Р Е ШЕ Н И Е

 №36

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 18.07.2013 година

 

В Община Цар Калоян  с вх. № 749/02.07.2013 г. е заведено служебно предписание на Главния архитект на Общината.

В предписанието е цитирано решение № 45/23.09.2010 г. от протокол № 7/23.09.2010 г. на Общински съвет Цар Калоян, за изграждане на Православен параклис със застроена площ 20 кв.м. върху общински терен в кв. 37 по плана на Община Цар Калоян.

Съгласно Подробния устройствен план на гр. Цар Калоян, одобрен със Заповед № 534/1992 г., предложеният терен за изграждане на „Православен параклис” попада върху част от предвидения по плана обществен паркинг.

При настъпилите съществени промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е бил съставен планът, цялостното изграждане на предвидения паркинг не се налага. Бъдещото изграждане на паркинга може да се осъществи в редуцирани размери.

На основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 във вр. с чл. 135, ал. 5 от ЗУТ с предписанието се предлага да се допусне изработване на проект за изменение на действащия устройствен план на гр. Цар Калоян с цел образуване на нов УПИ за изграждане на Православен параклис с необходимите параметри, съгласно чл. 19, ал. 6 от ЗУТ, върху част от предвидения паркинг в кв. 37 в гр. Цар Калоян.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията,   Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

            1. Допуска изработване на проект за изменение на действащия устройствен план на гр. Цар Калоян с цел образуване на нов УПИ за изграждане на Православен параклис с необходимите параметри, съгласно чл. 19, ал. 6 от ЗУТ, върху част от предвидения паркинг в кв. 37 в гр. Цар Калоян.

2. Възлага на Кмета на Община Цар Калоян да издаде заповед на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при ОбС:

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река