Р Е ШЕ Н И Е

№34

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №6от 18.07.2013 година

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и на основание чл. 50 от Наредба №2 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Цар Калоян, Общински съвет - Цар Калоян с 8 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 3,

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета  за първото шестмесечие на     2013 г. в следния вид:

1.1. Приходна част на делегирани от държавата дейности:

  Наименование на параграф                               План          Отчет      %изпълн.

1.31-11 Обща допълваща субсидия                   1688265          934028       55.32%                  

2.31-28 Др.целеви трансфери                                  5696             5696        100.00%

3.61-00 Трансфери за общ.бюджети                    38416           38416        100.00%

4.95-07 Остатък към 30.06.2013г.                                            - 31878                                             

5.83-82 Погасен заем на фонд Енерг.ефектив.                     -21836                    

6.36-00 Др.неданъчни приходи                                1037             1037         100.00%                      

7.31-40 Възстановени трансфери от мин.години                 -171      

8.93-20 Друго финансиране                                                      -14369       

9.76-00 Безлихвен заем за извънб.сметка                            -60995           

Общо държавни приходи:                                  1733414        849928          49.03% 

1.2. Разходна част на делегирани от държавата дейности по второстепенни разпоредители:

               Разпоредител /функция                   План         Отчет    %изпълн.

1.Цар Калоян                                                        490432      232830       47.47%

-заплати,осигуровки                                           379989       177872       46.81%                             

-издръжка                                                               47733         25710        53.86%

-субсидии за читалища                                        62710         29248        46.64%                                    

2.ОДЗ”Славейче”гр.Цар Калоян                    190290       101400        53.29%

-заплати и осигуровки                                      183110         98611         53.85%

-издръжка подготвителни групи                        7180          2789          38.84%

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                                131830        77578          58.84%

-заплати и осигуровки                                    130707         76455          58.49%

-издръжка подготвителни групи                  1123              1123        100.00%

 4.СОУ”Хр.Ботев”                                       647706            283821      43.82%

-заплати,осигуровки                                    441920             213291      48.26%  

-издръжка                                                      196034              65431        33.38%

-стипендии                                                       9752               5099        52.29%

5.ОУ”Св.П.Хилендарски”                           244517           144315       59.02% 

-заплати,осигуровки                                    180928            99385        54.93%

-издръжка                                                        63589            44930        70.66%

6.Кметство с.Езерче                                  28639            9984         34.86%

-заплати и осигуровки                                  28639            9984          34.86%

____________________________________________________________________

 Общо държавни разходи:                        1733414      849928        49.03%      

1.3. Приходи за местни дейности:

   Наименование на параграф                          План         Отчет       %изпълн.

1.01-00 Патентен данък                                       4000              3845           96.13%    

2.13-00 Имуществени данъци                         142000            73961           52.08%

3.20-00 Други данъци                                            1000                 48              4.8 %

4.24-00 Приходи и доходи от собственост   35300         13791             39.08%

5.27-00 Общински такси                                   155000         73036             47.12%

В т.ч.§27-07такса битови отпадъци                 55000         35956             65.37%

6.28-00 Глоби,санкции и нак.лихви                    1200             690               57.50%

7.36-00 Др.неданъчни приходи                            500              600             120.00%

8.37-00 Внесени ДДС и др.данъци                   -3000           -2120               70.67%

9.40-00 Приходи от продажба на ДМА          20000            4037               20.19%

10.41-00 Приходи от концесии                         1141                 0

11.31-12 Обща изравнителна субсидия     379200       375925              99.14%

12.31-13 Капиталови разходи                        90400         15918              17.61%

13.61-00 Получени трансфери                      13326         13326            100.00%

14.45-00 Помощи и дарения от страната                          60

15.76-00 Временен безлихвен заем за изв.см.            -118105

16.95-01 Наличност на 01.01.2013г.               1035            1035            100.00%

17.95-07 Наличност на 30.06.2013г.                                -18925

Всичко общински приходи:                           841102       437122            51.97%

1.4. Разходи за местни дейности по второст. разпоредители:

№ Разпоредител/функциия                         План         Отчет             %изпълн.

1.Цар Калоян                                                626354        322483                  51.50%

2.ОДЗ „Славейче”гр.Цар Калоян              97686          51893                   53.12%

3.ЦДГ”Пролет”с.Езерче                            61062          33478                   54.83%

3.Кметство с.Езерче                                 56000          29268                   52.26%

Всичко общински разходи:                     841102        437122                   51.97%

 

1.5. Разходи за представителни цели:        План          Отчет           %изпълн.

-Кмет гр.Цар Калоян                                  8000                   2082            26.05%

-Общински съвет                                       6000                   2567            42.78%

-Кмет с.Езерче                                           3000                   1406           46.87% 

-Кмет с.Костанденец                              1000                         0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.6. Капиталови разходи по обекти от държавния бюджет от §31-13

§51-00 Осн. ремонт четвърт.пътна мрежа 44800             0 

§51-00 Осн.училище с.Езерче                           20000      15918           79.59%

§52-00 Система за видеонаблюдение            10000       6672             66.72%

§51-00 Ремонт пътища                                    15600             0

Всичко капиталови разходи:                          90400      22590            24.99%

1.7. Капиталови разходи по обекти от собствени приходи по §40-00 Приходи от продажба на ДМА

§53-00 Проекти                                                  20000        0

Общо:                                                                  20000         0

 

2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС    

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река