Р Е ШЕ Н И Е

 №30

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 08.07.2015 година

 

   Във връзка с писмо с изх. № 08-00-60/26.05.2015 г. на Областния управител на Област Разград, с което е върнато за ново обсъждане в Общински съвет-Цар Калоян Решение № 24/11.05.2015 г., предлагам нова докладна записка, със следните изменения и допълнения:

В Община Цар Калоян е постъпило искане (писмо за намерения) с вх. № 221/19.02.2015 г. от „Табак маркет“ АД, гр. София, с което фирмата иска да й бъде отдаден под наем терен – общинска собственост, на който да бъде разположен търговски обект тип „киоск“ за срок от 10 години.

Съгласно чл. 56, ал. 1 от Закон за устройство на територията „Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината.

Във връзка с това, главният архитект на Община Цар Калоян е изготвил схема за разполагане на търговски обект тип „киоск“, на терен с площ от 8 кв. метра, находящ се на пл. Демокрация в гр. Цар Калоян, представляващ публична общинска собственост.

Съгласно чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян „Отдаването  под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска дейност, по схема, одобрена от главния архитект на общината, се извършва след публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на глава Осма“, „въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или упълномощен от него заместник кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години“.

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Съгласно ал. 7 на цитираната по-горе разпоредба „Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет.“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 на Закона за общинската собственост, чл. 18 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против – няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ календарни години на терен, с площ от 8 кв. метра, находящ се на пл. Демокрация в гр. Цар Калоян, представляващ публична общинска собственост, за разполагане на търговски обект тип „киоск“, при първоначална тръжна цена, определена в т. 2 на Тарифа към Наредба № 5: месечна наемна цена за 1 кв. метър на общински терени за разполагане на павилиони за търговска дейност – І-ва зона в гр. Цар Калоян – 1,95 лева.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за наем.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №31

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 08.07.2015 година

През 2010 година с Решение № 20/12.07.2011 год. е приета „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Цар Калоян 2011-2015 г.”

 По предложение на кмета на Общината и след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане“ и с Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане Общинският съвет ежегодно приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, който съдържа реквизитите по чл. 36 б, ал. 4 от ПП на ЗСП:

1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;

2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;

3. източници на финансиране на социалните услуги;

4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;

5. други дейности за развитие на социалните услуги.

Планът по ал. 4 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално подпомагане.

На основание чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за  прилагане на Закона за социално подпомагане за изпълнение на стратегията, се изготви „Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Цар Калоян за 2016 г.”, който е съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане” – Разград и с Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане в Община Цар Калоян.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и чл. 36 б, ал. 4 от ППЗСП, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Приема годишния план за развитие на социалните услуги на общинско равнище в Община Цар Калоян за 2016 г. /Приложение №1/

2. Упълномощава кмета на Община Цар Калоян да предприеме съответните действия за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Цар Калоян 2011-2015 г.  и  Годишния  план за развитие на  социалните услуги в Община Цар Калоян за 2016  г.

        3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №32

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 08.07.2015 година

              Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти, със Заповед № РД01-378 от 07.05.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган одобри Насоки за кандидатстване и приложения и откри процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Община Цар Калоян разработва проектно предложение „Достоен живот за всички“ по откритата процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 година, приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет № 3:”Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

             Чрез реализацията на операцията ще се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. Това ще осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга ще се даде възможност на хората с увреждания да ползват различни услуги, съобразно нуждите си.

               Операцията допълва и надгражда операция „Помощ в дома” и други мерки, финансирани по ОП РЧР 2007-2013, както и процедура „Нови алтернативи”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020, чрез прилагането на нов широкоспектърен подход за децентрализирано предоставяне на общинско ниво на почасови услуги за хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужванията си.

          Размерът на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е от 80 000 до 500 000 лева, като се финансират до 100% от всички допустими разходи по проекта.

         Схемата се реализира в периода 2015 до 2017г.

         Всички дейности следва да се изпълняват минимум 18 месеца и да приключат не по- късно от 31.12.2017год.

         Съгласно изискванията на програмата и нормативната уредба е необходимо решение на Общински съвет за:

-          подаване на проектно предложение по настоящата процедура;

-          създаване на нов Център или подкрепа за дейността на Център/звено, създаден по процедура „Помощ в дома” за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

-          поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

Към настоящият момент в гр. Цар Калоян функционира Център за настаняване от семеен тип – за хора с увреждания и за възрастни хора, но има нужда от създаване на център, който да предоставя набор от услуги за съществуващите целеви групи в домашна/семейна среда.

       Във връзка с гореизложеното,на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Община Цар Калоян да подаде проектно предложение „Достоен живот за всички“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

2. Дава подкрепа за създаване  на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

 

3. Община Цар Калоян  да поддържа услуги в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

4. Упълномощава Кмета на Цар Калоян да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №33

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 08.07.2015 година

В Община Цар Калоян е постъпило писмо до кмета на Общината с изходящ № 37/09.06.2015 година от Дружеството на военноинвалидите и военно-пострадалите-гр. Разград за подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите от Община Цар Калоян с дърва за огрев за 2015 година.

Същите са дали здравето си по време на военната си служба и са осакатени за цял живот, а военно-пострадалите са загубили най-скъпото си - деца,бащи и съпрузи.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация,  Общински съвет - Цар Калоян с 12гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Община Цар Калоян да подпомогне чрез отпускане на еднократна целева помощ – дърва за огрев – по 3 (три) куб. метра, на следните лица - военноинвалиди и военно-пострадали и ветерани от Втората световна война, живеещи на територията на Община Цар Калоян:

1.1. Джемил Шабан Дюкянджи – гр. Цар Калоян, ул. „Искър“ №6;

1.2. Хюсеин Шабан Чомлекчи - гр. Цар Калоян, ул. „Драва“ №9;

1.3. Шукри Ибрям Делиибрям - гр. Цар Калоян, ул. „Места“ №6;

1.4. Мустафа Илязов Исмаилов - гр. Цар Калоян, ул. „Козлодуй“ №14;

1.5. Биназ Алиева Авджиалиева - гр. Цар Калоян, ул. „Цар Иван Асен“ ;

1.6. Ремзие Хюсеинова Мехмедова - гр. Цар Калоян, ул. „Янтра“ ;

1.7. Недко Димитров - гр. Цар Калоян, ул.”Ген. Скобелев” № 12;

1.2. Тодор Николов Тодоров – с. Езерче, община Цар Калоян, ул. „Бенковски” №12;

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №34

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 08.07.2015 година

На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.40,ал.1, т.2  и ал.2 от ПМС №8 от 16.01.2015 за изпълнение на Закона за държавния бюджет  за 2015 г.,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Да се изплащат 80% от действителните транспортни разходи за пътуващ  персонал от общинска администрация Цар Калоян и да се допълни списъка на пътуващия персонал, както следва:

-Гюлвер Даудова Ибрям-гр. Русе-Цар Калоян-гр. Русе

      Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване/билети или абонаментни карти/. Разходите ще бъдат изплащани от бюджети на дейност „Общинска администрация”.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

                                                                                                        

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №35

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 08.07.2015 година

Със съдебно решение № 707/20.09.2000 г., влязло в сила на 13.09.2000 г., Районен съд-Разград е признал за основателна претенцията на наследниците на Керчо Събев Костов за възстановяване правото им на собственост върху имот от 1045 кв. метра в землището на с. Костанденец, представлявал парцел ІV в кв. 84 по регулационния план на селото от 1930 г.

Във връзка с молба с вх. № РД-06-ЦК-114/01.10.2013 г. на Димка Събева Тодорова – дъщеря на Съби Керчев Събев (починал на 18.06.1978 г.), наследник на Керчо Събев Костов,  до Общинска служба по земеделие-гр. Цар Калоян, Общинска служба по земеделие-Разград, на основание § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е отправила искане до Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение на съдебното решение.

В молбата на заинтересованото лице не е посочен имот, който да бъде предоставен, а в искането на ОС „Земеделие“ – Разград е посочено да бъде предоставен „подходящ по площ имот в землището на с. Костанденец“.

Съгласно § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ „Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.“

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в изпълнение на съдебно решение № 707/20.09.2000 г. по описа на Районен съд-Разград,влязло в сила на 13.09.2000 г.,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Възстановява правото на собственост на наследниците на Керчо Събев Костов, съгласно удостоверение за наследници изх. № 39/03.06.2013 г., издадено от Община Цар Калоян, върху имот № 023387 по КВС на с. Костанденец, ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян, област Разград, представляващ поземлен имот с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0,974 дка (нула декара, деветстотин седемдесет и четири кв. метра), ІІІ категория, при граници на имота: север-имот № 023386, изток-026831, юг-имот № 000382, запад-имот № 023388 /Приложение №1/, актуван с акт за частна общинска собственост № 240/13.01.2014 г.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Общинска служба по земеделие-Цар Калоян за изпълнение, и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура-Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

ГЮНАЙ УЗУНАЛИ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №36

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 08.07.2015 година

В Община Цар Калоян е получено писмо от Сдружение „Толерантност“, изх. № 063/25.06.2015 г., с което Сдружението в партньорство с друго сдружение с нестопанска цел отправя покана за безвъзмездно изграждане на информационен терминал за гражданите на община Цар Калоян.

Чрез терминала ще се предоставя бързо, лесно и безплатно информация за всички групи граждани: за деца, за ученици, за работещи, за безработни, за пенсионери, за майки с деца, за бременни и др. Ще има връзки и актуална информация от НОИ, НАП, Инспекция по труда, Бюрото по труда, училища, детски градини, читалища, спортни клубове на територията на общината. Има осигурен програмен продукт, който ще озвучава цялата информация, което ще улесни хора със зрителни проблеми, слепи граждани, неграмотни и възрастни хора.

Община Цар Калоян няма да отдели никакъв ресурс – терминалът е абсолютно безплатен. Броят и местата за поставяне ще бъдат определени по желание на общинските служби.

Изграждането на този информационен терминал ще облекчи значително работата на Общинската администрация, защото гражданите ще получават първоначалната информация именно чрез него.

За да се възползва община Цар Калоян от предложената възможност е необходимо решение на Общинския съвет за безвъзмездно изграждане на информационен терминал на територията на нашата община, с оглед на което на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с писмо от Сдружение „Толерантност“, изх. № 063/25.06.2015 г., Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. РАЗРЕШАВА безвъзмездното изграждане на информационен терминал на територията на Община Цар Калоян от Сдружение „Толерантност“, в партньорство с друго сдружение с нестопанска цел, за нуждите на гражданите на общината.

Броят и местата за поставяне на терминала са по желание на общинските служби на територията на Община Цар Калоян.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №37

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 08.07.2015 година

 

Със заявление с вх. № 162/06.02.2015 г., Севгин Ахмедов Джибърджиев- собственик на недвижим имот – урегулиран парцел № ХІІ-882 в кв. 93 по плана на с. Езерче, е заявил интерес за закупуване на придаваемо от уличната (дворищна) регулация място към описания имот, с площ от 56 кв. метра.

Лицето е собственик на поземления имот съгласно нотариален акт № 114, том VІІІ, дело № 3321/19.12.1995 г.

  Изготвен е проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ с № ХІІ-882 от кв. 93 по плана на с. Езерче, община Цар Калоян, с който се предлага частично изменение на ПУП-ПР за УПИ с № 882 от кв. 93 по плана на с. Езерче, с който се запазва изцяло действащата улична регулация в кв. № 93, а по плана за дворищна регулация за имота се образува един нов УПИ с № ХІІ-882, на който северната регулационна линия да съвпадне с кадастралната граница.

Съгласно чл. 15, ал. 5 от Закон за устройство на територията „Когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти - общинска собственост, договорът по ал. 3 се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма“.

Ал. 3 на чл. 15 от ЗУТ предвижда, че „границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи“.

Изготвен е доклад за оценка на придаваемия терен към УПИ ХІІ-882 съгласно който актуалната стойност на придаваемия към УПИ парцел, с площ от 56 кв. метра, е 185,00 лева (сто осемдесет и пет) лева.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 чл. от ЗМСМА, 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с подадено заявление с вх. № 162/06.02.2015 г. от Севгин Ахмедов Джибърджиев - собственик на урегулиран парцел № ХІІ-882 в кв. 93 по плана на с. Езерче,Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. РАЗРЕШАВА на Кмета на Община Цар Калоян да продаде на Севгин Ахмедов Джибърджиев - собственик на урегулиран парцел № ХІІ-882 в кв. 93 по плана на с. Езерче, придаваема от уличната (дворищна) регулация част към УПИ ХІІ-882 в кв. 93, по плана на с. Езерче, Община Цар Калоян, с площ от 56 кв. метра /Приложение №1/, за сумата от 185 лева съгласно доклад за оценка на придаваем терен, изготвен от независим оценител на недвижими имоти.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договора за продажба на описания придаваем общински парцел.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №38

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 08.07.2015 година

Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, за аквакултури и свързаните с тях дейности се издава разрешително за ползване на воден обект.

Съгласно чл. 52, ал.1, т. 3 за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, разрешението се издава от кмета на общината след решение на Общинския съвет.

В Общинска администрация Цар Калоян е депозирано заявление и придружаваща документация от дружество „Аква Тина“ ООД - концесионер на общински воден обект - рибарник, имот с №  000506 в  землището на с. Костанденец , Община Цар Калоян, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. За нуждите на процедурата е изготвена преценка по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите (Приложение 1), и съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (Приложение 2).

Изготвен е и проект на разрешението, което също прилагам към настоящата докладна записка (Приложение 3). С оглед гарантиране на лични или обществени интереси в определения срок, в който заинтересуваните лица имаха възможност да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, в общинска администрация не са получени възражения и предложения. Като се има предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Кмета на Община Цар Калоян да издаде разрешително за водоползване за рибарник, имот № 000506 в  землището  на с. Костанденец, Община Цар Калоян, с цел: развъждане и отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности, за срок: до изтичане на концесионния договор.

2. Приема предложения проект на разрешително за ползване на гореописания воден обект.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложения №1, №2 и №3 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №39

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 08.07.2015 година

Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, за аквакултури и свързаните с тях дейности се издава разрешително за ползване на воден обект.

Съгласно чл. 52, ал.1, т. 3 за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, разрешението се издава от кмета на общината след решение на Общинския съвет.

В Общинска администрация Цар Калоян е депозирано заявление и придружаваща документация от дружество „Аква Тина“ ООД - концесионер на общински воден обект - рибарник, имот с №  000508 в  землището на с. Костанденец , Община Цар Калоян, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. За нуждите на процедурата е изготвена преценка по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите (Приложение 1), и съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (Приложение 2).

Изготвен е и проект на разрешението, което също прилагам към настоящата докладна записка (Приложение 3). С оглед гарантиране на лични или обществени интереси в определения срок, в който заинтересуваните лица имаха възможност да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, в общинска администрация не са получени възражения и предложения. Като се има предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Кмета на Община Цар Калоян да издаде разрешително за водоползване за рибарник, имот № 000508 в  землището  на с. Костанденец, Община Цар Калоян, с цел: развъждане и отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности, за срок: до изтичане на концесионния договор.

2. Приема предложения проект на разрешително за ползване на гореописания воден обект.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложения №1, №2 и №3 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №40

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №5от 08.07.2015 година

Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, за аквакултури и свързаните с тях дейности се издава разрешително за ползване на воден обект.

Съгласно чл. 52, ал.1, т. 3 за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, разрешението се издава от кмета на общината след решение на Общинския съвет.

В Общинска администрация Цар Калоян е депозирано заявление и придружаваща документация от дружество „Аква Тина“ ООД - концесионер на общински воден обект - рибарник, имот с №  000510 в  землището на с. Костанденец , Община Цар Калоян, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. За нуждите на процедурата е изготвена преценка по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите (Приложение 1), и съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (Приложение 2).

Изготвен е и проект на разрешението, което също прилагам към настоящата докладна записка (Приложение 3). С оглед гарантиране на лични или обществени интереси в определения срок, в който заинтересуваните лица имаха възможност да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, в общинска администрация не са получени възражения и предложения. Като се има предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Кмета на Община Цар Калоян да издаде разрешително за водоползване за рибарник, имот № 000510 в  землището  на с. Костанденец, Община Цар Калоян, с цел: развъждане и отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности, за срок: до изтичане на концесионния договор.

2. Приема предложения проект на разрешително за ползване на гореописания воден обект.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложения №1, №2 и №3 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река