Р Е ШЕ Н И Е

 21

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 11.05.2015 година

 

   С писмо изх. № 08-00-44/06.04.2015 г. на Областния управител на Област Разград сме уведомени, че е допусната техническа грешка в Решение № 18/24.03.2015 г. Общински съвет-Цар Калоян за провеждане на публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от една година на поземлен имот № 103031, с площ от 0, 398 дка, в землището на гр. Цар Калоян, актуван с Акт за ЧОС № 407/05.03.2012 г.

Като правно основание на приетото решение е посочена ал. 1 на чл. 24, бук. „а“ на ЗСПЗЗ, която касае отдаването под наем на имоти от Държавния поземлен фонд, като вместо нея е следвало да бъде посочена разпоредбата на ал. 5 на същия член, уреждаща режима за предоставяне под наем на земи от Общинския поземлен фонд.

С оглед гореизложеното на основание чл. 74, във връзка с чл. 62, ал. и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против – няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.        ИЗМЕНЯ Решение № 18/24.03.2015 г. на Общински съвет-Цар Калоян, за провеждане на публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от една година, на поземлен имот № 103031, с площ от 0, 398 дка в землището на гр. Цар Калоян, актуван с Акт за ЧОС № 407/05.03.2012 г.

             Вместо, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 24 „а“, ал. 1 от ЗСПЗЗ, решението се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 24 „а“, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.  

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 22

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 11.05.2015 година

 

В Община Цар Калоян има гори и земи, възстановени на Общината по реда на ЗВСГЗГФ и придобити по реда на Закона за общинската собственост.

С тази наредба се уреждат реда и условията за управление, стопанисване и ползване  на  горите  и земите от Общинския горски фонд /ОГФ/ в съответствие с действащата нормативна уредба.

За целта е разработена  Наредба за управление и стопанисване на земи и гори от Общински горски фонд на територията на община Цар Калоян.

Изготвеният проект за наредба, в съответствие с изискванията на чл.26, ал.2 от Закона за  нормативните актове е обявен чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян на 24.04.2015 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните  актове и чл. 181, ал. 6 от Закона за горите, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуванес 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

1. Приема Наредба № 17 за управление,  стопанисване  и ползване на земите и горите от Общинския горски фонд на територията на община Цар Калоян. /Приложение №1/

        2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 23

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 11.05.2015 година

 

  Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1 на Закона за устройство на територията (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.), върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

Съгласно ал. 2 на същата норма за обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.

Цитираните разпоредби на действащата нормативна уредба изискват приемането на наредба за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян.

С оглед на това е изготвен проект на Наредбата, който бе обявен, в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян на 24.04.2015 г. и публикуване на интернет-страницата на Общината.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

          1. ПриемаНаредба № 18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Цар Калоян“/Приложение №1/.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 24

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 11.05.2015 година

Върнато от областния управител на област Разград за ново обсъждане

 

В Община Цар Калоян е постъпило искане (писмо за намерения) с вх. № 221/19.02.2015 г. от „Табак маркет“ АД, гр. София, с което фирмата иска да й бъде отдаден под наем терен – общинска собственост, на който да бъде разположен търговски обект тип „киоск“ за срок от 10 години.

Съгласно чл. 56, ал. 1 от Закон за устройство на територията „Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината.

Във връзка с това, главният архитект на Община Цар Калоян е изготвил схема за разполагане на търговски обект тип „киоск“, на терен с площ от 8 кв. метра, находящ се на пл. Демокрация в гр. Цар Калоян, представляващ публична общинска собственост /Съгласно Приложение №1/.

Съгласно чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян „Отдаването  под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска дейност, по схема, одобрена от главния архитект на общината, се извършва след публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на глава Осма“, „въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или упълномощен от него заместник кмет сключва договор, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години“.

        Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 18 от Наредба № 5 на Община Цар Калоян,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ календарни години на терен, с площ от 8 кв. метра, находящ се на пл. Демокрация в гр. Цар Калоян, представляващ публична общинска собственост, за разполагане на търговски обект тип „киоск“, при първоначална тръжна цена, определена в т. 2 на Тарифа към Наредба № 5: месечна наемна цена за 1 кв. метър на общински терени за разполагане на павилиони за търговска дейност – І-ва зона в гр. Цар Калоян – 1,95 лева.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за наем.

       

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 25

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 11.05.2015 година

 

Проявен е интерес за закупуване на следните земеделски земи, собственост на Община Цар Калоян, находящи се в землището на с. Костанденец, ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян:

1.    Поземлен имот, с № 036023, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0,823 дка (нула декара, осемстотин двадесет и три км. метра), ІІІ-та категория, в местността „Долна елия“, актуван с АЧОС № 70/30.01.2013 г.,

2.    Поземлен имот, с № 036028, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0, 472 (нула декара, четиристотин седемдесет и два кв. метра), ІІІ-та категория, в местността „Долна елия“, актуван с АЧОС № 71/30.01.2013 г.,

3.    Поземлен имот, с № 036037, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 1,857 дка (един декар, осемстотин петдесет и седем кв. метра), ІІІ-та категория, в местността „Долна елия“, актуван с АЧОС № 77/30.01.2013 г.,

4.    Поземлен имот, с № 036038, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0, 699 дка (нула декара, шестстотин деветдесет и девет кв. метра), ІІІ-та категория, в местността „Долна елия“, актуван с АЧОС № 78/30.01.2013 г.,

 

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската сосбтвеност, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл.  41, ал. 2 от Закона за общинската собственостРазпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

Текущите пазарни оценки за горепосочените имоти, определени от независим оценител, са както следва:

1.      Поземлен имот с № 036023 – 514, 38 лева (петстотин и четиринадесет лева, тридесет и осем стотинки);

2.      Поземлен имот с № 036028 – 295,00 (двеста деветдесет и пет) лева;

3.      Поземлен имот с № 036037 - 1 857,00 (хиляда осемстотин петдесет и седем) лева;

4.      Поземлен имот с № 036038 – 436, 88 лева (четиристотин тридесет и шест лева, осемдесет и осем стотинки);

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА ичл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Костанденец, ЕКАТТЕ 38830, община Цар Калоян:

1.1. Поземлен имот, с № 036023, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0,823 дка (нула декара, осемстотин двадесет и три км. метра), ІІІ-та категория, в местността „Долна елия“, актуван с АЧОС № 70/30.01.2013 г., при първоначална тръжна цена, определена от Общински съвет-Цар Калоянв размерна 565,82 лева (петстотин  шестдесет и пет лева, осемдесет и две стотинки);

1.2. Поземлен имот, с № 036028, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0, 472 (нула декара, четиристотин седемдесет и два кв. метра), ІІІ-та категория, в местността „Долна елия“, актуван с АЧОС № 71/30.01.2013 г., при първоначална тръжна цена, определена от Общински съвет-Цар Калоян в размер на 324,50 лева (триста двадесет и четири лева и петдесет стотитнки);

1.3. Поземлен имот, с № 036037, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 1,857 дка (един декар, осемстотин петдесет и седем кв. метра), ІІІ-та категория, в местността „Долна елия“, актуван с АЧОС № 77/30.01.2013 г., при първоначална тръжна цена, определена от Общински съвет-Цар Калоян в размер на 2 042,70 лева (две хиляди четиридесет и два лева и седемдесет стотинки);

1.4. Поземлен имот, с № 036038, с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 0, 699 дка (нула декара, шестстотин деветдесет и девет кв. метра), ІІІ-та категория, в местността „Долна елия“, актуван с АЧОС № 78/30.01.2013 г., при първоначална тръжна цена, определена от Общински съвет-Цар Калоян в размер на 480,57 лева (четиристотин осемдесет лева и петдесет и седем стотинки);

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 26

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 11.05.2015 година

 

На основание чл. 40, ал. 1 от ПМС за изпълнение на Закона за  държавния бюджет за 2015 г., на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и въз основа на представен списък от СОУ „Христо Ботев“, гр. Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

      1.  Да се изплащат 80% от действителните транспортни  разходи за пътуващ персонал   както следва:

1.1. Пътуващия персонал от СОУ „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян

-Борислава Иванова Бобева - с. Осенец-Цар Калоян-с. Осенец

      2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 27

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 11.05.2015 година

 

Със съдебно решение № 124/17.06.1999 г., влязло в сила на 07.07.1999 г., Окръжен съд-Разград е признал за основателна претенцията на наследниците на Али Раимов Кобакчи за възстановяване правото на собственост върху имот в местността „Край селото“, в землището на с. Езерче, с площ от три декара, при съседи: Абдурахим Ахмед Раим и Хюсеин Якуб Дживжар.

Във връзка с молба с вх. № РД-06-ЦК-6/25.03.2015 г. на Пакизе Алиева Испирова – наследник на Али Кобакчи,  до Общинска служба по земеделие-гр. Цар Калоян, Общинска служба по земеделие-Разград, на основание чл. 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е отправила искане до Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение на съдебното решение.

В молбата на заинтересованото лице П. Испирова като подходящ имот за обезщетение е посочен имот № 038019 по КВС на с. Езерче, община Цар Калоян.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ „Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.“

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка със съдебно решение № 124/17.06.1999 г. по описа на Окръжен съд-Разград,влязло в сила на 07.07.1999 г., Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Възстановява правото на собственост на наследниците на Али Раимов Кобакчи, съгласно удостоверение за наследници № 190/16.01.2004 г., издадено от Община Цар Калоян, върху имот № 038019 по КВС на с. Езерче, Община Цар Калоян, представляващ незастроен поземлен имот с начин на трайно ползване „нива“ от 1, 609 дка (един декар шестстотин и девет кв. метра), VІ категория, при граници на имота: север-имот № 038016, изток-038016, юг-имот № 038016, югозапад-имот № 038020, запад-имот № 000181, актуван с акт за частна общинска собственост № 296/09.04.2014 г./Приложение №1/.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян и на Общинска служба по земеделие-Цар Калоян за изпълнение, и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура-Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 28

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 11.05.2015 година

 

С приемането на разпоредбата на чл. 225 „а“ на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в сила от 26.11.2012 г., на кмета на община се вменяват задълженията по осъществяването на контрол върху строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 на с. з. 

Така съгласно чл. 225, „а“, ал. 1 на ЗУТ „кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях“.

Съгласно ал. 3 на чл. 225 „а“, „ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен с наредба на общинския съвет.“.

Цитираните разпоредби на действащата нормативна уредба изискват приемането на за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Цар Калоян.

С оглед на това е изготвен проект на Наредбата, който бе обявен, в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян на 24.04.2015 г.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 225 „а“, ал. 3 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. ПРИЕМАНаредба №19 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Цар Калоян“ /Приложение №1/.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река