Р Е ШЕ Н И Е

 

 №31

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №4от 12.06.2013 година

 

 

 

 

 

            През 2010 година  с Решение №20/12.07.2011 год. е  приета «Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян 2011-2015 г.»

 

                По предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция «Социално подпомагане» и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане общинският съвет ежегодно приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, който съдържа: (чл.36б, ал.4) от ПП на ЗСП

 

1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;

 

2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;

 

3. източници на финансиране на социалните услуги;

 

4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;

 

5. други дейности за развитие на социалните услуги.

 

Планът по ал. 4 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално подпомагане.

 

С настоящата предлагаме Общинския съвет да включи в приетия Годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище  в община Цар Калоян за 2013 г. две нови социални услуги - т. 8. - Център за Настаняване от Семеен Тип /ЦНСТ/ в  гр.Цар Калоян, предоставяна в общността с капацитет 10 места с целевата група - за лица с  физически увреждания и т. 9. -Център  за Настаняване от Семеен Тип /ЦНСТ/ в  гр.Цар Калоян, предоставяна в общността с капацитет 10 места с целевата група - за лица с физически увреждания.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП,  Общински съвет - Цар Калоян с 12 гласа “ЗА”, против - 1, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва годишния план за развитие на социалните услуги на общинско равнище  в община Цар Калоян за 2013 г. с нови социални услуги –  т. 8  Център Настаняване от Семеен Тип /ЦНСТ/ в  гр.Цар Калоян, предоставяна в общността с капацитет 10 места с целевата група - за лица с  физически уврежданияи т. 9.  Център  Настаняване от Семеен Тип /ЦНСТ/ в  гр. Цар Калоян, предоставяна в общността с капацитет 10 места с целевата група - за лица с физически увреждания. /По Приложение №1/

 

2. Упълномощава кмета на община Цар Калоян да предприеме съответните действия за изпълнение на  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Цар Калоян 2011-2015 г.  и  Годишния  план за развитие на  социалните услуги в Община Цар Калоян за 2013  г.

 

3. Настоящето  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящето Решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд –Разград.

 

 

 

Приложение №1 е приложено към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                         

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река