Р Е ШЕ Н И Е

 

 36

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №5от 21.07.2014 година

 

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основание чл. 25 от Закона за общинските бюджети и на основание чл. 50  от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Цар Калоян,  Общински съвет - Цар Калоян с 8гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 4,

 

Р Е Ш И:

 

 

 

1. Приема отчета за първото шестмесечие на 2014 година както следва:

 

1.1. Приходна част за делигирани от държавата дейности:

 

 

 

  Наименование на параграф                          План          Отчет      %изпълн.

 

1.31-11 Обща допълваща субсидия               1911161         1035253        54.27 %                  

 

2.31-28 Др.целеви трансфери                              5178               5178       100.00%                  

 

3.61-00 Трансфери за общ.бюджети                23397             23397       100.00%

4.95-01 Остатък от предходен период         14517              14517       100.00%  

5.95-07 Остатък към 30.06.2014г                                            -21732                                                                                           

6.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив.                   -20400

7.76-00 Временен заем от бюджет в изв.                           -30256     

8.93-00 Друго финансиране/заем от наб.с/ка/                   133355

9.31-18 Трансфери за общините                    120000              0

 

Общо държавни приходи:                              2074253         1139312         54.93%

 

 

 

1.2. Разходна част на делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители:

 

 

 

               Разпоредител /функция           План         Отчет    %изпълн.

 

1.Цар Калоян                                               846182        396324        46.84%

 

-заплати,осигуровки                                   542102         249585      46.04%            

 

-издръжка                                                     240080         11327        47.18%

 

-субсидии за читалища                               64000         33461          52.28%

 

2.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян          192281        109008           56.696%     

 

-заплати и осигуровки                             186816      104718               56.05%                              

 

-издръжка подготвителни групи               5465          4290                78.50%                                                                                               

 

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                       128047        65277                 50.98% 

 

-заплати и осигуровки                            12708          65277                 51.36%

 

-издръжка подготвителни групи              962                  0

 

 4.СОУ”Хр.Ботев”                               623943         291016                 46.64%%

 

-заплати,осигуровки                           453717          219608                 48.40%

 

-издръжка                                             159711            66468                   41.62%

 

-стипендии                                            10515              4940                   46.98%                                               

 

5.ОУ”Св.П.Хилендарски”                260100           145560                   55.96%     

 

-заплати,осигуровки                        193618           112761                   58.24%  

 

-издръжка                                            66482             32799                   49.34%

 

6.Кметство с.Езерче                     2370                11245                  47.44%      

-заплати и осигуровки                    23700               11245                  47.44%

__________________________________________________________________________

 Общо държавни разходи:        2074253         1018430                   49.10%   

 

 

 

1.3.Приходи за местни дейности:

 

 

 

   Наименование на параграф                          План         Отчет       %изпълн.

 

1.01-00 Патентен данък                                      6000           3352              55.87%

 

2.13-00 Имуществени данъци                         154000        64732             42.03%

 

3.20-00 Други данъци                                           1000              9                 0.9%

 

4.24-00 Приходи и доходи от собственост   69000       9753              14.13% 

 

5.27-00 Общински такси                                  158200      82619           52.22%

 

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци            52000       30908           59.44%

 

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                 2000          530              26.50%

 

7.36-00 Др.неданъчни приходи                        3000         2572             85.73%

 

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                  -4000        -3637             90.93%

 

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА         11600        5946              51.26%

 

10.41-00 Приходи от концесии                       6000         5680              94.67%

 

11.31-12 Обща изравнителна субсидия    398200       192257           48.28%

 

12.31-13 Капиталови разходи                    874397        496885           56.83%%

 

13.61-00 Получени трансфери                     -2184          -2184            100.00%%

14.45-00 Помощи и дарения от страната                     20     

 

Всичко общински приходи:                         1677213    858534           59.19%

 

 

 

1.4. Разходи за местни дейности по второст. разпоредители:

 

№ Разпоредител/функциия                         План         Отчет             %изпълн.

 

1.Цар Калоян                                               1431860       851119                 59.44%

 

2.ОДЗ „Славейче”гр.Цар Калоян              114270         51567                 45.13%

 

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                             76083          45575                 59.90%

 

3.Кметство с.Езерче                                 55000           31155                  56.65%

 

Всичко общински разходи:                     1677213       979416                  58.40%

 

 

 

1.5. Разходи за представителни цели:        План          Отчет           %изпълн.

 

-Кмет гр.Цар Калоян                                 8500               3168             37.27  %

 

-Общински съвет                                      6500               3064             47.14   %

 

-Кмет с.Езерче                                          3000                1536             51.20 %

 

-Кмет с.Костанденец                              1000                  65                6.50

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

1.6. Капиталови разходи по обекти от държавния бюджетот §31-13

 

§51-00 Осн. ремонт четвърт.пътна мрежа 53800                                 0%

§51-00 Осн.училище с.Езерче                           8500       7738                 91.04%

§52-00 Придобиване на ДМА-система за

Видеонаблюдение                                            6500        7540                 116.00%

§53-00 Придобиване на НДМА-проект

Спортен комплекс                                        33000        33000              100.00%

§53-00 Придобиване на НДМА-проекти      6300           0   

§52-00 Придобиване на сгради-спортен

Комплекс                                                      450000       448607             99.69%

§51-00 Разширение СОУ”Хр.Ботев”        316297         0

 

Всичко капиталови разходи:                   874397       496885           56.83%

 

 

 

1.7. Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-40 Приходи от продажба на ДМА

 

§51-00 Ремонт градски улици                        11600                                     0%

 

Общо:                                                              11600                                       0%

 

 

 

    2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

 

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                          

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

 

          ПРЕПИС:

 

Р Е ШЕ Н И Е

 

 №37

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №5от 21.07.2014 година

 

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството „пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти“.

 

Чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост предвижда, че „Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.“, а ал. 2 на същия член гласи, че „Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред“.

 

Условията и реда за провеждане на търгове и конкурси е уреден в Глава Осма на Наредба № 5 на Община Цар Калоян.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, и за целите на чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството,  Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

1.               Дава съгласие за отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд, включени в Приложение № 1 на настоящата докладна записка, по реда, предвиден в глава Осма на Наредба № 5, за нуждите на лица, собственици на пчелни семейства, регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството, отговарящи на изискванията на ЗП.

 

2.               Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване и да сключи договори за наем за срок от една календарна година със спечелилите кандидати. След изтичане на определения срок, по искане на наемателя договорът може да се продължи за още една година.

 

3.               Определя минимална годишна наемна цена в размер на 50 (петдесет) лева за декар площ. Задължава наемателите на имоти от общинския поземлен фонд да заплатят достигнатата годишната наемна вноска при подписването на договорите за наем.

 

4.               Възлага на Кмета на Общината да извърши всички фактически и правни действия по изпълнението на настоящото решение.

 

   5. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                           

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

 

          ПРЕПИС:

 

Р Е ШЕ Н И Е

 

 №38

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №5от 21.07.2014 година

 

 

 

 

 

        На  основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с обявеното бедствено положение в общините Варна и Добрич, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дарява 500.00 /петстотин/ лева парична сума за пострадалото население на Община Варна, квартал Аспхарухово.

 

2. Дарява 500.00 /петстотин/ лева парична сума за пострадалото население на Община Добрич.

 

3.  Средствата да бъдат преведени от бюджета на община Цар Калоян по набирателните сметка на горепосочените общини.Същите следва да се отразят в отчета по бюджета като дарения и помощи по §42-14 Помощи по решение на общински съвет.

 

     4. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                          

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

 

          ПРЕПИС:

 

Р Е ШЕ Н И Е

 

 №39

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №5от 21.07.2014 година

 

 

 

 С Решение № 7 от 11.02.2014 г. Общински съвет-Цар Калоян е допуснал изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на УПИ № ХІІІ 801, кв. 28 гр. Цар Калоян.

 

С решението е одобрено задание по чл. 125 ал.1 и 2 от ЗУТ за изменение на УПИ № ХІІІ 801, кв.28 гр. Цар Калоян и е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ № ХІІІ - 801 в кв. 28 гр. Цар Калоян  и създаване на два нови имота: УПИ № ХІІІ 801 с площ 2 670м2  и УПИ № ХХ 801 с площ 1 517м2 -за обществено обслужване, със свързано застрояване, съгласно чл.134 ал.1 т.2, чл.110 ал.1 и чл. 21 ал.1 и 2 от ЗУТ.

 

Във връзка с писмо на Министъра на образованието и науката с вх. № 462/24.04.2014 г. е представено ново предложение за изменение на ПУП – план за застрояване за горепосочения имот, в което се предвижда двата нови имота да са със следното предназначение: УПИ № ХІІІ 801 с площ 2670 м 2„за център за възрастни хора с деменция“ и УПИ № ХХ 801 с площ 1517 м 2  -„за център за работа с деца”.

 

Предлаганата промяна е съобразена с целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за народната просвета, която предвижда, че „имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, на Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им“.     

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, и  чл. 124, бук „а”, ал. 1 от  Закон за устройство на територията, , Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

1.               Изменя Решение № 7, прието с Протокол № 2/11.02.2014 г. като вм. „Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ № ХІІІ - 801 в кв. 28 гр. Цар Калоян и създаване на два нови имота: УПИ № ХІІІ 801 с площ 2 670м2 и УПИ № ХХ 801 с площ 1 517м2 –„за обществено обслужване“, да се чете: „Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ № ХІІІ - 801 в кв. 28 гр. Цар Калоян и създаване на два нови имота: УПИ № ХІІІ 801 с площ 2670 м 2 – „за център за възрастни хора с деменция“ и УПИ № ХХ 801 с площ 1517 м 2  -„за център за работа с деца”.        

 

2.               Решението е съобразено с целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за народната просвета, тъй като в резултат на извършената промяна на предназначението на сградата, закритото „Обединено детско заведение“ ще се използва за здравни и социални дейности.

 

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                          

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

 

          ПРЕПИС:

 

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 

 №40

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №5от 21.07.2014 година

 

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основание чл. 50, ал. 1, 2 и 3 от ПМС №3 за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. ,  Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

 

Р Е Ш И:

 

 

 

1. Утвърждава името и маршрута на пътуващия персонал от местоживеене до месторабота  на територията на  община Цар Калоян и 90% от пътните разходи  както следва:

 

1.1. Персонал от центъра за социална рехабилитация и интеграция

 

-Михаил Радославов Иванов - Разград-Цар Калоян-Разград

 

        2. Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване/карти или билети/.Разходите ще бъдат изплащани от бюджета на социалното заведение.

 

       3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                          

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

 

          ПРЕПИС:

 

Р Е ШЕ Н И Е

 

 №41

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №5от 21.07.2014 година

 

 

 

 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основание чл. 19 и чл. 20 от Наредба №2 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян , Общински съвет - Цар Калоян с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 4,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема и утвърждава актуализиран план за капиталови разходи на Община Цар Калоян както следва:

 

1.1. Капиталови разходи финансирани от §31-13 от централния бюджет

 

                                                                                        Първ.план     Актуал.план

 

-§51-00 Основен ремонт четвърт.пътна мрежа     53800            29980

 

-§53-00 Придобиване на НДМА-Проект

 

Основен ремонт четвър.мрежа                                     0                23820

 

-§52-00 Придобиване на ДМА-система за

 

Видеонаблюдение                                                          6500              7540

 

§53-00 Придобиване на НДМА-проект спортен

 

Център                                                                         33000             33000

 

§53-00 Придобиване на НДМА-проекти                    6300              5260

 

§52-00Придобиване на сгради-спортен комплекс  450000          450000

 

§51-00 Основен ремонт-Разширение СОУ

 

„Хр.Ботев”гр.Цар Калоян                                        316297            316297

 

§51-00 Осн.училище с.Езерче-енерг.ефект.              8500               8500

 

Всичко от централен бюджет:                             874397          874397

 

 

 

1.2. Приходи от §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

 

-§51-00 Основен ремонт градски улици                  11600           

 

-§53-00 Проекти улици с.Езерче                                 0                11600

 

Всичко от приходи от продажба:                        11600           11600

 

 

 

        2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                          

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

 

          ПРЕПИС:

 

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 

 №42

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №5от 21.07.2014 година

 

 

 

 

 

В Община Цар Калоян е постъпило писмо до кмета на общината с изходящ №9 от 27.06.2014 година от Председателя на Областния съвет на ветераните -  участници във Втората световна война за  подпомагане на същите чрез отпускане на еднократна целева помощ – дърва за огрев.

 

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация,  Общински съвет - Цар Калоян с 12гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

1.               Община Цар Калоян да подпомогне чрез отпускане на еднократна целева помощ – дърва за огрев – по 3 (три) куб. метра, на следните лица - ветерани от Втората световна война, живеещи на територията на община Цар Калоян:

 

1.1.Недко Димитров - гр. Цар Калоян, ул.”Ген. Скобелев” № 12;

 

1.2. Тодор Николов Тодоров – с. Езерче, община Цар Калоян, ул. „Бенковски” № 12;

 

1.3.Добри Мицов  Дочев- с. Езерче, община Цар Калоян, ул. „Васил Априлов” № 8;

 

1.4.Йордан Петров Кънев, с. Костанденец, община Цар Калоян, ул. „Рила” № 10;

 

 

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                          

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

 

          ПРЕПИС:

 

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 

 №43

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №5от 21.07.2014 година

 

 

 

С писмо с вх. № 777/07.07.2014 г., Изпълнителят по Договор № 16/25.02.2014 г., сключен от Община Цар Калоян по повод изпълнение на проект с предмет: „Разработване на механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. и структурирането й в Общински план за развитие 2014-2020 г., съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и извършване на подробен социално-икономически анализ на наличните потенциали, ресурси и проблеми на територията на община Цар Калоян”, е представил разработен Механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г.

 

Наръчникът включва: методология, инструменти (индикатори) за наблюдение, приложения за мониторинг, контрол и оценка на секторни политики в община Цар Калоян и правила за прилагане на методологията.

 

За целите на разработване на Наръчника са анализирани следните стратегически документи на община Цар Калоян:

 

·                    Общински план за развитие 2014 – 2020 г.

 

·                    Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян (2011 – 2015 г.).

 

·                    Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците (2011 – 2015 г.);

 

·                    План за действие за изпълнение на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците (2011 – 2015 г.);

 

·                    Програма за опазване на околната среда (2010 – 2015 г.).

 

Методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретни политики е инструмент, който позволява оценките на идентични стратегически или програмни документи да бъдат сравнявани помежду си. Ежегодно чрез нея може да се измерва количествено напредъкът по съответна секторна политика и на базата на получените резултати да се изготвят препоръки и да се предприемат коригиращи действия.

 

Методиката предвижда анализ на конкретни факти, които могат да бъдат получени от прегледа на документи, отчети, одити и други официално достъпни данни за работата на общинската администрация и общинския съвет и други заинтересовани страни, ангажирани в изпълнението на съответната публична политики, секторна стратегия или програма.

 

В Насоките за кандидатстване на ОПАК по приоритетна ос 1: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", е предвидено, че въвеждането на правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретни политики от общинските администрации, следва да бъде извършено с акт (решение) на общинския съвет.

 

Разработването и прилагането на система от правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на управленски политики е задължение на органите, в чиято компетентност е изпълнението на конкретните политики.

 

Индикаторите за наблюдение и оценка на плана, включени в предложения Механизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2014-2020 г., се явяват  част от Общинския план за развитие, който бе приет с решение от Общински съвет-гр. Цар Калоян.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с Насоки за кандидатстване на ОПАК по приоритетна ос 1 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики",  Общински съвет - Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

 

Р Е Ш И:

 

 

 

1. ВъвеждаМеханизъм за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2013-2020 г. /Приложение №1/

 

2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

3. Механизмът за наблюдение, контрол и последваща оценка на конкретна политика за развитието на община Цар Калоян за периода 2013-2020 г. и решението за неговото въвеждане да се публикуват на страницата на Община Цар Калоян в интернет.

 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                          

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

 

          ПРЕПИС:

 

Р Е ШЕ Н И Е

 

 №44

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №5от 21.07.2014 година

 

 

 

Управлението на земите от Общинския поземлен фонд е  уредено в глава Десета на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Съгласно чл. 94 от Наредбата Общинският съвет определя земеделските земи от ОПФ, които могат да се отдават под наем, както и размера на наема, който не може да е по-малък от този, определен за земите от Държавния поземлен фонд.

 

В решението на Общинския съвет земеделските земи се описват по местонахождение (местност) категория, поливност и размера на наемната цена за 1 (един) декар.

 

В Заповед № РД-46-138 от 31.03.2014 г. на Министъра на земеделието и храните, е определен размерът на началните тръжни цени за участие в търговете за предоставяне под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.  

 

Съгласно Заповедта началната тръжна цена за предоставяне под наем на земи от ДПФ за общините от област Разград за отглеждане на едногодишни полски култури за срок до 10 стопански години е 40.00 лв.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 94, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на глава Осма от Наредба № 5 за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2014-2019 г., по землища и местности по Приложение № 1, които да бъдат предоставени под наем за срок от 5 години. 

 

 2. Определя цена за отдаване под наем на земеделските земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ  в размер на 40,00 лв. на декар.

 

3. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за наем по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договори за наем на земеделските земи.

 

    4. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                           

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

 

          ПРЕПИС:

 

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 

 №45

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №5от 21.07.2014 година

 

 

 

 

 

С молба с вх. № 821 от 17.07.2014 г. до Кмета на Община Цар Калоян и до Председателя на Общински съвет-Цар Калоян, Цонка Стоева-жител на гр. Цар Калоян, е поискала финансова помощ за отпечатването на книга със заглавие „Сенки от миналото“, посветена на жителите на град Цар Калоян и историята на неговите родове. Книгата е написана приживе от нейният съпруг Стойчо Костов Стоев.

 

Голяма част от необходимата за издаването на книгата парична сума била събрана от доброволни дарения, но Цонка Стоева моли за допълнителна помощ от 180 лева, нужни за издаване на книгата.

 

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с молба с вх. № 821 от 17.07.2014 г., Общински съвет - Цар Калоян с 13гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

 

 

1. Община Цар Калоян да подпомогне, чрез отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 180,00 лева, издаването на книга със заглавие „Сенки от миналото“, посветена на жителите на град Цар Калоян и историята на неговите родове, която да бъде предоставена на Цонка Стоева-съпруга на автора на книгата Стойчо Стоев, живуща в гр. Цар Калоян, ул. Освобождение № 5.

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                          

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

 

          ПРЕПИС:

 

 

 

Р Е ШЕ Н И Е

 

 №46

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №5от 21.07.2014 година

 

 

 

Проявен е интерес от лекари-стоматолози за наемане на помещения от сгради – публична общинска собственост за извършване на здравни дейности. Понастоящем някои от договорите за наем на помещенията за лекарски кабинети на медицинските кадри на общината са с изтекъл срок на действие, поради което е необходимо да бъдат сключени нови договори.

 

Съгласно чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост е предвидена възможността с решение на общинския съвет да се отдават под наем без търг или конкурс свободни нежилищни имоти общинска собственост за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението. Въз основа на решение на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината. Съгласно чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост „свободни имоти или части от тях  - публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок от 10 години, при условията и реда на ал. 2 след решение на общинския съвет.“

 

Предвид изложеното считам за целесъобразно свободните нежилищни имоти – публична общинска собственост да се отдадат под наем, без търг или конкурс, за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението и предлагам Общински съвет – Цар Калоян да даде съгласие за това.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1, ал. 6 и ал. 7 от ЗОС и чл. 19 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян с 13гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

1. Да се предоставят под наем без търг или конкурс за здравни дейности, за задоволяване на съответните нужди на населението за срок от 5 години, както следва:

 

1.1.        Част от първи етаж на имот – публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет със застроена площ 20 кв. м. в сграда „Здравен дом“ – с. Езерче, съобразно Акт за публична общинска собственост № 2/14.11.1997г., при месечна наемна цена в размер на 1,20 лв. за 1 кв. м., определена по Приложение № 1 на Наредба № 5 на Общински съвет. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договор за наем с ЕТ „ОСМАН ДИШЛИ – АПМП – ИПДМ“

 

1.2.        Част от втори етаж на сграда – публична общинска собственост, представляваща 3 стаи и сервизно помещение за зъболекарски кабинети с обща площ 41 кв. м. в сграда „Филиална поликлиника“ – гр. Цар Калоян, съобразно Акт за публична общинска собственост № 15/14.11.1997г., при месечна наемна цена в размер на 1,20 лв. за 1 кв. м., определена по Приложение № 1 на Наредба № 5 на Общински съвет. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи договор за наем с „ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р БАШАКОВ“ ООД.

 

2.  Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                          

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река