Р Е ШЕ Н И Е

№48

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 04.09.2013 година

 

 

Постъпила е молба с Вх. №60/03.09.2013 г. до председателя на Общинския съвет от ХАЛИМЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЧАКАЛОВА, законен представител на Йълдъз Неджмиева Чакалова за вземане на Решение от Общински съвет – Цар Калоян за съгласие за внасяне на предложение до НОИ, Главна дирекция „Пенсии” за отпускане на персонална пенсия на малолетната ЙЪЛДЪЗ НЕДЖМИЕВА ЧАКАЛОВА – дете на Тюркян Емин Чакалова, починала на 19.11.2012 г. Молителката е представила необходимите документи, съгласно които са налице предпоставките за отпускане на персонална пенсия на Йълдъз Неджмиева Чакалова.

Правните основания за приемане на решение за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия са предвидени в чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социално осигураване.

Съгласно чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване „Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс”.

Съгласно чл. 7 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж:  

„(1) Персоналните пенсии по чл. 92 КСО се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите.

(2) Персонални пенсии в изключителни случаи по смисъла на чл. 92 КСО могат да се отпускат на следните категории лица:

1. деца без право на наследствена пенсия от починал родител;

2. жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст;

3. лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.

(3) Лицата по ал. 2 следва да отговарят на изискванията за доход по чл. 89а, ал. 1 КСО, а лицата по ал. 2, т. 2 и 3 е необходимо да имат и действителен осигурителен стаж най-малко 3 години. За деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител, не се изисква декларация за доход на член от семейството.

(4) Предложението за отпускане на персонални пенсии се изготвя въз основа на:

1. заявление от лицето, законния представител или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, адресирано до НОИ, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;

2. разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия; когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;

3. решение, прието на сесия на общинския съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет и копие от заявлението на лицето до общинския съвет;

.............8. за лицата по ал. 2, т. 1 - удостоверение за наследници.

(5) Персоналните пенсии се отпускат в размер 90 на сто от социалната пенсия за старост.”.

Йълдъз Неджмиева Чакалова е дете на починал родител, на което с разпореждане с № МП 12500/09.07.2013 г. е постановен отказ за отпускане на наследствена пенсия, поради факта, че майка й Тюркян Емин Чакалова не притежава необходимия осигурителен стаж от три години, с оглед на което същата попада в хипотезата на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, т. 3  от Наредбата за пенсиите, във връзка с чл. 92 от кодекса за Социално осигуряване, Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие да  се внесе предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на ЙЪЛДЪЗ НЕДЖМИЕВА ЧАКАЛОВАот гр. Цар Калоян, ул. „Вит” №14.

  2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река