Р Е ШЕ Н И Е

№53

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №9от 14.11.2013 година

 

За участието на Община Цар Калоян с проекти по оперативни програми на ЕС, свързани с туристическата и спортната дейности, необходимо е Общината да приеме своя програма за развитие на туризма, която да е в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съответно съобразена със задачите на Общинската стратегия за развитие/Общински план за развитие и съществуващите местни туристически ресурси и потребности.

Основните стратегически цели на подготвената Програма за развитие на туризма са:

1.       Подобряване инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината;

2.       Ремонт и текуща поддръжка на местните пътища, свързващи туристическите забележителности на общината с транспортните центрове;

3.       Поддръжка и реставрация на паметниците на културата и другите обекти на историческото ни наследство;

4.       Изграждане на информационен център за маркетинг, реклама и обслужване на туристите с цел повишаване на интереса и подобряване информираността за съществуващия туристически потенциал на общината;

5.       Изготвяне на проекти за финансиране от програмите за развитие на селските райони с оглед на изграждане на туристически обекти, туристически пътеки и други;

6.       Улесняване достъпа до културно-историческите обекти и природни забележителности, както и благоустрояването на прилежащите им райони.

7.       Разумно използване на природната среда при създаване на условия за отдих и развлечение на жителите и гостите на общината, съчетано с опазване на околната среда и съхраняване на биоразнообразието.

8.       Насърчаване развитието на малкия и среден бизнес и разкриване на нови работни места в сферата на туризма.

9.       Създаване на общ туристически продукт в партньорство с други общини.

 

Във  връзка  с  гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 12 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за туризма,  Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 

1. Приема Програма за развитие на туризма на Община Цар Калоян, представляваща Приложение № 1 към настоящото решение.

2.Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река