Р Е ШЕ Н И Е

№38

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №7от 04.09.2013 година

                На основание чл. 95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета  предлагам организацията на учебния ден в СОУ „Христо Ботев” през учебната 2013/2014 година да се осъществява на две смени – преди обяд и след обяд при следните варианти на обучение:

-          Обучението за учениците от І до VІІІ клас да се осъществява по І вариант на обучение - задължителните учебни часове в отделен блок, както и часовете за самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт също да бъдат в отделен блок през съответните смени на обучение

      Така посочените варианти на обучение ще дадат възможност за по-правилна организация на работа в училище и постигане на по-добри резултати в образователно-възпитателния процес.

             На основание чл.17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Организацията на учебния ден в СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян да се извършва на две смени през учебната 2013/2014 година – преди обяд и след обяд.

2. Обучението за учениците от І  до VІІІ  клас в СОУ „Хр. Ботев” да се осъществява по І вариант на обучение на целодневна организация на обучение.

 3. Организацията на учебния ден в ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Езерче  да се извършва на една смяна  през учебната 2013/2014 година – преди обяд .

4. Обучението за учениците от І  до VІІІ  клас в ОУ „Св. П. Хилендарски”, с. Езерче  да се осъществява по І вариант на обучение на целодневна организация на обучение.

5. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река