Р Е ШЕ Н И Е

 №32

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 10.06.2014 година

 

            На основание чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ е постъпило искане с вх. № 464/04.06.2014 г. от Гюлтен Хюсеинова Авджиалиева за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с номер 254004 в землището на гр. Цар Калоян с ЕКАТТЕ 77308, Община Цар Калоян.

Представено е задание по чл. 125 от ЗУТ, придружено от Предложение за Подробен устройствен план – план за застрояване.

Изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване е необходим във връзка с промяна предназаначението на поземления имот на земеделска земя с начин на ползване Нива и превръщането му в имот за «Обществено обслужване» с ниско етажно застрояване с преобладаващ общественообслужващ характер.

Искането е допустимо съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии.

Във връзка с гореизложеното и съгласно чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната,Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Одобрява Задание за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с номер 254004 в землището на гр. Цар Калоян с ЕКАТТЕ 77308, Община Цар Калоян /Приложение №1/.

2. Разрешава изработването на ПУП-ПЗ на ПИ с номер 254004 в землището на гр. Цар Калоян с ЕКАТТЕ 77308, Община Цар Калоян /Приложение №2/.

 

    3. Предписанието да се впише в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заявителя и се постави на таблото за обяви в Община Цар Калоян.

Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 и №2 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река