Р Е ШЕ Н И Е

 №41

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 15.07.2015 година

С решение № 14, взето на редовно заседание с Протокол № 3 от 23.12.2011 г., Общински съвет-Цар Калоян е приел и утвърдил актуализиран план за капиталови разходи на Община Цар Калоян.

Така по т. 1.2. „Приходи от § 40-40 „Приходи от продажба на общинско имущество“ (§ 51-00) и т. 1.5. „Средства за капиталови разходи от преходен остатък“ (§ 51-00) са предвидени средства за основен ремонт на библиотека с общ размер 48 263,00 лева.

Предвидените средства са изразходени в изпълнение на Договор № 175/24.11.2008 г., сключен между Община Цар Калоян и фирма „Антора“ ЕАД, с предмет: „Възстановяване на библиотека „Ахмед Шериф“, ул. Кирил и Методий“, гр. Цар Калоян“.

Библиотека „Ахмед Шериф“, ул. Кирил и Методий“, гр. Цар Калоян, не е общинска собственост.

В Решение № 14/2011 на Общински съвет - Цар Калоян са предвидени средства за капиталови разходи за „основен ремонт на библиотека“. Липсата на конкретизация и индивидуализация в цитирания текст е довела до това, че са предоставени средства за ремонт на обект, който не е общинска собственост.

Пропусната е възможността, предвидена в чл. 62, ал. 1 от АПК за допълване на акта, с оглед на това, че същият е влязъл в сила.

Липсата на индивидуализация и конкретизация на обекта по т. 1.2. и т. 1.5. § 51-00 „основен ремонт библиотека“ е съществено нарушение на изискванията за законосъобразност на акта, тъй като волеизявлението е непълно.

Съгласно чл. 99, т. 1 от АПК „Влязъл в сила индивидуален или общ административен акт, който не е бил оспорен пред съда, може да бъде отменен или изменен от непосредствено по-горестоящия административен орган, а ако актът не е подлежал на оспорване по административен ред - от органа, който го е издал, когато: съществено е нарушено някое от изискванията за законосъобразността му“.

С оглед гореизложеното, на основание чл.21, ал. 2, чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 99, т. 1 от Административно-процесуалния кодекс,  Общински съвет - Цар Калоян  с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.  ОТМЕНЯ  т. 1.2 (§ 51-00) и т. 1.5 (§ 51-00) на Решение № 14, взето на редовно заседание с Протокол № 3 от 23.12.2011 г., Общински съвет-Цар Калоян, с които са предвидени и утвърдени средства – от „Приходи от продажба на общинско имущество“ и „Средства за капиталови разходи от преходен остатък“, предназначени за „основен ремонт на библиотека“ в размер на 48 263,00 лева, поради липса на индивидуализация на посочения обект „библиотека“.

 2. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река