Р Е ШЕ Н И Е

 №70

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №10от 19.12.2013 година

 

        На основание чл. 12, ал. 1, 2 и 3  от Закона за държавния бюджет за 2013 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 19 и чл. 20 от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

 

1. Актуализира списък на обектите, които ще се финансират от собствени средства от продажба на общинска собственост от §40-00  „Приходи от продажба на общинско имущество”                                                                                           

Функция”Жилищно строителство и БКС”                    било         става

 §53-00 –Проекти за инфраструктурни обекти               20000            9240

§51-00 – Ремонт улици и площади                                            0           10760

Обща сума за капиталови разходи:                                20000         20000

2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото Решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд –Разград.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река