Р Е ШЕ Н И Е

№54

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №9от 14.11.2013 година

 

С молби с вх. № 1042 и 1043/30.10.2013 г. до Кмета на Община Цар Калоян, жители на Общината, участници във Втората световна война, са поискали да бъдат подпомогнати чрез отпускане на еднократна целева помощ – дърва за огрев.

С  оглед гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от  Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с молби с вх. № 1042 и 1043/30.10.2013 г.,Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

1.                       Община Цар Калоян да подпомогне чрез отпускане на еднократна целева помощ – дърва за огрев – по 2 (два) куб. метра, следните лица - ветерани от Втората световна война, живеещи на територията на община Цар Калоян:

1.1                    Недко Димитров - гр. Цар Калоян, ул. Скобелев № 14;

1.2                    Живко Ангелов – гр. Цар Калоян, ул. Освобождение № 8;

1.3                    Тодор Николов Тодоров – с. Езерче, община Цар Калоян, ул. Бенковски № 12;

1.4                    Добри Мицов - с. Езерче, община Цар Калоян, ул. Васил Априлов № 8;

1.5                    Йордан Петров Кънев, с. Костанденец, община Цар Калоян, ул. Рила № 22.

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                          

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река