Р Е ШЕ Н И Е

№1

Взето на извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №1от 22.01.2014 година

 

На 29 май 2013 година Община Цар Калоян подписа с Държавен фонд „Земеделие” анекс към договор № 17/322/00894 от 27.11.2012г.  за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 г.за Проект „Благоустрояване централна зона град Цар Калоян ”.

Подписването на анекса е в резултат на проведени от общината тръжни процедури, сключени договори с изпълнители и същите са одобрени от Държавен фонд „Земеделие”.

В изпълнение на сключения Договор за финансова помощ, Държавен фонд „Земеделие”, преведе на Община Цар Калоян  50% от стойността на договора, под формата на авансово плащане в размер на 769716.00 лв. без включена сума за покриване на разходите по ДДС, който е невъзстановим, но допустим за финансиране по проекта.

В съответствие с условията на НАРЕДБА № 24 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013 г. Община Цар Калоян има право да подаде Заявка за финансиране на разходи за ДДС в размер на 153943,20 лв. до Държавен фонд „Земеделие” – РА.

Задължително условие при подаването на Заявката е да се предостави Решение на общинския съвет с което да се Упълномощи  кмета  на  общината  Цар Калоян  да  подпише  Запис  на заповед, в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция  в  размер  за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ.

В предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24  и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 17/322/00894 от 27.11.2012 г.   по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007- 2013 г.за Проект „Благоустрояване централна зона град Цар Калоян”, сключен между Община  Цар Калоян и ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Мирослав Николов,  Общински съвет - Цар Калоян с 8 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

1.  Упълномощава  Кмета  на  Община  Цар Калоян  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”–Разплащателна  агенция  в  размер  на  169 337,52 лв. (Сто шестдесет и девет хиляди триста тридесет и седем  лв. и 52 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 17/322/00894 от 27.11.2012 г.   по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г.за Проект „Благоустрояване централна зона град Цар Калоян” сключен между Община Цар Калоян  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да подготви необходимите документи за получаване на стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ по договор № 17/322/00894 от 27.11.2012 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

3. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура–гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

РЕФАН АШИМ

Председател на

Общински съвет – Цар Калоян                                 

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река