Р Е ШЕ Н И Е

№42

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 04.09.2013 година

 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1/2011 г. за съдебните заседатели, общинските съвети избират комисии, които изготвят предложения за съдебни заседатели. Всеки съветник може да прави предложения пред комисията. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт: Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 70/65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, като най-малко 10 на сто от тях да са с педагогическа квалификация.

Комисията докладва предложенията за съдебни заседатели на общинския съвет.

С писмо с вх. № 789/19.07.2013 г. Окръжен съд-Разград е дал указание на Общински съвет-Цар Калоян да предложи двама кандидата за съдебни заседатели в Окръжния съд в срок до 15.11.2013 г. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 /2011 г. за съдебните заседатели, Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 

1.            Избира петчленна комисия за представяне на предложение за съдебни заседатели в Окръжен съд, гр. Разград, в състав: Председател: Красимир Крумов и членове: Гюлейман Акова, Али Кьосев, Ахмед Чакър и Хинко Хинков.

2.Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река