Р Е ШЕ Н И Е

№19

Взето на редовно заседание на Общински съвет - Цар Калоян

 

с Протокол №2от 15.03.2013 година

 

 

 

Имот №347001 в землището на град Цар Калоян , представляващ  „Гора в зем. земи” с площ от 189.893 дка. Понастоящем са подадени молби от пчелари за отдаване под наем на имотите, но с оглед отдаването им под наем е необходимо да бъдат обособени отделни имоти, съгласно приложения проект за делба.

 

Съгласно чл. 43, ал. 3 от Закона за горите „Поземлени имоти в горски територии - държавна и общинска собственост, могат да се отдават под наем  от кмета на общината след решение на общинския съвет, без провеждане на търг:

 

1. на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - за осъществяване на техните нестопански дейности;

 

2. когато територията се отдава под наем за срок, по-кратък от една година;

 

3. за поставяне на преместваеми обекти, необходими за изпълнение на дейностите по сключени дългосрочни договори по чл. 100 и 116.

 

 Отдаването под наем на поземлени имоти в горски територии - държавна собственост, по реда на ал. 3 се извършва по цени не по-ниски от утвърдените по реда на чл. 41, ал. 4.

 

Срокът за отдаване под наем на поземлените имоти в горски територии - държавна и общинска собственост, не може да бъде по-дълъг от 10 години.

 

Във връзка с гореизложеното, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 43, ал. 3 от Закона за горите,  Общински съвет - Цар Калоян с 11 гласа “ЗА”, против - няма, въздържали се – 2,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за разделяне на  имот 347001 /съгласно Приложение №1/ в местността „Езиците”, целият с площ от 189,893 дка. с начин на трайно ползване „Гора в зем. земи” на шест поземлени имота, както следва:

 

-№347002 с площ от 170,874 дка. с НТП – „Гора в зем. земи” /Приложение №2/

 

-№347003 с площ от 2,161 дка. с НТП – „Гора в зем. земи” /Приложение №3/

 

-№347004 с площ от 1,500 дка. с НТП – „Гора в зем. земи” / Приложение №4/

 

-№347005 с площ от 1,500 дка. с НТП – „Гора в зем. земи” /Приложение №5/

 

-№347006 с площ от 12,364 дка. с НТП – „Гора в зем. земи” /Приложение №6/

 

-№347007 с площ от 1,493 дка. с НТП – „Гора в зем. земи” /Приложение №7/

 

2. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите по т. 1 без провеждане на търг при условията на чл. 43, ал.3 от ЗГ.

 

3. Упълномощава кмета на Община Цар Калоян да извърши необходимите действия по разделянето на имота и отдаването под наем на новите имоти.

 

4. Настоящите решения да бъдат изпратени в седемдневен срок от приемането им на Кмета на община Цар Калоян за изпълнение и на Областния управител на Област Разград и Окръжна прокуратура – гр. Разград за осъществяване на контрол по законосъобразност.

 

Настоящите решения подлежат на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред Административен съд  - Разград по реда на АПК.

 

Приложения №1, №2, №3 №4 №5 №6 и №7 са приложени към докладната записка и към настоящия протокол и са неразделна част от докладната записка и протокола.

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС:

 

 

 

РЕФАН АШИМ

 

Председател на ОбС                         

 

 

 

Снел преписа:

 

Джюверие Адем

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река