Р Е ШЕ Н И Е

 №1

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 03.11.2015 година

Общински съвет – Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, “против” – няма,  “въздържали се” – 2,

РЕШИ

1. На основание чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, избира комисия за провеждане на избор на Председател на Общинския съвет в следния състав:

Председател: Мерал Илхан;

Членове:  Севинч Зюлкяр;

                                   Ангел Ангелов;

                                   Найден Късов;

                                   Селяйдин Кумалиев.

2. Определя механизъм за провеждане на избора: В съответствие с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 9 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, избора се провежда с тайно гласуване. Възлага на Комисията за избор по т. 1 да изготви бюлетина с имената на предложенията за Председател на Общинския съвет, в която съветниците да отбележат своя вот с „ДА“  и „НЕ“ в квадратче със занк „Х“. Комисията да предостави по една бюлетина на всички общински съветници. След отбелязване на вота общинските съветници да поставят бюлетините в урната за гласуване.

3. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №2

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 03.11.2015 година

Общински съвет – Цар Калоян на основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл.  24, ал. 1 от ЗМСМА,  след проведено тайно гласуване с 11 гласа “ЗА”, “против” – няма,  “въздържали се” – 2.

РЕШИ

1. Избира за Председател на Общински съвет – Цар Калоян  ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ.

 2. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №3

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 03.11.2015 година

Общински съвет  - Цар Калоян на основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се –няма,

Р Е Ш И :

1. СЪЗДАВА временна комисия за изготвяне на проекто-правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015–2019 година в следния състав:


Председател: Рефан Ашим;

Членове: Ибрахим Джиджикьосев;

       Ангел Ангелов;

                  Исмаил Касабов;

                  Найден Късов.

            2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                           

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река