ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 47

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 11.09.2014 година

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г.,изм.ДВ бр.17/28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание уведомителни писма с вх. №980,979/01.09.2014година на Директора на СОУ „ Христо Ботев”, гр. Цар Калоян,  Общински съвет - Цар Калоян с 12гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 

1.    Утвърждава маломерни паралелки в СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян за учебната 2014/2015 година както следва:

V a клас-16 ученици

V б клас-16 ученици

VI а клас-16 ученици

VI б клас-16 ученици

2.    Утвърждава полуинтернатни групи както следва:

1 клас -1 паралелка- 1 ПИГ- 1 група

2 клас- 1 паралелки-1 ПИГ-1 група

3 клас-1 паралелки-1 ПИГ-1 група

4 клас-2 палалеки-1 ПИГ-1 група

СИП български език и литература

СИП Математика

5 клас-2 паралелка-1 ПИГ-1 група

5а клас 1 паралелка от 16 ученика

5б клас 1 паралелка от 16 ученика

СИП Физическо възпитание и спорт-волейбол  5-6 клас сборна група

6 клас-2 паралелки

VI а клас  1 паралелка от 16 ученика

VI б клас 1 паралелка от 16 ученика

7 клас-1 паралелка

СИП-математика

СИП-химия и опазване на околната среда

СИП физическо възпитание и спорт-бадминтон 6 и 7 клас сборна група

8 клас-1 паралелка

  клас-1 палалелка профил хуманитарен

СИП-физическо възпитание и спорт/волейбол/-сборна група 9 и 10 клас

10 клас-1 паралелка профил хуманитерен

СИП Математика

СИП-физическо възпитание и спорт/волейбол/сборна група 9 и 10 клас

11 клас-1 палалелка профил хуманитарен

2 групи ЗИП информационни технологии

СИП физическо възпитание и спорт/волейбол/

СИП Математика

12 клас -1 палалека  профил хуманитарен

2 групи ЗИП информационни технологии

СИП-български език и литература

СИП-география и икономика

СИП-биология и здравно образование

Общо 17 паралелки- 1-12 клас

В т.ч.:1 паралелка 9 б клас задочно обучение

            1 паралелка 10 б клас задочно обучение

1-4 клас 3 сборни гупи по СИП-турски език

3.    Дава съгласието си за дофинансиране на 4 броя маломерни паралелки при недостиг на финансови средства осигурени по  стандартите за издръжка на брой ученик.

 

4. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 48

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 11.09.2014 година

 

 

На основание чл.17,ал.1,т. 3 и чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г.,изм.ДВ бр.17/28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и на основание мотивирано искане с вх. №114/01.09.2014 година на директора на ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Езерче,  Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.    Утвърждава маломерни паралелки в ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Езерче за учебната 2014/2015 година както следва:

I клас -14 ученици

II клас-13 ученици

IV клас-10 ученици

Vклас-10 ученици

VI клас-14 ученици

VII клас-10 учении

VIII-11 ученици

2.    Утвърждава сформираните групи по СИП за учебната 2014/2015 година съгласно училищния учебен план както следва:

I клас                    1 група    Български език    2 часа         14 ученика

I клас                    1 група    Математика      1 час           14 ученика

II клас                  1 група    Турски език          4 часа         13 ученика

III клас                1 група     Турски език         4 часа          16 ученика

VI клас               1 група     Турски език          2 часа         14  ученика

VI клас               1 група     Математика      4 часа          14 ученика

Всичко групи по СИП:

3 групи –Майчин език-турски език;

1 група-Български език и литература;

2 групи -Математика

3.    Утвърждава полуинтернатни групи както следва:

2 групи –начален етап/I –II и III-IV/

1 група-прогимназиален етап/V-VII/

4.    Дава съгласието си за дофинансиране на маломерните паралелки при недостиг на финансови средства осигурени по  стандартите за издръжка на брой ученик.

 

5. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 49

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 11.09.2014 година

 

 

На основание чл. 95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  предлагам организацията на учебния ден в СОУ „Христо Ботев” през учебната 2014/2015 година да се осъществява на две смени – преди обяд и след обяд при следните варианти на обучение:

-          Обучението за учениците от І до VІІІ клас да се осъществява по І вариант на обучение - задължителните учебни часове в отделен блок, както и часовете за самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт също да бъдат в отделен блок през съответните смени на обучение

      Така посочените варианти на обучение ще дадат възможност за по-правилна организация на работа в училище и постигане на по-добри резултати в образователно-възпитателния процес.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и на основание вх. писмо №981/01.09.2014 година на директора на СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян,Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

       1. Приема организацията на учебния процес в СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян да се извършва на две смени през учебната 2014/2015 година - преди обяд и след обяд.

      2. Обучението на учениците от 1 до 8 клас да се осъществява по 1 вариант на обучение на целодневна организация на обучение.

      4. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

`

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 50

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 11.09.2014 година

 

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридическите лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.

Ал. 2 на същия член гласи, че „Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината“.

Първоначалните наемни цени при провеждане на търг са утвърдени в Приложение № 1 към Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно което за услуги месечният наем за имоти в първа зона в с. Езерче за 1 кв. м. е 1, 20 лв. /без ДДС/.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1и ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

1.      Да се проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения в сградата на пощата в с. Езерче в кв. 74 имот № 741 по плана на с. Езерче с Акт за общинска собственост № 7/09.06.1998г., както следва:

I етаж

Ø  помещение 1 – 15,60 кв.м., начална тръжна цена – 18,72 лв.

Ø  помещение 2 – 12,40 кв. м., начална тръжна цена – 14,88 лв.

Ø  стая – 26 кв. м., начална тръжна цена – 31,20 лв.

Избен етаж

Ø  помещение 1 – 26 кв. м., начална тръжна цена – 31,20 лв.

Ø  помещение 2 – 15,60 кв. м., начална тръжна цена – 18,72 лв.

Ø  помещение – 3 – 12,40 кв. м., начална тръжна цена – 14,88 лв.

Ø  помещение 4 – 14,60 кв. м., начална тръжна цена – 17,52 лв.

2.      Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе процедурата за отдаване под наем по реда на Глава Осма на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и въз основа на резултатите от търга да сключи договор наем.

3.      Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

`

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №51

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 11.09.2014 година

С решение № 16, взето на редовно заседание на Общински съвет-Цар Калоян с Протокол № 2 от 15.03.2013 г. е открита процедура по изработване на ОУП на община Цар Калоян. С решението е възложено на Кмета на Община Цар Калоян да проучи възможностите за осигуряване на външно целево финансиране за изработването на планово задание с опорен план.

С решение № 30, прието с Протокол № 4/12.06.2013 г. Общинския съвет на гр. Цар Калоян е одобрил Задание за изработване на проект на ОУП на община Цар Калоян, съдържащо изискванията относно териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУП на Общината като първа фаза на неговото разработване.

Във връзка с писмо с вх. № 851/24.07.2014 г. на Министерство на инвестиционното планиране, Община Цар Калоян е сключила споразумение, с което се предвижда осигуряване от Министерство на инвестиционното планиране на бенефициента Община Цар Калоян частично финансово подпомагане в размер на 80 % (осемдесет на сто)  от стойността на сключения с изпълнител договор за изготвяне на проект на ОУП, но не повече от 121 253 лева с ДДС.

Споразумението е сключено на основание § 123, ал. 3 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закон за устройство на територията и чл. 38, ал. 1 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от споразумението, Община Цар Калоян се задължава да осигури собствено финансиране, взето с решение на Общинския съвет, за разликата по сключения договор.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с решение № 16 от 15.03.2013 г. и решение № 30 от 12.06.2013 г. на Общински съвет-гр. Цар Калоян, във вр. с чл. 124,  ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Цар Калоян с 12гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за осигуряване на финансови средства в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на сключен между Община Цар Калоян и изпълнителя по договор за изготвяне на проект на ОУП на Община Цар Калоян.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши всички необходими  правни и фактически действия за изпълнението на решението по т. І.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

`

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №52

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 11.09.2014 година

 

Проявен е интерес за закупуване на част от незастроен поземлен имот № 170004 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Езерче с ЕКАТТЕ 27156 в местността „ГАБАРЕ“ с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, целият с площ 78,804 дка, актуван с Акт за общинска собственост № 127 от 08.02.2007г.

Посоченият имот е разделен на 3 нови имота, съгласно проекта за делба, съответно поземлен имот № 170006, с проектна площ 2,634 дка с НТП – друга селскостопанска територия, поземлен имот № 170007, с проектна площ 76,169 дка и с НТП – друга селскостопанска територия и поземлен имот № 170008, с проектна площ 0,128 дка и с НТП – полски път.

Съгласно чл. 34, ал. 4 от ЗОС Общината се разпорежда с имоти и вещи - частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен в закон.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 40, ал. 1, т. 6 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян с 12гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява проекта за делба /Съгласно Приложение №1/, съгласно който имот № 170004, целият с площ 78,804 дка , с НТП – друга селскостопанска територия, местност „ГАБАРЕ”, ІІІ категория по КВС на с. Езерче с ЕКАТТЕ 27156, актуван с АОС № 127/08.02.2007 год. да бъде разделен на  3  /три/   части по приложени скица– проект за делба, както следва:

1.1. Част първа: поземлен имот № 170006, с проектна площ 2,634 дка и с НТП – друга селскостопанска територия при съседи имоти с № 170007- друга селскостопанска територия, № 170008 – полски път, № 170007 - друга селскостопанска територия и № 170001 – пасище, мера по КВС на с. Езерче.

1.2. Част втора: поземлен имот № 170007, с проектна площ 76,169 дка и с НТП – друга селскостопанска територия при съседи имоти с № 170006 -  друга селскостопанска територия, № 170008 - полски път, № 170001-пасище, мера, № 170008 – полски път, № 000186 – дървопроизв. пл., № 170005 - друга селскостопанска територия, № 000186 – дървопроизв. пл., № 170003 – насип, № 000402 – изк. водна площ, № 000403 – водно течение, № 170001 – пасище, мера по КВС на с. Езерче.

1.3.Част трета: поземлен имот № 170008, с проектна площ 0,128 дка и с НТП – полски път при съседни имоти №: 170007 - друга селскостопанска територия, № 170006 – друга селскостопанска територия, № 170007 – друга селскостопанска територия , № 170001 – пасище, мера, № 170007 - друга селскостопанска територия, № 000186 – дървопроизв. пл. по КВС на с. Езерче.

2. Приема промяната в Начина на трайно ползване /НТП/ на проектен имот  № 170008 с проектна площ 0,128 дка от „друга селскостопанска територия ”  в начин на трайно ползване „полски път”.

3. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши необходимите действия във връзка с процедурата по разделяне на имота,  промяна НТП на новообразувания имот по КВС на землище с. Езерче.

4. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

          Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение № 1 е приложено към настоящата докладна записка и е неразделна част от нея и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №53

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 11.09.2014 година

 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1/2011 г. за съдебните заседатели, общинските съвети избират комисии, които изготвят предложения за съдебни заседатели. Всеки съветник може да прави предложения пред комисията. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт: Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 70/65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, като най-малко 10 на сто от тях да са с педагогическа квалификация.

Комисията докладва предложенията за съдебни заседатели на общинския съвет.

С писмо с вх. № 1008/08.09.2014 г. Окръжен съд-Разград е дал указание на Общински съвет-Цар Калоян да предложи трима кандидати за съдебни заседатели в Окръжния съд за мандат 2015-2019 г.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 /2011 г. за съдебните заседатели, Общински съвет - Цар Калоян с 12гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

            1. Избира комисия за представяне на предложение за съдебни заседатели в Окръжен съд, гр. Разград, в състав: Председател: Красимир Крумов и членове: Гюлейман Акова, Али Кьосев, Ахмед Чакър и Хинко Хинков.

           2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

           Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                           

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река