Р Е ШЕ Н И Е  №29

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4от 02.07.2015 година

С решение № 14, взето на редовно заседание с Протокол № 3 от 23.12.2011 г., Общински съвет-Цар Калоян е приел и утвърдил актуализиран план за капиталови разходи на Община Цар Калоян.

Така по т. 1.2. „Приходи от § 40-40 „Приходи от продажба на общинско имущество“ (§ 51-00) и т. 1.5. „Средства за капиталови разходи от преходен остатък“ (§ 51-00) са предвидени средства за основен ремонт на библиотека с общ размер 48 263,00 лева.

Предвидените средства са изразходени съгласно предназначението им в изпълнение на Договор № 175/24.11.2008 г., сключен между Община Цар Калоян и фирма „Антора“ ЕАД, с предмет: „Възстановяване на библиотека „Ахмед Шериф“, ул. Кирил и Методий“, гр. Цар Калоян“.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Цар Калоян, „общината се стреми изцяло да възстанови разходите, извършени за предоставяне на услугата /текущи,капиталови и за обслужване на дълга/ с постъпленията от таксите и цените на услугите.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси (в сила от 01.01.2014 г.) и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Цар Калоян,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.  Община Цар Калоян да възстанови разходите за предоставяне на услугата - основен ремонт на библиотека „Ахмед Шериф“, гр. Цар Калоян, в размер на 48 263,00 лева, от постъпленията от такси и цени на услуги: § 13-00 „Приходи от имущества и други местни данъци“ и § 24-06 „Приходи от наем на земя“ на общинския бюджет.

2. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

  

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Dj. Gropova 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река