Р Е ШЕ Н И Е

 10

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 24.03.2015 година

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за публичните финанси и на основание чл. 53, ал.1 и 2 от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване със 7 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – 4,

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014г. в следния вид:

1.1. Приходна част на делигирани от държавата дейности:

  Наименование на параграф                          План          Отчет      %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия                   1978005       1978005          100.00%                 

2.31-28 Др.целеви трансфери                                  7301             6901           94.52%

3.61-00 Трансфери за общ.бюджети                    64047            64047          100.00%

4.95-01 Остатък към 01.01.20014                         14517            14517           100.00%    

5.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив.                      -33665         

6.31-13 Капиталови разходи                             1540004        1536947           99.80%

8.76-00 Безлихвен заем за извънб.сметка                               -7700

9.24-00 Приходи и доходи от собственост           70                 70            100.00%

10.95-07 Остатък към 31.12.2014                                          -704210

11.31-18 Целеви субсидии по СЕБРА                 28000            28000            100.00%

13.88-00 Временно съхранени средства                                 1748

14.93-00 Друго финансиране                                                 117400

Общо държавни приходи:                               3631944       3002060               85.66%

 

1.2. Разходна част на делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители:

           Разпоредител /функция                   План         Отчет    %изпълн.

1.Цар Калоян                                                 2327609         1675538        71.99%

-заплати,осигуровки                                       366530          349252         95.29%

-издръжка                                                         329075          329951         100.27%

-капиталови разходи                                     1540004        903181           58.65%

-субсидии за читалища                                    92000           92881         100.96%

2.ОДЗ „Славейче”гр.Цар Калоян                 195714         199670        102.02%

-заплати и осигуровки                                    187705        191661        102.11%

-издръжка подготвителни групи                      8009            8009        100.00%

3.ЦДГ „Пролет”с.Езерче                              129047         129047        100.00%

-заплати и осигуровки                                   128085         128085        100.00%

-издръжка подготвителни групи                       962               962        100.00%

 4.СОУ „Хр.Ботев”                                        658475          636263        96.63%

-заплати,осигуровки                                     482311           482311       100.00%%

-издръжка                                                       168523           146311         86.82%

-стипендии                                                        8038               7641          95.06%      

5.ОУ „Св.П.Хилендарски”                           297399          287994           96.87%

-заплати, осигуровки                                   204014           204014       100.00%

-издръжка                                                       87650             83980          95.81%

6.Кметство с.Езерче                               23700            22492          94.90%

-заплати и осигуровки                               23700            22492          94.90%

____________________________________________________________________

 Общо държавни разходи:                     3631944         2951004      81.25%

1.3. Приходи за местни дейности:

   Наименование на параграф                  План           Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                6000                3750             62.50%

2.13-00 Имуществени данъци                    154000          130430           84.70%

3.20-00 Други данъци                                       1000                    9              0.9%

4.24-00 Приходи и доходи от собственост69000           43193           62.59%

5.27-00 Общински такси                                158200          168658        106.61%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци             52000              52285        100.55%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                 2000                780             39.00%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                        3000              7876              262.53%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                 -4000             -7775            194.38%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА        11600              5946            51.25%

10.41-00 Приходи от концесии                       6000              6752            112.53%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия     398200        398200            100.00%

12.31-13 Капиталови разходи                        74397          77454            104.11%

13.61-00 Получени трансфери                       -7165           -7165            100.00%

14.45-00 Помощи и дарения от страната                       5620

15.31-18 Др.трансфери                                   122333       119999            98.09%

Всичко общински приходи:                            994565       953727           95.89%

 

1.4. Разходи за местни дейности по второст. разпоредители:

№ Разпоредител/функциия                     План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                            730799          767176               104.98%

2.ОДЗ „Славейче”гр.Цар Калоян          114270           88465                 77.41%

3.ЦДГ „Пролет”с.Езерче                       94496                 94496            100.00%

3.Кметство с.Езерче                             55000                 54646              99.35%

Всичко общински разходи:                     994565           1004783          101.03%

1.5. Разходи за представителни цели:  План          Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                               8000                  7724           96.55%

-Общински съвет                                      6000                 5240            87.33%

-Кмет с.Езерче                                          3000                2995            99.83%

-Кмет с.Костанденец                             1000                   980           98.00%    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.6. Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§51-00 Осн. ремонт четвърт.пътна мрежа   29980      29980        100.00%

§53-09 Придобиване на НДМА-проект четв.  23820       23820       100.00%

§51-00 Осн.училище с.Езерче                              8500         8414         98.99%

§52-00 Система за видеонаблюдение              7540          7539        99.99%

§52-04 Проект спортен център/сграда/       33000        33000       100.00%

§53-09 Придобиване на НДМА-проект ул.       5260          5260        100.00%

Всичко капиталови разходи:                        108100       108013         99.92%

1.7. Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§53-09 Придобиване на НДМА/проект ул./     11600         11600      100.00%

1.8. Капиталови разходи по ПИП –ПМС №19   

§52-04 Спортен център-придобиване на сграда   1190004     450000      37.81%

§51-00Основен ремонт СОУ „Хр. Ботев”                    316297      316297   100.00%

1.9.Отчет за изпълнението на средства от Европейския съюз

Приходи:Наличност на 01.01.2014 г.           14175 лв.

                Трансфери                                      434529 лв.

                Заем от бюджета                            7700 лв.

               Временно съхранени средства     5887 лв.

               Наличност на 31.12.2014 г.                -27 лв.

Общо приходи:                                           462264 лв.

Разходи:По оперативна програма „Административен капацитет” 1 и 2:

                                                                      149692 лв.

               По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:          

                                                                     312572 лв. в.т.ч.:

-по проект „Успех” за общообр.училища         36266 лв.

-по проект”Алтернативи”/личен асистент/171352 лв.

-по ПВЗ от Европейски фонд                            104954 лв.

1.10.Отчет за средства от Разплащателна агенция:

Приходи:                                                              862958 лв.

Разходи:                                                               862958 лв.

В.т.ч.За обект „Централна част гр. Цар Калоян“ 862958 лв.     

1.11.Съгласно  чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси неразделна част от докладната е доклада на кмета за изпълнението на бюджета за 2014 година /Приложение №1/.                                                                      

 

     2. Настоящите  решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 11

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 24.03.2015 година

 

С Решение № 8/2002 г. Общински съвет-Цар Калоян е предоставил на РДВР-Разград за безвъзмездно ползване сграда, публична общинска собственост, находяща се на бул. Освобождение № 7 (парцел VІ-660 в кв. 37) в гр. Цар Калоян.

През 2012 г. е изтекъл предвиденият в чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост 10-годишен срок, предвиден за предоставянето под наем на свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост.

Сградата-публична общинска собственост е актувана с акт за ПОС № 11/14.11.1997 г.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури“.

        Предвид гореизложеното, с оглед необходимостта от предоставяне на помещения, в които да осъществяват функциите си служителите на РУ „Полиция“-Разград и РСПБЗН-Разград, на територията на община Цар Калоян, на основание чл. 12, ал. 3 от Закон за общинската собственост, и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуванес 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

1.  Да се предоставят за безвъзмездно управление помещения, разположени в административна сграда-Общинска полиция, находяща се на бул. „Освобождение“ № 7, парцел VІ-660 в кв. 37, в гр. Цар Калоян,за срок от 10 /десет/ календарни години,на РУ „Полиция“, гр. Разград и РСПБЗН-гр. Разград, за нуждите на служителите им в гр. Цар Калоян.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договор за безвъзмездно управление, въз основа на представен от двете ведомства протокол за разпределение на помещенията.

        3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 12

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 24.03.2015 година

 

  Получена е докладна с вх. № 3/16.01.2015 г. от Н. Йоцов - директор на Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Разград. От нея се установява, че по Програма „Регионално развитие“ на ЕС и свързаните с нея предстоящи ремонти, реконструкция и оборудване на филиалите за СМП в страната, се изисква собствениците на сградите, в които понастоящем се помещават филиалите на Центъра, да предоставят съответните помещения за безвъзмездно ползване за срок от 10 години.

Сградата, в която се помещава филиала на ЦСМП в гр. Цар Калоян е публична общинска собственост съгласно Акт № 15 за ПОС от 14.11.1997 г.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.“.

        Предвид гореизложеното и на основание чл. 12, ал. 3 от Закон за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

 1.  Да се предоставят за безвъзмездно управление помещения, разположени на първи етаж на сграда-Филиална поликлиника, с обща застроена площ от 105 кв. метра, за срок от 10 /десет/ календарни години,на ЦСМП-Разград, за нуждите на филиала му в гр. Цар Калоян. Сградата е публична общинска собственост съгласно Акт № 15 за ПОС от 14.11.1997 г.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договора за предоставеното безвъзмездно управление.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 13

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 24.03.2015 година

 

Постъпилаe молба от Мерием Басриева Новман от град Цар Калоян, ул. «Абритус» № 4, с искане за приемане на решение от Общинския съвет за внасяне на предложение до Министерски съвет, необходимо за преценяване правото на  персонална пенсия на Бану Юнал Новман, ЕГН:1446205298 и Гюлнур Юнал Новамн, ЕГН:0951245310, наследници /дъщери/ на починалия Юнал Махмуд Новман/ съгласно приложено удостоверение за наследници №390 от 29.12.2014г./. Налице са основания по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, а именно, че персонални пенсии магат да се отпускат на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Бану Юнал Новман, ЕГН:1446205298 и Гюлнур Юнал Новман, ЕГН:0951245310, са  получили отказ за отпускане на наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване от починалия им баща – Разпореждане №МП-1793/29.01.2015г. на Териториално поделение на Национален осигурителен осигурителен институт, гр. Разград.

Предвид горното и на основание чл. 7, ал. 4, т. 3 отНаредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Бану Юнал Новман, ЕГН:1446205298 и Гюлнур Юнал Новман, ЕГН:0951245310 от гр. Цар Калоян, ул. «Абритус» №4.

2. В 15 дневен срок решението да се представи на молителя  за представяне в НОИ, гр. София.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 14

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 24.03.2015 година

 

Проявен е интерес за закупуване на поземлени имоти  с начин на трайно ползване НИВА в землището на с. Костанденец със следните характеристики:

-          Поземлен имот № 038002 с площ 0 814 дка., трета категория в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“

-          Поземлен имот № 038059 с площ 0,923 дка., трета категория в  местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“

-          Поземлен имот № 038062 с площ 10,159 дка., трета категория в  местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“

-          Поземлен имот № 038060 с площ 0,820 дка., трета категория в  местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“

-          Поземлен имот № 038061 с площ 0,652 дка., трета категория в  местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажба на имоти и вещи частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или чрез публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закона е предвидено друго.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на главаОсма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на:

- поземлен имот № 038002 с начин на трайно ползване - НИВА с площ 0, 814 дка, трета категория в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“ в землището на с. Костанденец при първоначална тръжна цена, определена от Общински съвет-Цар Калоян в размер на 559,62 лв. /петстотин петдест и девет лв. и шестдесет и две ст./;

- поземлен имот № 038059 с начин на трайно ползване - НИВА с площ 0, 923 дка, трета категория в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“ в землището на с. Костанденец при първоначална тръжна цена, определена от Общински съвет-Цар Калоян в размер на 634,57 лв. /шестотин тридесет и четири лв. и петдесет и седем ст./;

- поземлен имот № 038062 с начин на трайно ползване - НИВА с площ 10,159 дка, трета категория в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“ в землището на с. Костанденец при първоначална тръжна цена, определена от Общински съвет-Цар Калоян в размер на 9219,30 лв. /девет хиляди двеста и деветнадесет лв. и тридесет ст./;

- поземлен имот № 038060 с начин на трайно ползване - НИВА с площ 0, 820 дка, трета категория в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“ в землището на с. Костанденец при първоначална тръжна цена, определена от Общински съвет-Цар Калоян в размер на 563,75 лв. /петстотин шестдесет и три лв. и седемдесет и пет ст./;

- поземлен имот № 038061 с начин на трайно ползване - НИВА с площ 0, 652 дка, трета категория в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ“ в землището на с. Костанденец при първоначална тръжна цена, определена от Общински съвет-Цар Калоян в размер на 448,25 лв. /четиристотин четиридест и осем лв. и двадесет и пет ст./;

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 15

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 24.03.2015 година

 

Проявен е интерес за закупуване на поземлен имот  с начин на трайно ползване Друг селскостопански терен в землището на с. Езерче с ЕКАТТЕ 27156 със следните характеристики:

-          Поземлен имот № 170006 с площ 2, 634 дка., трета категория в местността „ГАБАРЕ“

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажба на имоти и вещи частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или чрез публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закона е предвидено друго.“

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на:

- поземлен имот № 170006 с начин на трайно ползване – Друг селскостопански терен с площ 2,634 дка, трета категория в местността „ГАБАРЕ“, в землището на с. Езерче с ЕКАТТЕ 27156 при първоначална тръжна цена, представляваща пазарната стойност на имота в размер на 2 107,00 лв., определена от независим лицензиран оценител.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 16

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 24.03.2015 година

 

В Община Цар Калоян е получено писмо от Областния управител на Област Разград, с вх. № 26-00-35/16.03.2015 г., с което Кметът на Община Цар Калоян се уведомява за свикването на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, което ще се проведе на 17.04.2015 г., в Областна администрация Разград. Посочва се и дневния ред на събранието.

Разпоредбите на чл. 198 „е“, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от ПОДАВиК предвиждат, че позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото събрание на Асоциацията на В и К се съгласува по ред, определен от общинския съвет.

Съгласно чл. 198 „е“, ал. 3 от ЗВ представителят на общината в асоциацията по В и К е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител.

С оглед гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.15, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 198 „е“, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от ПОДАВиК, Общински съвет - Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

           1. Определя за представител на Община Цар Калоян, в общите събрания на Асоциацията по В и К, Найден Късов – Заместник-кмет по „Социални дейности“ на Община Цар Калоян или друго, изрично упълномощено от кмета на Общината длъжностно лице, в случай на невъзможност кметът на Общината да участва лично на общите събрания на Асоциацията.

           2. Определя продължителност на мандата на представителя на Община Цар Калоян на заседанията на общото събрание на Асоциацията по В и К: от влизане в сила на настоящото решение до изтичане на мандата на Общински съвет-Цар Калоян.

3. Настоящето решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за сведение и изпълнение, Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр.Разград за осъществяване на контрол за законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 17

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 24.03.2015 година

 

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.

Ал. 2 на същия член гласи, че „Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината“.

Първоначалните наемни цени при провеждане на търг са утвърдени в Приложение № 1 към Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно което за други дейности месечният наем за имоти в втора зона в гр. Цар Калоян за 1 кв. м. е 1, 95 лв. /без ДДС/.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

 

Р Е Ш И:

1.      Да се проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3години, на помещение с площ от 33 кв. м. на първия етаж на сграда за обществено обслужване с РЗП от 170 кв. м., с местонахождение УПИ XI – 578 в кв. 84 по ПР на гр. Цар Калоян, актуванa с Акт за общинска собственост № 132/02.07.2007г. Първоначалната тръжна ценана помещението, съгласно Приложение №1 към Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е 64,35 /шестдесет и четири лева и тридесет и пет ст./

2.      Възлага на кмета на Община Цар Калоян да проведе процедурата за отдаване под наем по реда на Глава Осма на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и въз основа на резултатите от търга да сключи договор наем.

3.      Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 18

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 24.03.2015 година

Върнато от областния управител на гр. Разград за ново обсъждане

Отдаването под наем на земи се извършва чрез търг или конкурс съгласно чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ при условия, ред и цени, определени в правилника за прилагане на закона. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост отдаването под наем на имоти общинска собственост се извършва от кмета на общината след провеждане на търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред.

Първоначалната тръжна цена за 1дка. площ в землището на община Цар Калоян съгласно Заповед № РД-46-138 от 31 март 2014г. на Министъра на земеделието и храните е 40,00  /четиридесет лева и 00 ст./

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 от ЗОС и чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Да се проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1календарна година на поземлен имот № 103031 с площ от 0,398 дка. в землището на гр. Цар Калоян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 407/05.03.2012г. Първоначалната тръжна ценана имота е 15, 92 /петнадесет лева и деветдесет и две ст./.

2. Възлага на кмета на Община Цар Калоян да проведе процедурата за отдаване под наем по реда на Глава Осма на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и въз основа на резултатите от търга да сключи договор за наем.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 19

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 24.03.2015 година

 

На 11.02.2015 г. от Народно събрание на Р България е приет на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.14 от 20.02.2015г. В чл.37в се създадоха нови ал. 16 и ал. 17, в които е уредена процедурата по отдаването на имотите – полски пътища.

Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, директорът на Областна дирекция „Земеделие“ отправя искане до Кмета на общината за предоставяне на имотите – полски пътища /Приложение №1/, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Кметът се произнася след решение на Общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането Общински съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банковата сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.

Предвид това, че заповедите по чл.37в, ал 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 г. за землищата в Област Разград, издадени от директора на ОД „Земеделие“ – Разград са влезли в сила, без в тях да са включени имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, процедурата, уредена в ал. 16 не може да бъде приложена точно.

Съгласно §15 от ЗИД на ЗСПЗЗ обнародван в ДВ бр. 14 от 20.02.2015г, за имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 за стопанската 2014-2015 г., могат да се сключват договори за наем за една година в срок до 15 април 2015 г. или за тях да се издават заповеди по реда на чл. 37в, ал.4.

Цената за 1 дка. площ в землището на община Цар Калоян съгласно Протокол №1 от 11 март 2014г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград е както следва:

Ø  землище гр. Цар Калоян – 39,00 лв./тридесет и девет лева и 00 ст./

Ø  землище с. Езерче – 40,00 лв. /четиридесет лева и 00 ст./

Ø  землище с. Костанденец – 25,00 лв. /двадесет и пет лева и 00 ст./

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16  от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

 

Р Е Ш И:

1. Да се предоставят за ползване имоти с начин на трайно ползване – полски пътища в землището на Община Цар Калоян, посочени в Приложение № 1 за стопанската 2014-2015 г. Цената за 1 дка площ  за трите землища на Община Цар Калоян – с. Костанденец, с. Езерче и гр. Цар Калоян е 40,00 лв., определена от ОбС-Цар Калоян.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян, след приключване на процедурата, да сключи договор за наем за срок от една година.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 20

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 24.03.2015 година

 

Проявен е интерес за закупуване на част от незастроен поземлен имот № 098007 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Костанденец с ЕКАТТЕ 38830 в местността „ПАПРАТА“ с начин на трайно ползване – изоставена нива, целият с площ 30,000дка., актуван с Акт за частна общинска собственост № 131 от 20.05.2013г.

Посоченият имот е разделен на 2 нови имота, съгласно проекта за делба, съответно поземлен имот № 098014, с проектна площ 5,001 дка с НТП – изоставена нива, поземлен имот № 098015, с проектна площ 24,999 дка и с НТП – изоставена нива.

Съгласно чл. 34, ал. 4 от ЗОС Общината се разпорежда с имоти и вещи - частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен в закон.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от ЗОС, чл. 40 ал. 1 т. 6 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта за делба /Приложение №1/, съгласно който имот № 098007, целият с площ 30,000 дка , с НТП – изоставена нива, местност „ПАПРАТА”, VІІ категория по КВС на с. Костанденец с ЕКАТТЕ 38830, актуван с АОС № 131/20.05.2013 год. да бъде разделен на  2  /две/   части по приложени скица– проект за делба, както следва:

1.1. Част първа: поземлен имот № 098014, с проектна площ 5,001 дка, и с НТП – изоставена нива при съседни имоти с № 000415- полски път, № 098006 – изоставена нива, № 098015 – изоставена нива и № 098013- изоставена нива по КВС на с. Костанденец.

1.2. Част втора: поземлен имот № 098015, с проектна площ 24,999 дка и с НТП – изоставена нива при съседни имоти с № 098014 -  изоставена нива, № 098006 - изоставена нива, № 000454- изоставена нива, № 098011 – изоставена нива, № 098012 – изоставена нива, № 098013 - изоставена нива по КВС на с. Костанденец.

3. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши необходимите действия във връзка с процедурата по разделяне на имота.

4. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река