Р Е ШЕ Н И Е

 №69

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №10от 19.12.2013 година

 

Община Цар Калоян е собственик на движими вещи, които не се ползват от общината, поради което предлагам да бъдат продадени

·         1 бр. стоматологична машина с инв. № 9550

·         1 бр. стоматологичен стол с инв. № 9551

Посочените активи са на около 60 години в задоволително техническо състояние и с липсващи елементи. Стойността им е като за резервни части и скраб.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажба на имоти и вещи частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или чрез публично оповестен конкурс.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 40 ал. 2 т. 1 и ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

 

1.     Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на:

·                    1бр. стоматологична машина с инв. № 9550 при първоначална цена 230,00 лв. (двеста и тридесет лева), определена от независим лицензиран оценител;

·                    1бр. стоматологичен стол с инв. № 9551 при първоначална цена 280,00 лв. (двеста и осемдесет лева), определена от независим лицензиран оценител;

2.            Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да проведе търга за продажба по реда на глава Осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, след което да сключи договора за продажба.

     3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река