Р Е ШЕ Н И Е

№43

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 04.09.2013 година

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с писмо на Министерство на финансите № 92-00-135/22.05.2013 г., Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

        

1. Актуализира  списъка на пътуващия персонал от местоживеене до месторабота  на територията на  община Цар Калоян и 85% от пътните разходи по дейности  както следва:

- дейност «Отбрана и сигурност»:

-Петко Николаев Петков -Разград-Цар Калоян-Разград

      Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване /карти или билети/. Разходите ще бъдат изплащани от бюджети на дейност „Общинска администрация”.

2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река