Р Е ШЕ Н И Е

 №54

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №8от 23.09.2015 година

        Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на Община Цар Калоян е разработена на основание  чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 79 от АПК.

 С тази Наредба се определят условията и реда за:

-съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности;

-съставяне,обсъждане,приемане,промяна,изпълнение и отчитане на общинския бюджет;

-за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕК;

-функциите на кмета на общината и Общински съвет;

-взаимоотношенията с органите от централната власт,второстепенните разпоредители с бюджет,други общини,финансови институции и местната общност;

-условията за разработване и изпълнение на програмен формат на бюджет;

-управлението на общинския дълг.

Наредбата регламентира условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Изготвеният проект на Наредбата бе обявен, в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян на 04.09.2015 г..

Във връзка с гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 79 от АПК, Общински съвет - Цар Калоян  с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И :

1. Приема НАРЕДБА № 20 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН /Съгласно Приложение №1/.

2. Отменя НАРЕДБА №2 ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ,  приета с Решение №42/21.07.2004 г.

3. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №55

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №8от 23.09.2015 година

С молба с Вх. № 1026/14.08.2015г. Петър Милчев Милчев, като лекар-стоматолог, заявява, че желае да наеме помещение от сграда – публична общинска собственост за извършване на здравни дейности.

В чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост е предвидена възможността с решение на общинския съвет да се отдават под наем без търг или конкурс свободни нежилищни имоти общинска собственост за здравни дейности и за задоволяване на съответните нужди на населението. Въз основа на решение на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината. Съгласно чл. 14 ал. 7 от същия закон „свободни имоти или части от тях  - публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок от 10 години, при условията и реда на ал. 2 след решение на общинския съвет.“

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от ЗОС, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване  с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И :

1. Да се предостави под наем без търг или конкурс за извършване на здравни дейности на Петър Милчев Милчев помещение с площ 15 кв. м., представляващо стоматологичен кабинет на първия етаж на сграда „Филиална поликлиника“ – гр. Цар Калоян – публична общинска собственост, съобразно Акт за публична общинска собственост № 15/14.11.1997г., при месечна наемна цена в размер на 1,20 лв. за 1 кв. м., определена по Приложение № 1 на Наредба № 5 на Общински съвет.

2.Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договор за наем.

     3.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №56

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №8от 23.09.2015 година

На основание чл.17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба №7/29.12.2000 г., изм. ДВ бр.17/28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,детските градини и обслужващите звена и на основание вх.писмо №1085/1.09.2015 година на директора на ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Езерче, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И :

         1. Утвърждава маломерни паралелки в ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Езерче за учебната 2015/2016година както следва:

I клас -15 ученици

II клас-13 ученици

III клас-12 ученици

IV клас-15  ученици

Vклас-9  ученици

VI клас-11 ученици

VII клас-13 ученици

VIII-10  ученици

2.Утвърждава сформираните групи по СИП за учебната 2015/2016 година съгласно училищния учебен план на ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Езерче, както следва:

II и III клас              1 група  Турски език            2 часа         14 ученика

IV клас                   1 група     Турски език         2 часа         13 ученика

V и  VIII клас         1 група     Турски език         2 часа         13  ученика

VII клас                 1 група    Български език    2 часа         13 ученика

VII клас                 1 група  Математика         2часа          13 ученика

Всичко групи по СИП:

3 групи –Майчин език-турски език;

1 група-Български език и литература;

1 групи -Математика

3.Утвърждава полуинтернатни групи в ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Езерче, както следва: I вариант

2.5 групи –начален етап/I –II, II-III,0.5-IV клас/

1 група-прогимназиален етап/V-VII/

4. Дава съгласието си за дофинансиране на една група СИП – Майчин език-турски език в размер на 2 400 лв.

5. Дава съгласието си за дофинансиране на маломерните паралелки при недостиг на финансови средства осигурени по  стандартите за издръжка на брой ученик.

6. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №57

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №8от 23.09.2015 година

На основание чл.17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба №7/29.12.2000 г., изм. ДВ бр.17/28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание вх. писмо №1128,1126/09.09.2015 година на директора на СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян  гласуване след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И :

            1.Утвърждава маломерни паралелки в СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян за учебната 2015/2016 година както следва:

V a клас-16 ученици

V б клас-17 ученици

VI а клас-16 ученици

VI б клас-15 ученици

VIIа-15ученици

VII/-16ученици

             2.Утвърждава полуинтернатни групи както следва:

1 клас -1 паралелка- 1 ПИГ- 1 група

2 клас- 1 паралелка-1 ПИГ-1 група

3 клас-1 паралелка-1 ПИГ-1 група

4 клас-1 палалека-1 ПИГ-1 група

5 клас-2 паралелка-1 ПИГ-1 група

VI  клас  2 паралелки-1 група

7 клас-2 паралелки

8 клас-1 паралелка

9  клас-1 палалелка

10 клас-1 паралелка

11 клас-1 палалелка-2групи ЗИП

12 клас -1 палалека-2 групи ЗИП

Общо 15 паралелки- 1-12 клас в дневна форма на обучение

и 1 паралелка 10 б клас задочно обучение

            1 паралелка 11 б клас задочно обучение

1-4 клас 2 сборни гупи по СИП-турски език

5-6 клас 1 сборна група по СИП-турски език

3.Дава съгласието си за дофинансиране на 1 паралелка  9 клас-дневна форма на обучение-профил хуманитарен.

4. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №58

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №8от 23.09.2015 година

На основание чл. 95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  предлагам организацията на учебния ден в СОУ „Христо Ботев” през учебната 2015/2016 година да се осъществява на две смени – преди обяд и след обяд при следните варианти на обучение:

-          Обучението за учениците от І до VІІІ клас да се осъществява по І вариант на обучение - задължителните учебни часове в отделен блок, както и часовете за самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт също да бъдат в отделен блок през съответните смени на обучение

      Така посочените варианти на обучение ще дадат възможност за по-правилна организация на работа в училище и постигане на по-добри резултати в образователно-възпитателния процес.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и на основание вх. писмо №1126/09.09.2015 година на директора на СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян,Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

       1. Приема организацията на учебния процес в СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян да се извършва на две смени през учебната 2015/2016 година - преди обяд и след обяд.

      2. Обучението на учениците от 1 до 8 клас да се осъществява по 1 вариант на обучение на целодневна организация на обучение.

      3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №59

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №8от 23.09.2015 година

Али Сунай Халилходжа от с. Езерче е дете на 5 години, на което е поставена диагноза „спастична церебрална парализа”, видно от удостоверение, издадено от „Специализирана болница за рехабилитация-Тузлата” ЕООД, гр. Балчик.

Според заключение на лекуващия лекар, детето има нужда от вертикализатор с оглед провеждане на ежедневна домашна рехабилитация. Стойността на този апарат е 2 433 лева, с ДДС.

В бюджета на Община Цар Калоян, параграф 4200 са предвидени средства за помощи за населението.

С оглед гореизложеното, на основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И :

1. Предоставя на Али Сунай Халилходжа от с. Езерче, на 5 години, страдащ от заболяване „спастична церебрална парализа”, средства, предвидени по параграф 4200 от бюджета на Община Цар Калоян, в размер на 2 433,00 лева, представляващи 100 % от стойността на апарат - вертикализатор, с оглед закупуване на такъв за провеждане на ежедневна домашна рехабилитация,

2. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и изпълнение, Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр.Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №60

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №8от 23.09.2015 година

      

В Община Цар Калоян е получено писмо от Областния управител на Област Разград, с изх. № 04-03-2/16.09.2015 г., с което Кметът на Община Цар Калоян се уведомява за предстоящо изготвяне на Националната здравна картна и областни здравни карти.

В писмото е указано, че с решение на Общински съвет, по реда на ЗМСМА следва да бъде определен представител на Община Цар Калоян, който да вземе участие в комисията по изработване на областна здравна карта на Област Разград.

С оглед гореизложеното, на основание чл.21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с писмо с изх. № 04-03-2/16.09.2015 г. на Областния управител на Област Разград, Общински съвет - Цар Калоян  с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И :

1. Определя ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ГАНЕВА, на длъжност Ст. специалист „Проекти и екология“ в Община Цар Калоян, за представител на Община Цар Калоян, който да вземе участие в комисията по изработване на Областна здравна карта на Област Разград.

2. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и изпълнение, Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр.Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №61

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №8от 23.09.2015 година

Със свое Решение № 1632 - МИ от 31.08.2015 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) е дала разяснения във връзка с регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. В решението са изяснени въпросите, отнасящи се до прилагането на чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а именно:

49. Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се регистрира като кандидат за кмет и/или общински съветник, същият ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията в ОИК до обявяване на резултатите от изборите. Кметът определя със заповед заместник-кмет, който да го замества за времето, през което е в отпуск. Когато кметът не е издал заповед за заместване, общинският съвет определя заместник-кмета, който да го замества.

50. Общинският съвет не по-късно от 17 октомври 2015 г. - 7 дни преди края на мандата, избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет. Общинският съвет може да избере същия заместник-кмет, който е определен да замества кмета за времето на неговия отпуск по т. 49. В случаите, при които общинският съвет не е приел решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет, такъв се назначава от областния управител.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и приетата от ЦИК хронограма във връзка с подготовката и провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., крайният срок за регистрация на кандидатите за кметове и общински съветници пред Общинската избирателна комисия (ОИК) е 22 септември 2015 г.

Формално, след тази дата и не по-късно от 17 октомври 2015 г., Общински съвет Цар Калоян следва да вземе решение, с което да определи временно изпълняващите длъжностите „кмет на община“ и „кмет на кметство“, в случай, че някой от действащите кметове е регистриран.

От решения с № 51 МИ/22.09.2015 г., № 53 МИ/22.09.2015 г. и № 38 МИ/18.09.2015 г., публикувани на електронната страница на ОИК-Цар Калоян е видно, че Дауд Аляовлу - кмет на Община Цар Калоян, Хюсеин Реханов - кмет на кметство Езерче и Йордан Ненков – кмет на кметство Костанденец, са регистрирани  кандидати за кметове на населените места.

Съгласно чл. 42, ал. 4, изр. 2 и 3 от ЗМСМА, към който разпоредбата на чл. 42, ал. 6 препраща, предвижда, че за временно изпълняващ длъжността кмет на община се избира един от заместник-кметовете на общината. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на община се избира по предложение на общински съветник.

От публичният регистър на ОИК-Цар Калоян е видно, че Гюнай Узунали – зам. кмет по „Стопански дейности” на Общината е кандидат за общински съветник, а Найден Късов – зам. кмет по „Социални дейности и образование” на Общината е кандидат за кмет. С оглед предвиденото в чл. 161 от Изборния кодекс и т. 49 на цитираното по-горе решение на ЦИК, нито един от двамата заместник кметове не може да изпълнява длъжността кмет.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 4, изр. 2 и 3, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т. 50 от Решение № 1632 - МИ от 31.08.2015 г. Централната избирателна комисия, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., Общински съвет - Цар Калоян  след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И :

1. Избира ЛЕЙМАН ФЕЗУЛА ЧАЛЪК от гр. Цар Калоян, ЕГН 630508**** за временно изпълняваща длъжността „кмет на община Цар Калоян“, за периода до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Цар Калоян.

2. Избира НАЗИФЕ КАСИМОВА ДЖАМБАЗОВА от с. Езерче, ЕГН 900818****, за временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство Езерче“, за периода до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Езерче.

3. Избира ДЕНКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА от с. Костанденец, ЕГН 581126****, за временно изпълняваща длъжността „кмет на кметство Костанденец“, за периода до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Костанденец.

4. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на посочените лица за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Районна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от обявяването му пред АС-Разград, по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река