Р Е ШЕ Н И Е

 

 20

 

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №2от 15.03.2013 година

 

 

 

В община Цар Калоян е постъпило писмо  до кмета на общината с изходящ № 24 от 11.02.2013 година от Дружеството на военноинвалидите и военно-пострадалите, гр. Разград  за подпомагане на военноинвалидите и военно-пострадалите от община Цар Калоян с дърва за огрев за 2013 година.

 

Същите са дали здравето си, по време на военната служба и са осакатени за цял живот, а военно-пострадалите са загубили най скъпото-деца, бащи и съпрузи.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Цар Калоян с 13 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – няма,

 

Р Е Ш И:

 

1. Община Цар Калоян да подпомогне предложените от ДВИВП, гр. Разград  по приложен списък на военноинвалидите и военно-пострадалите от община Цар Калоян с  по 3 кубика дърва за огрев за 2013 година.

 

2. Настоящото  решение да бъде изпратено в седемдневен срок от приемането му на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящото Решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд –Разград.

 

 

 

Приложеният списък е приложен към докладната записка и към настоящия протокол и е неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                         

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река