №177011 – пасище, мера, №000196 – дървопроизв. пл., №000369 – полски път, №000372 – полски  път, №000370 – полски път, №177006 – гробище и №000342 – полски път по КВС на с. Езерче.
 2. поземлен имот № 177011, с проектна площ 29,036 дка. с НТП – „Пасище, мера“  VII категория при съседни имоти с №000196 – дървопроизв. пл., №177012 – пасище, мера, №000194 – дървопроизв. пл. и №177010 – пасище, мера по КВС на с. Езерче.

3. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши необходимите действия във връзка с процедурата по разделяне на имота.

4. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №16

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

В Община Цар Калоян постъпи искане на директора на ОД „Земеделие“ - Разград с Вх. № 1589/23.11.2015 г. за предоставяне на имоти „Полски пътища“ за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места на община Цар Калоян. Към постъпилото искане са приложени заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ за землищата в община Цар Калоян и Приложение №2 към тях, представляващо регистър на имоти с начин на трайно ползване полски пътища и канали, попадащи в масивите за ползване във всяко землище.

На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ имотите се предоставят за ползване по цена в размер на средното рентно плащане за всяко землище. Кметът се произнася след решение на общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 37в, ал. 16  от ЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 8 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ

1. Предоставя за ползване на собственици и ползватели на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места в община Цар Калоян имоти с начин на трайно ползване полски пътища, включени в Приложение № 2 към искането на директора на ОД „Земеделие“ - Разград по цена в размер на средното рентно плащане за всяко землище, съгласно Протокол № 2/11.02.2015г. на ОД „Земеделие“ – Разград - офис Цар Калоян.

2. Определя размер на  средното годишно рентно плащане за трите  землища - 40,00 лв. за декар.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Приложение №2 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №17

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

 

С Решение № 53 от 17.08.2015 г. Общински съвет–Цар Калоян е одобрил Задание за проектиране за обект: ПУП – ПП за обект: ''План за елементите на техническата инфраструктура –Външно ел. захранване на птицеферма за бройлери в УПИ I в кв. 137 по плана за регулация на град Цар Калоян и е разрешил ПУП – Парцеларен план за същия обект.

Съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ ''Подробният устройствен план се одобрява с решение на Общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. По този ред се одобряват и проектите за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувани'', какъвто е настоящият проект.

С обявление от 02.10.2015 г. в бр. 76 на Държавен вестник, Община Цар Калоян е съобщила, че е изработен и внесен за процедиране допуснатият обект.

Проектът е приет с Решение по Протокол № 9/24.11.2015 г. на ОЕСУТ.

В съответствие с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ проектът е съгласуван с РИОСВ-Русе .

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

РЕШИ

1. Одобрява ПУП – ПП за обект: ''План за елементите на техническата инфраструктура –Външно ел. захранване на птицеферма за бройлери в УПИ I в кв. 137 по плана за регулация на град Цар Калоян /Приложение №1/.

2. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №18

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

Съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, превозите по утвърдените транспортни схеми се възлагат от съответния общински съвет, за линиите от общинската и  областната транспортни схеми.

Към настоящия момент в квотата на Община Цар Калоян от областната транспортна схема са маршрутни разписания  №07101, №07102 и №07103  Цар Калоян- Езерче-Осенец-Гецово- Разград и обратно. 

Общественият превоз на пътници по линията е осигурен чрез прилагане на „Спешна мярка” по реда на чл. 5, § 5 от Регламент /ЕО/ № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 год. и чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. допусната с решение №АК-11-11 от 28.10.2015 год. на Областния управител на Област Разград за срок от два месеца, по силата на която се извършва общественият превоз по посочените маршрутни разписания  N07101, N07102 и  N07103.

Превозите по транспортни схеми се възлагат  в съответствие с разпоредбите на чл. 19 от Закона за автомобилните превози по реда на глава втора от Наредба № 2.

         В тези случаи общинският съвет взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на процедура по реда на Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки на кмета на съответната община. Кметът обявява със заповед кандидатите, класирани на първите три места и определя кандидата, класиран на първо място за изпълнител, като сключва договор за възлагане на превози по автобусни линии с него.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1,т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл.16в, ал. 2 от Наредба №2 от15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет–Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ

1. Да бъде проведена процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания №07101, №07102 и №07103 на  автобусна линия Цар Калоян-Езерче-Осенец-Гецово-Разград и обратно от областната транспортна схема от квотата на Община Цар Калоян по реда на  Закона за обществените поръчки. „Срок на  изпълнение – 5 години”

2. В съответствие с чл. 2 от Наредба №2 от15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министерството на транспорта , информационните технологии  и съобщенията, в процедурата могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, както и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове.

3. С настоящото решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на процедура на Кмета на Община Цар Калоян и го оправомощава да предприеме, извърши и приеме всички правни и фактически действия по подготовката на процедурата по реда на ЗОП и нейното провеждане.

4. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян, в рамките на предоставената му от закона оперативна самостоятелност,  да издаде заповед на основание чл.16в от Наредба №2, съдържаща определените в нормативния акт реквизити. Със същата заповед да се утвърди документацията, включително проект на договор за възлагане на превозите, съобразен с предмета на процедурата.

5. След сключване на договора по ЗОП, на превозвача да бъдат предоставени съответните компенсации получени от Държавния  бюджет за съответната година.

6. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общинския съвет допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

7. Решението да бъде изпратено до кмета на Община Цар Калоян и на Областния Управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.

Настоящото решение да бъде обявено по съответния ред и публикувано на интернет страницата на общината.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №19

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян e приета с Решение на Общински съвет-Цар Калоян от 28.02.2003 г.

Същата е изменяна и допълвана няколкократно, като последното изменение е прието с Решение № 34/2014 г.

След анализ на резултатите от прилагането на действащата правна уредба са установени възможности за оптимизиране на организацията на дейността по администрирането на местните такси и цени на услуги, както и необходимост от актуализиране на някои от цените на предоставяните общински услуги, по-конкретно на таксите за технически услуги, които за последен път са изменени с Решение № 13 от 31.03.2010 г.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 3, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян и публикуване в интернет страницата на Община Цар Калоян на 19.11.2015 г.

С настоящия проект се цели размерът на таксите да бъде съобразен с действителните разходи, които се правят за предоставяне на съответната услуга, както и постигане в по-пълна степен на изпълнение на принципа на справедливост при определяне на някои видове такси.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗСМСА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 1,

РЕШИ

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, със следното съдържание:

§ 1. Изменя чл. 26 по следния начин:

Размерът на таксите за  технически услуги се определя както следва:

 1. За издаване на скица на недвижим имот – 10 лв., а за всеки следващ имот в скицата по 3 лв.
 2. За издаване на скица  на недвижим имот с указан начин на застрояване и допълнителни данни – 20 лв.
 3. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 6 лв.
 4. За нанасяне на настъпили промени в кадастрален план – на бр. точки – 4 лв.
 5. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 10 лв. 
 6. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях – 3 лв. , а за всяка следваща страница по 0,50 лв.
 7. За издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ– 15 лв.
 8. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и съоръжения – 50 лв.
 9. За предоставяне на списък с координати на подробните точки – 0, 70 лв. за точка.
 10. За издаване на скица от съхранените предходни планове – 10 лв.
 11. За издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР – 15 лв.
 12. За издаване на удостоверение за идентичност на имот – 15 лв.

§ 2. Изменя и допълва чл. 33:

Създава нова ал. 2, със следното съдържание:

Такса за извозване на покойник от дома до гробищен парк – 30 лева.

Досегашната ал. 2 става ал. 3.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                           

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №21

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

На основание чл.124, ал.1-5  от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 26, ал. 1-7  от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, поемане,      изпълнение и отчитане на бюджета на община Цар КалоянОбщински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ

1. Актуализира плана по за капиталови разходи за 2015 година, източник на финансиране  §31-13, целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет                                                         Било              Става

§51-00 Основен ремонт/дограма ОДЗ/                                 8250                 8250                                                                                    

§51-00 Основен ремонт четвърт. пътна мрежа             56400               56400

§53-09 Проект за общ устр. план/20%съфин./                 24250               24250

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                            27600                 7600

§51-00 Основен ремонт сграда община                              0                    20000

Обща сума за капиталови разходи:                                116500             116500

2. Поименен списък за капиталови разходи за 2015 година,източник на приходи §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                             40000            40000

§51-00Основен ремонт ул.Г.Тотлебен                             18000            18000

3.Списък на обектите от преходен остатък:

§52-04 Придобиване на сграда/спортен център/         740004            740004

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                                91                     91

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №22

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

Основна цел на държавната политика за регионално развитие в България е създаването на условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините на базата на система от нормативно регламентирани документи, ресурси и действия на компетентните органи. Тази система е насочена по-специално към:

              - намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в степента на икономическото, социалното и териториалното развитие;

              - осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост;

              - развитие на териториалното сътрудничество.

       Принципите на местното самоуправление обхващат правото и реалната способност на местните власти да регулират и управляват в рамките на законовите изисквания съществена част от публичните политики и дейности, като поемат съответните отговорности, планират, прилагат и контролират дейности в полза на местните общности. Формулирането на политики и стратегически насоки, процесите на планиране, програмиране, наблюдение и оценка на мерки, засягащи развитието на общините, трябва да бъдат извършвани в сътрудничество и партньорство с местните власти. Взаимодействието в тази насока е необходимо за ефективна подготовка и реализация на цялостната политика за регионално развитие, тъй като конкретните резултати и въздействия остават на местно ниво и общините имат ключова роля за мобилизиране на местния потенциал, активност и съдействие за постигане на целите на развитието.

Общинските планове за развитие се разработват в съответствие със стратегическите документи на ЕС и националните програмни документи, които ще действат през периода 2014-2020 г. което ще даде допълнителна възможност на общините да предприемат действия и да участват проактивно в политики на ЕС и на национално ниво, което ще им осигури достъп до повече финансови ресурси по ключовите сфери на развитието, без да се налага да отделят значителни собствени средства от бюджетите си.

С разработването и приемането на Общинския план за развитие на Община Цар Калоян през настоящия планов период като основно цел ще е постигне  на сериозен напредък в управлението и планирането на развитието на общината.

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.

С изпълнението на Общински план за развитие ще бъдат решени ключови въпроси на икономическото, социалното и екологичното развитие на местните общности като равностойни партньори в регионалното развитие на страната и в ЕС.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 ще даде възможност  на община Цар Калоян  да подобри или разшири всички видове малки по мащаб инфраструктури, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, чрез доказаните предимства на фотоволтаиците интегрирани в градска среда да подобрят:

üразпределеното производство на електроенергия прави енергийната система по-ефективна;

üповишава сигурността на електрозахранването;

üнамалява загубите от пренос на енергия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, чл.24, от Закона за регионалното развитие, Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ

 

2. Възлага на кмета на община Цар Калоян да предприеме  необходимите действия за допълнение на ОПР 2014-2020 на община Цар Калоян “.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №23

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

В Община Цар Калоян  е получено писмо, с което Областният управител на Област Разград, в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД,  гр. Разград свиква извънредно заседание  на общото събрание на Асоциацията при следния дневен ред:

 1. Обсъждане на проект за бюджет на Асоциацията за 2016 г.
 2. Приемане на решение за пепоръчителния размер на вноската на държавата в бюджет на Асоциацията за 2016 г.
 3. Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград на основание чл. 198в, ал.4 , т.7 от Закона за водите чрез присъединяване на територията на Община Кубрат в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград
 4. Приемане на Община Кубрат за нов член на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград
 5. Други.

Съгласно чл. 198е ал.3 от Закона за водите, представителят на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. Съгласно чл.198е, ал.5 позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.

Във връзка с гореизложеното и предвид предстоящо извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията  на ВиК на област Разград и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, ал. 5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет–Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ

 

1. Определя ДАУД НАЗИФ АЛЯОВЛУ  да представлява община Цар Калоян в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград.

2. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Цар Калоян в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград, оправомощава г-н Найден Хинков Късов  – в качеството му на Заместник кмет да представлява Община Цар Калоян на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград, насрочено в горепосочените време и място.

3. Оправомощава представителя на Община Цар Калоян  да обсъжда и да гласува по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД  гр. Разград,  както следва:

3.1. Обсъждане на проект за бюджет на Асоциацията за 2016 г.  – „За”

3.2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджет на Асоциацията за 2016 г.  в размер на 10 427,11 лв. – „За”

3.3. Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград на основание чл. 198в, ал.4 , т.7 от Закона за водите чрез присъединяване на територията на Община Кубрат в границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград   – „За”

3.4. Приемане на Община Кубрат за нов член на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД,  гр. Разград – „За”

3.5. Други.

4. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, Общинския съвет оправомощава представителя на Община Цар Калоян да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Цар Калоян.

5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №24

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

Съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за регионалното развитие, в  областите се създават областни съвети за развитие. Председател на областния съвет за развитие е областният управител, а членове са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

 Областният съвет за развитие: обсъжда и приема областната стратегия за развитие; обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа; обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти; съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие; приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество; съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за ВиК системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията.

Предлагам Общинския съвет да избере общински съветник, който да представлява съвета в Областния съвет за развитие, както и негов заместник.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ

1. Определя за представител на Общински съвет-Цар Калоян в Областния съвет за развитие БЕЛГИН ХЮСЕИН ХЮСЕИН.

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител на Общински съвет-Цар Калоян в Областния съвет за развитие, той ще бъде заместван от НАЙДЕН ХИНКОВ КЪСОВ

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №25

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

Общински съвет – Цар Калоян с 2 гласа “ЗА”, против - 11, въздържали се – няма ,

РЕШИ

1. ОТХВЪРЛЯ предложението от г-н Илия Стоянов Стоянов – председател на Съюза на пенсионерите в град Цар Калоян относно сформиране на постоянна комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №26

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 07.12.2015 година

Общински съвет -Цар Калоян на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16., ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С  ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ,  Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И


        
1. Избира  Заместник председатели на Общински съвет КРАСИМИР ИВАНОВ КРУМОВ и АНГЕЛ МИЛКОВ АНГЕЛОВ

2. Заместник председателите по т. 1 не получават възнаграждения за заеманите длъжности.

          3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река