Р Е ШЕ Н И Е

 №37

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 18.07.2013 година

 

         С Решение № 32, взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян, с протокол № 4/12.062013 г., е решено Община Цар Калоян да кандидатства по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., с проект „Благоустрояване на зона за достъп до културно-исторически обект: „Скална църква” и обособяване на туристически маршрути – екопътека”, предвиждащ следните основни дейности:

1.               Изграждане на стъпъла и благоустрояване на околното пространство на „Скалната църква” в местността Сали бей;

2.               Изграждане на екопътеки в района с цел оформяне на туристическа дестинация, свързана с природния и куртурен туризъм;

3.               Обособяване на културно-информационен център в гр. Цар Калоян;

 

Във връзка с дейността по точка 3 на проекта е необходимо, определянето на сграда на територията на гр. Цар Калоян, която да изпълнява функциите на културно-информационен център.  

Във  връзка  с  гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Община Цар Калоян да предостави за нуждите на проект „Благоустрояване на зона за достъп до културно-исторически обект: „Скална църква” и обособяване на туристически маршрути – екопътека” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., помещение от „Сграда за обществено обслужване”, находяща се в град Цар Калоян, имот № 677 в кв. 45, актувана с Акт за публична общинска собственост № 110/23.03.2005 г. /съгласно Приложение №1/. Сградата е със застроена площ от 390 кв.м., на един етаж.

2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото Решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд –Разград.

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река