Р Е ШЕ Н И Е

 

 №30

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №4от 12.06.2013 година

 

 

 

    С Решение № 16, взето на редовно заседание на Общински съвет – Цар Калоян с протокол № 2 от 15.03.2013 г., е открита процедура по изработване на общ устройствен план (ОУП) на Община Цар Калоян. Решението на Общинския съвет е прието по предложение на Кмета на Община Цар Калоян, съгласно чл. 124, ал. 1 от Закон за устройство на територията.

 

Със същото решение Общински съвет-Цар Калоян е възложил на Кмета на Общината да проведе процедура по възлагане изработването на планово Задание и Опорен план за изработване на ОУП на Община Цар Калоян, съдържащо изисквания относно териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на плана като първа фаза от неговото разработване.

 

В изпълнение на горното е сключен договор с „МДИ Инженеринг” с № 18/17.04.2013 г. и с предмет „Изработване на задание за общ устройствен план на Община Цар Калоян”. С вх. № 660/04.06.2013 г. изпълнителят по договора с приемо-предавателен протокол е предал на Общината заданието за изработване на ОУП.

 

Решенията по чл. 124. ал 1 от ЗУТ за изработване на проект за общ устройствен план се приемат по предложение на кмета на общината, придружено от задание по чл. 125 от същия закон, включващо при необходимост опорен план, който е неразделна част от него, както и на допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия. Заданието обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване. То се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 125, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет  Цар Калоян, с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява Задание за изработване на проект на общ устройствен план на Община Цар Калоян, съдържащо изискванията относно териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУП на Общината като първа фаза от неговото разработване.

 

2. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Цар Калоян и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

 

Решението следва да бъде разгласено с обявление на определеното за това място в сградата на Общината и да се публикува на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.

 

Настоящето решение не подлежи на оспорване съгласно нормата на чл. 124, б. „б”, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                         

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река