Р Е ШЕ Н И Е

№41

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 04.09.2013 година

 

         На основание чл. 68, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.), Общинският съвет   определя обема на годишното ползване на дървесина от горите-общинска собственост и начина на ползване на дървесина.

Във  връзка  с  гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 68, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет - Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

Р Е Ш И:

 1.Определя обем на годишно ползване на дървесина от горите общинска собственост за 2013 г. в размер на 600 м3 .

 2. Ползването на дървесина от горите общинска собственост да се осъществи чрез:

- публичен търг с явно наддаване на основание чл. 49, ал. 1,т. 1 от Наредбата по реда на Глава Трета, Раздел І от същата Наредба.

3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река