Р Е ШЕ Н И Е

 №4

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.11.2015 година

В изпълнение на Решение №3/03.11.2015 г. комисията за изготвяне на ПОДОбС  проведе заседание и обсъди проекта за правилник на Общинския съвет за мандат 2015-2019 год.

По време на  проведените обсъждания постъпиха предложения от членовете на комисията, които бяха включени в проекта за правилник.

Предлагаме на вниманието Ви проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Цар Калоян неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предвид гореизложеното,след направените предложения за изменения и допълнения  и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,


Р Е Ш И

1. ПРИЕМА правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. /По Приложение №1/.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

    Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №5

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.11.2015 година

Общински съвет – Цар Калоян на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,  Общински съвет-Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, “против” – няма,  “въздържали се” – 2,

РЕШИ

 1. Определя състава на постоянните комисии:
  1. Комисия по бюджет и финанси:

Гюлейман Ахмедова Акова – председател;

Севинч Зюлкяр Салиева;

Ангел Милков Ангелов.

 1. Комисия по  икономическа и  инвестиционна политика:

            Ибрахим Адемов Джиджикьосев – председател;

            Ариф Руждиев Арифов;

            Селяйдин Хюсеинов Кумалиев.

 1. Комисия по нормативна уредба, ред и сигурност:

Севинч Зюлкяр Салиева – председател;

Мерал Илхан Караалиева;

Момчил Минков Ганев.

 1. Комисия по образование, наука и култура:

Мария Петева Ганева – председател;

Гюлейман Ахмедова Акова;

Мерал Илхан Караалиева.

 1. Комисия по здравеопазване и спорт:

Момчил Минков Ганев – председател;

Севинч Зюлкяр Салиева;

Селяйдин Хюсеинов Кумалиев.

 1. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа и благоустрояване:

Мерал Илхан Караалиева– председател;

Гюлейман Ахмедова Акова;

Исмаил Ахмедов Касабов.

 1. Комисия по социална политика:

             Ангел Милков Ангелов – председател;

             Ибрахим Адемов Джиджикьосев;

             Мария Петева Ганева.

 1. Комисия по земеделие и екология:

Ариф Руждиев Арифов – предесдател;

Ибрахим Адемов Джиджикьосев;

Найден Хинков Късов.

 1. Комисия за извършване на проверки за установяване на конфликт на интереси:

Найден Хинков Късов – председател;

Ариф Руждиев Арифов;

Исмаил Ахмедов Касабов.

     

      2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №6

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.11.2015 година

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет одобрява общата численост и структура на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината.

С настоящата, предлагам на вниманието Ви за одобряване нова структура на Общинска администрация - Цар Калоян, която е съобразена с нормативите за численост на персонала съгласно Закона за администрацията и Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет–Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

РЕШИ

1.Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация –Цар Калоян, както следва:

Структурни звена брой
І. РЪКОВОДСТВО
1. Кмет на Община 1
2. Зам. кмет 2
3. Кметове на кметства 2
4. Секретар 1
  ОБЩО 6
ІІ.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Дирекция “Финансово- стопанска” в това число и директор 12

ІІI. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.

Дирекция “Проекти и МДТ” в това число:

Директор – 1 бр.;

Звено „МДТ” – 4 бр.

12
2. Дирекция „Стопански дейности” в това число директор 11,5

Обща численост на Общ. Администрация : 41.5 бр.    

Общинска администрация на държавна отговорност : 33 бр.

Общинска администрация на общинска отговорност : 8.5 бр.

         2. Утвърждава численост на персонала в общинските дейности, както следва:

2.1. Озеленяване и чистота – 5 бр.;

2.2. Домашен социален патронаж – 5 бр.

         3. Утвърждава численост на персонала в държавните дейности, както следва:

3.1. Отбрана - 5 бр.;

3.2. Здравеопазване – 5 бр.;

        4. Възлага на кмета на общината да изготви ново длъжностно разписание и поименно разписание на длъжностите в  администрацията, съгласно новата структура.

5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №7

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.11.2015 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във вр. с чл. 2, т. 4 от Постановление №67 от 14 април  за заплатите в бюджетните организации и дейности,Общински съвет – Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2 ,

РЕШИ

1.Утвърждава основни възнаграждения на кмета на Община Цар Калоян и  кметовете по населени места както следва:

-кмет на община-1950 лв.

-кмет на с. Езерче -1150 лв.

-кмет на с. Костанденец-950лв.

            2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №8

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.11.2015 година

Общински съвет -Цар Калоян на основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА с 10 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – 2,


Р Е Ш И


        
1. Избира за Заместник председател на Общински съвет–Цар Калоян  РЕФАН АШИМ ДЕЛИМУСТАФА.

          2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №9

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 12.11.2015 година

Общински съвет–Цар Калоян на основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, с 11 гласа “ЗА”, “против” – няма,  “въздържали се” – 2,

РЕШИ

1. Определя възнаграждение на председателя на Общински съвет – Цар Калоян в размер на  90% от размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Цар Калоян.

2. Определя възнаграждение на заместник председателя на Общински съвет – Цар Калоян в размер на  90% от  възнаграждението на председателя на Общински съвет-Цар Калоян

    3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река