Р Е ШЕ Н И Е

№50

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №9от 14.11.2013 година

 

               Община Цар Калоян  е собственик на недвижими поземлени имоти :

1. поземлен имот № 000508, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 41.189 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян.  ЕКАТТЕ 38830, актуван с Акт за публична общинска собственост № 7 от 06.07.2001 год. Актът е съставен на основание чл.57, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, т. 4 „в” от Закона за водите;

2. поземлен имот  № 000506, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 54.318 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян. ЕКАТТЕ 38830., актуван с Акт за публична общинска собственост № 6 от 06.07.2001 год.. Актът е съставен на основание чл.57, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, т. 4 „в” от Закона за водите;

3. поземлен имот № 000510, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 18.852 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян.  ЕКАТТЕ 38830., актуван с Акт за публична общинска собственост № 5 от 06.07.2001 год .Актът е съставен на основание чл.57, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, т. 4 „в” от Закона за водите;

Пътят между  гр. Цар Калоян – с. Костанденец осигурява пряк достъп до обектите.

Целесъобразно е да бъде открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с основен предмет - управлението и поддържането със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, срeщу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия и предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Цар Калоян.

                Чрез обекта на концесия ще могат да бъдат извършвани следните стопански дейности и други услуги:

                -  извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;

                - извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации;

                - възстановяване на облицовката на дигата;

            - възстановяване на междинната стена;

                - запазване на фауната и флората в района на рибарника;

                - производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга стопанска дейност, свързана с обекта на концесията задоволяване на нарастналите нужди на населението от зони за отдих и спорт

- други дейности разрешени от закона.

                Имотът в момента не се поддържа от Общината. Отговорност за съоръженията се носи от кмета на с. Костанденец. Възможностите на кметството в това отношение са крайно ограничени. Липсата на възможност за пряко охраняване на обекта води до увреждане на обектите.

                Основните мотиви за предоставяне на поземлените имоти на концесия са:

- извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;

- извършване на мероприятия, свързани със рехабилитация на дигите;

- почистване на дъната на рибарниците

- почистване водната повърхност от растения;

                - запазване на фауната и флората в района;

                - задоволяване на нарастналите нужди от спорт и отдих на населението;

                - липсата на финансови средства на Общината за осигуряване на нормалното и безопасно функциониране на съоръжението;

                - наличието на кандидати, които са готови да направят необходимите инвестиции, с оглед привеждане на обекта в експлоатационна годност.

С предложението се цели обектите да бъдат частично рехабилитирани и ремонтирани, управлявани и добре стопанисвани с цел задоволяване на необходимостта от годни водни обекти. На следващо място, но не и по значение е предоставянето на още една възможност за отдих и спорт на гражданите и гостите на общината.

                Изготвени са следните анализи: правен, технически и финансово-икономически. Анализите показват, че не са налице правни ограничения и фактически пречки за предоставяне на концесията за услуга.

                Препоръчително е предоставянето на гореописаните имоти на концесия за услуга. Допустимо е да се развиват дейности, свързани с отдиха на населението, спортни и увеселителни атракции. Приоритетна цел ще бъде запазване на фауната и флората в района. Експлоатацията на рибарниците ще бъде насочена към запазване на съществуващите биологични видове. Поддръжката на обектите е скъпа, управлението и стопанисването им не е присъща дейност на общината и предоставянето на обектите на концесия за услуга ще донесе определени ползи.

                За Общината ще бъде икономически и социално изгодно обектите да бъдат предоставени на концесия.

Предоставянето на обектите на концесия ще има положителен икономически и социален ефект.

Концесията за услуга има за предмет управлението на услуга от обществен интерес на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира услугата.

Правното основание е чл. 4, ал.1 във връзка с чл. 2, ал. 3, т.2, чл.7, чл.13, ал.1, т.2, чл.39, ал.1 във връзка с чл.38, ал.1 от Закона за концесиите.

Обектите, които се предоставят на „концесия за услуга” са: 

Поземлен имот № 000508, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 41.189 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян.  ЕКАТТЕ 38830. Граници на имота:

- имот № 000336 , Полски път на Община Цар Калоян

- имот № 196002 , Дере, овраг, яма, на Община Цар Калоян

Акт №7 от 06.07.2001 год. за публична общинска собственост.

                     Координати:   43°34'23"N   26°9'37"E

Поземлен имот № 000506, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 54.318 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян. ЕКАТТЕ 38830. Граници на имота:

- имот № 000336 , Полски път на Община Цар Калоян

- имот № 197003, Дере, овраг, яма, на Община Цар Калоян

- имот № 000335 , Полски път на Община Цар Калоян

Акт №6  от 06.07.2001 год. за публична общинска собственост.

                   Координати:   43°34'23"N   26°9'37"E

Поземлен имот № 000510, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 18.852 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян.  ЕКАТТЕ 38830. Граници на имота:

- имот № 201001 , Пасище, мера на Кметство с. Костанденец

- имот № 000511, Вътрешна река, наМОСВ

- имот № 201002 , Дере, овраг, яма, на Община Цар Калоян

Акт №5  от 06.07.2001 год. за публична общинска собственост.

                Основен предмет на дейност ще бъде управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, срeщу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия и предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Цар Калоян.

                Допълнителен предмет на концесията:

                извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;

                - извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации;

                - възстановяване на облицовката на дигата;

            - възстановяване на междинната стена;

                - запазване на фауната и флората в района на рибарника;

                - производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга стопанска дейност, свързана с обекта на концесията задоволяване на нарастналите нужди на населението от зони за отдих и спорт

Съпътстваща дейност - извършване на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с основната дейност – развлекателни и атракционни дейности, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход..

При извършването на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват нормативните изисквания и изискванията определени от компетентните държавни органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на обществения ред.

Предлага се концесионерът да бъде избран чрез открита процедура, регламентирана в ЗК. Тази процедурата гарантира публичност и прозрачност при избора на концесионер.

                В условията на открита процедура всички заинтересовани лица могат да подадат оферта за участие.

                Концесията ще се осъществява със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, при следните общи условия:

                - управление и поддържане на обекта на концесия от концесионера за срока на концесията;

                - дейностите по концесията и свързаните с тях инвестиции се осигуряват със средства, осигурени от концесионера и на негов риск;

                - изпълнение на инвестиционната програма, която става неразделна част от концесионния договор;

                - концедентът не дължи на концесионера компенсации по чл.6 от Закона за концесиите;

                - спазване на нормативните и технологични изисквания, и на изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на обществения ред;

                - непрехвърляемост на правата и задълженията по концесионния договор;

                - предназначението на обекта на концесията не може да се изменя;

                - концедентът е собственик на всички приращения и подобрения, изградени върху територията на обекта на концесията;

                - санитарно-хигиенно обслужване;

                - опазване на обществения ред, спокойствието и здравето на посетителите на обекта на концесия;

                - при предсрочно прекратяване на концесионния договор едностранно от концесионера или по негова вина, концедентът не дължи обезщетение;

                - обектът, предмет на концесията не може да се обременява с вещни тежести за периода на концесията;

                - да се предоставя при поискване и необходимост вода от язовира за напояване на обработваеми селскостопански площи в землището на селото, при спазване на санитарния минимум на водата, при условията на Закона за водите;

                - не могат да бъдат възпрепятствани други дейности в обхвата на обекта на концесията, разрешени по реда на Закона за водите;

                - опазване на фауната и флората на територията на обекта на концесията;

                - забранява се източването на рибрниците през летния сезон и под санитарния минимум на водата, при възникнала необходимост от изпускане през пролетния или есенния сезон – концесионерът да съгласува действията си с концедента;

- концесионерът няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията или части от нея.

                Предвижда се концедентът и концесионерът да имат следните права и задължения:

                Основни права на концесионера:

 - право на управление и поддържане на обекта на концесия в експлоатационна годност за срока на концесията;

- право на експлоатация на обекта, предмет на концесията, за срока на концесията, чрез извършване на предоставените му дейности, услуги и допълнителни стопански дейности, като получава приходи от тях;

                - да ползва съществуващата към момента на приемане на обекта инженерна инфраструктура;

                - да предоставя отделни дейности по експлоатацията, управлението и поддържането на обекта на концесия на подизпълнители при условие, че при експлоатацията на обекта на концесията, концесионерът няма право да наема подизпълнители за извършване на основния предмет на дейност по концесията;

- да поставя преместваеми обекти и съоръжения върху територията на обекта на концесията, след получаване на необходимите резрешения;

- право да определя цените на услугите, които предоставя и да събира приходите в своя полза;

- право на обезщетение за подобренията, направени след предварително съгласуване с концедента, към момента на прекратяване на договора за концесия по вина на концедента;

- право на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;

- при извършване на дейностите по рехабилитацията, ремонта и поддържането на обекта на концесията, концесионерът има право да наема подизпълнители за извършване на отделни дейности;

- да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите, които има право само той да извършва.

Основни задължения на концесионера:

                - на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на общите условия;

- да управлява и поддържа обекта в добро техническо състояние и да не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на имота и изградените в него съоръжения;

- да контролира достъпа на посетители до обекта, с оглед опазване на здравето им и обществения ред, както и с цел защита на обекта от повреждане и унищожаване;

- да извърши частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията, при условия и по ред определени в концесионния договор;

                - да обозначи цените и условията на предоставяните услуги на видно място и по подходящ начин в обекта на концесията;

                • други предложения свързани с инвестиционната дейност в обекта на концесия.

                - да проведе съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), след изготвяне на инвестиционната програма;

                - да започне реализацията на инвестиционните предложения само след положителни решения на компетентния орган по околна среда, издадени по реда на ЗООС и ЗБР;

                - да проектира, изпълни и въведе в експлоатация със собствени средства, предвидените в инвестиционната програма съоръжения и обекти, които след изтичане срока на концесията ще са собственост на концедента;             

          - да изпълнява или да осигури изпълнението на направените предложения в офертата си, която става неразделна част от концесионния договор;

                - да получи необходимите разрешителни за водоползване и/или ползване за осъществяване на дейността по концесията, в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове;

- да осигури водно-спасително и медицинско обслужване на посетителите на развлекателните и спортни съоръжения върху концесионната територия;

                - да извършва концесионни плащания в размер, при условия и в сроковете, определени с концесионния договор;

                - по ред, определен в концесионния договор, да осигури по всяко време право на достъп до обекта на концесия на концедента или негови представители и информация за изпълнението на инвестиционната програма и другите задължения по концесионния договор, както и всяка друга информация и цялата документация, свързани с обекта на концесията;

                - незабавно да предприеме мерки по изпълнение на всички предписания по техническото състояние на рибарника и съоръженията към него, дадени от определените от кмета на общината служители и експерти на ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Разград. След реализиране на мерките, комисията приема с констативен протокол извършената работа, като определя отново, какво е техническото състояние на хидротехническото съоръжение и при какви условия концесионерът може да осъществява дейността по концесията;

                - да осигурява достъп до обекта на концесията на компетентните държавни органи, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност;

                - при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията от компетентни държавни органи, без право на обезщетение;

                - да застрахова за своя сметка обекта на концесия за срока на концесията и в полза на концедента, в съответствие с нормативните изисквания;

                - да поддържа определените гаранции за срока на концесията;

                - да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на имота или околната среда, както и поставянето на неодобрени преместваеми съоръжения върху обекта на концесията;

                - ежедневно да следи за състоянието на дигата, както и за наличието на просмукващи води;

                - да поддържа обекта на концесията в експлоатационна годност и да опазва околната среда и човешкото здраве;

                - да предостави на концедента приращенията и подобренията върху обекта, предмет на концесията, след изтичане срока на договора, заедно с всички технически, информационни материали и документи;

                - при прекратяване на концесионния договор да предаде на концедента обекта на концесия в експлоатационна годност, при условия и ред определени в концесионния договор;

                - да заплаща всички дължими държавни такси, свързани с  експлоатацията на рибарника, всички данъци и такси по ЗМДТ и разходите по поддържането и експлоатацията на обекта;

                - да не предоставя права върху обекта на трети лица;

                - при експлоатацията на обекта на концесията концесионерът няма право да наема подизпълнители за извършване на основната дейност по концесията;

                - да не се ползва площта на обекта на концесията за други цели, освен за тази предвидена в концесионния договор;

                - да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които могат да унищожат, увредят или да доведат до промяна в площта и качеството на имота, или да увредят околната среда;

                - да предприема всички необходими мерки за намаляване негативното въздействие от упражняваната от концесионера дейност върху естественото физично, химично и биологично състояние на водите във водния обект;

                - редовно да почиства сухия и мокрия откос на стената от дребна растителност и дървета;

-  преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти;

- изпускателният шибър да бъде винаги в изправност и при необходимост през пролетта да се изпускат част от водите, за да се предотврати скъсване на дигата;

                - дори и при минимална опастност от скъсване на дигата или друг нежелан инцидент да се уведоми незабавно кмета на община Цар Калоян;

- своевременно да информира областния оперативен комуникационно-информационен център /ОКИЦ/ за възникнала опасност от наводнение;

                - да опазва водния обект от замърсяване, с цел поддържане на  необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите и предотвратяване на стопански щети;

                - да не се препятства денонощната миграция на животните;

                - да изпълнява всички изисквания и условия, свързани с Директивите за опазване на дивата флора и фауна;

Основни права на концедента:

                - след изтичане на срока на договора или след неговото преждевременно прекратяване, да придобие правото на собственост на всички приращения и подобрения върху обекта на концесия;

                - да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции и на други задължения на концесионера определени в решението и концесионния договор;

                - да получава договореното концесионно плащане в сроковете и при условията описани в концесионния договор;

                - да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор;

          - право на достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;

                - при настъпване на форсмажорни обстоятелства да уведоми концесионера за временното използване на обекта на концесията от компетентните органи;

                - да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на задълженията по него и на условията по предоставената концесия;

                - да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол причинени вреди от концесионера;

                - след прекратяване на концесионния договор да получи обекта на концесията, цялата документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;

                - право да получи обезщетение в размер на петгодишното концесионно възнаграждение, в случай на прекратяване на договора по вина на концесионера;

                - да се ползва от банковите и паричните гаранции дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;

                - да получава информационни доклади от концесионера за изпълнението на задълженията му;

                - всички други задължения на концесионера са права на концедента.

                Основни задължения на Концедента:

                -   да предаде на концесионера обекта на концесията;

                - да съгласува своевременно представената от концесионера инвестиционна програма и работни проекти;

                - да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, в съответствие с нормативните актове и договора за концесия;

                - да осъществява инвеститорски контрол при извършването на  частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;

                - да не ограничава упражняването на правата на концесионера по концесията, когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор, освен в случаите, уредени в нормативен акт;

                - при предсрочно прекратяване на концесионния договор от концедента, без виновност на концесионера, на последния се заплаща обезщетение към датата на прекратяването за извършените от него подобрения, при условия и по ред определени с концесионния договор;

                - да не предоставя на други лица права върху същия обект.

                При експлоатацията на обекта на концесията концесионерът:
                - няма право да наема подизпълнители за извършване на основната дейност;

                - няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията, свързана с извършването допълнителните и съпътстващи дейности;

                - без да бъде освобождаван от отговорност по концесионния договор, концесионерът може да наема подизпълнители за извършване на услугите и другите стопански дейности, които са извън основния предмет на дейност.

Рисковете, които се поемат от концесионера са:

                - рискът от извършване на основната дейност в обекта на концесията;

- изграждане на инфраструктурата на обекта със средства осигурени от концесионера и на негов риск;

                - застрахователните рискове свързани с обекта на концесията;

                - рискове от възникване на кризи;

                - всички осигурителни социални рискове на работещите в обекта;

- предполагаеми рискове свързани с очакваните евентуални загуби при  счетоводно третиране  на стопанските операции;

                - рискът от замърсяване на околната среда.

                Ефективност на концесията от гледна точка на концедента:

                Анализ на ефективността на концесията от гледна точка на концедента.

            С реализирането на инициативата за концесия, ще се предприемат действия в полза на развитието на тези имоти, като се вложат допълнителни инвестиции за тяхното подобрение и не на последно място – откриването на нови работни места. Освен това ще се получават приходи за общината под формата на концесионно възнаграждение от неговото използване.

           Концесионните възнаграждения са изведени посредством прилагането на принципен алгоритъм за определяне на концесионното възнаграждение, чрез изграждане на финансов модел на концесията. Финансовият модел е замислен като табличен модел, който да позволява максимална гъвкавост във вкарването на данни и дългосрочно развитие на модела.

         Финансовият модел е подготвен за продължителност на концесията - 25 години.

         От гореизложеното се достига до следните изводи:

                1. поземлен имот № 000508, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 41.189 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, актуван  с Акт за публична общинска собственост № №7 от 06.07.2001 год.може да бъде обект на концесия, с предмет управление и поддържане на услуга от обществен интерес на риск на концесионера, тъй като не е налице изрична законова забрана за предоставянето на обекта на концесия за услуга.

 Финансово - икономическият анализ е извел концесионно възнаграждение в размер на 1300.00 лева (хиляда и триста лева) без ДДС, което концесионерът да заплаща годишно и препоръчва еднократното парично възнаграждение да бъде в размер на 600.00 лева (шестотин лева) без ДДС, платимо при подписване на концесионния договор. С оглед динамиката на инфлационните процеси се препоръчва след всеки 3 (три) години концесионното възнаграждение да се актуализира с инфлационния индекс на последната година.

                Стойността на инвестициите е минимум 5 000 лв. (пет хиляди лева) без включен ДДС. Тези инвестиции ще се изпълняват през първите 5 години от влизане в сила на концесията. . За оставащия период от време за срока на концесионния договор, концесионерът ще има ангажимент да поддържа имота.

2. Поземлен имот № 000506, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 54.318 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, актуван  с Акт за публична общинска собственост № №5 от 06.07.2001 год.може да бъде обект на концесия, с предмет управление и поддържане на услуга от обществен интерес на риск на концесионера, тъй като не е налице изрична законова забрана за предоставянето на обекта на концесия за услуга.

Финансово - икономическият анализ е извел концесионно възнаграждение в размер на 2000.00 лева (две хиляди лева) без ДДС, което концесионерът да заплаща годишно и препоръчва еднократното парично възнаграждение да бъде в размер на 800.00 лева (осемстотин лева) без ДДС, платимо при подписване на концесионния договор. С оглед динамиката на инфлационните процеси се препоръчва след всеки 3 (три) години концесионното възнаграждение да се актуализира с инфлационния индекс на последната година.

3. Поземлен имот № 000510, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 18.852 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян., актуван  с Акт за публична общинска собственост № 5 от 06.07.2001 год.може да бъде обект на концесия, с предмет управление и поддържане на услуга от обществен интерес на риск на концесионера, тъй като не е налице изрична законова забрана за предоставянето на обекта на концесия за услуга.

Финансово - икономическият анализ е извел концесионно възнаграждение в размер на 630.00 лева (шестотин и тридесет лева) без ДДС, след 3 годишен гратисен период за възстановяване и почистване на водоема ,което концесионерът да заплаща годишно и препоръчва еднократното парично възнаграждение да бъде в размер на 200.00 лева (двеста лева) без ДДС, платимо при подписване на концесионния договор. С оглед динамиката на инфлационните процеси се препоръчва след всеки 3 (три) години концесионното възнаграждение да се актуализира с инфлационния индекс на последната година

          От предоставянето на концесията на изброените имоти за общината ще има положителен финансов ефект от концесионното възнаграждение, което ще  получава.

                До момента от дейността на обектите не са установени вредни въздействия върху околната среда съгласно чл. 93 от ЗООС;

                За преценяването на целесъобразността за откриване на процедура за предоставяне на язовира на концесия няма влезли в сила водностопански планове. На основание чл. 20 от ЗВ общинският съвет е необходимо:

                - да определи местата за общо използване на водите и водните обекти;

- да определи съществуващите права на използване на водите във водохранилището.

   . В концесионния договор следва да залегнат още и следните условия:

                - дължимите годишни концесионни плащания се извършват от концесионера, както следва:

                1. за първата година, считано от датата на влизане в сила на договора за концесия - гратисен период;

             2. първата концесионната вноска се заплаща до 30-то число на месеца, следващ месеца на изтичане на гратисния период;

             3. за всяка следваща година от срока на концесията – до 30-ти юни на съответната година.

                - еднократното парично възнаграждение в размер на минимум 800 /осемстотин / лева е платимо при подписване на концесионния договор, като от него се прихваща внесеният депозит за участие в процедурата за предоставяне на концесията;

                - концесионерът внася парична гаранция за изпълнение на концесионния договор в размер на 100% от годишното концесионно възнаграждение, която се внася по сметка на концедента в двумесечен срок от подписването на концесионния договор и се поддържа от концесионера в този размер през целия период на концесията;

                - концесионерът внася еднократна парична гаранция в размер на 50% от годишното концесионно възнаграждение за гарантиране задължението за предаване на обекта на концесия в състояние, позволяващо продължителното и безпроблемно ползване след прекратяване на договора за концесия. Гаранцията се внася в срок до два месеца от подписването на концесионния договор, по банковата сметка на концедента;

                - за осигуряване изпълнението на задълженията свързани с опазване на околната среда и охраната на труда, концесионерът открива специална банкова сметка в банка, съгласувана с концедента, в която отчислява ежегодно по 50 (петдесет) лева;

                - при забавено изпълнение на задължението за плащане на годишното концесионно плащане по договора за концесия след датата на падежа, концесионерът дължи на концедента законова лихва за времето на забавата;

                - при забавено изпълнение на задължението за плащане на годишното концесионно възнаграждение повече от 90 (деветдесет) дни от датата на падежа, концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия;

                - във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви по концесионния договор, и обещетение по общия ред, съгласно действащото законодателство;

                 - в случай на пълно неизпълнение или забавено, неточно изпълнение на всяко друго задължение по договора за концесия от страна на концедента, последният дължи на концесионера обезщететие за действително претърпените вреди и пропуснати ползи.

Очаква се ефектът от предоставянето на концесията за услуга да бъде следният:   

                - обектът ще бъде приведен в добро състояние;

                - ще се облагороди околната среда;

                - ще се създаде здравословна среда за отдих и спорт за гражданите и гостите на общината;

                - опазване на фауната в региона;

                - подобряване на физическото, биологическото и химическото състояние на водите във водния обект;

                9. Срок за предоставяне на концесията – 25  (двадесет и пет) години;

                10. Целесъобразно е първата  година, считано от датата на влизане в сила на договора за концесия, да бъдат гратисен период за концесионера, през който той няма да заплаща концесионно възнаграждение, но ще бъде задължен през този период да направи 25 % от предвидените инвестиции.

                От гореизложеното следва, че е законосъобразно и целесъобразно да бъде открита процедура за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обекти – публична общинска собственост, представляващи: поземлен имот № 000508, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 41.189 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, актуван  с Акт за публична общинска собственост №7 от 06.07.2001 год; Поземлен имот № 000506, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 54.318 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, актуван  с Акт за публична общинска собственост №5 от 06.07.2001 год. и Поземлен имот № 000510, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 18.852 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян., актуван  с Акт за публична общинска собственост № 5 от 06.07.2001 год.

Проектите на решенията за откриване на процедура за предоставяне на концесия са съгласувани от Областния управител-Разград съгласно изискването на чл. 103, т. 2 на Закона за концесиите, със становища за всяко от решенията с изх. № 08-07-15/25.09.2013 г.

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 4, чл. 7, чл.13, ал.1, т.2, чл.38, ал.1  и чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите и чл.18, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и при мотиви, подробно изложени в докладната записка, Общински съвет - Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

 

               І. Открива процедура за предоставяне на концесия при следните условия:

1. Предмет на концесия:управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия и предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Цар Калоян.

2. Обект на концесията:

 

2.1. Поземлен имот № 000506, незастроен, с начин на трайно ползване „РИБАРНИК”, ІІІ-та категория с площ от 54.318 дка, в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян. ЕКАТТЕ 38830. Граници на имота:

- имот № 000336 , Полски път на Община Цар Калоян

- имот № 197003, Дере, овраг, яма, на Община Цар Калоян

- имот № 000335 , Полски път на Община Цар Калоян

Акт №6  от 06.07.2001 год. за публична общинска собственост.

3.Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: Чрез обекта на концесия могат да се осъществяват дейностите: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организм , спортен риболов и предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Цар Калоян

 

       4.Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура  и принадлежностиняма.

       

      5. Максимален срок на концесията– 25 години;  

        

     6. Началната дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор;          

 

 

7. Условията за осъществяване на концесията:

7.1.      Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията.

7.2.      Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента на тяхното изграждане.  

7.3.      Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването им.

7.4.      При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на концессионера за извършваните от него разходи по смисъла на чл.6 от Закона за концесиите.

7.5.      Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с  изискванията на  Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите, Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите и  другите действащи нормативни актове.

7.6.      Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка на концесионера.

7.7.      Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията.

7.8.   Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред.

7.9.      Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не.

7.10. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията,  се предоставят под наем на трети лица.

7.11. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  договор.

7.12. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.

7.13. При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия,  или са издадени  във връзка с обекта на концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода на ползването.

7.14.  При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното равновесие (ЗБР).

7.15.  Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда;

7.16.  Концесионерът е длъжен  да предвиди в инвестиционната програма средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или косвено се застрашава целостта на обекта на концесията.

7.17.  Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.

7.18.  Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в която е спряно изпълнението на задълженията й.

7.19.  Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по сключения концесионен договор,  за вреди които са  последица от форсмажорно събитие.

7.20.  През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до спирането на действието на форсмажорното събитие:

7.20.1. Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие;

7.20.2. Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие  и необходимостта от изменение на някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне или сведе до минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие.

7.21. Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното събитие.

7.22. При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на обезщетение или компенсация за това. 

               8.Основни права и задължения по концесионния договор:

8.1. Основни права и задължения на концедента:

8.1.1. Основни права на концедента

- да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции и на други задължения на концесионера определени в решението и концесионния договор;

                - да получава договореното концесионно плащане в сроковете и при условията описани в концесионния договор;

                - да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор;

          - право на достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;

                - при настъпване на форсмажорни обстоятелства да уведоми концесионера за временното използване на обекта на концесията от компетентните органи;

                - да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на задълженията по него и на условията по предоставената концесия;

                - да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол причинени вреди от концесионера;

                - след прекратяване на концесионния договор да получи обекта на концесията, цялата документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;

                - право да получи обезщетение в размер на петгодишното концесионно възнаграждение, в случай на прекратяване на договора по вина на концесионера;

                - да се ползва от банковите и паричните гаранции дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;

                - да получава информационни доклади от концесионера за изпълнението на задълженията му;

                - всички други задължения на концесионера са права на концедента.

8.1.2 Основни задължения на концедента

            -   да предаде на концесионера обекта на концесията;

                - да съгласува своевременно представената от концесионера инвестиционна програма и работни проекти;

                - да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, в съответствие с нормативните актове и договора за концесия;

                - да осъществява инвеститорски контрол при извършването на  частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;

                - да не ограничава упражняването на правата на концесионера по концесията, когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор, освен в случаите, уредени в нормативен акт;

                - при предсрочно прекратяване на концесионния договор от концедента, без виновност на концесионера, на последния се заплаща обезщетение към датата на прекратяването за извършените от него подобрения, при условия и по ред определени с концесионния договор;

                - да не предоставя на други лица права върху същия обект.

8.2. Основни права и задължения на концесионера:

 

Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния  договор, концесионерът има право:

- право на управление и поддържане на обекта на концесия в експлоатационна годност за срока на концесията;

- право на експлоатация на обекта, предмет на концесията, за срока на концесията, чрез извършване на предоставените му дейности, услуги и допълнителни стопански дейности, като получава приходи от тях;

                - да ползва съществуващата към момента на приемане на обекта инженерна инфраструктура;

                - да предоставя отделни дейности по експлоатацията, управлението и поддържането на обекта на концесия на подизпълнители при условие, че при експлоатацията на обекта на концесията, концесионерът няма право да наема подизпълнители за извършване на основния предмет на дейност по концесията;

- да поставя преместваеми обекти и съоръжения върху територията на обекта на концесията, след получаване на необходимите резрешения;

- право да определя цените на услугите, които предоставя и да събира приходите в своя полза;

- право на обезщетение за подобренията, направени след предварително съгласуване с концедента, към момента на прекратяване на договора за концесия по вина на концедента;

- право на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;

- при извършване на дейностите по рехабилитацията, ремонта и поддържането на обекта на концесията, концесионерът има право да наема подизпълнители за извършване на отделни дейности;

- да ограничи достъпа на лица за извършване на дейностите или услугите, които има право само той да извършва.

 

Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния  договор,  концесионерът, е длъжен:

- на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на общите условия;

- да управлява и поддържа обекта в добро техническо състояние и да не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на имота и изградените в него съоръжения;

- да контролира достъпа на посетители до обекта, с оглед опазване на здравето им и обществения ред, както и с цел защита на обекта от повреждане и унищожаване;

- да извърши частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията, при условия и по ред определени в концесионния договор;

                - да обозначи цените и условията на предоставяните услуги на видно място и по подходящ начин в обекта на концесията;

                • други предложения свързани с инвестиционната дейност в обекта на концесия.

                - да проведе съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), след изготвяне на инвестиционната програма;

                - да започне реализацията на инвестиционните предложения само след положителни решения на компетентния орган по околна среда, издадени по реда на ЗООС и ЗБР;

                - да проектира, изпълни и въведе в експлоатация със собствени средства, предвидените в инвестиционната програма съоръжения и обекти, които след изтичане срока на концесията ще са собственост на концедента;             

          - да изпълнява или да осигури изпълнението на направените предложения в офертата си, която става неразделна част от концесионния договор;

                - да получи необходимите разрешителни за водоползване и/или ползване за осъществяване на дейността по концесията, в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове;

- да осигури водно-спасително и медицинско обслужване на посетителите на развлекателните и спортни съоръжения върху концесионната територия;

                - да извършва концесионни плащания в размер, при условия и в сроковете, определени с концесионния договор;

                - по ред, определен в концесионния договор, да осигури по всяко време право на достъп до обекта на концесия на концедента или негови представители и информация за изпълнението на инвестиционната програма и другите задължения по концесионния договор, както и всяка друга информация и цялата документация, свързани с обекта на концесията;

                - незабавно да предприеме мерки по изпълнение на всички предписания по техническото състояние на рибарника и съоръженията към него, дадени от определените от кмета на общината служители и експерти на ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Разград. След реализиране на мерките, комисията приема с констативен протокол извършената работа, като определя отново, какво е техническото състояние на хидротехническото съоръжение и при какви условия концесионерът може да осъществява дейността по концесията;

                - да осигурява достъп до обекта на концесията на компетентните държавни органи, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност;

                - при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията от компетентни държавни органи, без право на обезщетение;

                - да застрахова за своя сметка обекта на концесия за срока на концесията и в полза на концедента, в съответствие с нормативните изисквания;

                - да поддържа определените гаранции за срока на концесията;

                - да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на имота или околната среда, както и поставянето на неодобрени преместваеми съоръжения върху обекта на концесията;

                - ежедневно да следи за състоянието на дигата, както и за наличието на просмукващи води;

                - да поддържа обекта на концесията в експлоатационна годност и да опазва околната среда и човешкото здраве;

                - да предостави на концедента приращенията и подобренията върху обекта, предмет на концесията, след изтичане срока на договора, заедно с всички технически, информационни материали и документи;

                - при прекратяване на концесионния договор да предаде на концедента обекта на концесия в експлоатационна годност, при условия и ред определени в концесионния договор;

                - да заплаща всички дължими държавни такси, свързани с  експлоатацията на рибарника, всички данъци и такси по ЗМДТ и разходите по поддържането и експлоатацията на обекта;

                - да не предоставя права върху обекта на трети лица;

                - при експлоатацията на обекта на концесията концесионерът няма право да наема подизпълнители за извършване на основната дейност по концесията;

                - да не се ползва площта на обекта на концесията за други цели, освен за тази предвидена в концесионния договор;

                - да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които могат да унищожат, увредят или да доведат до промяна в площта и качеството на имота, или да увредят околната среда;

                - да предприема всички необходими мерки за намаляване негативното въздействие от упражняваната от концесионера дейност върху естественото физично, химично и биологично състояние на водите във водния обект;

                - редовно да почиства сухия и мокрия откос на стената от дребна растителност и дървета;

-  преливният канал винаги да е почистен от дървета и храсти;

- изпускателният шибър да бъде винаги в изправност и при необходимост през пролетта да се изпускат част от водите, за да се предотврати скъсване на дигата;

                - дори и при минимална опастност от скъсване на дигата или друг нежелан инцидент да се уведоми незабавно кмета на община Цар Калоян;

- своевременно да информира областния оперативен комуникационно-информационен център /ОКИЦ/ за възникнала опасност от наводнение;

                - да опазва водния обект от замърсяване, с цел поддържане на  необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите и предотвратяване на стопански щети;

                - да не се препятства денонощната миграция на животните;

                - да изпълнява всички изисквания и условия, свързани с Директивите за опазване на дивата флора и фауна;

          Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си,  по:

 

·          опазване на околната среда

·          откриване на нови работни места

·          рехабилитация и ремонт на обекта

·       експлоатиране и поддържане на  обекта на концесията в техническо изправно състояние:

·       обезопасяване на водните площи;

·       социалната програма на концесията

            

9. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители – няма.

 

10.Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители 

       10.1. Концесионерът  не може да отдава под наем на трети лица обекта на   концесията.

  10.2.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  договор;

      10.3.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.

11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична гаранция,  като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му програма. Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари  на текущата година. При неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои представената банкова гаранция или парична гаранция.

 

12.  Условия за извършване на концесионно плащане, включително:

 

а) минимален размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на  концесионния договор -800.00 /осемстотин/ лева                                                                                          

б) размер на минималното годишно концесионно плащане - не по-малко от 2000.00 лева (две хиляди лева) без ДДС                            

             

  в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане: няма

  г) ред за извършване на концесионното плащане - Годишното концесионно плащане се внася  в брой в касата на Община Цар Калоян или чрез банков превод по сметката на Община Цар Калоян в обслужващата я банка до 30-ти юни на съответната година;

д) еднократното парично възнаграждение в размер на минимум 800 /осемстотин / лева е платимо при подписване на концесионния договор;

             е) концесионерът внася парична гаранция за изпълнение на концесионния договор в размер на 100% от годишното концесионно възнаграждение, която се внася по сметка на концедента в двумесечен срок от подписването на концесионния договор и се поддържа от концесионера в този размер през целия период на концесията;

                ж) концесионерът внася еднократна парична гаранция в размер на 50% от годишното концесионно възнаграждение за гарантиране задължението за предаване на обекта на концесия в състояние, позволяващо продължителното и безпроблемно ползване след прекратяване на договора за концесия. Гаранцията се внася в срок до два месеца от подписването на концесионния договор, по банковата сметка на концедента;

                з)  за осигуряване изпълнението на задълженията свързани с опазване на околната среда и охраната на труда, концесионерът открива специална банкова сметка в банка, съгласувана с концедента, в която отчислява ежегодно по 50 (петдесет) лева;

 

13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред:

13.1.  При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет Цар Калоян и действащото законодателство.

13.2.  Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред.

13.3.  Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.

13.4.  Концесионерът е длъжен, съгласно изискванията и предписанията на Гражданска защита да изготви План за действие при аварийни ситуации, който да съгласува с концедента в три месечен срок от подписване на концесионния договор.

 

14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите-  такава не се предвижда;        

 

15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията:

Концесионерът е задължен  да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в полза на община Цар Калоян за своя сметка, за риска  “Пожар и природни бедствия, включително земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно получена от Община Цар Калоян служебна бележка, извлечение от счетоводните книги;        

 

16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени

 

            16.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесията се извършват от и за сметка на концесионера и преминават безвъзмездно в собственост на концедента след изтичане срока на договора или прекратяването на договора за концесия, за което концедента не дължи обезщетение.
            16.2. Приложимо право по отношение на концесията е българското.
            16.3. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.

 17. Критерии за подбор на кандидатите

     17.1. Икономическо и финансово състояние - Участниците да имат достъп до финансови средства за изпълнение на инвестиционната  програма в размер на минимум 20 000.00 /двадесет хиляди / лева.

17.2. Технически възможности и/или професионална квалификация Участниците да имат необходимата техника и инвентар за изпълнение предмета на концесия и Участниците да разполагат със  собствени или наети лица с необходимия опит и квалификация      / специалност рибовъдство/  за извършване на дейността по предмета на концесия. 

18. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:            

     Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще извършва оценяването по критерия икономически най-изгодната оферта и определи комплексна оценка /КО/  съгласно следната методика: 

1.       Показатели за оценка на офертите

 

ПОКАЗАТЕЛ

Тежест в компл. оценка

1.

Размер на годишно концесионното плащане (над минималното) /П1/

 

15

 

2.

Най-високо еднократно концесионно плащане /П2/

 

5

3.

Качество на предоставяните услуги /П3/

 

20

Намаляване на безработицата /НБ/

-         Откриване на постоянни работни места за обект /НБ1/

-         Откриване сезонни работни места /НБ2/

                                     НБ = НБ1+ НБ2

15

Мерки по Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение      от ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН (2011 – 2015  ) /СУ/

5

4.

Технологичната схема, която ще се прилага при рибовъдната експлоатация /ТС/

30

5.

Обем на инвестициите /П4/

 

30

 

 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се определя като сбор от оценките по всеки показател, определени съгласно тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула (1):          

КОi = П1 +П2 +П3+П4+П5                              (1)

               

  Максималния брой точки на Комплексната оценка е 100.

1. Показател «Размер на годишно концесионното плащане над минималното „ /П1/

П1n =  15 х  (КП n/ КП мах)                          (2)

Където:

П1 n е оценка на Участника,

КП n е предложеното от  Участника годишно концесионно плащане,

             КП мах е най- високата стойност годишно концесионно плащане

имот

Размер на минимална годишна вноска, в лева

1.

Поземлен имот № 000508

1 300.00

2.

Поземлен имот № 000506

2 000.00

3.

Поземлен имот № 000510

630.00

 

Участник, предложил размер на годишна вноска по – ниска от посочената  ще бъде отстранен от процедурата.

Максималния брой точки по този показател – 15 т.

2. Показател «най-високо еднократно концесионно плащане” /П2/

На оценка подлежат предложенията на участника за:

П2n = 5 х  (КВ n / КВ мах)                       (3)

Където:

П2n  е оценката на Участника,

КВ n е предложеното от  Участника еднократно концесионно плащане,

             КВ мах е най- високата стойност на еднократно концесионно плащане

Максималния брой точки по този показател – 5 т.

имот

Минимално еднократно концесионно плащане, в лева

1.

Поземлен имот № 000508

600.00

2.

Поземлен имот № 000506

800.00

3.

Поземлен имот № 000510

200.00

 

Участник, предложил размер на еднократно концесионно плащанепо – ниско от посоченото  ще бъде отстранен от процедурата

3. Показател  «Качество на предоставяните услуги /П3/

На оценка подлежат предложенията на участника за:

-          Намаляване на безработицата – откриване на брой работни места

Минимален брой работни места на обект: постоянни – 2 бр.; сезонни – 2 бр.

 

Участник, предложил брой работни места по – малко от посочените  ще бъде отстранен от процедурата

-          Мерки по Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение      от ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН (2011 – 2015)

 

1.

Намаляване на безработицата /НБ/

точки

1.1.

Откриване на постоянни работни места за обект /НБ1/

Максимален брой точки – 10 т.

1.1.1.

1

8

1.1.2.

Над 1

10

 

 

 

1.2.

Откриване сезонни работни места /НБ2/

Максимален брой точки – 5 т.

1.2.1.

2

4

1.2.2.

Над 2

5

 

 

 

2.

Мерки по Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение      отОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН (2011 – 2015) /СУ/

Максимален брой точки - 5

2.1.

Предложените мероприятия напълно съответстват на политиката на Община Цар Калоян

5

2.2.

Предложените мероприятия съответстват в недостътчна степен съответстват на политиката на Община Цар Калоян

3

2.3.

Предложените мероприятия не съответства на политиката на Община Цар Калоян

0

 

 

 

3.

Технологичната схема, която ще се прилага при рибовъдната експлоатация /ТС/

3.1. подготовка за зарибяване:

3.2. зарибяване на рибарника и профилактика срещу основни заболявания;

3.3. проследяване на прираста и здравословното състояние на рибата;

3.4. мониторинг върху качеството на водата по основни хидрохимични и хидробиологични показатели и анализ в специализирани лаборатории;

3.5. създаване и поддържане на естествена хранителна база за отглеждане на риби;

3.6. улов и реализация на рибата.

3.7. хранене на рибата

Максимален брой точки -30

3.1.

Участникът задълбочено, компетентно и в пълен обем е разработил технологичната схема, която ще прилага при рибовъдната експлоатация

30

 

3.2.

Участникът задълбочено, компетентно но не в пълен обем е разработил технологичната схема, която ще прилага при рибовъдната експлоатация

15

3.3.

Участникът в пълен обем, но незадълбочено  е разработил технологичната схема, която ще прилага при рибовъдната експлоатация

10

3.4.

Участникът в пълен обем, но некомпетентно е разработил технологичната схема, която ще прилага при рибовъдната експлоатация

5

3.5.

Участникът незадълбочено, некомпетентно и не в пълен обем е разработил технологичната схема, която ще прилага при рибовъдната експлоатация

0

Определение  на понятието „Недостатъчно”  – изброените мероприятия  страдат от съществени пропуски

Максималния брой точки по този показател – 20 т.

4. Показател Обем на инвестициите /П4/

 

Предложените инвестиции не могат да бъдат по-малко от :

 

имот

Размер на инвестициите, в лева, без ДДС

1.

Поземлен имот № 000508

5 000.00

2.

Поземлен имот № 000506

7 000.00

3.

Поземлен имот № 000510

3 000.00

 

 

Участник, предложил размер на инвестиции по – ниска от посочената  ще бъде отстранен от процедурата.

П4n = 30 х  (КИ n / КИ мах)                               (4)

Където:

П2n  е оценката на Участника,

КИ n е предложенат от  Участника инвестиция,

            КИ мах е най- високата стойност на инвестицията

Максималния брой точки по този показател – 30 т.

 18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.

Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен

депозит или банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците.

Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на Община Цар Калоян или по банкова сметка на Общината.

Гарнцията за участие е в размер  на 1200.00 /хиляда и двеста /лева

 Цена на документацията за участие е 50,00 лв. с включено  ДДС.

ІІ.Възлага  на Кмета на Община Цар Калоян да организира провеждането на процедурата, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК и  да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионери.

                ІІІ. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река