Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №2

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

   

   На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 50 от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян , Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета  за    2013 г. в следния вид:

1.1. Приходна част на делигирани от държавата дейности:

  Наименование на параграф                          План          Отчет      %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия                   1823845       1823845    100.00%                 

2.31-28 Др.целеви трансфери                              11281           11281      100.00%

3.61-00 Трансфери за общ.бюджети               92028            92028      100.00%

4.95-07 Остатък към 31.12.2013г.                                      - 14517                                             

5.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив.                 -48203                    

6.36-00 Др.неданъчни приходи                         1141             1141           100.00%                   

7.31-40 Възстановени трансфери от мин.години           -351            

8.76-00 Безлихвен заем за извънб.сметка                        -72065           

9.24-00 Приходи и доходи от собственост  490            490               100.00%

10.45-00 Дарения от страната                       1037         1037               100.00%

11.31-18 Целеви субсидии по СЕБРА           149823         149823          100.00%

12.31-20 Възстановен трансфер от тек.г                        -6

13.88-00 Временно съхранени средства                           11169

14.93-00 Друго финансиране                                              -42000

Общо държавни приходи:                            2079645       1913672         92.02%

1.2. Разходна част на делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители:

               Разпоредител /функция                   План         Отчет    %изпълн.

1.Цар Калоян                                                      747613          636449        85.13%      

-заплати,осигуровки                                          468720         452478        96.54%

-издръжка                                                            216183         124637         57.67%

-субсидии за читалища                                       62710           59334           94.62%                                   

2.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян                    210988         210988        100.00%

-заплати и осигуровки                                      202839         202839        100.00%

-издръжка подготвителни групи                        8149            8149        100.00%

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                                134207       134207         100.00%

-заплати и осигуровки                                     125696       125696         100.00%

-издръжка подготвителни групи                      8511            8511         100.00%

 4.СОУ”Хр.Ботев”                                         674545         628416          93.16%

-заплати,осигуровки                                      444694          494620       111.23%

-издръжка                                                        199687          125337        62.77%

-стипендии                                                       9752               8459          86.74%      

5.ОУ”Св.П.Хилендарски”                          283653           283653     100.00%

-заплати,осигуровки                                   211061           211061     100.00%

-издръжка                                                       72592              72592      100.00%

6.Кметство с.Езерче                                 28639             19959         69.69%

-заплати и осигуровки                                 28639            19959          69.69%

__________________________________________________________________________

 Общо държавни разходи:                     2079645         1913672         92.02%

1.3. Приходи за местни дейности:

   Наименование на параграф                          План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                       4000                5252         131.30%

2.13-00 Имуществени данъци                         142000            148703        104.72%

3.20-00 Други данъци                                            1000                  370           37.00%

4.24-00 Приходи и доходи от собственост   35300             67421         190.99%

5.27-00 Общински такси                                   155000           160450         103.52%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци                55000             62050         112.82%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                    1200              1874          156.17%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                             500              3168           633.60%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                    -3000             -5445           181.50%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА           20000              6268             31.34%

10.41-00 Приходи от концесии                          1141                991             86.85%

11.31-12 Обща изравнителна субсидия       379200         379200          100.00%

12.31-13 Капиталови разходи                          90400           90400           100.00%

13.61-00 Получени трансфери                        21987           21987           100.00%

14.45-00 Помощи и дарения от страната                          5420                                                  

15.95-01 Наличност на 01.01.2013г.               1035               1035           100.00%    

Всичко общински приходи:                         849763          887094           104.39%

1.4. Разходи за местни дейности по второст. разпоредители:

№ Разпоредител/функциия                         План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                             629242            659540                 104.81%

2.ОДЗ „Славейче”гр.Цар Калоян            97686             97686                  100.00%

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                          66835              66835                 100.00% 

3.Кметство с.Езерче                               56000              63033                 112.56%

Всичко общински разходи:                    849763            887094                104.39%

1.5. Разходи за представителни цели:     План          Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                                   8000                  7724           96.55%

-Общински съвет                                        6000                  5601           93.35%

-Кмет с.Езерче                                             3000                 3000          100.00%

-Кмет с.Костанденец                                1000                    980           98.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.6. Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§51-00 Осн. ремонт четвърт.пътна мрежа 44800     44800             100.00%   

§51-00 Осн.училище с.Езерче                           20000     21000             105.00%

§52-00 Система за видионаблюдение            10000     10000              100.00%

§51-00 Ремонт пътища                                    15600     14600               93.59%

Всичко капиталови разходи:                         90400      90400            100.00%

7.Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§53-00 Проекти                                                  9240          9240            100.00%

§51-00 Ремонт пътища  и улици                 10760        10760            100.00%

Общо:                                                                20000        20000            100.00%

 

     2. Настоящите  решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №3

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

 

         На основание чл. 52  от Закона за държавния бюджет за 2014 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 19 и чл. 20 от Наредба №2 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Приема и утвърждава поименен списък за капиталови разходи за 2014 година,източник на финансиране  §31-13 целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет 

§51-00 Основен ремонт ОУ”Св.П.хилендарски”с.Езерче               8500                                                                                    

§51-00 Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа            53800

§52-00 Придобиване на ДМА-система за видеонаблюдение        6500

§53-00 Придобиване на НДМА-проект спортен комплекс         33000

§53-00 Придобиване на НДМА-проекти по програми                   6300

Обща сума за капиталови разходи:                                       108100

 

2. Приема и утвърждава поименен списък за капиталови разходи за 2014 година,източник на приходи §40-40 Приходи от продажба на общинско имущество

§51-00 Ремонт градски улици                                                      11600

 

     2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящоторешение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                           

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №4

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, на основание §7 от  ПМС №3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на Държавния бюджет  на Република България за 2014 г., на основание чл. 34 от ЗМСМА,  Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуванес 10 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

1. Утвърждава средните брутни работни заплати от 01.01.2014 година по дейности както следва:

-Общинска администрация –държавни дейности-33 бр.-                             744.70 лв.

-Общинска админинстрация-общинска дейност-дофинансиране-8.5 бр.- 384.30 лв.

-Дейност „Здравеопазване”-държавна дейност -5 бр.-                                613.35 лв.

-Домашен социален патронаж-общинска дейност-5 бр.-                            425.00 лв.

-Дейност „Озеленяване”общинска дейност-5 бр.-                                        361.67 лв.

-Център за настаняване от семеен тип-държавна дейност-18 бр.-        370.37 лв.

-Център за рехабилитация-държавна дейност-6 бр.-                                 354.17 лв.

2. Утвърждава основни възнаграждения на кметовете по населени места както следва:

-Кмет на община -                 1950 лв.

-Зам.кметове на община –  1300 лв.

-Кмет на с. Езерче -             1000 лв.

-Кмет на с. Костанденец-    900 лв.

3. Утвърждава възнаграждение на общински съветник - 65% от СБРЗ на общинска администрация-държавна дейност. При отсъствие от заседание на комисия се отнема 50% от възнаграждението и при отсъствие от заседание на сесия на общински съвет се отнема 100% от възнаграждението.

     4. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №5

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

        На основание §5, ал. 1, ал. 1 от Закона за  Държавния бюджет за 2014 г.,на  основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и въз основа на представени списъци от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуванес 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

       1. Да се изплащат 90% от действителните транспортни  разходи за пътуващ персонал   както следва:

1.1. Пътуващия персонал от СОУ „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян

-Ахмед Метин Ахмед-Разград-Цар Калоян-Разград

-Слави Димитров Станев-Разград-Цар Калоян-Разград

-Гергана Иванова Дончева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Цветелина Стоянова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Сашка Петкова Колева-Русе-Цар Калоян-Русе

-Тони Йорданов Тонев-Разград-Цар Калоян-Разград

-Катя Красимирова Минкова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Виргиния Иванова Йорданова-Разград-Цар Калоян-Разград

1.2. Пътуващия персонал от ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Езерче

-Цветалина Стойчева Занкова-Разград-Езерче-Разград

-Нина Василева Лалева-Разград-Езерче-Разград

-Таня Тодорова Великова-Разград-Езерче-Разград

-Снежана Енчева Велчева-Разград-Езерче-Разград

-Юсеин Османов Юсеинов-Разград-Езерче-Разград

-Юркие Мустафа Мустафа-Разград-Езерче-Разград

-Милка Тодорова Стоянова-Гецово-Езерче-Гецово

-Гинка Георгиева Стоянова-Гецово-Езерче-Гецово

-Мариана Господинова Божилова-Гецово-Езерче-Гецово

-Димитър Иванов Минков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Генчо Труфанов Станков-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Лейля Басриева Чалъкова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Зюлейха Ибрям Карман-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Семиха Динчерова Карамустафова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

1.3. ЦДГ „Славейче”, гр. Цар Калоян

-Дарина Константинова Иванова-Разград-Цар Калоян-Разград

-Милена Иванова Кръстева-Русе-Цар Калоян-Русе

1.4. ЦДГ „Пролет”, с. Езерче

-Пенка Неделчева Стойчева-Разград-Езерче-Разград

-Иванка Георгиева Иванова-Разград-Езерче-Разград

-Цанка Георгиева Тодорова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Денка Кирилова Йорданова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Павлинка Косева Пенчева-Разград-Езерче-Разград

-Румяна Радева Неделчева-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

-Фиген Тефък Касабова-Цар Калоян-Езерче-Цар Калоян

1.5. Общинска администрация

-Цонка Тодорова Пенева-Русе-Цар Калоян-Русе

-арх.Стефка Донева-Разград-Цар Калоян-Разград

-Юмгюлсюн Чиракова-Езерче-Цар Калоян-Езерче

-Мейлин Еролова Хасанбашева-Езерче-Цар Калоян-Езерче

-Елиз Халил-Русе-Цар Калоян-Русе

-Петко Петков-Разград-Цар Калоян-Разград

1.6. Дейност „Здравеопазване”

-Фериде Махремова-Разград-Езерче-Разград

       Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване /билети и абонаментни карти/. Разходите ще бъдат изплащани от бюджетите на всяко учебно и детско заведение.

             

     2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяванетому пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №6

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 24 от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Цар Калоян, чл. 12 от ЗОБ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г. и на основание ПМС №3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на Държавния бюджет  на Република България за 2014 г., Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуванес 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Приема  Бюджета на Община Цар Калоян за 2014 г.  както следва:

1.1. По прихода в размер на 2980630 лв. /съгласно Приложение №1/ в т.ч.:

1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 2080630 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делигирани от държавата дейности в размер на 1898840 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2013 г. в размер на 14517 лв., разпределен както следва:

-СОУ „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян                                                         13543 лв.

-ОДЗ „Славейче”, гр. Цар Калоян                                                              974лв.

1.1.1.3. Целеви трансфери по §31-18                                                149823 лв.

1.1.1.4. Възстановен временен заем от извънбюджетна сметка 72065 лв.

1.1.1.5. Погасения по заеми за ЕФ                                                   -54615 лв.

1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 900000лв. /съгласно Приложение №1/ в  т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 161000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 245800 лв.

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 385100 лв.

В т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 13100 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови рзаходи за финансиране на местни дейности в размер на 108100 лв.

В т.ч.за  основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – 53800 лв.

1.2. По разходите в размер на 2980630 лв., разпределени по групи и дейности, съгласно Приложение №2, в т.ч.

1.2.1. За делигирани държавни дейности в размер на 2080630 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 900000 лв. съгласно Приложение №2.

1.3. Разчет на разходите по второстепенни разпоредители, съгласно Приложение №2.

1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсиди,както следва:

1.4.1. Членски внос                                            4500 лв.

1.4.2. Помощи при погребение                    2500 лв. /Помощта е в размер на 50% от МРЗ за страната и се изплаща за разходи за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба. Помощта се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в социални домове и регистрирани в службите за социално подпомагане. Помощта се изплаща срещу представено копие на смъртния акт и удостоверение от социалните служби/.

1.4.3. Субсидии за читалища                         64000 лв. /разпределя се от комисия определена  със заповед на Кмета на Общината/

1.4.4. Субсидии за нефинансови предприятия -  22147 лв., в т.ч. 5000 лв. за провеждане на традиционни спортни мероприятия в с. Езерче, 13147 лв. за „Калоянови дни”, 4000 лв. за подпомагане на спортните клубове /.

1.5. Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнителни условия по целевите разходи по т. 1.4., свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства.

1.6. Определя социално битови разходи в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения. Размерът за СБКО включва и дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

1.7. Приема разходи за представителни цели /съгласно чл.13 от ПМС №334/ както следва:

1.7.1. Кмет на общината                                            8500 лв.

1.7.2. Председател на ОбС                                        6500 лв.

1.7.3. Кмет на с. Езерче                                             3000 лв.

1.7.4. Кмет на с. Костанденец                                 1000 лв.

1.8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 90% от действителните разходи /съгласно докладни записки/.

1.9. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно докладна записка.

1.10. Задължава Кмета на Общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци и предостави бюджетни сметки на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

1.11. Възлага на Кмета на Общината:

1.11.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

1.11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

1.11.3. Да отразява служебно промените в общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

1.11.4. Да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в определен размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

1.11.5. Да предлага на Общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делигирани от държавата дейности, с изключение на разходите за образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната дейност.

1.12. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на Кмета:

1.12.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна година, без средствата за заплати, осигурителни вноски и степендии в частта за делигирани от държавата дейности.

1.12.2. Да прехвърля бюджетни кредити от различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в  границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местни дейности.

1.12.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

1.12.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общините за изпълнение на общинския план за развитие.

1.12.5. Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни цели на Общината.

1.12.6. Задължава ръководителите на бюджетни звена ,финансирани от общинския бюджет да го разработят по тримесечия в срок от 3 дни и го представят в Общината за изготвяне на консолидиран бюджет за Министерство на финансите и Сметна палата, сектор Разград.

1.12.7. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от Централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и  програми, съфинансирани от ЕС.

1.13. На основание чл. 24, ал.1 от ЗОБ упълномощава Кмета на Общината при възникнал временен недостиг на бюджетни средства за общинските дейности да ги покрива текущо с временен безлихвен заем от извънбюджетна или набирателна сметка.

1.14. При преизпълнение на собствените приходи да бъде извършена актуализация на приходната и разходна част на бюджета на всички дейности.

Приложения №1 и №2 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

1.1. Приходи за делигирани от държавата дейности:

  Наименование на параграф                                             План

1.31-11 Обща допълваща субсидия                                  1898840                                                                                    

2.95-01 Преходен остатък 31.12.2013 г.                              14517

3.31-18 Целева субсидия                                                      149823

4.76-00 Временен безлихвен заем от изв.сметка           72065

5.83-82 Заем от фонд Енергийна ефективност           -54615     

Общо държавни приходи:                                                2080630

1.2.Приходи за местни дейности:

   Наименование на параграф                                         План

1.01-03 Патентен данък                                                       6000

2.13-00 Имуществени данъци                                         154000

3.20-00 Др. данъци                                                                  1000

4.24-00 Приходи и доходи от соб.                                     69000

5.27-00 Общински такси                                                   158200

В т.ч.§27-07такса битови отп.                                       52000

6.28-00 Глоби, санкции и нак. лихви                                   2000

7.36-00 Др. неданъчни приходи                                           3000

8.40-00 Приходи от прод. ОС                                            11600

9.41-00 Приходи от концесии                                             6000

10.31-12 Обща изравн. субсидия                                    385100

11.31-13 Целева субсидия за КР                                     108100

12.37-01 Внесен ДДС/-/                                                        -3000

13.37-02 Внесен данък върху СД                                      -1000                      

Всичко общински приходи:                                           900000

                              

  ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

2.1. Разходна част за делигирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители на бюджета и функции:

   Разпоредител /функция         

1. Цар Калоян                                                       896892

- общо държавни служби                                     355691

- отбрана и сигурност                                       207826

- здравеопазване                                                   51315

- читалища                                                            64000

-център за настаняване от семеен тип         166080

-център за рехабилитация                                 51980

2. ЦДГ „Пролет”,с. Езерче                               126805  

3. ОДЗ „Славейче”, гр. Цар Калоян                190450

4. СОУ „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян               576160

5. ОУ „Св. П. Хилендарски, с. Езерче              252106                   

6. Кметство с. Езерче                                        23700

- общо държавни служби                                        23700

7. Преходен остатък                                          14517

-СОУ „Хр. Ботев”, гр. Цар Калоян                        13543                                 

-ОДЗ „Славейче”, гр. Цар Калоян                           974

Общо държавни разходи:                            2080630

   

2.2.Разходи за местни дейности по второстепенни разпоредители и функции:

№ Разпоредител/функциия       

1. Цар Калоян                                                         654647

-общинска админ. издръжка                                  231400

- общинска администрация-дофин.                       34300

-общински съвет                                                     62000

-домашен социален патронаж                               55900

-клуб на пенсионера,инвалида и др.                        7300

-програма за временна заетост                              500

-осветление на улици и площади                          22500

-озеленяване                                                            26400

-чистота                                                                  53000

-физическа култура и спорт                                 22147

-обредни домове и зали                                           4500

-служби и дейности по пътищата                      15000

-капиталови разходи                                           119700              

2. ЦДГ „Пролет”, с. Езерче                                 76083 

3. ОДЗ „Славейче”, гр. Цар Калоян                 114270

4.Кметство с. Езерче                                         55000 

Всичко общински разходи:                              900000

 

     2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

         

ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №7

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

Имот № ХІІІ-801 в кв. 28 гр. Цар Калоян по кадастралната карта на гр. Цар Калоян, одобрена със Заповед № 534 от 1992 година има  площ 4 270 м2. В имота съществува масивна двуетажна сграда с РЗП /разгъната застроена площ/ от 840м2, отредена за Обединено детско заведение.

Представено е Задание по чл. 125, ал.1 и 2 от ЗУТ с предложение за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ.

Искането е да се допусне изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация  и застрояване на УПИ № ХІІІ - 801 в кв. 28 гр. Цар Калоян  /отреден за Детска градина/, с цел промяна предназначението на имота и създаване на два нови имота.       

Искането е допустимо, съгласно чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и  чл. 124, бук „а”, ал.1 от  Закон за устройство на територията,  Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява Задание по чл. 125, ал.1 и 2 от ЗУТ за Изменение на УПИ № ХІІІ 801, кв.28 гр. Цар Калоян /По Приложение №1/.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /По Приложение №2/  на УПИ № ХІІІ - 801 в кв. 28, гр. Цар Калоян  и създаване на два нови имота: УПИ № ХІІІ 801 с площ 2 670 м2  и УПИ № ХХ 801 с площ 1 517 м2 -за обществено обслужване със свързано застрояване, съгласно чл.134, ал.1, т.2, чл.110, ал.1 и чл. 21, ал.1 и 2 от ЗУТ.

3. Да се промени собствеността на съществуващите сгради, в съответствие с новообразуваните имоти.      

4. Промяна предназначението на имота и сградата – обект на образованието  да се извърши след писмено съгласие на Министъра на образованието, съгласно чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 7 от ЗУТ.

         

Предписанието спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

 

Предписанието следва да се впише в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

5. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Същото следва да се съобщи на заявителите и се постави на таблото за обяви в Община Цар Калоян.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложения №1 и №2 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №8

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

 

  С решение № 73, взето на редовно заседание с Протокол № 8/24.11.2004 г., Общински съвет - Цар Калоян е одобрил участието на Община Цар Калоян с проект за финансиране пред ПУДООС към МОСВ, за обект „Канализация на гр. Цар Калоян – І етап”. Проектът е бил одобрен и частично реализиран, като изцяло е изграден входящ главен клон 1 и частично са изградени улични колектори към главния клон.

Необходимо е дейността по изграждане на канализационна мрежа на града да продължи, като за възлагането на проекта Община Цар Калоян се нуждае от финансов ресурс, за който Община Цар Калоян може да кандидатства пред ПУДООС за отпускане на средства под формата на безвъзмездна помощ.

С настоящото предложение предлагам Общински съвет – Цар Калоян да приеме решение за кандадатстване пред ПУДООС за отпускане на финансови средства – безвъзмездна помощ, по проект „Канализация гр. Цар Калоян”, гл. клон І /улични клонове/.

 Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на финансови средства – безвъзмездна помощ  по проект „Канализация гр. Цар Калоян”, гл. клон І /улични клонове/.

 

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да подаде заявлението за отпускане на финансови средства, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнението на решението по т. І.

3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №9

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

 

Съгласно  чл. 9. от Закона за общинския дълг  Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг е изготвен в изпълнение на чл. 9 от Закона за общиниския дълг /ЗОД/.

              Съгласно чл. 18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

В тази връзка предлагам на виманието на Общински съвет – Цар Калоян Отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 година.

Във връзка с гореизложеното,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, на основание чл. 9 от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуванес 9 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

 

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Цар Калоян за 2013 година в следния вид:

 

              Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг е изготвен в изпълнение на чл.9 от Закона за общиниския дълг /ЗОД/.

              Съгласно чл.18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметна палата,заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

             В чл.3 на ЗОД е регламентирано,че общинския дълг се формира от:

            1. емисии на общински ценни книжа;

           2. дълга, поет с договори на общински заеми;

           3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост;

          4. изискуемите общински гаранции;

          5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за устройство на държавния бюджет за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

          6. безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;

          7. задължения по търговски кредити и финансов лизинг над две години;

          През изминалата 2013 година състоянието на дълга в Община Цар Калоян е следното:

        1. По договор за кредит №086/2010 година с фонд „Енергийна ефективност” за енергийна ефективна реконструкция на ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Езерче и ЦДГ „Пролет”, с. Езерче в размер на 178647.00 лева главница и 31784.28 лихва за срок от 5 години. Заемът е отпуснат 20.04.2011 година. През 2013 година са платени вноски в размер на 48203 лева, от които 40752 главница и 7453 лева лихва. Към 31.12.2013 година остатъкът по заема е в размер на 54615 лв. Крайният срок за погасяване на заема е 20.03.2016 година. Спазва се погасителния план който е приложение към договора.

    2. През 2013 година няма  опуснат заем по Програма за развитие на селските райони.

   3. През 2012 г. е издадена  1 бр. запис на заповед в размер на 796301.00 лева, която е осчетоводена в баланса на общината по извънбюджетна група и е  освободена на 11.05.2013 година, която представлява 110.00% от авансово дължимата вноска, която е в размер на 723910 лв. Обектът е Дневния център за възрастни хора.

     4. През 2013 година има прехвърлени средства от бюджетна в извънбюджетна сметка за изплащане на възнаграждения и осигуравки по програма „Развитие”. Към 31.12.2013 година невъзстановения заем е в размер на 72065 лв.

   5. Поради недостиг на бюджетни средства към 31.12.2012 г. общината имаше   безлихвения заем от набирателната сметка в бюджетната в размер на 42000.00 лева, който беше погасен. Към 31.12.2013 г. общината няма заем от набирателна сметка.

         2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура –  Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №10

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

С молба с вх. № 131/05.02.2014 г. /Приложение №2/ от ЕТ „Дениз – Адем Ибрахимов“ с управител Адем Джиджикьосев е поискано да се допусне учредяване право на прокарване на отклонение на ел. захранване през имот №119024 - земеделска земя /пасище-мера/ – общинска собственост.

Съгласно изготвения проект, трасето на захранващия кабел ще се разположи в урбанизирана територия /ул. „Амур“ и ул. „Васил Левски“/ - публична общинска собственост и ще минава през имот №119024 – частна общинска собственост.

Във връзка с утвърждаване на трасето от Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Разград и издаване на решение от Комисията по чл. 17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ е неоходимо писмено съгласие от собственика на имот №119024, през който минава трасето. За изготвяне на оценка на учреденото право следва да бъде назначена комисия по чл. 210 от ЗУТ.

На основание гореизложеното, съгласно чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА  и чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ /Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/ , Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1.           Допуска учредяване право на прокарване на кабелно ел. захранване през урбанизирана теритоия /ул. Амур и ул. Васил Левски/ - публична общинска собственост и през имот № 119024 земеделска земя / пасище мера/ - общинска собственост, съгласно изработения проект /По Приложение №1/ : кабелно ел. захранване 20 kv на БКТП 20/0,4kv в имот № 119030 с ЕКАТТЕ 27156 в землището на с. Езерче, Община Цар Калоян.

2.           Дава съгласие Кметът на Общината да назначи комисия по чл. 210 от ЗУТ за изготвяне на оценка, определяне на размера и изплащане на обещетение за учреденото право за прокарване на отклонение на техническата инфраструктура по изработения проект за горния обект.

3.           Разрешението за строителство на обекта да се издаде след приключване на процедурите по учредяване на право за преминаване през общински поземлени имоти и да се съобщи само по реда на чл.149, ал.5 от ЗУТ.

4.           Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Предписанието да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заявителя и да се постави на таблото за обяви в Община Цар Калоян.

Приложение:

1.    ПУП – парцеларен план за кабелно ел. захранване

2.    Искане с вх. №131/05.02.2014г. от управителя на ЕТ „Дениз – Адем Ибрахимов“ с управител Адем Джиджикьосев за учредяване право на прокарване на захранващи кабели.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложения №1 и №2 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                           

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №11

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

С Решение № 50, прието с Протокол № 9/14.11.2013 г. от  Общински съвет – Цар Калоян е открита процедура за предоставяне на концесия, която ще се осъществява върху обект – поземлен имот № 000506, с начин на трайно ползване „Рибарник”, публична общинска собственост, незастроен, с площ от 54,318 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, ЕКАТТЕ 38830, при граници: имот № 000336 (полски път на община Цар Калоян), имот № 197003 (дере, овраг, яма на община Цар Калоян), имот № 000335 (полски път на община Цар Калоян), актуван с акт за ПОС № 6/06.07.2001 г.

 

Подготовката за провеждане на процедурата за предоставяне на концесията

се извърши съгласно изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

Със Заповед № 368-1/09.12.2013 г. назначих комисия, която да проведе откритата процедура за предоставяне на концесията. Комисията проведе процедурата.

В указания срок е постъпила само една оферта от дружество „Аква Тина” ООД, гр. Цар Калоян, заведена с вх. №  72/17.01.2014 год., в 15:55 часа, като на представителя на фирмата е издадено удостоверение за завеждане в регистъра.

 

Офертата е разгледана на 20.01.2014 г., като комисията е констатирала, че участникът „Аква Тина” ООД е представил всички изискуеми документи по допустимост. Комисията е взела решение № 5/17.01.2014 г. за допускането на участника до участие в откритата процедура.

Комисията е извършила подбор по критериите „пригодност за изпълнение на професионална дейност”, „икономическо и финансово състояние” и „технически възможности и/или професионална квалификация”, по повод на което с Решение № 6/17.01.2013 г. от участника са изискани разяснения относно информация в Декларация за налична техника и инвантар, които са били предоставени от участника под формата на справка в указания от комисията срок.

На 27.01.2014 г. при отваряне на офертата с предложението и обвързващото предложение комисията е направила проверка за съответствието им с предварително обявените в обявлението и документацията за участие условия и параметри. Предложението и обвързващото предложение на участника отговарят на зададените изисквания.

Комисията е извършила оценяване на допуснатата оферта съгласно чл. 82, ал. 1 от ППЗК, по утвърдените показатели, прилагайки принципа за „икономически най-изгодна оферта”.

Оценката на офертата е извършена по методиката за оценяване по описания в документацията начин:

1.                  По показател „Размер на годишно концесионното плащане над минималното” (П1), участникът е предложил сумата от 2050 лева, без ДДС и еполучил 15 точки.

2.                  По показател: „Най-високо еднократно концесионно плащане” (П2), участникът е предложил 800 лева, без ДДС и е получил 5 точки.

3. По показател: „Качество на предоставяните услуги” (П3), участникът е получил общо 20 точки, представляващи сбора от получените точки за откриване на 4 (четири) броя постоянни работни места (10 т.), 3 (три) броя сезонни работни места (5 т.) и 5 т. за предложени мерки заРазвитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян.

4. По показател – „Технологична схема, която ще се прилага при рибовъдната експлоатация” (П4) участникът  е получил 30 точки. 

5. По показател – „Обем на инвестициите” (П5), при предложени 62 360 лева инвестиции, при минимален размер от 7 000 лева, предвиден в документацията за участие, участникът е получил 30 точки,

След оценяване на предложението на участника в откритата процедура, съгласно показателите за оценка и тяхната относителна тежест, с оглед получения резултат, на основание чл. 82, ал. 2 от ППЗК комисията е взела Решение № 11:

Класира на първо място „Аква Тина” ООД, гр. Цар Калоян, със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, община Разград, ул. „Княз Батенберг” № 3, представлявано от Калин Маринов Кръстев, с комплексна оценка 100 т.

Действията си комисията е отразила в Протоколи от 20.01.2014 г., 23.01.2014 г. и 27.01.2014 г. и Решение № 12 от 27.01.2014 г.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Концедента – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН да приеме решение, с което да определи участника „Аква Тина” ООД за концесионер на обект – поземлен имот № 000506 в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян.

В изпълнение на чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите, представям настоящия доклад за проведената открита процедура за предоставяне на концесия за услуга, заедно с изготвения проект за решение и протоколите на комисията.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 и ал. 4 от Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение № 50, прието с Протокол № 9/14.11.2013 г. от  Общински съвет – Цар Калоян за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи с №1/20.01.2014 г., №2/23.01.2014 г. и №3/27.01.2014 г. по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със Заповед № 368-1/09.12.2013 г. на Кмета на Община Цар Калоян и доклад по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите на Кмета на Община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ „АКВА ТИНА” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян,  ул. „Княз Батенберг” № 2, представлявано от Калин Маринов Кръстев-управител, за концесионер на обект – поземлен имот № 000506, с начин на трайно ползване „Рибарник”, публична общинска собственост, незастроен, с площ от 54,318 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, ЕКАТТЕ 38830, при граници: имот № 000336 (полски път на община Цар Калоян), имот № 197003 (дере, овраг, яма на община Цар Калоян), имот № 000335 (полски път на община Цар Калоян), актуван с акт за ПОС № 6/06.07.2001 г.

2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

2.1. Основен предмет на концесията - Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, срeщу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия и предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Цар Калоян.

2.2. Съпътстваща дейност – извършването на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с основната – развлекателни и атракционни, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.

2.3. Цена на концесията – 51 250,00 лв. (петдесет и една хиляди, двеста и петдесет лева), без ДДС. Цената на концесията се заплаща както следва:

2.3.1. Еднократното концесионно плащане в размер на 800,00 лева, без ДДС, платимо преди подписване на договора;

2.3.2. Останалата част от концесионното възнаграждение се заплаща ежегодно на равни вноски чрез банков превод по сметката на Община Цар Калоян в Банка ЦКБ, АД, офис Цар Калоян. Концесионната вноска за всяка година от срока на концесията се заплаща до 30-ти юни на съответната година.

След всеки три години концесионното възнаграждение се актуализира с инфлационния индекс на последната година.

2.4. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията – 62 360  лв. (шестдесет и два  хиляди, триста и шестдесет лева). Разпределението на средствата по график за изпълнение и видове дейности са посочени от участника в Инвестиционен план,

който представлява неразделна част от концесионния договор.

2.5. Определя общ размер на екологичните мероприятия  - 1 250 лв. (хиляда двеста и петдесет лева), която сума служи за осигуряване изпълнението на задълженията, свързани с опазване на околната среда и охраната на труда, за което концесионерът открива специална банкова сметка в банка, съгласувана с концедента, в която отчислява ежегодно по 50 (петдесет) лева.

2.6. Определя концесионерът да разкрие работни места, както следва:

- на постоянен трудов договор - 4 (четири) броя работни места;

- на временен трудов договор – между 3 (три) и 6 (шест) работни места.

2.7. Гаранцията за участие, внесена от определения за концесионер участник в размер на 1 200,00 лева се трансформира в гаранция за изпълнение на концесионния договор.

2.8. Срок на концесията – 25 (двадесет и пет) години.

3. Определя срок от един месец за сключване на концесионния договор в

съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.

4. Определя Кмета на Общината за орган, който:

4.1. Да сключи концесионния договор.

4.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка

с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

4.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

5. Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото решение, Решение № 50, прието с Протокол № 9/14.11.2013 г. от  Общински съвет – Цар Калоян за откриване на процедура за предоставяне на концесия, предложената от „Аква Тина” ООД оферта за участие в откритата процедура.

6. Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му,

след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.

7. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

     8. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №12

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

С Решение № 51, прието с Протокол № 9/14.11.2013 г. от  Общински съвет – Цар Калоян е открита процедура за предоставяне на концесия, която ще се осъществява върху обект – поземлен имот № 000508, с начин на трайно ползване „Рибарник”, публична общинска собственост, незастроен, с площ от 41,189 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, ЕКАТТЕ 38830, при граници: имот № 000336 (полски път на община Цар Калоян), имот № 196002 (дере, овраг, яма на община Цар Калоян), актуван с акт за ПОС № 7/06.07.2001 г.

Подготовката за провеждане на процедурата за предоставяне на концесията

се извърши съгласно изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

Със Заповед № 368-2/09.12.2013 г. назначих комисия, която да проведе откритата процедура за предоставяне на концесията. Комисията проведе процедурата.

В указания срок е постъпила само една оферта от дружество „Аква Тина” ООД, гр. Цар Калоян, заведена с вх. №  70/17.01.2014 год., в 15:55 часа, като на представителя на фирмата е издадено удостоверение за завеждане в регистъра.

Офертата е разгледана на 20.01.2014 г., като комисията е констатирала, че участникът „Аква Тина” ООД е представил всички изискуеми документи по допустимост. Комисията е взела решение № 1/17.01.2014 г. за допускането на участника до участие в откритата процедура.

Комисията е извършила подбор по критериите „пригодност за изпълнение на професионална дейност”, „икономическо и финансово състояние” и „технически възможности и/или професионална квалификация”, по повод на което с Решение № 2/17.01.2013 г. от участника са изискани разяснения относно информация в Декларация за налична техника и инвантар, които са били предоставени от участника под формата на справка в указания от комисията срок.

На 27.01.2014 г. при отваряне на офертата с предложението и обвързващото предложение комисията е направила проверка за съответствието им с предварително обявените в обявлението и документацията за участие условия и параметри. Предложението и обвързващото предложение на участника отговарят на зададените изисквания.

Комисията е извършила оценяване на допуснатата оферта съгласно чл. 82, ал. 1 от ППЗК, по утвърдените показатели, прилагайки принципа за „икономически най-изгодна оферта”.

Оценката на офертата е извършена по методиката за оценяване по описания в документацията начин:

1. По показател „Размер на годишно концесионното плащане над минималното” (П1), участникът е предложил сумата от 1 350 лева, без ДДС и еполучил 15 точки.

2. По показател: „Най-високо еднократно концесионно плащане” (П2), участникът е предложил 600 лева, без ДДС и е получил 5 точки.

3. По показател: „Качество на предоставяните услуги” (П3), участникът е получил общо 18 точки, представляващи сбора от получените точки за откриване на 4 (четири) броя постоянни работни места (10 т.), 3 (три) броя сезонни работни места (5 т.) и 3 т. за предложени мерки заРазвитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян.

4. По показател – „Технологична схема, която ще се прилага при рибовъдната експлоатация” (П4) участникът  е получил 30 точки. 

5. По показател – „Обем на инвестициите” (П5), при предложени 59 000 лева инвестиции, при минимален размер от 5 000 лева, предвиден в документацията за участие, участникът е получил 30 точки,

 

След оценяване на предложението на участника в откритата процедура, съгласно показателите за оценка и тяхната относителна тежест, с оглед получения резултат, на основание чл. 82, ал. 2 от ППЗК комисията е взела Решение № 10:

Класира на първо място „Аква Тина” ООД, гр. Цар Калоян,със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, община Разград, ул. „Княз Батенберг” № 3, представлявано от Калин Маринов Кръстев, с комплексна оценка 98 т.

Действията си комисията е отразила в Протоколи от 20.01.2014 г., 23.01.2014 г. и 27.01.2014 г. и Решение № 10 от 27.01.2014 г.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Концедента – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН да приеме решение, с което да определи участника „Аква Тина” ООД за концесионер на обект – поземлен имот № 000508 в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян.

В изпълнение на чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите, представям настоящия доклад за проведената открита процедура за предоставяне на концесия за услуга, заедно с изготвения проект за решение и протоколите на комисията.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 и ал. 4 от Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на

Закона за концесиите, Решение № 51, прието с Протокол № 9/14.11.2013 г. от  Общински съвет – Цар Калоян за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи с №1/20.01.2014 г., №2/23.01.2014 г. и №3/27.01.2014 г. по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със Заповед № 368-2/09.12.2013 г. на Кмета на Община Цар Калоян и доклад по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите на Кмета на Община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ „АКВА ТИНА” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян,  ул. „Княз Батенберг” № 2, представлявано от Калин Маринов Кръстев-управител, за концесионер на обект – поземлен имот № 000508, с начин на трайно ползване „Рибарник”, публична общинска собственост, незастроен, с площ от 41,189 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, ЕКАТТЕ 38830, при граници: имот № 000336 (полски път на община Цар Калоян), имот № 196002 (дере, овраг, яма на община Цар Калоян), актуван с акт за ПОС № 7/06.07.2001 г.

2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

2.1. Основен предмет на концесията - Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, срeщу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия и предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Цар Калоян.

2.2. Съпътстваща дейност – извършването на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с основната – развлекателни и атракционни, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.

2.3. Цена на концесията – 33 750,00 лв. (тридесет и три хиляди, седемстотин и петдесет лева), без ДДС. Цената на концесията се заплаща както следва:

2.3.1. Еднократното концесионно плащане в размер на 600,00 лева, платимо преди подписване на договора;

2.3.2. Останалата част от концесионното възнаграждение се заплаща ежегодно на равни вноски чрез банков превод по сметката на Община Цар Калоян в Банка ЦКБ, АД, офис Цар Калоян. Концесионната вноска за всяка година от срока на концесията се заплаща до 30-ти юни на съответната година.

След всеки три години концесионното възнаграждение се актуализира с инфлационния индекс на последната година.

2.4. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията – 59 900  лв. (петдесет и девет хиляди и деветстотин лева). Разпределението на средствата по график за изпълнение и видове дейности са посочени от участника в Инвестиционен план,

който представлява неразделна част от концесионния договор.

2.5. Определя общ размер на екологичните мероприятия  - 1 250 лв. (хиляда двеста и петдесет лева), която сума служи за осигуряване изпълнението на задълженията, свързани с опазване на околната среда и охраната на труда, за което концесионерът открива специална банкова сметка в банка, съгласувана с концедента, в която отчислява ежегодно по 50 (петдесет) лева.

2.6. Определя концесионерът да разкрие работни места, както следва:

- на постоянен трудов договор - 4 (четири) броя работни места;

- на временен трудов договор – между 3 (три) и 6 (шест) работни места.

2.7. Гаранцията за участие, внесена от определения за концесионер участник в размер на 1 000,00 лева се трансформира в гаранция за изпълнение на концесионния договор.

2.8. Срок на концесията – 25 (двадесет и пет) години.

3. Определя срок от един месец за сключване на концесионния договор в

съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.

4. Определя Кмета на Общината за орган, който:

4.1. Да сключи концесионния договор.

4.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка

с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

4.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

5. Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото решение, Решение № 51, прието с Протокол № 9/14.11.2013 г. от  Общински съвет – Цар Калоян за откриване на процедура за предоставяне на концесия, предложената от „Аква Тина” ООД оферта за участие в откритата процедура.

6. Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му,

след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.

7. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

     8. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №13

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

С Решение № 52, прието с Протокол № 9/14.11.2013 г. от  Общински съвет – Цар Калоян е открита процедура за предоставяне на концесия, която ще се осъществява върху обект – поземлен имот № 000510, с начин на трайно ползване „Рибарник”, публична общинска собственост, незастроен, с площ от 18,852 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, ЕКАТТЕ 38830, при граници: имот № 201001 (пасище, мера на кметство Костанденец), имот № 000511 (вътрешна река на МОСВ), имот № 201002 (дере, овраг, яма на община Цар Калоян), актуван с акт за ПОС № 5/06.07.2001 г.

Подготовката за провеждане на процедурата за предоставяне на концесията

се извърши съгласно изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

Със Заповед № 368-3/09.12.2013 г. назначих комисия, която да проведе откритата процедура за предоставяне на концесията. Комисията проведе процедурата.

В указания срок е постъпила само една оферта от дружество „Аква Тина” ООД, гр. Цар Калоян, заведена с вх. №  71/17.01.2014 год., в 15:55 часа, като на представителя на фирмата е издадено удостоверение за завеждане в регистъра.

Офертата е разгледана на 20.01.2014 г., като комисията е констатирала, че участникът „Аква Тина” ООД е представил всички изискуеми документи по допустимост. Комисията е взела решение № 3/17.01.2014 г. за допускането на участника до участие в откритата процедура.

Комисията е извършила подбор по критериите „пригодност за изпълнение на професионална дейност”, „икономическо и финансово състояние” и „технически възможности и/или професионална квалификация”, по повод на което с Решение № 4/17.01.2013 г. от участника са изискани разяснения относно информация в Декларация за налична техника и инвантар, които са били предоставени от участника под формата на справка в указания от комисията срок.

На 27.01.2014 г. при отваряне на офертата с предложението и обвързващото предложение комисията е направила проверка за съответствието им с предварително обявените в обявлението и документацията за участие условия и параметри. Предложението и обвързващото предложение на участника отговарят на зададените изисквания.

Комисията е извършила оценяване на допуснатата оферта съгласно чл. 82, ал. 1 от ППЗК, по утвърдените показатели, прилагайки принципа за „икономически най-изгодна оферта”.

Оценката на офертата е извършена по методиката за оценяване по описания в документацията начин:

1. По показател „Размер на годишно концесионното плащане над минималното” (П1), участникът е предложил сумата от 680 лева, без ДДС и еполучил 15 точки.

2. По показател: „Най-високо еднократно концесионно плащане” (П2), участникът е предложил 200 лева, без ДДС и е получил 5 точки.

3. По показател: „Качество на предоставяните услуги” (П3), участникът е получил общо 18 точки, представляващи сбора от получените точки за откриване на 4 (четири) броя постоянни работни места (10 т.), 3 (три) броя сезонни работни места (5 т.) и 3 т. за предложени мерки заРазвитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян.

4. По показател – „Технологична схема, която ще се прилага при рибовъдната експлоатация” (П4) участникът  е получил 30 точки. 

5. По показател – „Обем на инвестициите” (П5), при предложени 8 100 лева инвестиции, при минимален размер от 3 000 лева, предвиден в документацията за участие, участникът е получил 30 точки,

 

След оценяване на предложението на участника в откритата процедура, съгласно показателите за оценка и тяхната относителна тежест, с оглед получения резултат, на основание чл. 82, ал. 2 от ППЗК комисията е взела Решение № 11:

Класира на първо място „Аква Тина” ООД, гр. Цар Калоян,със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян, община Разград, ул. „Княз Батенберг” № 3, представлявано от Калин Маринов Кръстев, с комплексна оценка 98 т.

Действията си комисията е отразила в Протоколи от 20.01.2014 г., 23.01.2014 г. и 27.01.2014 г. и Решение № 11 от 27.01.2014 г.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Концедента – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦАР КАЛОЯН да приеме решение, с което да определи участника „Аква Тина” ООД за концесионер на обект – поземлен имот № 000510 в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян.

В изпълнение на чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите, представям настоящия доклад за проведената открита процедура за предоставяне на концесия

за услуга, заедно с изготвения проект за решение и протоколите на комисията.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 и ал. 4 от Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на

Закона за концесиите, Решение № 52, прието с Протокол № 9/14.11.2013 г. от  Общински съвет – Цар Калоян за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи с №1/20.01.2014 г., №2/23.01.2014 г. и №3/27.01.2014 г. по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със Заповед № 368-3/09.12.2013 г. на Кмета на Община Цар Калоян и доклад по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите на Кмета на Община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян след поименно гласуване с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ „АКВА ТИНА” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Цар Калоян,  ул. „Княз Батенберг” № 2, представлявано от Калин Маринов Кръстев-управител, за концесионер на обект – поземлен имот № 000510, с начин на трайно ползване „Рибарник”, публична общинска собственост, незастроен, с площ от 18,852 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, ЕКАТТЕ 38830, при граници: имот № 201001 (пасище, мера на кметство Костанденец), имот № 000511 (вътрешна река на МОСВ), имот № 201002 (дере, овраг, яма на община Цар Калоян), актуван с акт за ПОС № 5/06.07.2001 г.

2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

2.1. Основен предмет на концесията - Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, срeщу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия и предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Цар Калоян.

2.2. Съпътстваща дейност – извършването на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с основната – развлекателни и атракционни, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.

2.3. Цена на концесията – 17 000,00 лв. (седемнадесет  лева), без ДДС. Цената на концесията се заплаща както следва:

2.3.1. Еднократното концесионно плащане в размер на 200,00 лева, без ДДС, платимо преди подписване на договора;

2.3.2. Останалата част от концесионното възнаграждение се заплаща ежегодно на равни вноски чрез банков превод по сметката на Община Цар Калоян в Банка ЦКБ, АД, офис Цар Калоян. Концесионната вноска за всяка година от срока на концесията се заплаща до 30-ти юни на съответната година.

След всеки три години концесионното възнаграждение се актуализира с инфлационния индекс на последната година.

2.4. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията 8 100  лв. (осем хиляди и сто лева). Разпределението на средствата по график за изпълнение и видове дейности са посочени от участника в Инвестиционен план, който представлява неразделна част от концесионния договор.

2.5. Определя общ размер на екологичните мероприятия  - 1 250 лв. (хиляда двеста и петдесет лева), която сума служи за осигуряване изпълнението на задълженията, свързани с опазване на околната среда и охраната на труда, за което концесионерът открива специална банкова сметка в банка, съгласувана с концедента, в която отчислява ежегодно по 50 (петдесет) лева.

2.6. Определя концесионерът да разкрие работни места, както следва:

- на постоянен трудов договор - 4 (четири) броя работни места;

- на временен трудов договор – между 3 (три) и 6 (шест) работни места.

2.7. Гаранцията за участие, внесена от определения за концесионер участник в размер на 800,00 лева се трансформира в гаранция за изпълнение на концесионния договор.

2.8. Срок на концесията – 25 (двадесет и пет) години.

3. Определя срок от един месец за сключване на концесионния договор в

съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.

4. Определя Кмета на Общината за орган, който:

4.1. Да сключи концесионния договор.

4.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка

с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

4.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

5. Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото решение, Решение № 52, прието с Протокол № 9/14.11.2013 г. от  Общински съвет – Цар Калоян за откриване на процедура за предоставяне на концесия, предложената от „Аква Тина” ООД оферта за участие в откритата процедура.

6. Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му,

след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.

7. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

     8. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №14

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

 

С молба с вх. № 107/30.01.2014 г. от Сюлейман Зюхтю Реджеб до Кмета на Община Цар Калоян е поискано да му се предостави теренът, който е общинска собственост-зелена площ, намиращ се пред неговия дом, находящ се на ул. „Камчия” и със собствени средства да го подреди по приложена скица №2. Идеята е този терен да се превърне в детска площадка.

Съгласно чл.52, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация Общинския съвет създава Временни комисии по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

Съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Постоянните и временните комисии на Общинския съвет имат за задача  да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите.

На основание гореизложеното, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА  и чл. 52, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Създава Временна комисия по конкретен повод молба с вх. № 107/30.01.2014 г. от Сюлейман Зюхтю Реджеб в състав:

Председател: Найден Късов – Зам. кмет по „Социални дейности”;

Членове:

1. Елиз Халил –  Гл. юрисконсулт на Община Цар Калоян;

2. Несин Джафер;

3. Генчо Станков;

4. Красимир Крумов;

5.  Хинко Хинков.

        2. Комисията  да извърши проверка по молбата  и след приключването на проверката да изготви и представи Отчет за резултатите от проверката.

       3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

Общински съвет - Цар Калоян, Област Разград

гр. Цар Калоян, пл. Демокрация, № 1, тел.: 08424 20 84, факс: 08424 2377, Eail: tsarkaloyan@abv.bg

          ПРЕПИС:

Р Е ШЕ Н И Е

 №15

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 11.02.2014 година

 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет  „решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител".

 На основание цитираната разпоредба и чл. 5, ал. 1, т. 22  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, по предложение на Кмета на Общината, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

1. За календарната 2014 година Общински съвет-Цар Калоян  обявява за празнични дни  на Община Цар Калоян  следните дати:         

- 7 Юни 2014 г. – Традиционният селищен празник – „Провеждане на турнир по свободна борба в чест на  Димитър Добрев - първия олимпийски шампион за страната”, с. Езерче;

- 2 Август 2014 г. – Младежки традиционен събор в с. Костанденец;

- 30-31 Август 2014 г.  -  Традиционен панаир „Калоянови дни”, гр. Цар Калоян.

    2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура, гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река