Р Е ШЕ Н И Е

№39

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 04.09.2013 година

 

На основание чл.17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 11, ал. 7, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №7/29.ХІІ.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките  и в  групите на  училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

 

1.Утвърждава две маломерни паралелки в V клас в СОУ «Хр. Ботев», гр. Цар Калоян  за учебната 2013/2014 година както следва:

1 паралелка със 17 ученици

1 паралелка с 16 ученици

2. Утвърждава маломерни паралелки в ОУ «Св. П. Хилендарски», с. Езерче за  учебната 2013/2014  както следва:

        І клас – 13 ученици

       ІІІ клас – 10 ученици

                  ІV клас – 10 ученици

       V клас – 14 ученици

      VІ клас –   9 ученици

     VІ­І клас – 13 ученици

    VІІІ клас – 15 ученици

 

3. На основание чл. 11, ал. 7, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №7/29.ХІІ.2000 година   за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките  и в  групите на  училищата, детските градини и обслужващите звена през учебната 2013/2014 година  финансиращият орган ще осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на съответната паралелка до минималния брой ученици.

4. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река