Р Е ШЕ Н И Е

 №42

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

На основание чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета  за първото шестмесечие на  2015 г. в следния вид:

1.1. Приходна част на делигирани от държавата дейности:

№  Наименование на параграф                          План            Отчет          %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия                   1919082       1057312           55.09%                

2.31-28 Др.целеви трансфери                                  4987            4987           100.00%

3.61-00 Трансфери за общ.бюджети                   70675           70675           100.00%

4.95-01 Остатък към 1.01.2015                           704210         704210          100.00%        

5.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив-50617          -24529            48.46%

6.95-07 Остатък към 30.06.2015                                              -46379

7.88-00 Временно съхранени средства                                   -5684

8.93-00 Друго финансиране                           -117400

9.36- 00Други приходи                                           556                556              100.00%

10.45-00 Помощи и дарения от странат         500                 500             100.00%

11.Трансфери от др.предприятия                  2492               2492             100.00%

12.76-00 Временен заем                                                           -1116

Общо държавни приходи:                            2534485          1763024            69.56%

 

1.2. Разходна част на делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители:

№               Разпоредител /функция                   План         Отчет    %изпълн.

1.Цар Калоян,в т.ч.:                                     1247227           1135529     91.04%    

-капиталови разходи                                     706332             774162      109.60%

-субсидии за читалища                                   69400              30914      44.54%

2.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян                193921            106141      54.73%

-заплати и осигуровки                                   185014           103504      55.94%

-издръжка подготвителни групи                     7819               2637      33.72%

-резерв                                                                 1088

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                             122739         63259         51.53%

-заплати и осигуровки                                  115675         61326        53.02%

-издръжка подготвителни групи                  7064               1933      27.36%            

 4.СОУ”Хр.Ботев”                                     645514           322564      49.97%

-заплати,осигуровки                                   452152           251050      55.52%

-издръжка                                                     169706             66774       39.35%

-стипендии                                                      7656              4740        61.91%

-резерв                                                           16000     

5.ОУ”Св.П.Хилендарски”                         261353           124118       47.49%

-заплати,осигуровки                                  191784          106262         55.40%

-издръжка                                                      69569            17856           25.67%

6.Кметство с.Езерче                               23700            11413          48.16%

-заплати и осигуровки                               23700            11413          48.16%

____________________________________________________________________

 Общо държавни разходи:                   2534385          1763024        69.56%

1.3.Приходи за местни дейности:

№   Наименование на параграф                          План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                   4000               3302             82.55%

2.13-00 Имуществени данъци                     130000             73981              56.90%

3.20-00 Други данъци                                         500                   10                2.00%

4.24-00 Приходи и доходи от собственост60000          53644           89.41%

5.27-00 Общински такси                                188400          90463          48.02%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци             55000           39554          71.92%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                1000               389             38.90%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                      3520             1827             51.90%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци               -6000              -2316          38.60%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА      11600            58447         503.85%

10.41-00 Приходи от концесии                     6000              4080           68.00%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия     429300        219325         51.09%

12.31-13 Капиталови разходи                      116500           3005              2.58%

13.61-00 Получени трансфери                      -15887      -15887         100.00%

14.64-00Трансфери от др.предпр.             299737        299737         100.00%

15.76-00 Временни безлихвени заеми       76680          76679         100.00%

Всичко общински приходи:                      1305350     866686          66.39%

 

1.4.Разходи за местни дейности по второст. разпоредители:

№ Разпоредител/функциия                         План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                               1047469          753556             71.94%

2.ОДЗ „Славейче”гр.Цар Калоян              126940            52296              41.20%

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                              80941            37124               45.87%

4.Кметство с.Езерче                                  50000            23710               47.42%

Всичко общински разходи:                   1305350         866686            66.39%

1.5.Разходи за представителни цели:        План          Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                                 8000                 6506              81.32%

-Общински съвет                                      6000                 2881             48.02%

-Кмет с.Езерче                                          3000             

-Кмет с.Костанденец                             1000                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.6.Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§51-00 Осн. ремонт четвърт.пътна мрежа  56400

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти          27600     10919         39.56%

§53-09 Проект за общ устр.план/20%/            24250

§51-00 Осн.ремонт дограма ОДЗ                       8250       8250         100.00%   

Всичко капиталови разходи:                         116500         19169        16.45%

1.7.Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§53-09 Придобиване на НДМА/проект ул./ 11600                          

Общо:                                                                11600                                                        

1.8.Капиталови разходи от преходен остатък:

§52-04 Спортен център-придобиване на сграда   740004      741396  100.19%

 

 2. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №43

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 19 и чл. 20 от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 8 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се –3,

Р Е Ш И:

1.  Актуализира списъка за капиталови разходи за 2015 г., както следва:

1.1. Поименен списък за капиталови разходи за 2015 година, източник на финансиране  §31-13 целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет                                                                                                Било  Става

§51-00 Основен ремонт/дограма ОДЗ/                                               8250     8250                                                                      

§51-00 Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа               56400   56400

§53-09 Проект за общ устройствен план/20%съфинансиране/   24250   24250

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                                           27600   27600

Обща сума за капиталови разходи:                                            116500  116500

1.2. Поименен списък за капиталови разходи за 2015 година, източник на приходи §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

                                                                                                          Било         Става

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                                  11600 лв.   40000 лв.

§51-00 Основен ремонт ул.Ген.Тотлебен                                     0          18000 лв.

3.Списък на обектите от преходен остатък:

§52-04 Придобиване на сграда/спортен център/                740004 лв.   740004 лв.

Промяната се налага поради преизпълнение на §4040 Приходи от продажба на общинско имущество.

2. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №44

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

Постъпила е молба от Али Махмудов Гропов с Вх. № 29/09. 01. 2015г.  , който е заявил желание да закупи УПИ I – 1359 в квартал 112 (сто и дванадесет) с площ 715 кв. м. по ПР на гр. Цар Калоян, с административен адрес ул. „Батак“ № 1, община Цар Калоян. Съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 4/24.06.2014г. и № 5/24.06.2014г. горепосоченото лице има законно построени 2 бр. жилищни сгради със застроена площ 75,62кв.м. всяка от тях в УПИ № I – 1359 в квартал 112.

Съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост, продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

Чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост  гласи, че разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закона е предвидено друго.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

  1. Да се продаде на Али Махмудов Гропов недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I – 1359 в кв. 112 (сто и дванадесет) целият с площ 715 кв. м. по ПР на гр. Цар Калоян /Приложение№1/, по АОС № 659 от 18.06.2015 г. с административен адрес ул. „Батак“  № 1, община Цар Калоян при пазарна цена 3 217,00 лв. (три хиляди двеста и седемнадесет лева и 00 ст.)
  2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед и да сключи договор за продажба на имота по т. 1.

3. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №45

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

Проявен е интерес за закупуване на поземлен имот  с начин на трайно ползване Изоставена нива в землището на с. Костанденец с ЕКАТТЕ 38830 със следните характеристики:

-                Поземлен имот № 098014 с площ 5, 001 дка., от които 1,739 дка. – Х категория, 1,715дка. – VII категория и 1,547дка. – III категория в местността „ПАПРАТА“

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажба на имоти и вещи частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или чрез публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост гласи, че разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закона е предвидено друго.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 40 ал. 1 т. 1 и ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   Общински съвет - Цар Калоян  след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

        1. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на:

-       поземлен имот № 098014 /Приложение №1/ с начин на трайно ползване – Изоставена нива с площ 5,001 дка., от които 1,739 дка. – Х категория, 1,715дка. – VII категория и 1,547дка. – III категория в местността „ПАПРАТА“ в землището на с. Костанденец с ЕКАТТЕ 38830 при първоначална тръжна цена, представляваща пазарната стойност на имота в размер на 1 761,00 лв. / хиляда седемстотин шестдесет и един лева и 00 ст./, определена от независим лицензиран оценител.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа: Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №46

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

Съгласно Чл. 11.ал. 1 от Закона за пчеларството „пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.“

 Чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост предвижда, че „Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.“

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите по ал. 6, т. 4, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда.“

Условията и редът за провеждане на търгове и конкурси са уредени в Глава Осма на Наредба № 5 на Община Цар Калоян.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 11 ал. 1 от ЗП, предлагам Общински съвет – Цар Калоян  да вземе следното

Съгласно чл. 11.ал. 1 от Закона за пчеларството „пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.“

 Чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост предвижда, че „Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.“

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите по ал. 6, т. 4, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда.“

Условията и редът за провеждане на търгове и конкурси са уредени в Глава Осма на Наредба № 5 на Община Цар Калоян.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 11 ал. 1 от ЗП,   Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за отдаване под наем на земи от ОПФ, включени в Приложение № 1 на настоящата докладна записка, по реда на Глава Осма на Наредба № 5, за нуждите на лица, собственици на пчелни семейства, регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството, отговарящи на изискванията на ЗП.

           2. Възлага на кмета на Община Цар Калоян да проведе процедурата за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване и да сключи договор за наем със спечелилите кандидати за срок от 1 календарна година. След изтичане на определения срок  по искане на наемателя договорът може да се продължи за още една година.

          3. Определя първоначална годишна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева за декар площ.

 4. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №47

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

Съгласно чл. 180 от Закона за устройство на територията „Правото на строеж в поземлен имот се учредява в съответствие с влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината (района) в предвидените от закона случаи”.

Със Заповед № 82/01.04.2015 г. на Кмета на Община Цар Калоян за одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ на част от квартал 52, предназначен за комплексно жилищно застрояване, е обособен урегулиран поземлен имот № I в квартал 52 по ПР на гр. Цар Калоян, ул. Дружба № 44, с площ от 6 709 кв. метра, актуван с Акт за общинска собственост № 658 от 02.06.2015 год. с граници –север: дига на р. Хлебаровска, изток-имот № ІІІ-882, кв. 52, юг-ул. Дружба, запад-ул. Стефан Стамболов.

Предвижда се в част от така обособения имот да се извърши комплексно жилищно застрояване с малка етажна височина – до 10 метра. Планира се изграждането на жилищна сграда с магазини в приземния етаж, със застроена площ от 432 кв. метра (12/36 метра).

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост право на строеж върху имот-частна общинска собственост се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

Чл. 67 от Закона за собствеността предвижда, че правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години, поради което предлагам срока за реализиране на строителството да бъде определен на 5 години.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 180 от Закон за устройство на територията, чл. 37, ал.1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет Цар Калоян,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Да се учреди безсрочно право на строеж в урегулиран поземлен имот № I в квартал 52 по ПР на гр. Цар Калоян, ул. Дружба № 44, с площ от 6 709 кв. метра /Приложение №1/, актуван с Акт за общинска собственост № 658 от 02.06.2015 год., с граници на имота – север: дига на р. Хлебаровска, изток-имот № ІІІ-882, кв. 52, юг-ул. Дружба, запад-ул. Стефан Стамболов, съгласно одобрен проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ на част от квартал 52, за комплексно жилищно застрояване /Приложение №2/.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да организира търг за учредяване на правото на строеж в имота по т.1 при начална тръжна цена от 2 073, 60 лв., определена от независим лицензиран оценител с доклад за оценка от 24.05.2015 г., при следните конкурсни условия:

2.1. Площ на застрояване – 432 кв.м. (12/36 м) застроена площ;

2.2. Етажност – два етажа (приземен етаж с магазини и първи етаж);

2.3. Да се реализира необходимата реконструкция на инженерната инфраструктура и изграждане на нова, обезпечаваща нуждата на новопроектираната сграда.

2.4. Срок за реализиране на строителството – 5 години;

2.5. Гаранция за спазване на срока на изпълнение на строителството – 50 % от цената на правото на строеж.

2. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложения №1 и №2 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №48

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

В община Цар Калоян е постъпила докладна от д-р Николай Георгиев Йоцов –Директор на ЦСМП –Разград с Вх. N865/09.07.2015 год. за преотстъпване на терен за строителство на нова сграда за нуждите на спешната помощ, поради липса на подходящ държавен терен на територията на общината.

Предлагаме на Вашето внимание задание по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ за изменение на ПУП –ПРЗ на ПИ с идентификатор 77308.502.406 по кадастралната карта одобрена със Заповед NРД-18-46/29.09.2005 год. на ИД на АК /УПИ I в квартал 45 по плана за регулация на град Цар Калоян/ с площ от 2831 кв. м.  С предвиденото изменение се цели разделянето на съществуващ имот и обособяване на два УПИ, единият от които е с площ от 722 кв. с предназначение „За спешна медицинска помощ“. Прилагам и Предложение-предварителен проект на предлаганото изменение /Приложение №1/.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ „Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. …….“ . С разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125 от същия закон.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124 „а“, ал.1,  чл. 124“б“, ал. 1 и във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ и  чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. N865/09.07.2015 год.,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Одобрява техническо задание /Приложение №2/, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ, за изменение на ПУП –ПРЗ на ПИ с идентификатор 77308.502.406 по кадастралната карта одобрена със Заповед NРД-18-46/29.09.2005 год. на ИД на АК /УПИ I в квартал 45 по плана за регулация на град Цар Калоян/ с площ от 2831 кв. м. /Приложение №3/.

2. Дава разрешение за изработване на ПУП–ПРЗ за ПИ с идентификатор 77308.502.406 по кадастралната карта одобрена със Заповед NРД-18-46/29.09.2005 год. на ИД на АК /УПИ Iв квартал 45 по плана за регулация на град Цар Калоян/с площ от 2831 кв. м

3. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 124 б. „б“, ал. 4  от ЗУТ.

Приложение №1, №2 и №3 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №49

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

В община Цар Калоян е постъпило уведомление от Църковно настоятелство при храм „Свети Димитър“ град Цар Калоян, област Разград че гробищният парк в местността „Езмина“ е запълнен. Членовете на настоятелството молят за съдействие за осигуряване на допълнителна площ, считат че тя трябва да е с площ минимум 5 дка.

 Гробищният парк граничи  от двете страни с имоти N105005 и 105007 –„Пасища и мери“ – държавна собственост. За разширението на гробищния парк е необходимо да се подаде искане до Министъра на земеделието и храните за разпореждане с част от имот N105005 чрез дарение, замяна, продажба или учредяване на безвъзмездно право на ползване на община Цар Калоян като същевременно е необходимо  изработването на подробен устройствен план за делба на имота с оглед обособяването на нов имот с площ от 5 дка.

Съгласно чл. 47, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ „Министърът на земеделието и храните упражнява правата на собственика на земите от държавния поземлен фонд, като ги отдава под наем или под аренда, учредява ограничени вещни права върху тях, извършва продажба чрез търг и замяна по паричната равностойност на земеделските земи, определена по наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ, доколкото друго не е предвидено в ЗСПЗЗ и в този правилник…….“. Съгласно  алинея 14 от същия член „При определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд, както и при включването на такива земи в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) се изисква предварително съгласие на министъра на земеделието и храните за започване на процедура за изработване на подробен устройствен план. Алинея 15 от чл. 47 определя, че „ В тези случаи заинтересуваното лице, съответно кметът на общината, подава заявление до министъра на земеделието и храните чрез областната дирекция "Земеделие" по местонахождение на земите от държавния поземлен фонд. В заявлението се посочват инвестиционните намерения. Към заявлението по ал. 15 се прилагат:

1. задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадките или трасетата в имота от държавния поземлен фонд с координати на чупките;

3. предварителни (прединвестиционни) проучвания, когато такива са изработени;

4. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;

5. документи за самоличност на физическите лица;

6. други документи, които се изискват от специални закони

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ „Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 47, ал. 15 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, чл. 124 „а“,  от ЗУТ и уведомление с вх. N708/28.05.2015 год., Общински съвет - Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Възлага на главния архитект на община Цар Калоян да подготви задание по чл. 125 от ЗУТ за изменение на ПУП –ПРЗ на ПИ имот №105005–държавна собственост за обособяване на нов имот с площ от 5, 00 дка. за разширение на гробищния парк в местността „Езмина“.

2. Възлага на Кмета на община Цар Калоян да подаде искане до Министъра на земеделието и храните чрез областна дирекция „Земеделие“ град Разград за разпореждане  чрез дарение, замяна, продажба или учредяване на безвъзмездно право на ползване  на  част от имот N105005  с площ от 5 дка.

 2. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 124 б. „б“, ал. 4  от ЗУТ.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №50

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

Чл. 36 „а”, ал. 1 от ППЗСП предвижда, че областния управител организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта.

Съгласно ал. 3 на чл. 36 „а” на Правилника „анализът по ал. 1 се разработва от съответните общини с участието на дирекциите "Социално подпомагане" и обществените съвети почл. 35от Закона за социално подпомагане и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината”.

Във връзка с писмо с изх. № 91-00-4/27.5.2015 г. на Областния управител на Област Разград относно изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Разград за 2016-2020 г. и съгласно приет на работна среща план-график за дейностите по областно планиране за същия период, със Заповед № 217/08.07.2015 г. на Кмета на Община Цар Калоян, на основание чл. 36 „а”, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, е определена общинска работна група на Община Цар Калоян, която да разработи актуален общински анализ за ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги.

С вх. № 975/02.08.2015 г. в Община Цар Калоян е депозиран доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Цар Калоян, изготвен от общинската работна група на Община Цар Калоян, определена със Заповед № 217/08.07.2015 г. на Кмета на Община Цар Калоян.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 „а”, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане,  Общински съвет - Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.  ПРИЕМА доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Цар Калоян, въз основа на който да бъде разработена стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво /Приложение №1/.

 2. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №51

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

В глава Десета на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е уредено управлението на земите от Общинския поземлен фонд.

Съгласно чл. 94 от Наредбата Общинския съвет определя земеделските земи от ОПФ, които могат да се отдават под наем, както и размера на наема, който не може да е по-малък от този, определен за земите от Държавния поземлен фонд.

В решението на Общинския съвет земеделските земи се описват по местонахождение, категория, поливност и размера на наемната цена за 1 (един) декар.

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите по ал. 6, т. 4, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда.“

В Заповед № РД-46-311 от 18.03.2015г. на Министъра на земеделието и храните е определен размерът на началните тръжни цени за участие в търговете за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ.

Съгласно Заповедта началната тръжна цена за предоставяне под наем на земи от ДПФ за общините от област Разград за отглеждане на едногодишни полски култури за срок до 10 стопански години е 44,00 (четиридесет и четири) лева.

Условията и редът за провеждане на търгове и конкурси са уредени в Глава Осма на Наредба № 5 на Община Цар Калоян.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 94 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.  Да се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на глава Осма на Наредба № 5 за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ и земи по чл. 19 и §26 от ЗСПЗЗ по землища и местности, посочени в Приложение № 1, за срок от 5 години.

2. Определя първоначална тръжна цена в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева за 1 (един) декар площ.

  3. Възлага на кмета на Община Цар Калоян да проведе търга с явно наддаване и да сключи договор за наем на земеделски земи със спечелилите участници.

4. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №52

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

Предвид Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуван в ДВ. бр.14 от 20.02.2015г. сроковете за разпределение на мери и пасища за стопанската 2015 - 2016г. се удължават с 4 месеца, поради което е необходимо актуализиране на списъка с мери и пасища за общо и индивидуално ползване.

Съгласно чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината. Отдаването под наем или аренда на земите ОПФ се извършва по чл. 24а, ал. 6 при условия и ред, посочени в чл. 37и от ЗСПЗЗ.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6 и чл. 37и ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И :

1. На основание чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общински съвет – Цар Калоян определя мерите и пасищата от ОПФ и по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ  /посочени в Приложение № 1 към настоящата докладна записка/ за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2015 - 2016г.

2.Възлага на кмета на Община Цар Калоян да разпредели мерите и пасищата общинска собственост в землището на община Цар Калоян на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и да сключи договор за наем/аренда.

4.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №53

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 17.08.2015 година

В община Цар Калоян е постъпило искане с вх. N1031/14.08.2015 год. от „ЕДЖИ ЕМ“ ЕООД  за изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план /ПУП – ПП / за обект : План за елементите на техническата инфраструктура- „Външно ел. захранване на птицеферма за отглеждане на бройлери до  УПИ –I в кв. 137 по плана на град Цар Калоян“.

Към искането е приложено задание за проектиране по чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

Проектът дава решение за външното електроснабдяване на обект „Птицеферма за отглеждане на бройлери в  УПИ –I в кв. 137 по плана на град Цар Калоян“ във Втори стопански двор.

Съгласно становище на Енерго Про Мрежи“АД захранването на поземления имот с ел. енергия ще става от съществуващ ВТП N12  гр. Цар Калоян, като се смени съществуващата му трафомашина. Предвидено е захранващият кабел да се положи по общински улици  във Втори Стопански двор –от осова точка…… до осова точка ……., дължината на кабела е 480 м, а сервитутната зона е 1008 кв.м. Кабелът ще се положи  на 0,60 м. от границата на улицата и 1, 50 м. от границата на имотите.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ „Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии. С разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125 от същия закон.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.124 „а“, ал.1,  чл. 124“б“, ал. 1 и във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 ЗУТ и  чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. N1031/14.08.2015 год., Общински съвет - Цар Калоян  с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И :

1. Одобрява задание за проектиране , изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ, за обект : „ПУП –ПП за обект :План за елементите на техническата инфраструктура -Външно ел. захранване на птицеферма за бройлери в УПИ I , в кв. 137 по плана за регулация на град Цар Калоян ./Приложение 1/

2. Дава разрешение за изработване на „ПУП –ПП за обект :План за елементите на техническата инфраструктура -Външно ел. захранване на птицеферма за бройлери в УПИ I , в кв. 137 по плана за регулация на град Цар Калоян .

3.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 124 б. „б“, ал. 4  от ЗУТ.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река