Р Е ШЕ Н И Е

 №35

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 18.07.2013 година

 

С акт за публична общинска собственост № 20/10.01.2003 г. е актуван имот № 000405 в землището на с. Езерче, община Цар Калоян, ЕКАТТЕ 27156, с начин на трайно ползване - изкуствена водна площ с размер – 54, 567 дка.

Посоченият имот попада в обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите (ЗК), съгласно който обектите от обществен интерес – обекти, имоти или части от имоти – публична общинска собственост, се предоставят на концесия по реда на Закона за концесиите. С оглед обекта на концесията – общинска собственост, видът на концесията, съгласно чл. 15, бук. „а”, т. 1 от ЗК, е общинска. По смисъла на чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗК концедент при общинските концесии е общинският съвет.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗК  предоставянето на концесията включва: 1. извършване на подготвителни действия; 2. провеждане на процедура за предоставяне на концесия; 3. сключване на концесионен договор.

Подготвителните действия и внасянето на предложение за предоставяне на общинска концесия, се осъществяват от кмета на съответната община (чл. 19, ал. 2 от ЗК).

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите,  Общински съвет - Цар Калоян с 10 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – няма,

Р Е Ш И:

1. Да се извършат подготвителни действия за предоставяне на концесия, при спазване изискванията на Закона за концесиите и правилника за прилагането му, на изкуствена водна площ – имот № 000405 в землището на с. Езерче, община Цар Калоян;

2. Настоящото решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на Община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Разград.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река