Р Е ШЕ Н И Е

№40

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 04.09.2013 година

 

 

На основание чл.17,ал.1,т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Наредба №7/29.ХІІ.2000 година, изм.ДВ бр.49/17.V.2002 година,ДВ бр.55/4.VІ.2002 година, ДВ бр.74/22.VІІІ.2003 година и ДВ бр.27/2008 година за определяне броя на учениците и децата в паралелките на училищата, детските градини и обслужващите звена,Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

 

       1.Дава съгласието си в СОУХристо Ботев”, гр.Цар Калоян да функционират следните паралелки и групи за учебната 2013/2014г.:

  І клас – 1 паралелка

                         1 ПИГ- 1 група

            ІІ клас – 1  паралелка

                        ПИГ- 1 група

             ІІІ клас - 2 паралелки

                           ПИГ- 1 група

             ІV  клас - 2 паралелки

                       ПИГ – 1 група

            V клас - 2 паралелки

1 паралелка от 17 ученици

1 паралелка от 16 ученици

 СИП изобразително изкуство – V – VІ клас сборна група

СИП физическо възпитание и спорт  - V – VІ клас сборна група

                     ПИГ – 1 група

 VІ клас - 1 паралелка

 СИП – математика

 СИП – човекът и природата       

 СИП V и VІ клас сборна група –  физическо възпитание и спорт

            VІІ клас - 2 паралелки

СИП –  български език и литература

СИП – английски език

 СИП – математика

 СИП – география и икономика

            VІІІ клас - 1 паралелка

 СИП – математика

 СИП – химия и опазване на околната среда

 СИП – биология и здравно образование

             ІХ клас – 1 паралелка профил  хуманитарен

  2 групи ЗИП по информационни технологии / ИТ/

  СИП английски език

  СИП – физическо възпитание и спорт /волейбол/ - сборна група – ІХ- Х    клас

            Х клас – 1 паралелка  профил хуманитарен  

 2 групи ЗИП по информационни технологии / ИТ/

 СИП - математика

 СИП – физическо възпитание и спорт /волейбол/ - сборна група – ІХ- Х    клас

            ХІ клас – 1паралелка профил  хуманитарен  

  2 групи ЗИП по информационни технологии / ИТ/

  СИП    математика

  СИП – физическо възпитание и спорт /волейбол/

             ХІІ клас – 1паралелка профил хуманитарен

  СИП -български език и литература

  СИП- география и икономика

  СИП –биология и здравно образование

Общо 15 паралелки – І – ХІІ клас

 И 1 паралелка 9 клас задочно обучение        

І - VІІІ клас -  3 сборни групи по СИП – турски език

2. Дава съгласието си в ОУСв.П.Хилендарски”, с.Езерче за учебната 2013/2014г. да функционират:

 2.1. Групи по СИП:

І клас  1 група  Турски език

ІІ клас  1 група  Турски език

ІІІ клас  1 група  Български език и литература, Математика

ІV клас  1 група  Турски език

VІІ клас  1 група  Български език и литература, Математика

Общ брой групи по СИП:  

3      групи – Майчин език – турски език

2      групи – Български език и литература и Математика

 

   2.2. Утвърждава полуинтернатни групи както следва:

                       2 (две) групи – начален етап

                     1 (една) група – прогимназиален етап                                       

           3. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река