Р Е ШЕ Н И Е

 

 №29

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №4от 12.06.2013 година

 

 

 

 

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, на основание чл. 62, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от ПМС №1 за изпълнение на закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. , Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

         1. Утвърждава списъk на пътуващия персонал от местоживеене до месторабота  на територията на  община Цар Калоян и 85% от пътните разходи по дейности  както следва:

 

1.Общинска администрация

 

-Елиз Фикрет Халил-Русе-Цар Калоян-Русе

 

     /Средствата ще бъдат изплащани срещу представени документи за пътуване /карти или билети/. Разходите ще бъдат изплащани от бюджети на дейност „Общинска администрация”/.

 

2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящото Решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд –Разград.

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                         

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река