Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 27

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 10.06.2014 година

 

 

Постигането на една от основните  цели на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) е поетапното освобождаване на улиците на населените места от бездомни кучета, за да се гарантира сигурността, здравето и живота на гражданите.

Безстопанствените кучета освен вредите, които причиняват чрез ухапване на граждани са и преносители на болести и зарази, опасни за здравето и живота им. Вследствие на това от изключителна важност е предприемане на мерки за контролиране на популацията както на уличните, така и на домашните кучета, като се гарантира здравето и безопасността на хората.

На основание чл.40, ал.1 от ЗЗЖ, общините приемат  Програма за овладяване на популацията  на безстопанствените кучета на територията на общината, с която се предвиждат средства за овладяването на тяхната популация.

Кметът на общината  организира изпълнението на програмата и ежегодно внася отчет за нейното изпълнение пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните..

За изпълнение на така описаното задължение Община Цар Калоян трябва да задели съответните средства за ефективно извършване на необходимите дейности. При утвърждаване на бюджетите на общините е необходимо да се осигури финансиране на следните дейности:

         а) изграждане и поддържане на общински изолатори за безстопанствени кучета;

          б) разходи за преглед, храна, обслужване и евтаназия на безстопанствените кучета,настанени в общинските изолатори;

        в) маркиране на местата за разходка на кучета.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 40, ал.1 от ЗЗЖ, ,  Общински съвет - Цар Калоян с 13гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 

            1. Общински съвет Цар Калоян приема„Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Цар Калоян“/Приложение № 1/.

            2.Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да организира изпълнението на приетата програма.

    3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 28

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 10.06.2014 година

Община Цар Калоян е подготвила следните проектни предложения, които следва да бъдат възложени за проектиране:

1.    Реконструкция и рехабилитация на градски стадион–гр. Цар Калоян в УПИ І-1703, в кв. 74 в гр. Цар Калоян;

2.    Укрепване и изграждане на подпорна стена на кръстовище между ул. „Черно море“ и ул. „Дунав“ в гр. Цар Калоян;

3.    Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Езерче, съгласно Приложение № 1 - Справка за наличната информация по улици;

4.    Реконструкция на ІV-20015 класен път гр. Цар Калоян-гр. Вятово от км 0+000 до 8+200.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Цар Калоян с 9 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за провеждане на процедури за възлагане на проектирането на проектни предложения със следния предмет:

1.1.      Реконструкция и рехабилитация на градски стадион–гр. Цар Калоян в УПИ І-1703, в кв. 74 в гр. Цар Калоян;

1.2.      Укрепване и изграждане на подпорна стена на кръстовище между ул. „Черно море“ и ул. „Дунав“ в гр. Цар Калоян;

1.3.      Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Езерче, съгласно Приложение № 1 - Справка за наличната информация по улици;

1.4.      Реконструкция на ІV-20015 класен път гр. Цар Калоян-гр. Вятово от км 0+000 до 8+200.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да извърши всички необходими  правни и фактически действия за изпълнението на решението по т. І.

    3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №29

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 10.06.2014 година

 

В Община Цар Калоян е постъпило писмо  до Кмета на Общината с изходящ № 67 от 28.04.2014 година от Дружеството на военноинвалидите и военно-пострадалите, гр. Разград  за подпомагане на военноинвалидите и военно-пострадалите от Община Цар Калоян с дърва за огрев за 2014 година.

Същите са дали здравето си, по време на военната служба и са осакатени за цял живот,а военно-пострадалите са загубили най скъпото - деца, бащи и съпрузи.

Предвид гореизложеното и на однование чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 

1. Община Цар Калоян да подпомогне предложените от ДВИВП, гр. Разград  по Приложение №1 на военноинвалидите и военно-пострадалите от Община Цар Калоян с  по 3 кубика дърва за огрев за 2014година.

   2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение № 1 е приложено към настоящата докладна записка и е неразделна част от нея и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №30

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 10.06.2014 година

 

 Решение № 66 от 19.12.2013 г. Общински съвет – Цар Калоян е одобрил Задание за изработване на КПИИ за обект: „Кабелно ел. захранване 20 кV на БКТП 20/0,4 кV в имот № 119030 с ЕКАТТЕ 27156 в землището на с. Езерче, община Цар Калоян” и е разрешил ПУП – Парцеларен план за същия обект.

Съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ «Подробният устроййствен план се одобрява с решение на Общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. По този ред се одобряват и проектите за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания», какъвто е настоящият проект.

Проектът на ПУП - Парцеларен план за кабелно ел. Захранване 20 кV на БКТП 20/0,4 кV в имот № 119030 с ЕКАТТЕ 27156 в землището на с. Езерче, община Цар Калоян”,  е допуснат за обявяване с Протоколно решение на Общински експертен съвет по устройство на територията – Цар Калоян от 05.02.2014 г.

С обявление от 25.02.2014 г. в бр. 16 на Държавен вестник, Община Цар Калоян е съобщила, че е изработен и внесен за процедиране допуснатият обект.

Проектът е приет с Решение по Протокол № 4/30.05.2014 г. на ОЕСУТ.

В съответствие с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ проектът е съгласуван/утвърден с РИОСВ-Русе (писмо изх. № 3268/15.10.2013 г.), с Регионалната здравна инспекция-Разград (писмо изх. № КД-03-07/07.01.2014 г.), с «Напоителни системи» ЕАД, клон Долен Дунав (писмо изх. № 12/07.05.2014 г.), с Министерството на земеделието и храните, Областна дирекция «Земеделие», гр. Разград (с Решение № 1/20.05.2014 г.) и с експлоатационните дружества.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.            Одобрява ПУП – Парцеларен план за кабелно ел. захранване 20 кV на БКТП 20/0,4 кV в имот № 119030, с ЕКАТТЕ 27156 в землището на с. Езерче, община Цар Калоян .

2.            Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

3.            Решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №31

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 10.06.2014 година

върнато за ново обсъждане

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството „пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти“.

Чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост предвижда, че „С решение на общинския съвет имоти по ал. 1 (свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет), могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.“.

Редът за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд е уреден в глава Десета на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 във връзка с ал. 1 от Закона за общинската собственост, и за целите на чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството,  Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд, включени в Приложение № 1 на настоящото предложение, по реда, предвиден в глава Х на Наредба № 5 за нуждите на лица, собственици на пчелни семейства, регистрирани в регистрите по чл. 8, ал. 1 от ЗП, отговарящи на изискванията на Закона за пчеларството.

2. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура за подбор и да сключи договори за наем за срок от една календарна година. След изтичане на определения срок, по искане на наемателя договорът може да се продължи за още една година .

3. Определя годишна наемна цена в размер на 50 (петдесет) лева за декар площ. Задължава наемателите на имоти от общинския поземлен фонд да заплатят годишната наемна вноска при подписването на договорите за наем.

4. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички фактически и правни действия по изпълнението на настоящото решение.

  5. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение № 1 е приложено към настоящата докладна записка и е неразделна част от нея и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №32

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 10.06.2014година

 

            На основание чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ е постъпило искане с вх. № 464/04.06.2014 г. от Гюлтен Хюсеинова Авджиалиева за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с номер 254004 в землището на гр. Цар Калоян с ЕКАТТЕ 77308, Община Цар Калоян.

Представено е задание по чл. 125 от ЗУТ, придружено от Предложение за Подробен устройствен план – план за застрояване.

Изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване е необходим във връзка с промяна предназаначението на поземления имот на земеделска земя с начин на ползване Нива и превръщането му в имот за «Обществено обслужване» с ниско етажно застрояване с преобладаващ общественообслужващ характер.

Искането е допустимо съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии.

Във връзка с гореизложеното и съгласно чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната,Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Одобрява Задание за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с номер 254004 в землището на гр. Цар Калоян с ЕКАТТЕ 77308, Община Цар Калоян /Приложение №1/.

2. Разрешава изработването на ПУП-ПЗ на ПИ с номер 254004 в землището на гр. Цар Калоян с ЕКАТТЕ 77308, Община Цар Калоян /Приложение №2/.

 

    3. Предписанието да се впише в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заявителя и се постави на таблото за обяви в Община Цар Калоян.

Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 и №2 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №33

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 10.06.2014 година

 

Съгласно чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) стратегическото планиране на регионалното развитие обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

Програмирането на регионалното развитие обхваща разработването и актуализацията на програмни документи за регионално развитие на основата на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие.

Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие.

С общинския план за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие.

Общинските планове за развитие се разработват за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие.

Чл. 35 от Правилника за приложение на ЗРР предвижда, че кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на общинския план за развитие. Той осъществява координация и контрол върху процеса на разработване и съгласуване на общинския план за развитие.

В съответствие с горното е изработен проектът на Общинския план за развитие на Община Цар Калоян, със съдържание съобразено с изискванията на чл. 13, ал. 2 от ЗРР.

Като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, за периода 2014-2020 г. ОПР е разработен в съответствие с предвижданията на Областна стратегия за развитие на област Разград (2014-2020) г., Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020), Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022), Националната програма за реформи (2011-2015), Националната програма за развитие България 2020, стратегията „Европа 2020” от една страна и Общинския план за развитие на община Цар Калоян за периода 2007-2013, актуализацията му и секторните местни стратегии от гледна точка на приемствеността им.

В съответствие с чл. 13, ал. 2 от ЗРР общинският план за развитие съдържа:

1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината;

2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;

3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;

4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана;

5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;

6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;

7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;

8. предварителната оценка на плана;

9. мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени.

 

Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.

Кметът на Общината и Общинският съвет осигуряват информация и публичност на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона, , Общински съвет - Цар Калоян с 13гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

1.    Приема Общински план за развитие на Община Цар Калоян за периода 2014-2020 г. / Приложение №1/ и приложенията към него.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

 

Р Е ШЕ Н И Е

 №34

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 10.06.2014 година

 

По повод извършена от Районна прокуратура-Разград проверка за законосъобразност на наредбите, издадени на основание чл.1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси от Общински съвет-Цар Калоян, в Община Цар Калоян е получено предложение с вх. № 450/14.05.2014 г. от Прокурор в РП-Разград, с което се предлага да се предприемат действия за актуализиране на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян и на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Цар Калоян.

Във връзка с горното е изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, който бе обявен в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян и публикуване в интернет страницата на Община Цар Калоян на 26.05.2014 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 7 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян, както следва:

І. 1. Изменя и допълва чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3, като изменя т. 6: „за откупуване на гробни места“, добавя т. 7: „за притежаване на куче“, създава т. 8 (предишна т. 6): „други местни такси“.

2. Създава Раздел VІ на глава Втора - „Такси за гробни места  и такса за притежаване на куче“:

Изм. чл. 33, създава ал. 1: За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1.               До 15 години:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 1,00 лв.

б) За гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 1,00 лв.

2. За вечни времена:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 2,00 лв.

б) За гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 2,00 лв.

3. За ползване семейни гробни места за вечни времена:

За гр. Цар Калоян

а) За четирите гробищни паркове – „Християнски” (в местността Диниша, „Мюсюлмански” (в местността Езмина), „Мюсюлмански” (в местността Рако поле), „Старо християнско гробище“ (в гр. Цар Калоян, ул. Стефан Караджа) - 10,00 лв.

б) гробищни паркове в селата Езерче и Костанденец- 10,00 лв.

4. За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т. 1 и т. 2, намалени с 50 на сто.

 

Добавя ал. 2 на чл. 33 (предишен чл. 33) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10 лв.

 

ІІ. На основание чл. 9, ал. 4 и ал. 5 от ЗМДТ добавя нов чл. 10 „а“:

Ал. 1. По искане на длъжник на общински вземания установени с влязъл в сила акт, може да се разреши плащането на дължимите суми да се извърши изцяло до определен краен срок /отсрочване/ или може да се разреши плащането на дължимите суми да става на части /разсрочване/ съгласно одобрен погасителен план.

Ал. 2. Отсрочването или разсрочването се допуска, когато се установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на установеното задължение, но след преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са временни и при разсрочване на общинското задължение длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите си публични и частни задължения.

Ал. 3. Отсрочване или разсрочване не се разрешава по отношение на търговец, за когото е взето решение за прекратяване с ликвидация или за когото е открито производство по несъстоятелност,  които обстоятелства се удостоверяват с актуално състояние на съдебна регистрация.

Ал. 4. Разрешение за отсрочване или разсрочване се издава от:

1. Кмета на Община Цар Калоян – за задължения до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до края на бюджетната година.

2. Кмета на Община Цар Калоян след решение на Общински съвет Цар Калоян – за задължения над 30 000 лв. или ако се иска разсрочване за две и повече години.

Ал. 5. По направеното искане за отсрочване или разсрочване компетентния орган се произнася, като взема в предвид:

1. представените доказателства;

2. размера на задължението;

3. възможността на длъжника да обслужва текущите си задължения и задълженията, чието разсрочване се иска;

4. наличието на достатъчно гаранции за събиране на разсроченото задължение;

5. други специфични особености, имащи значение за вземане на решение.

Ал. 6.  С разрешението се определят крайният срок, погасителните вноски и други условия, в т.ч. и последиците от неспазването им.

ІІІ.. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №35

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №4 от 10.06.2014 година

 

Проявен е интерес за закупуване на имот – ½ от двуетажна полумасивна административна сграда-самостоятелен обект, заемащ втори етаж, находящ се в гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, имот № 670 в кв. 37, актуван с АЧОС № 654 от 1998 г.

Обектът се състои от четири стаи, двете слети заедно в северозападния край на етажа, с обща площ от 68, 80 кв. метра, със самостоятелен вход от юг и външни стълби.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската сосбтвеност, продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл.  41, ал. 2 от Закона за общинската собственостРазпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”.

Пазарната оценка за гореописания имот, определена от независим оценител, е в размер на 17 840,00 (седемнадесет  хиляди, осемстотин и четиридесет) лева, съгласно приложена експертна оценка от 04.06.2014 г.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ичл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет - Цар Калоян с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – ½ от двуетажна полумасивна административна сграда-самостоятелен обект, заемащ втори етаж, с обща площ от 68,80 кв. метра, находящ се в гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, имот № 670 в кв. 37, актувана с АЧОС № 654 от 1998 г., при първоначална тръжна цена в размер на 20 000,00 (двадесет  хиляди) лева, определена от Общински съвет-Цар Калоян.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река