Р Е ШЕ Н И Е

 1

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 26.01.2015 година

 

   На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 50 от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване със 7 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014г. в следния вид:

1.1. Приходна част на делигирани от държавата дейности:

  Наименование на параграф                          План          Отчет      %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия                   1978005       1978005          100.00%                 

2.31-28 Др.целеви трансфери                                  7301             6901           94.52%

3.61-00 Трансфери за общ.бюджети                    64047            64047          100.00%

4.95-01 Остатък към 01.01.20014                         14517            14517           100.00%    

5.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив.                      -33665          

6.31-13 Капиталови разходи                             1540004        1536947           99.80%

8.76-00 Безлихвен заем за извънб.сметка                               -7700

9.24-00 Приходи и доходи от собственост           70                 70            100.00%

10.95-07 Остатък към 31.12.2014                                          -704210

11.31-18 Целеви субсидии по СЕБРА                 28000            28000            100.00%

13.88-00 Временно съхранени средства                                 1748

14.93-00 Друго финансиране                                                 117400

Общо държавни приходи:                               3631944       3002060               85.66%

1.2. Разходна част на делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители:

           Разпоредител /функция                   План         Отчет    %изпълн.

1.Цар Калоян                                                 2327609         1675538        71.99%

-заплати,осигуровки                                       366530          349252         95.29%

-издръжка                                                         329075          329951         100.27%

-капиталови разходи                                     1540004        903181           58.65%

-субсидии за читалища                                    92000           92881         100.96%

2.ОДЗ „Славейче”гр.Цар Калоян                 195714         199670        102.02%

-заплати и осигуровки                                    187705        191661        102.11%

-издръжка подготвителни групи                      8009            8009        100.00%

3.ЦДГ „Пролет”с.Езерче                              129047         129047        100.00%

-заплати и осигуровки                                   128085         128085        100.00%

-издръжка подготвителни групи                       962               962        100.00%

 4.СОУ „Хр.Ботев”                                        658475          636263        96.63%

-заплати,осигуровки                                     482311           482311       100.00%%

-издръжка                                                       168523           146311         86.82%

-стипендии                                                        8038               7641          95.06%      

5.ОУ „Св.П.Хилендарски”                           297399          287994           96.87%

-заплати, осигуровки                                   204014           204014       100.00%

-издръжка                                                       87650             83980          95.81%

6.Кметство с.Езерче                               23700            22492          94.90%

-заплати и осигуровки                               23700            22492          94.90%

____________________________________________________________________

 Общо държавни разходи:                     3631944         2951004      81.25%

1.3. Приходи за местни дейности:

   Наименование на параграф                  План           Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                6000                3750             62.50%

2.13-00 Имуществени данъци                    154000          130430           84.70%

3.20-00 Други данъци                                       1000                    9              0.9%

4.24-00 Приходи и доходи от собственост69000           43193           62.59%

5.27-00 Общински такси                                158200          168658        106.61%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци             52000              52285        100.55%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                 2000                780             39.00%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                        3000              7876              262.53%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                 -4000             -7775            194.38%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА        11600              5946            51.25%

10.41-00 Приходи от концесии                       6000              6752            112.53%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия     398200        398200            100.00%

12.31-13 Капиталови разходи                        74397          77454            104.11%

13.61-00 Получени трансфери                       -7165           -7165            100.00%

14.45-00 Помощи и дарения от страната                       5620

15.31-18 Др.трансфери                                   122333       119999            98.09%

Всичко общински приходи:                            994565       953727           95.89%

1.4. Разходи за местни дейности по второст. разпоредители:

№ Разпоредител/функциия                     План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                            730799          767176               104.98%

2.ОДЗ „Славейче”гр.Цар Калоян          114270           88465                 77.41%

3.ЦДГ „Пролет”с.Езерче                       94496                 94496            100.00%

3.Кметство с.Езерче                             55000                 54646              99.35%

Всичко общински разходи:                     994565           1004783          101.03%

1.5. Разходи за представителни цели:  План          Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                               8000                  7724           96.55%

-Общински съвет                                      6000                 5240            87.33%

-Кмет с.Езерче                                          3000                2995            99.83%

-Кмет с.Костанденец                             1000                   980           98.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.6. Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§51-00 Осн. ремонт четвърт.пътна мрежа   29980      29980        100.00%

§53-09 Придобиване на НДМА-проект четв.  23820       23820       100.00%

§51-00 Осн.училище с.Езерче                              8500         8414         98.99%

§52-00 Система за видионаблюдение              7540          7539        99.99%

§52-04 Проект спортен център/сграда/       33000        33000       100.00%

§53-09 Придобиване на НДМА-проект ул.       5260          5260        100.00%

Всичко капиталови разходи:                        108100       108013         99.92%

1.7. Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§53-09 Придобиване на НДМА/проект ул./     11600         11600      100.00%

Общо:                                                               

1.8. Капиталови разходи по ПИП –ПМС №19   

§52-04 Спортен център-придобиване на сграда   1190004     450000      37.81%

§51-00Основен ремонт СОУ”Хр. Ботев”                    316297      316297   100.00%

     2. Настоящите  решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

Gerb_Zar_Kaloian1

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №2

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 26.01.2015 година

 

            Съгласно  чл. 9 от Закона за общинския дълг Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг е изготвен в изпълнение на чл. 9 от Закона за общиниския дълг /ЗОД/.

           Съгласно чл. 18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

В тази връзка предлагам на виманието на Общински съвет – Цар Калоян Отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 година.

Във връзка с гореизложеното,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основание чл. 9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване със 7 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Цар Калоян за 2014 година в следния вид:

              Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг е изготвен в изпълнение на чл. 9 от Закона за общиниския дълг /ЗОД/.

              Съгласно чл. 18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

             В чл.3 на ЗОД е регламентирано, че общинския дълг се формира от:

            1. емисии на общински ценни книжа;

            2. дълга,поет с договори на общински заеми;

             3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост;

           4. изискуемите общински гаранции;

            5. безлихвените заеми,отпуснати по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за устройство на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

          6. безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;

          7. задължения по търговски кредити и финансов лизинг над две години;

          През изминалата 2014 година състоянието на дълга в община Цар Калоян е следното:

        1. По договор за кредит №086/2010 година с фонд „Енергийна ефективност”за енергийна ефективна реконструкция на ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Езерче и ЦДГ „Пролет”, с. Езерче в размер на 178647.00 лева главница и 31784.28 лихва за срок от 5 години. Заемът е отпуснат 20.04.2011 година. През 2014 година са платени вноски в размер на 33665 лева, от които 29775 лв. главница и 3890 лева лихва. Към 31.12.2014 година остатъкът по заема е в размер на 50617 лв. главница и 2657 лв. Крайният срок за погасяване на заема е 20.03.2016 година. Спазва се погасителния план който е приложение към договора.

    2. През 2014 година няма  опуснат заем по Програма за развитие на селските райони.

     3. През 2014 година има прехвърлени средства от бюджетна в извънбюджетна сметка по проекти на ОПАК в размер на 80400 лева. Същите ще бъдат възстановени през 2015 година, поради приключили проекти и извършени финални плащания.

   5. Поради недостиг на бюджетни средства към 31.12.2014 г. общината имаше   безлихвения заем от набирателната сметка в бюджетната в размер на 117400.00 лева. Същият ще бъде погасен през 2015 година.

         2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerb_Zar_Kaloian1

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №3

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 26.01.2015 година

 

        На основание чл. 40, ал. 1 от ПМС за изпълнение на Закона за  държавния бюджет за 2015 г., на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и въз основа на представени списъци от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити Общински съвет - Цар Калоянслед поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

      1. Да се изплащат 80% от действителните транспортни  разходи за пътуващ персонал   както следва:

1.1.Пътуващия персонал от СОУ „Хр.Ботев”, гр. Цар Калоян

-Ахмед Метин Ахмед-Разград-Цар Калоян-Разград

-Слави Димитров Станев-Разград-Цар Калоян-Разград

-Гергана Иванова Дончева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Татяна Петрова Петрова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Сашка Петкова Колева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Тони Йорданов Тонев-Разград-Цар Калоян-Разград

-Катя Красимирова Минкова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Здравка Кирилова Кирилова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Татяна Кръстева Прокопиева-Русе-Цар Калоян-Русе

1.2.Пътуващия персонал от ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче

-Цветалина Стойчева Занкова-Разград-Езерче-Разград

-Нина Василева Лалева-Разград-Езерче-Разград

-Таня Тодорова Великова-Разград-Езерче-Разград

-Снежана Енчева Велчева-Разград-Езерче-Разград

-Юсеин Османов Юсеинов-Разград-Езерче-Разград

-Юркие Мустафа Мустафа-Разград-Езерче-Разград

-Милка Тодорова Стоянова-Гецово-Езерче-Гецово

-Гинка Георгиева Стоянова-Гецово-Езерче-Гецово

-Мариана Господинова Божилова-Гецово-Езерче-Гецово

-Димитър Иванов Минков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Генчо Труфанов Станков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Лейля Басриева Чалъкова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Зюлейха Ибрям Карман-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Семиха Динчерова Карамустафова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Добрислав Христов Добрев-Разград-Езерче-Разград

1.3.ЦДГ  „Славейче”, гр. Цар Калоян

-Дарина Константинова Иванова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Милена Иванова Кръстева-Русе-Цар Калоян-Русе

1.4.ЦДГ „Пролет”, с. Езерче

-Пенка Неделчева Стойчева-Разград-Езерче-Разград

-Иванка Георгиева Иванова-Разград-Езерче-Разград

-Цанка Георгиева Тодорова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Павлинка Косева Пенчева-Разград-Езерче-Разград

-Румяна Радева Неделчева-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Фиген Тефък Касабова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

1.5.Общинска администрация

-Цонка ТодороваПенева-Русе-Цар Калоян-Русе

-арх.Стефка Донева-Разград-Цар Калоян-Разград

-Юмгюлсюн Кумалиева-Езерче-Цар Калоян-Езерче

-Мейлин Еролова Хасанбашева-Езерче-Цар Калоян-Езерче

-Елиз Халил-Русе-Цар Калоян-Русе

-Петко Петков-Разград-Цар Калоян-Разград

1.6.Дейност „Здравеопазване”

-Фериде Махремова-Разград-Езерче-Разград

 

    Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване /билети и абонаментни карти. Разходите ще бъдат изплащани от бюджетите на всяко учебно и детско заведение или дейност в община Цар Калоян.

      

     2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerb_Zar_Kaloian1

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №4

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 26.01.2015 година

 

На основание чл. 50  от Закона за държавния бюджет за 2015г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 19 и чл. 20 от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване със 7 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Приема и утвърждава поименен списък за капиталови разходи за 2015 година, източник на финансиране  §31-13 целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет 

§51-00 Основен ремонт/дограма ОДЗ/                                                 8250                                                                                    

§51-00 Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа                 56400

§53-09 Проект за общ устройствен план/20%съфинансиране/     24250

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                                             27600

Обща сума за капиталови разходи:                                             116500

 

2.Поименен списък за капиталови разходи за 2015 година,източник на приходи §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

§53-09 Придобиване на НДМА-проекти                                   11600 лв.

3.Списък на обектите от преходен остатък:

§52-04 Придобиване на сграда/спортен център/                740004 лв.

 

     3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

                                                                                                                   

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Gerb_Zar_Kaloian1

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №5

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 26.01.2015 година

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основаниечл. 4 от ПМС №67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и на основание чл. 34 от ЗМСМА,Общински съвет - Цар Калоянслед поименно гласуване със 7 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – 4,

 

Р Е Ш И:

1. Утвърждава средните брутни работни заплати от 01.01.2015 година по дейности както следва:

-Общинска администрация –държавни дейности - 33 бр. -                           740.73 лв.

-Общинска админинстрация-общинска дейност-дофинансиране-8.5 бр.   527.34 лв.

-Дейност „Здравеопазване”-държавна дейност - 5бр.                                 569.04 лв.

-Домашен социален патронаж-общинска дейност- 5 бр.                           430.68 лв.

-Дейност „Озеленяване”общинска дейност- 5 бр.                                      425.12 лв.

-Център за настаняване от семеен тип-държавна дейност- 18 бр.-     425.80 лв.

-Център за рехабилитация-държавна дейност- 6 бр.-                              386.90 лв.

2. Утвърждава основни възнаграждения на кметовете по населени места както следва:

-Кмет на Община - 1950 лв.

-Зам. кметове на Община - 1300лв.

-Кмет на Кметство Езерче - 1000лв.

-Кмет на Кметство Костанденец - 900лв.

          3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

Gerb_Zar_Kaloian1

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №6

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 26.01.2015 година

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година и ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години,на основание чл. 24 от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Цар Калоян  и чл. 12 от ЗОБ, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване със 7 гласа “ЗА”, против - 2, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Приема  Бюджета на Община Цар Калоян за 2015 г.  както следва:

1.1.По прихода в размер на 3437666 лв. /съгласно Приложение №1/ в т.ч.:

1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на 2600502 лв. в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делигирани от държавата дейности в размер на 1946909 лв.

1.1.1.2.Преходен остатък от 2014 г. в размер на 704210 лв., разпределен както следва:

-СОУ „Хр. Ботев”,  гр. Цар Калоян                                                     22212 лв.

-ОДЗ „Славейче”, гр. Цар Калоян                                                         8198 лв.

-ОУ „Св. П. Хилендарски”, с.Езерче                                                      4000лв.

-ЦДГ”Пролет”с.Езерче                                                                           152 лв.

-Капиталови разходи-Спортен център                                        669648лв.

1.1.1.3.Погашения по заеми за ЕФ                                                   -50617 лв.

1.1.2.Приходи от местни дейности в размер на 837164 лв. /съгласно Приложение №1/ в т.ч.

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 134500лв.

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 264000лв.

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 410600 лв.

В т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 18700 лв.

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови рзаходи за финансиранена местни дейности в размер на 116500 лв.

В т.ч. за  основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – 56400 лв.

1.1.2.5.Възстановен заем в набирателна сметка                     -117400 лв.

1.1.2.6.Получен временен заем от извънб.сметка                      80400 лв.

1.1.2.7.Недостиг на държ.разходи                                                -51573 лв.

1.2.По разходите в размер на 3437666 лв., разпределени по групи и дейности,съгласно Приложение №2, в т.ч.

1.2.1.За делигирани държавни дейности в размер на 2600502лв.

1.2.2.За местни дейности в размер на 837164 лв. /90%от обищте разходи/ съгласно Приложение №2. /без капиталови разходи и зимно снегопочистване/

1.3.Разчет на разходите по второстепенни разпоредители,съгласно Приложение №2

1.4.Приема разчета за целеви разходи и субсиди,както следва:

1.4.1.Членски внос                                              4800 лв.

1.4.2.Помощи при погребение                         2500 лв. /Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за разходи за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба. Помощта се предоставя на самотни,без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в социални домове и регистрирани в службите за социално подпомагане. Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт и удостоверение от социалните служби/

1.4.3.Субсидии за читалища                         69400 лв. /разпределя се от комисия определена  със заповед на кмета на общината/

1.4.4. Субсидии за нефинансови предприятия-  22000 лв., в т.ч. 5000 лв.за провеждане на традиционни спортни мероприятия в с. Езерче, 13000 лв. за “Калоянови дни”, 4000 лв. за подпомагане на спортни клубове

 

1.5.Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.1.4.,свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства

1.6. Определя социално битови разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения. Размерът за СБКО включва и дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

 

1.7.Приема разходи за представителни цели съгласно чл. 39 от ПМС за изпълнение на ДБРБ за 2015 г. както следва:,

1.7.1.Кмет на общината                                            8000 лв.

1.7.2.Председател на ОбС                                        6000 лв.

1.7.3.Кмет на с.Езерче                                              3000 лв.

1.7.4.Кмет на с.Костанденец                                  1000 лв.

 

1.8.Утвърждава списък на длъжностите и лицата,които имат право на транспортни разходи в размер на 80% от действителните разходи/съгласно докладни записки/

1.9.Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати,съгласно докладна записка

1.10.Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци и предостави бюджетни сметки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

1.11.Възлага на кмета на общината:

1.11.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

1.11.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

1.11.3.Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя,донора.

1.11.4.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,размера и причините за просрочените задължения,в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи,както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

1.11.5.Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делигирани от държавата дейности,с изключение на разходите за образование,при условие,че няма просрочени задължения в съответната дейност.

1.12.При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година,доколкото със закон не е определено друго,предоставя следните правомощия на кмета:

1.12.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна година,без средствата за заплати,осигурителни вноски и степендии в частта за делигирани от държавата дейности

1.12.2.Да прехвърля бюджетни кредити от различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в  границите на една бюджетна група,без да изменя общия й размер в частта за местни дейности

1.12.3.Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти

1.12.4.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС,по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие

1.12.5.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на общината

1.12.6.Задължава ръководителите на бюджетни звена ,финансирани от общинския бюджет да го разработят по тримесечия в срок от 3 дни и го представят в общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата сектор Разград.

1.12.7.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и  програми,съфинансирани от ЕС

1.13.На основание чл.24,ал.1 от ЗОБ упълномощава кмета на общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо с временен безлихвен заем от извънбюджетна или набирателна сметка.

1.14.При преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на бюджета на всички дейности.

Приложения №1 и №2 са неразделна част от докладната записка и  протокола.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

1.1.Приходи за делигирани от държавата дейности:

  Наименование на параграф                                             План

1.31-11 Обща допълваща субсидия                                  1946909                                                                                

2.95-01 Преходен остатък 31.12.2014г.                            704210

5.83-82 Заем от фонд Енергийна ефективност            -50617   

Общо държавни приходи:                                                2600502

 

1.2.Приходи за местни дейности:

   Наименование на параграф                                    План

1.01-03 Патентен данък                                                     4000

2.13-00 Имуществени данъци                                       130000

3.20-00 Др.данъци                                                                  500

4.24-00 Приходи и доходи от соб.                                  60000

5.27-00 Общински такси                                                180000

В т.ч.§27-07такса битови отп.                                   55000

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                                1000

7.36-00Др.неданъчни приходи                                        3237

8.40-00 Приходи от прод.ОС                                       20000

9.41-00 Приходи от концесии                                       6000

10.31-12 Обща изравн.субсидия                               410500

11.31-13Целева субсидия за КР                                116500

12.37-01 Внесен ДДС/-/                                                  -5000

13.37-02Внесен данък върху СД                                 -1000                     

14.93-39 Възст.заем в набирателна сметка       -117400

15.Покриване на недостиг в държ.дейности       -51573

16.76-00 Временен заем в изв.сметка                     80400

Всичко общински приходи:                                     837164

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

2.1..Разходна част за делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители на бюджета и функции:

   Разпоредител /функция         

1.Цар Калоян                                                      680080

- общо държавни служби                                   339200

- отбрана и сигурност                                        66430

- здравеопазване                                                  49810

- читалища                                                           69400

-център за хора с физически увреждания      172660

-център за рехабилитация                                51980

2.ЦДГ „Пролет”, с. Езерче                             115630

3.ОДЗ „Славейче”, гр. Цар Калоян               181342

4.СОУ „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян             604705

5.ОУ „Св.П.Хилендарски”, с. Езерче            241106                    

6.Кметство с. Езерче                                     23700

- общо държавни служби                                   23700

7.Преходен остатък                                      704210

-СОУ „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян                    22212                               

-ОДЗ „Славейче”, гр. Цар Калоян                      8 198

-ОУ „Св.П.Хилендарски”, с.  Езерче                  4000.

-ЦДГ „Пролет”, с.   Езерче                                  152.

-капиталови разходи-спортен център        669648

8.Резерв за възст.на средства от намален брой ученици и деца в ДГ 30946лв.

9.Капиталови разходи-спортен център  70356

10.Недостиг в държавните разходи:      -51573

Общо държавни разходи:                         2600502

2.2.Разходи за местни дейности по второстепенни разпоредители и функции:

№ Разпоредител/функциия                  100%разходи   90%разходи10%недостиг

1.Цар Калоян                                                    646400            605072        41328

-общинска админ. издръжка                            200500            191112         9388

- общинска администрация-дофин.                 30000              27000         3000

-общински съвет                                               85300              76770         8530

-домашен социален патронаж                        55900              50310         5590

-клуб на пенсионера,инвалида и др.                 7300                6570           730

-програма за временна заетост                       500                  450             50

-осветление на улици и площади                  22500              20250         2250

-озеленяване                                                    26400             23760          2640

-чистота                                                         55000             49500          5500

-физическа култура и спорт                        17000             15300          1700

-обредни домове и зали                                    4500              4050           450

-служби и дейности по пътищата               15000           13500         1500

-капиталови разходи                                     126500        126500           -

2.ЦДГ „Пролет”, с.Езерче                             80941          72846         8095

3.ОДЗ „Славейче”, гр .Цар Калоян             126940       114246       12694

4.Кметство с.Езерче                                    50000         45000         5000

Всичко общински разходи:                         904281      837164       67117

 

     2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerb_Zar_Kaloian1

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №7

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 26.01.2015 година

 

Постъпила e молба от АСИЕ ИСУФ КЯЗИМ от град Цар Калоян, ул. «Сан Стефано» № 1, с искане за приемане на решение от Общинския съвет за внасяне на предложение до Министерски съвет, необходимо за преценяване правото на  персонална пенсия на Берсан Гюлджихан Басри, ЕГН:0748145026, наследник /син/ на починалата Гюлджихан Басри Ибрахим /съгласно приложено удостоверение за наследници №28 от 19.01.2015 г./.  Налице са основания по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, а именно, че персонални пенсии магат да се отпускат на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Берсан Гюлджихан Басри е  получил отказ за отпускане на наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване от починалата си майка – Разпореждане № МП-15972/15.12.2014г. на Териториално поделение на Национален осигурителен осигурителен институт гр. Разград.

Предвид горното и на основание чл. 7, ал. 4, т. 3 отНаредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на  Берсан Гюлджихан Басри,  роден на 14.08.2007 г.,  от гр. Цар Калоян, ул. «Сан Стефано №1».

2. В 15 дневен срок решението да се представи на молителя  за представяне в НОИ, гр. София.

3.  Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Gerb_Zar_Kaloian1

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №8

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 26.01.2015 година

 

  Получена е докладна с вх. № 3/16.01.2015 г. от Н. Йоцов - директор на Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Разград. От нея се установява, че по Програма „Регионално развитие“ на ЕС и свързаните с нея предстоящи ремонти, реконструкция и оборудване на филиалите за СМП в страната, се изисква собствениците на сградите, в които понастоящем се помещават филиалите на Центъра, да предоставят съответните помещения за безвъзмездно ползване за срок от 10 години.

Сградата, в която се помещава филиала на ЦСМП в гр. Цар Калоян е публична общинска собственост съгласно Акт № 15 за ПОС от 14.11.1997 г.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.“.

Чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, предвиждат, че „С решение на общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.“.

        Предвид гореизложеното и на основание чл. 12, ал. 3 от Закон за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

 

 1. Да се предостави право на безвъзмездно ползване на помещения, разположени на първи етаж на сграда-Филиална поликлиника, с обща застроена площ от 105 кв. метра, за срок от 10 /десет/ календарни години,на ЦСМП-Разград, за нуждите на филиала му в гр. Цар Калоян. Сградата е публична общинска собственост съгласно Акт № 15 за ПОС от 14.11.1997 г.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договора за учреденото право на ползване.

        3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

Gerb_Zar_Kaloian1

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №9

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 26.01.2015 година

 

С Решение № 8/2002 г. Общински съвет-Цар Калоян е предоставил на РДВР-Разград за безвъзмездно ползване сграда, публична общинска собственост, находяща се на бул. Освобождение № 7 (парцел VІ-660 в кв. 37) в гр. Цар Калоян.

През 2012 г. е изтекъл предвиденият в чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост 10-годишен срок, предвиден за предоставянето под наем на свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост.

Сградата-публична общинска собственост е актувана с акт за ПОС № 11/14.11.1997 г.

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост „Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.“.

Чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян, предвиждат, че „С решение на общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.“.

        Предвид гореизложеното, с оглед необходимостта от предоставяне на помещения, в които да осъществяват функциите си служителите на РУ „Полиция“-Разград и РСПБЗН-Разград, на територията на община Цар Калоян, на основание чл. 12, ал. 3, чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закон за общинската собственост, и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуванес 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

1. Да се предостави право на безвъзмездно ползване на помещения, разположени в административна сграда - Общинска полиция, находяща се на бул. „Освобождение“ № 7, парцел VІ-660 в кв. 37, в гр. Цар Калоян,за срок от 10 /десет/ календарни години,на РУ „Полиция“, гр. Разград и РСПБЗН-гр. Разград, за нуждите на служителите им в гр. Цар Калоян.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договора за учреденото право на ползване, въз основа на представен от двете ведомства протокол за разпределение на помещенията.

        3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

           

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река