Р Е ШЕ Н И Е

 

 №32

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №4от 12.06.2013 година

 

 

 

Мярка 313 предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура, която е общинска собственост и/или за атракции за посетителите, които не генерират печалба, както и развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво.

 

Община Цар Калоян като селска община с население, ненадвишаващо 10 хил. жители, е включена в списъка на общините, които могат да кандидатстват за финансова помощ за инвестиции за дейностите, предвидени в чл. 4 от Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от ПССР.

 

За своя проект Общината може да получи до 100 % финансиране по линия на посочената мярка, като стойността на проекта следва да бъде не по-висока от 200 хил. лева.

 

Необходимо е да кандидатстваме с изготвен проект по горепосочената мярка за „Благоустрояване на зона за достъп до културно-исторически обект: „Скална църква” и обособяване на туристически маршрути – екопътека”, предвиждащ следните основни дейности:

 

1.                       Изграждане на стъпъла и благоустрояване на околното пространство на „Скалната църква” в местността Сали бей;

 

2.                       Изграждане на екопътеки в района с цел оформяне на туристическа дестинация, свързана с природния и куртурен туризъм;

 

3.                       Обособяване на културно-информационен център в гр. Цар Калоян;

 

 

 

Във  връзка  с  гореизложеното, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,, Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

 

 

РЕШИ:

 

 

 

1.       Община Цар Калоян да кандидатства по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г.”, с проект „Благоустрояване на зона за достъп до културно-исторически обект: „Скална църква” и обособяване на туристически маршрути – екопътека”.

 

2.       Упълномощава Кмета на Общината да представи готовия проект за съгласуване, оценка и финансиране пред съответните компетентни органи, както и да подписва свързани с това документи, включително договорите за предоставяне на финансовата помощ и договорите за изпълнение на одобрения проект.

 

3.       Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящето Решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд –Разград.

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                         

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река