Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №16

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 27.03.2014 година

 

С решение № 57 взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с Протокол № 6 от 17.07.2008 г. е одобрен Плана за защита при бедствия на Община Цар Калоян.

            Съгласно чл. 9 от Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, приета с ПМС № 337 от 28.12.2012 г. към съответните части от плановете за защита при бедствия по чл. 9 от Закона за защита при бедствия се изготвят разчети за евакуация и разсредоточаване.

            След направения анализ се разработиха разчети за евакуация и разсредоточаване съответно към Плановете за защита при наводнение, земетресение и пожари.

            Към плана за защита при снегонавяване не следва да се разработва такъв разчет, тъй като поради малката територия на общината съответно от снегонявяването ще бъде обхваната практически цялата територия на общината и съседните на нея общини.  Към плана за защита при ядрена и радиационна авария също не следва да се разработва разчет за евакуация, тъй във Външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй” към Националния план за защита при бедствия се посочва, че такъв разчет се разработва само от общините, попадащи в 30 километровата зона около централата.

Съгласно чл. 13. от същата Наредба средствата за покриване на разходите по провеждането на евакуацията и разсредоточаването са в рамките на общинските бюджети. Както се вижда от предложените разчети за разсредоточаване и евакуация транспортното осигуряване и настаняването, поради малките разстояния до евакуационните центрове, ще се извършат пеша или с автомобили, собственост на общината или на гражданите. Разходите ще са минимални и няма да затруднят общинския бюджет.

Ако възникналото бедствие или авария е с големи материални щети и е невъзможно общината да се справи с него със собствени сили, ще бъде обявено Бедствено положение и тогава ще се иска помощ на областно и национално ниво. За всички направени извънредни разходи ще се изготвят Заявления до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за възстановяне на направените разходи или за целево финансиране за извършване на ремонтно-възстановителни дейности.

В предвид на горе изложеното на основание т. 1 и т. 2 на § 5 от Заключителните разпоредби  на Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване  и на чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА,  Общински съвет - Цар Калоян с 13гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Да се допълнят с Разчети за евакуация и разсредоточаване съответно: План за защита при наводнение, План за защита при земетресение и План за защита при пожари от Плана за защита от бедствия на Община Цар Калоян, като разчетите се добавят като Приложение № 6 към съответния специализиран план.

3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение №6 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №17

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 27.03.2014 година

Община Цар Калоян е собственик на урегулиран поземлен имот № I в квартал 138 по ПР на гр. Цар Калоян, с площ от 518 кв.м., отреден  за обществено обслужване, актуван с Акт за общинска собственост № 130 от 22.05.2007 год. с граници –улици „Азърбейджан“, „Освобождание“ и „Шипка“.

За имота има проявен инвеститорски интерес за изграждане на обществено обслужваща сграда.

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост право на строеж върху имот-частна общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

Чл. 67 от Закона за собствеността предвижда, че правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години, поради което предлагам срока за реализиране на строителството да бъде определен на 5 години.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 40, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет Цар Калоян,Общински съвет - Цар Калоян с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 4,

Р Е Ш И:

1. Да се учреди безсрочно право на строеж в урегулиран поземлен имот № I  в квартал 138 по ПР на гр. Цар Калоян /По приложение №1/, с площ от 518 кв.м., отреден  за обществено обслужване, актуван с Акт за общинска собственост №130 от 22.05.2007 год. с граници – от трите страни: улици.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да организира конкурс за учредяване на правото на строеж в имота по т.1 при начална конкурсна цена от 280,00 лв., определена от независим лицензиран оценител с доклад за оценка от 16.03.2014 г., при следните конкурсни условия:

2.1. Максимална площ на застрояване – 50 кв.м.;

2.2. Етажност – 1 етаж;

2.3. Да се реализира необходимата реконструкция на инженерната инфраструктура и изграждане на нова, обезпечаваща нуждата на новопроектираната сграда.

2.4. Срок за реализиране на строителството – 5 години;

2.5. Гаранция за спазване на срока на изпълнение на строителството – 50 % от цената на правото на строеж.

3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение № 1 е приложено към настоящата докладна записка и е неразделна част от нея и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №18

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 27.03.2014 година

 

Проявен е интерес за закупуване на поземлен имот  с начин на трайно ползване НИВА в землището на с. Езерче със следните характеристики:

-          Поземлен имот № 065011 с площ 1,024 дка., четвърта категория в местността „ОРТА БОРУН“

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажба на имоти и вещи частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или чрез публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закона е предвидено друго.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 т. 1 и чл. 41, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

 

1.    Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на:

- поземлен имот № 065011 с начин на трайно ползване - НИВА с площ 1,024 дка., четвърта категория в местността „ОРТА БОРУН“ в землището на с. Езерче /По приложение №1/ при първоначална тръжна цена, представляваща пазарната стойност в размер на 704,51 лв., определена от независим лицензиран оценител.

2.    Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

3.    Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Приложение № 1 е приложено към настоящата докладна записка и е неразделна част от нея и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №19

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 27.03.2014 година

 

 

На основание §5, ал.1, ал.1 от Закона за  държавния бюджет за 2014 г., на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и въз основа на представен списък от второстепенните разпоредители с бюджетни средства, Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

       1.  Да се изплащат 90% от действителните транспортни  разходи за пътуващ персонал   както следва:

1. Пътуващия персонал от СОУ  „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян

-Сайме Илхан Караали-Езерче-Цар Калоян-Езерче

    Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване/билети и абонаментни карти.Разходите ще бъдат изплащани от бюджета на  учебното  заведение.

2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №20

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 27.03.2014 година

 

Съгласно чл. 37, бук. „о“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, общинският съвет ежегодно определя пасищата и мерите, които ще се предоставят за общо и индивидуално ползване, в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище, приема годишен план за паша, правила за ползване и поддържане на пасищата и мерите на територията на община Цар Калоян и определя задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на пасищата и мерите.

На основание чл.37, бук „п“, ал.1 от ЗСПЗЗ „Мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от пет години.По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.“.

Със Заповед № РД - 09 - 116/21.02.2011г., VІ. „Относно общинските мери и пасища", т.16, /Обн.ДВ. бр.23/2011г./ Министърът на земеделието и храните, на основание чл.37, бук „п“ от ЗСПЗЗ е разпоредил, че мерите и пасищата от общинския поземлен фонд (ОПФ) се отдават под наем или под аренда за индивидуално ползване чрез публично оповестен търг", а съгласно т. 17 от същата Заповед началната тръжна цена за отдаване под наем или аренда за индивидуално ползване на мери и пасища от ОПФ не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена за отдаването под наем или под аренда на мерите и пасищата от ДПФ.

Със Заповед № РД-46-260 от 23.03.2012 г. на МЗХ с т. 4.5. се определя начална тръжна цена (пазарната цена по смисъла на § 2г, ал. 2 ДР към ЗСПЗЗ – ДВ, бр. 10 от 2009 г.) за ползване на мери и пасища за срок до 5 стопански години в размер на 6 лв./дка.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 във връзка с чл.37 „о“, ал. 1 и 37 „п“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Заповед № РД - 09 - 116/21.02.2011 г.на Министъра на земеделието и храните и за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ календарни години за индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, чрез публично оповестен търг по условия и ред определен със Заповед №РД - 09 - 116/21.02.2011 г. на Министъра на земеделието и храните при начална тръжна цена 6.00 лв. на дка на „Пасища и мери„ и „Изоставени трайни насаждения”, публична общинска собственост на територията на община Цар Калоян, включени в списък по Приложение № 1.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договори за индивидуално ползване за срок от 5 (пет) календарни години. По искане на наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.

3. Задължава наемателите на пасища и мери за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд да заплатят първата годишна наемна вноска при подписването на договорите за наем.

4. Възлага на кмета на общината да извърши всички фактически и правни действия по изпълнението на настоящото решение.

   5. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение № 1 е приложено към настоящата докладна записка и е неразделна част от нея и протокола.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №21

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 27.03.2014 година

 

 

Министерство на инвестиционното проектиране стартира процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост с компоненти:

КОМПОНЕНТ 1: КАНДИДАТСТВАНЕ С ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ и

КОМПОНЕНТ 2: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Финансирането е осигурено от Държавния бюджет, по линия на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите".

За отделните инвестиционни проекти, които могат да бъдат финансирани по Компонент 2 на процедурата са определени следните размери на минималната и максималната стойност:

  минимална сума на инвестиционен проект: 125 000 лв., без ДДС (150 000 лв. с ДДС).

  максимална сума на инвестиционен проект: 375 000 лв., без ДДС (450 000 лв. с ДДС).

Допустими дейности за участие в процедурата са:

1.            Изграждане,  рехабилитация,  възстановяване  на  зони  за  обществен  отдих, като паркове,  зелени  площи,  детски  площадки  и  др.,  включително  поставяне  на  пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и  др.;

2.  Изграждане,  реконструкция,  рехабилитация  на  пешеходни  алеи  и  тротоари, изграждане  на  велосипедни пътеки  и алеи, пешеходни зони,  включително  свързани дейности, като поставяне на указателни знаци и др.;

3.  Рехабилитация на улични мрежи, изграждане/обновяване на автоспирки;

4.  Рехабилитация на В и К мрежи;

5.  Въвеждане  на  енергоспестяващо  улично  осветление  и  осъществяване  на  мерки  за повишаване  на  сигурността  и  предотвратяване  на  престъпността,  като  поставяне  на осветление  на  паркови  площи,  охранителни  системи  за  наблюдение  на  обществени места и др.;

6.  Мероприятия по обновяване и съхранение на исторически паметници и паметници на културата и обновяване/изграждане на туристически обекти и атракции, екопътеки и др.;

7.  Обновяване  на  обществени  сгради  със  социална  значимост  (социални  домове  и центрове  за  деца,  хора  в  неравностойно  положение  и  възрастни  хора,  здравни заведения, учебни и детски заведения, читалища, сгради на общински администрации, кметства и др.);

8.  Създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания.

За  одобрените проектни  предложения  ще  бъдат  проведени  процедури  по  ЗОП  и  сключени  договори  за инженеринг (проектиране в техническа или работна фаза и строителство).

Община Цар Калоян е подготвила проектни предложения, изброени в Приложение № 1, с които да кандидатства в процедурата: Проектиране и изпълнение на проектни предложения – „Благоустройство на малките населени места“ - Компонент 2.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната,Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за кандидатстване пред Министерството на инвестиционното проектиране в процедура за подпомагане на малките населени места, за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, по Компонент 2 „Благоустройство на малките населени места“, с проектни предложения, съгласно списък – Приложение № 1.

    2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да подаде проектните предложения, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнението на решението по т. І.

    3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №22

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 27.03.2014 година

 

Във връзка с Решение №4 взето с Протокол № 2 от 11.02.2014 год. е  изготвен проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация.

Изготвеният проект за изменение на Правилника бе обявен, в съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез окачване на информационното табло на Община Цар Калоян на 04.03.2014 г.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 3 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация,Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет–Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

1.1. Чл. 18, ал. 2 се променя, както следва:

„Общинският съветник получава възнагражедение в размер на  65% от СБРЗ на общинска администрация-държавна дейност. При отсъствие от заседание на комисия се отнема 50% от възнаграждението и при отсъствие от заседание на  общинския съвет се отнема 100% от възнаграждението.”

1.2. Отменя чл. 18, ал. 3.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №23

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 27.03.2014 година

 

Проявен е интерес за закупуване на поземлен имот  с начин на трайно ползване НИВА в землището на с. Езерче с ЕКАТТЕ 27156 със следните характеристики:

-          Поземлен имот № 094009 с площ 1, 229 дка., четвърта категория в местността „БОЛХОВСКИ РИД“

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажба на имоти и вещи частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или чрез публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закона е предвидено друго.“

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 40, ал. 1, т. 1 и чл. 41, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,Общински съвет - Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

1.    Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на:

- поземлен имот № 094009 с начин на трайно ползване - НИВА с площ 1,229 дка., четвърта категория в местността „БОЛХОВСКИ РИД“, в землището на с. Езерче с ЕКАТТЕ 27156 /По приложение №1/ при първоначална тръжна цена, представляваща пазарната стойност на имота в размер на 845,55 лв., определена от независим лицензиран оценител.

2.    Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

3.    Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и на Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Приложение № 1 е приложено към настоящата докладна записка и е неразделна част от нея и протокола.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №24

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 27.03.2014 година

 

Община Цар Калоян е собственик на поземлен имот № 676,675 в гр. Цар Калоян, с идентификатор № 77308.502.405, с площ от 3 410 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост №111 от 23.03.2005 год., с граници –улици „Кирил и Методий“, „Цар Иван Асен“ и поземлен имот № 677.

В имота има малка едноетажна зала за тренировки (борцова зала), с площ от 128 кв.м. която не отговаря на потребностите на общината за провеждане на културно-спортни и обществени мероприятия.

Общината планира обявяване на процедура по реда на глава Пета от Закона за обществените поръчки, с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на спортен център в гр.Цар Калоян”, като сградата ще бъде разположена в гореописания общински имот.

Цели се изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Цар Калоян, чрез което ще се подобрят жизнената среда и качеството на живот, както и достъпа на населението в региона до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги. В дългосрочен аспект, реализирането на проекта ще донесе социални и икономически ползи за обществото и населението на община Цар Калоян.

Поръчката ще се възложи в изпълнение на Постановление на Министерски съвет  №19 от 07.02.2014г. за одобряване на средства от резерва по чл.1,ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2. от Закона за държавния бюджет на Р.България за 2014 г. за финансиране на одобрени проекти по Публична инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите”, обнародвано в ДВ бр.12 от 11.02.2014 г.

Предвижда се изпълнението на строителството да бъде на два етапа.

Вторият етап от обекта ще бъде изграден от Министерството на младежта и спорта, с оглед на което е необходимо учредяването на безвъзмездно право на строеж  върху имота - общинска собственост.

Съгласно чл. 37, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост „Право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на юридически лица на бюджетна издръжка“.

Съгласно чл. 37, ал. 6 от ЗОС безвъзмездно право на строеж се учредява на юридически лица на бюджетна издръжка със същото мнозинство като това по ал. 4.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 48, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

 

           1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж на Министерството на младежта и спорта за „Изграждане на спортен център в гр. Цар Калоян“ - Втори етап, върху поземлен имот с идентификатор № 77308.502.405, с площ от 3 410 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 111 от 23.03.2005 год.

2.    Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Общината от Министерството на младежта и спорта на изградения и въведен в експлоатация обект – Спортен център в гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград.

3.    Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да сключи двата договора в съответствие с предходните точки 1 и 2 от настоящото решение.

4. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №25

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 27.03.2014 година

 

С Решение № 66 на Общински съвет – Цар Калоян, прието с протокол № 10/19.12.2013 г. е одобрено Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на КПИИ за обект: „Кабелно ел. захранване 20 кV/0,4 кV в имот № 119030 с ЕКАТТЕ 27156 в землището на с. Езерче, община Цар Калоян”. Комплексният проект за инвестиционна инициатива включва:

1.    ПУП – Парцеларен план за кабелно ел. захранване 20 кV на БКТП 20/0,4 кV в имот № 119030 с ЕКАТТЕ 27156 в землището на с. Езерче, община Цар Калоян и

2.    Инвестиционен проект за разположение на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Изработеният проект за ПУП - Парцеларен план за кабелно ел. захранване е разгледан от Общински експертен съвет и с решение на Протокол № 1/05.02.2014 г. е допуснат за обявяване и процедиране по ЗОЗЗ (Закон за опазване на земеделските земи).

Съгласно изготвения проект трасето на захранващия кабел ще се разположи в урбанизирана територия (ул. „Амур“ и ул. „Васил Левски“)-публична общинска собственост и през имот № 119024 – земеделска земя (пасище,мера)-общинска собственост.

Във връзка с утвърждаване на трасето от Областна дирекция „Земеделие“-гр. Разград и издаване на решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ е необходимо писмено съгласие от собственика на имот № 119024-земеделска земя-общинска собственост, през който минава трасето.

С Протокол от 26.03.2014 на комисия, назначена от Кмета на Община Цар Калоян със Заповед № 53/25.03.2014 г. е приета експертна оценка на учреденото право за прокарване на строежи на техническата инфраструктура по изработения проект.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ,Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

1.            Дава съгласие за определяне на трасе на захранващ кабел, разположен в урбанизирана територия (ул. Амур“ и ул. „Васил Левски“)-публична общинска собственост и през имот № 119024 – земеделска земя (пасище, мера), общинска собственост съгласно изработения проект.

2.            Приема оценката за учреденото право за прокарване на строежи на техническата инфраструктура по изработения проект.

3.            Разрешението за строителство да се издаде след приключване на процедурите по учредяване на право за преминаване през общински поземлени имоти и да се съобщи по реда на чл. 149,ал. 5 от ЗУТ.

4.            Решението да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян, на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Решението следва да бъде  разгласено с обявление на определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата на Общината.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №26

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №3от 27.03.2014 година

 

През 2011 година  с Решение №20/12.07.2011 год. е  приета “Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян 2011-2015г.”

            По предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция "Социално подпомагане" и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане Общинският съвет ежегодно приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, който съдържа: (чл.36 б, ал.4) от ПП на ЗСП

1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;

2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;

3. източници на финансиране на социалните услуги;

4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;

5. други дейности за развитие на социалните услуги.

Планът по ал. 4 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионалната дирекция за социално подпомагане.

На основание чл. 36б, ал. 4 от Правилника за  прилагане на Закона за социално подпомагане за изпълнение на стратегията се изготви “Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Цар Калоян за 2015 г.”, който е съгласуван с Дирекция

„Социално подпомагане” – Разград и   с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане в Община Цар Калоян.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП,Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Приема годишния план за развитие на социалните услуги на общинско равнище  в Община Цар Калоян за 2015 г.съгласно Приложение №1 «Годишен план за  2015 г».

2. Упълномощава кмета на Община Цар Калоян да предприеме съответните действия за изпълнение на  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Цар Калоян 2011-2015 г.  и  Годишния  план за развитие на  социалните услуги в Община Цар Калоян за 2015  г.

     3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река