Р Е ШЕ Н И Е

 21

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

с Протокол №2от 15.03.2013 година

 

           В  Община Цар Калоян постъпи писмо от Сдружение „Асоциация българска кинокласика и култура“ с молба за оказване на финансова помощ съобразена с възможностите на общината за подпомагане на заснемането на  игрален филм „Левски”, екранизация за живота и делото на Апостола на свободата Васил Левски.

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет  Цар Калоян, с 12 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 1,

Р Е Ш И:

          1. Дава съгласие Община Цар Калоян да подпомогне Сдружение „Асоциация българска кинокласика и култура“ със сума в размер на 500,00 лв. за заснемане на игрален филм „Левски”, екранизация за живота и делото на Апостола на свободата Васил Левски.

   2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

РЕФАН АШИМ

Председател на ОбС                         

 

Снел преписа:

Джюверие Адем

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река